samenwerken in cultuur

Download Samenwerken in cultuur

Post on 07-Aug-2015

33 views

Category:

Government & Nonprofit

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Samenwerken in cultuur: over de regionale schaal en evoluties in het beleidskader EVI GILLARD, VVC (4 MEI 2015)
 2. 2. Vlaamse middelen voor lokaal cultuurbeleid, cultuurcentra, bibliotheken integraal naar het gemeentefonds - Voorontwerp van decreet vanuit Binnenlands bestuur past 7 sectorale decreten aan (jeugd, sport, cultuur, .) : Middelen LCB en CCs worden niet herverdeeld maar behouden niet geoormerkt middelen intergemeentelijke samenwerking blijven behouden in decreet LCB uitvoering van Regeerakkoord evolutie decentralisatie en lokale verantwoordelijkheid - Decreet LCB krijgt nog een tweede aanpassing, vanuit kabinet cultuur Intermediaire organisaties: LOCUS/Bibnet, VVC, VVBAD Intergemeentelijke samenwerking (art.38) mogelijks verbreding timing: voor de zomer duidelijkheid in voege vanaf 1 januari 2016
 3. 3. Advies van de SARC (Strategische Adviesraad Cultuur) bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiring van de lokale besturen ALGEMEEN De niet-indexering is de facto een verdoken besparing waarbij professionele omkadering en de kwaliteit van het lokaal beleid onder druk komen te staan Provinciale taken moeten overgeheveld worden met behoud van alle middelen SCW Stelt voor om met de bedragen van de niet-indexering een impulsbeleid uit te werken, waarvan de subsidie niet gentegreerd wordt in de algemene basisfinanciering. Belang van de professionele omkadering Belang van lokale inspraak en participatie Kaders creren om regionale samenwerkingsverbanden vorm te geven op maat
 4. 4. Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiring van de lokale besturen Vlaamse Regering 20 maart 2015: 2e goedkeuring Na adviezen van VLABEST, de SAR CJSM, de SAR WGG, de VlOR en de SARiV hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principile goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat diverse decreten wijzigt over de subsidiring van de lokale besturen. Het is de bedoeling om, overeenkomstig het regeerakkoord, verschillende subsidieregelingen aan lokale besturen te integreren in het Gemeentefonds en over te gaan naar een meer onvoorwaardelijke basisfinanciering (in plaats van een voorwaardelijke sectorale financiering). Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. Raad van State Vlaams Parlement
 5. 5. Opinie VVC We weten dat heel wat steden en gemeenten hun cultuurcentrum of gemeenschapscentrum sterk waarderen, dat bewijzen hun jarenlange inspanningen en investeringen (het vijfvoudige van de Vlaamse subsidie). Ook de tevredenheid van burgers, van het publiek is erg hoog, bevestigde recent onderzoek. Jaarlijks meer dan 3 miljoen bezoekers in 60 cultuurcentra alleen al. Of om nog een belangrijk segment onder druk te benoemen: 4.000-tal kunst- en cultuuractiviteiten voor scholen met een bereik van 500.000 kinderen en jongeren. Anderzijds mogen we met zn allen niet naef zijn. De verleidingen schuilen niet langer om de hoek, ze liggen nu vlak voor onze voeten. Onder het mom van efficintie besparen op personeel. De werkdruk in onze cultuurhuizen neemt toe. Onder het mom van hogere publiekscijfers en rationalisering van budgetten riskeren we een doorgeslagen commercile benadering van het cultuuraanbod. De gelaagde diversiteit in activiteiten, in projecten en cultuurprogrammatie komt in het gedrang. Als lokale besturen de kracht van deze cultuurplekken bibs, ccs en gcs erkennen, kunnen ze niet anders dan blijven investeren. In dialoog met politici, beleid, de minister van cultuur, de cultuurschepenen en burgemeesters, kunstenaars, middenveld en burgers, gaan de lokale cultuurwerkers de uitdagingen van morgen aan: digitalisering, verkleuring, vergrijzing, verarming, regionale samenwerking, enz Er ligt werk op de plank, voor ons allemaal. Lees de volledige tekst: http://www.cultuurcentra.be/opiniemaart2015.html
 6. 6. VVC-advies 1. Inzetten op regionale samenwerking modellen? Art 38 decreet lokaal cultuurbeleid Deel van de provinciale middelen ? ENCEs: expertise netwerken cultuureducatie 2. Inzetten op verbinden van functies culturele ruimte CCs en GCs als unieke verbindingsplek van kunsten tot sociaal-cultureel werk Kunstendecreet visienota : afstemmen productie spreiding (presentatie, educatie) Participatiedecreet : participatie, gemeenschapsvorming, kansengroepen Sociaal-cultureel werk 3. Vraag om deskundige begeleiding via steunpunten (LOCUS, FARO, DEMOS, KUNSTENPUNT, SOCIUS,) en administratie 4. Een rol voor sectororganisaties als lerend netwerk - verbinder tussen sectoren en domeinen Lees het VVC-advies hier: http://www.cultuurcentra.be/telex-kan-de-minister-nog-iets-doen-zeker-volgens-vvc-advies-84.html
 7. 7. Contact minister Gatz - constructief overleg VVC met minister op 23 maart - Toelichting minister Gatz op VVC-dag, 25 maart: In mijn visienota kunsten, die bijna klaar is, krijgt het spreidingsverhaal een prominente plek. Ik ga ervan uit dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid inhoudt voor makers n spreiders. Regionale, intergemeentelijke samenwerking blijft nog steeds mogelijk op basis van het decreet lokaal cultuurbeleid. Cultuurcentra kunnen in deze tussenruimte natuurlijk een cruciale rol spelen en niet alleen vanuit hun expertise inzake publieksbereik en cultuurspreiding maar net omwille van die verbindingskracht t.a.v. andere sectoren en domeinen. Volledige speech minister Gatz: http://www.cultuurcentra.be/telex-vvc-ledendag-opsteker-87.html
 8. 8. Wat staat er tot vandaag in Art. 38 Decreet Lokaal Cultuurbeleid? Met het oog op een structurele samenwerking voor een afstemming van het cultuuraanbod en de cultuurcommunicatie kunnen gemeenten een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid oprichten: - 0,33 euro per inwoner, met een maximum van 82.500 euro - 4 aangrenzende gemeenten, waarvan er n behoort tot de lijst van Steden en Gemeenten, vermeld in artikel 10 - jaarlijks eigen inbreng van alle aangesloten gemeenten samen dat minstens gelijk is aan de jaarlijkse subsidie van de Vlaamse Regering; - een cultuurnota, voor de periode die loopt tot en met het eerste jaar van een nieuwe gemeentelijke legislatuur
 9. 9. Art. 38 Decreet Lokaal Cultuurbeleid Bron: http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/intergem_gesubsidieerd.aspx
 10. 10. Art. 38 Decreet Lokaal Cultuurbeleid - vandaag Mogelijke vormen van intergemeentelijk samenwerkingsverband: - projectvereniging, - een dienstverlenende vereniging - een opdrachthoudende vereniging. Dit zijn vormen die gereglementeerd zijn door het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking. Website Binnenlands Bestuur: http://binnenland.vlaanderen.be/verzelfstandiging-en-samenwerking/intergemeentelijke- samenwerking
 11. 11. Herorintering van dit artikel 38? - minister wil dit in overleg met de sector bespreken - een kleine hefboom die steden en gemeenten en hun culturele actoren ondersteund in hun regionale samenwerking - regionaal verhaal als hefboom voor spreiding, maar ook breder: bouwstenen leggen voor andere functies: participatie, educatie, etc
 12. 12. VVC maakte een aanzet tot inventarisatie van regionale samenwerkingen waar ccs en/of gcs in betrokken zijn: http://www.cultuurcentra.be/img/uploads/regelgeving/regio/Regionale_samenwerking_cc- gc_overzicht_maart_2015.pdf 3 rubrieken, vanuit het perspectief van een specifieke financiering of werking als belangrijke hefboom voor de samenwerking: 1. de projectverenigingen die een subsidie ontvangen via het decreet lokaal cultuurbeleid, voor de afstemming van cultuuraanbod en cultuurcommunicatie. ( - hier en daar link met erfgoedconvenanten cfr. kaart Faro) 2. de regio-werkingen in de schoot van Vlabraccent en de provincie Vlaams-Brabant. 3. de andere regiowerkingen, voornamelijk in de provincie Antwerpen en Limburg. Overzicht regionale samenwerking
 13. 13. Motivatie voor samenwerking o de afstemming van het aanbod of programmatie - complementariteit, rekening houdend met de infrastructuur en met de specialisatie (bepaalde programmator) of een profiel (imago bij het publiek) van het centrum. o betere afspraken met cultuurproducenten: samen onderhandelen en voorwaarden afspreken, betere prijsafspraken, het mogelijk maken van een langere speelreeks (belangrijk voor artiest). o het realiseren van grotere en/of duurdere voorstellingen en projecten, die voor een individuele speler anders niet haalbaar zijn.
 14. 14. Motivatie voor samenwerking o afstemmen van ticketprijzen in de regio (klantvriendelijk tav publiek + concurrentieslag tussen ccs vermijden), soms zelfs gekoppeld aan een gezamenlijke abonnementsformule, ticketacties of ticketverkoop voor elkaars programma. o een performantere publiekswerking en gezamenlijke cultuurcommunicatie, wat daarbij in het oog springt: opnemen van (een deel van) het aanbod in elkaars seizoensbrochure een gezamenlijk tijdschrift en/of website voor de regio, met inhoudelijke artikels en verhalen (gelinkt aan programmatie, interviews met artiesten,) - publieksgericht het label Uit in de regio gekoppeld aan de UitinVlaanderen-databank van CultuurNet Vlaanderen komt regelmatig terug - voor de kalenderfunctie een gezamenlijk aanbod en toeleiding naar de scholen (gezamenlijke folder, afstemmen programmatie, de omkadering bij voorstellingen afstemmen en/of samen organiseren)
 15. 15. Regio kent al een lange aanloop - Regioscreening etc. sinds 2010 http://binnenland.vlaanderen.be/interne-staatshervorming/wat-regioscreening > op welke manier lokale besturen aan bestuurskracht kunnen winnen door samen te werken > in kaart brengen en beheren van de (veelheid aan) samenwerkingsverbanden - VVC-dag maart 2014: http://www.cultuurcentra.be/activiteit-vvc-dag-69.html Als hoofdthema zoomden we in op regionale / intergemeentelijke samenwerking. Niet alleen op Vlaams beleidsniveau zijn er plannen voor verdere regionale s

Recommended

View more >