samenwerken onder architectuur

Download Samenwerken onder architectuur

Post on 01-Nov-2014

313 views

Category:

Government & Nonprofit

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie voor de gemeentelijke architectencommunity op 21 mei 2014

TRANSCRIPT

 • 1. Samenwerken onder architectuur PinkRoccade architectenbijeenkomst 21 mei 2014 Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl
 • 2. Agenda Samenwerken en de kenniswerker De architectuur van samenwerken Casus: samenwerken in het hoger onderwijs Persoonlijke reflectie op samenwerken 2
 • 3. Samenwerken Van Dale: in onderling overleg werken Merriam-Webster: 1: to work jointly with others or together especially in an intellectual endeavor 2: to cooperate with or willingly assist an enemy of one's country and especially an occupying force 3: to cooperate with an agency or instrumentality with which one is not immediately connected 3
 • 4. 4 De kenniswerker
 • 5. 5 De sociaal kenniswerker co-creatie
 • 6. 6 De architectuur van samenwerken (1) gestructureerd proces, 1 organisatie ongestructureerd proces, 1 organisatie ongestructureerd proces, >1 organisatiegestructureerd proces, >1 organisatie
 • 7. 7 De architectuur van samenwerken (2) gestructureerd proces, 1 organisatie ongestructureerd proces, 1 organisatie ongestructureerd proces, >1 organisatiegestructureerd proces, >1 organisatie collegiale samenwerking co-creatie organisatieoverstijgende co-creatie organisatieoverstijgende samenwerking
 • 8. Operating model 8
 • 9. 9 De architectuur van samenwerken (3) gestructureerd proces, 1 organisatie ongestructureerd proces, 1 organisatie ongestructureerd proces, >1 organisatie niet gestandaardiseerd, gentegreerd gestandaardiseerd, gentegreerd gestructureerd proces, >1 organisatie niet gestandaardiseerd, niet gentegreerd gestandaardiseerd, niet gentegreerd collegiale samenwerking co-creatie organisatieoverstijgende co-creatie diversificatie coordinatie unificatie replicatie organisatieoverstijgende samenwerking
 • 10. 10 De architectuur van samenwerken (4) niet gestandaardiseerd, niet gentegreerd gestandaardiseerd, gentegreerdniet gestandaardiseerd, gentegreerd cross-selling ketensamenwerking schaalvergroting uitwisseling van mensen beperkt gestandaardiseerd, niet gentegreerd gemeenschappelijke diensten beperkt gestandaardiseerd, beperkt gentegreerd gestructureerd proces, 1 organisatie ongestructureerd proces, 1 organisatie ongestructureerd proces, >1 organisatiegestructureerd proces, >1 organisatie collegiale samenwerking co-creatie organisatieoverstijgende co-creatie organisatieoverstijgende samenwerking
 • 11. Architectuurprincipes voor samenwerking We opereren als een organisatienetwerk Taken en verantwoordelijkheden zijn expliciet benoemd De gemeenschappelijke processen en applicaties zijn gestandaardiseerd Processen hebben een eigenaar Gegevens hebben een eigenaar Medewerkers interacteren namens een specifieke organisatie Gegevens van individuele organisaties zijn duidelijk aanwijsbaar Gegevens die worden uitgewisseld zijn nodig voor de samenwerking Het koppelvlak tussen processen is expliciet Gegevensuitwisseling is gebaseerd op open standaarden Gegevensuitwisseling hanteert een gemeenschappelijke taal Er zijn standaard serviceniveaus gedefinieerd en hierop wordt gestuurd Digitale co-creatie wordt ondersteund Gegevens over gebruikers worden centraal beheerd Identity management is federatief 11
 • 12. 12 Ketensamen- werking Cross-selling Gemeenschap- pelijkediensten Uitwisselingvan mensen Schaalvergroting Diversificatie Unificatie Coordinatie Replicatie Co-creatue Organisatie- over-stijgende co-creatie Opereren als organisatienetwerk X X Taken/verantwoordelijkheden expliciet X X X Standaard processen en applicaties x x X X X Processen hebben eigenaar X X X Gegevens hebben eigenaar X X X Acteren namens specifieke organisatie X X Gegevens van organisatie aanwijsbaar X X Gegevens nodig voor samenwerking X X X Expliciete koppelvlakken in processen X X X X Open standaarden X X X X X Gemeenschappelijke taal X X X X X X X X Standaard serviceniveaus X X X X Ondersteunen digitale co-creatie X X Centraal beheer gebruikers X X X X Federatief identity management X X X X
 • 13. Modellen die bijdragen aan het realiseren van principes We opereren als een organisatienetwerk Taken en verantwoordelijkheden zijn expliciet benoemd De gemeenschappelijke processen en applicaties zijn gestandaardiseerd Processen hebben een eigenaar Gegevens hebben een eigenaar Medewerkers interacteren namens een specifieke organisatie Gegevens van individuele organisaties zijn duidelijk aanwijsbaar Gegevens die worden uitgewisseld zijn nodig voor de samenwerking Het koppelvlak tussen processen is expliciet Gegevensuitwisseling is gebaseerd op open standaarden Gegevensuitwisseling hanteert een gemeenschappelijke taal Er zijn standaard serviceniveaus gedefinieerd en hierop wordt gestuurd Digitale co-creatie wordt ondersteund Gegevens over gebruikers worden centraal beheerd Identity management is federatief 13 Procesmodel Informatiemodel Applicatiemodel
 • 14. Project Regie in de Cloud Doelstelling: verkennen en bestendigen verdere samenwerking op het gebied van informatievoorziening in hoger onderwijs en onderzoek, met focus op kansen op het gebied van cloud
 • 15. Informatiestrategie (WP1) Catalogus (WP2) Gewenste situatie Relevante ontwikkelingen Gezamenlijke ambities Roadmap Gezamenlijke initiatieven Plateauplanning Referentie-architectuur (WP2) Architectuurvisie Architectuurprincipes Veranderthemas Criteria voor cloud Referentiemodellen Business Applicatie Technologie Implementatie hulpmiddelen (WP4) Datamanagement plannen (WP3) Projectresultaten
 • 16. Just do it optimalisatie aantalparticiperendeinstellingen 1. Kenniscentrum voor online onderwijs (3,3) 2. Gezamenlijk business model voor online onderwijs (3,1) 3. Gezamenlijke voorzieningen voor ontwikkeling en beheer leer/toetsmateriaal (3,5) 4. Gezamenlijke voorzieningen voor learning analytics (3,1) 5. Gemeenschappelijk gegevensmodel voor verantwoording (3,4) 6. Datawarehouse in de community cloud (2,8) 7. Centrale administratie van studentidentiteiten (3,5) 8. Gestandaardiseerde uitwisseling studentgegevens (3,5) 9. Geintegreerde nationale onderwijscatalogus (3,0) 10. Resultaten uit bekostigd onderzoek vindbaar (3,6) 11. Infrastructuur voor onderzoeksgegevens (3,5) 12. Landelijk kenniscentrum voor VREs (3,0) 13. Gemeenschappelijke indicatoren voor valorisatie (3,0) 14. Bundeling van aanbesteding van applicaties (3,3) 15. Gestandaardiseerde koppelvlakken (3,8) 16. Gezamenlijke oplossingen voor onderwijslogistiek (3,1) 17. IT infastructuur uitbesteed (3,1) 18. Beperkt aantal landelijke rekencentra (2,9) 19. Kenniscentrum met IT-specialisten (3,0) 20. Servicebus in de community cloud (3,4) 21. Kenniscentrum informatiebeveiliging (3,5) 22. Rol-gebaseerde autorisatievoorziening (3,2) 23. Gemeenschappelijke risicoclassificatie van gegevens (3,7) 1 3 2 Gezamenlijke voorzieningen Gezamenlijke optimalisatie Gezamenlijke kennisopbouw Gezamenlijke innovatie 9 114 10 innovatie 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 3,9 -3,4 3,1-2,93,3-3,2 Enqute
 • 17. Gezamenlijke ambities Instellingen zijn goed geoutilleerd om (open) online onder- wijs in te zetten en te integreren in het reguliere onderwijsaanbod. Voor het toetsen en certificeren van onderwijs kunnen instellingen beschikken over een betrouwbare en veilige e-infrastructuur voor auteursomgevingen, itembanken en het afnemen van digitale toetsen. Studenten en medewerkers hebben een digitale leer- en werkomgeving waarmee ze via alle kanalen toegang hebben tot voor hen relevante informatie en functionaliteit. Instellingen kunnen beschikken over betrouwbare en relevantie stuurinformatie voor verhoging van studiesucces en de kwaliteit van het onderwijs. Instellingen kunnen beschikken over een state-of-the-art e-infrastructuur voor het opslaan, transporteren, verwerken, visualiseren, delen, archiveren en ontsluiten van onderzoeksgegevens. Naast universiteiten kunnen ook hogescholen informatie over hun gepland, lopend en afgerond onderzoek delen. Onderzoeksresultaten zijn maximaal toegankelijk, doordat ze betekenisvol beschikbaar kunnen worden gesteld aan andere onderzoekers, bedrijven en de maatschappij. Medewerkers en studenten van instellingen kunnen drempelloos samenwerken met medewerkers van andere kennisinstel- lingen en bedrijven van klein tot groot, en zowel regionaal, nationaal als internationaal. De bedrijfsvoering en informatievoorziening van instellingen zijn efficient, veilig en duurzaam ingericht. Instellingen kunnen gegevens eenvoudig intern en met elkaar uitwisselen. Instellingen kunnen mobiliteit van studenten over instellingen, tijdens of na hun