samenwerken en intellectueel eigendom - rapport

Download Samenwerken en intellectueel eigendom - rapport

Post on 18-May-2015

2.013 views

Category:

Business

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rapport over onderzoek over samenwerken en IPR in het kader van ways of working-project van IIP/Create

TRANSCRIPT

  • 1. Samenwerken en IPR1Delft, 16 december 2009

2. Projectgegevens AuteursMarc Steen en Pepijn VosReviewersMascha van DortProjecttitel Samenwerken en IPRProjectnummer035.33246Rapportnummer35157Versie 0.1Opleverdatum 14 december 2009OpdrachtgeverIIP Create (ICT Innovatieplatform Creatieve Industrie)Contactpersoon Anne NigtenRubriceringVertrouwelijkAlle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO.TNO geeft toestemming aan IIP Create om sheets 7 tot en met 40 te gebruiken binnen IIP Create.Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst.2 Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.Delft, 16 december 2009 2009 3. In deze presentatie worden de resultaten opgeleverd van het project Samenwerken en intellectueel eigendom dat TNO heeft uitgevoerd voor IIP Create 1. Project 1.1 Doel van het project 1.2 Afgesproken en opgeleverde resultaten 1.3 Aanpak 2. Resultaten 2.1 Inventarisatie van vraagstukken en problemen (nul-meting) 2.2 Algemene richtlijnen 2.3 Risico-scan 2.4 Koffers (maatregelen) 3. Suggesties voor vervolg actiesBijlagen: Interviewlijst Deelnemerslijst Workshop PICNIC Deelnemerslijst Workshop IIP Create 3 Verslag Workshop IIP CreateDelft, 16 december 2009 4. 1.1 Doel van het projectDoel van het project is een bijdrage te leveren aan het constructief inzetten van (IP-) maatregelen in samenwerkingen op het gebied innovatie binnen de creatieve industrie.Dit willen we doen door het ontwikkelen en beschikbaar maken van praktische richtlijnen en aanbevelingen over hoe constructief omgaan en met intellectual property rights (IPR of IE) en samenwerkingsvraagstukkenin brede zin.Dit willen we samen doen met experts op dit gebied en organisaties uit de creatieve industrie. 4Delft, 16 december 2009 5. 1.2 Afgesproken en opgeleverde resultatenIn de offerte stonden de volgende Resultaten gedefinieerd; deze zijn uitgewerkt als aangegeven:Inventarisatie van de (IP-) vraagstukken en problemen Uitgewerkt als: Nul-meting (context, focus, succes, vraagstukken/problemen, cases) Zie: sheets 7 t/m 20Blauwdrukken en besluitvormingsdiagram Uitgewerkt als: Algemene richtlijnen Risico-scan Koffers (maatregelen) Zie: sheets 21 t/m 40Suggesties voor vervolgacties Zie: sheets 41 t/m 47 5Delft, 16 december 2009 6. 1.3 Aanpak (1/2)Samenwerking met het veld cruciaal bij het uitvoeren van dit project. Hiermee proberen we optimaal aan te sluiten de behoeften van het veld.We hebben het veld op verschillende manieren betrokken, zie volgende sheet. 6 Delft, 16 december 2009 7. 1.3 Aanpak (2/2) Stappen Concrete aanpak Doel 1. Interviews Gesprekken met mensen van meer dan 20 Verkrijgen van inzicht in: bedrijven en organisaties uit de creatieveWelke type samenwerkingen voorkomen industrie (zie bijlage voor de definitieve lijst) Welke (IP-) vraagstukken worstelen creatieve bedrijven mee Welke oplossingen gebruikt men nu al Het ontwikkelen van de eerste toolbox 2. Workshop Een workshop op PICNIC09 waaraan Het toetsen en aanvullen van de inzichten die zijn PICNICverschillende mensen uit de creatieve industrie verkregen op basis van de interviews hebben deelgenomen (zie bijlage voor de Het verder ontwikkelen van de eerste toolbox definitieve lijst) 3. Workshop Een Co-creatie-workshop (nov. 09) inVerkrijgen van inzicht in: Co creatieopdracht van Nederlandse Uitgeverswelke type samenwerkingen komen voor Vereniging NUV), Centrum voor Merk en welke (IP-) vraagstukken worstelen uitgeverijen en Communicatie (CMC), Koninklijk Verbonddrukkerijen van Grafische Ondernemingen(KvGO), waarbijwelke oplossingen gebruikt men nu al ruim 30 drukkers en uitgeverijen participeerde 4. Workshop Een IIP Create Workshop (26 nov. 09)Kennis delen over: IIP CreateSamenwerken en Intellectueel Eigendom waarSamenwerken in de creatieve industrie en verschillende bedrijven en organisaties uit devraagstukken/problemen die daarbij kunnen spelen creatieve industrie participeerde Constructief inzetten van IP in samenwerking En toetsen of: de vraagstukken/problemen herkenbaar zijn de richtlijnen en checklists bruikbaar zijn in de praktijk 5. Rapportage Verslaglegging en overdragen kennis 7Delft, 16 december 2009 8. 2.1 Inventarisatie van vraagstukken en problemenOp de volgende sheets wordt de huidige stand van zaken geschetst wat betreft samenwerken en intellectueel eigendom in de creatieve industrie. Een soort nulmeting: Context: kenmerken van de creatieve industrie wat betreftsamenwerken en IP Focus op complexe vormen van samenwerken Succes: er zijn verschillende vormen en opvattingen over watsuccesvol samenwerken is Vraagstukken/problemen: tijdens samenwerken; en afhankelijkvan soort samenwerking Cases, ter illustratie (gebaseerd op interviews en gebruikt tijdensworkshop)8Delft, 16 december 2009 9. 2.1 Context (1/2)Creatieve bedrijven creren tekst, muziek, campagne, website, game, etc., vaak in samenwerking met of in opdracht van n of meerdere bedrijven. In deze samenwerking staan vaak de creatieve processen centraal. Kenmerk van creatieve processen is dat deze vaak moeilijk te managen zijn, omdat vooraf vaak alleen de contouren van het eindresultaat gedefinieerd zijn en de concrete invulling hiervan dient nog opnieuw gecreerd te worden. Hierdoor behoud je onzekerheid over het eindresultaat en het proces om daartoe te komen. Dit heeft tot gevolg dat de betrokken partijen gezamenlijk een onzeker proces in gaan, waarbij het proces, de investeringen, resultaat en opbrengsten onzeker zijn.Verder zijn de producten die creatieve bedrijven zowel inbrengen in het creatieve samenwerkingsproces als de output die genereert worden in dit proces kennisintensief. Hierdoor worden creatieve bedrijven en hun partners vaak geconfronteerd met IP-vraagstukken. Denk hierbij aan vraagstukken over wie is eigenaar van deze kennis(-producten) en onder welke voorwaarden mag wie hiervan hoe gebruik maken. Men weet niet altijd hoe hier op constructief mee om te gaan. Het niet constructief omgaan hiermee leidt er vaak toe dat de samenwerking niet eens wordt gestart, of stroef gaan lopen of zelfs falen. 9Delft, 16 december 2009 10. 2.1 Context (2/2) De samenwerkingsverbanden die plaatsvinden zijn heel divers, o.a. qua groot/klein;gevestigd/jong; creatief/technisch; commercieel/not-for-profit, etc. Dit heeftimplicaties op zowel de specifieke (IP-)vraagstukken die (gaan) spelen als wel demaatregelen die genomen kunnen worden. Samenwerken is een belangrijk vehikel die creatieve bedrijven gebruiken om hunexpertise te combineren met hun partners om een bijdrage te leveren aan hetontwikkelen van nieuwe producten/ diensten. Echter, bedrijven worden in hetproces van het opzetten en managen van een samenwerking geconfronteerdworden met allerlei (IP-) hindernissen en waarmee niet altijd voldoende handvatenheeft hoe hier constructief mee om te gaan. Dit leidt er toe dat samenwerken niet altijd als succesvol wordt ervaren. 10 Delft, 16 december 2009 11. 2.1 Focus op complexe vormen van samenwerkenTwee of meerdere autonome organisaties die middels samenwerken iets nieuwscreren (bv. concept, product,dienst). In deze samenwerking worden resources vande partners ingezet en gecombineerd om te komen tot een gezamenlijk resultaat.Denk bij resources aan bijv. specifieke kennis, expertise, skills, materialen,technologie, voorzieningen en geld.(ver-)Kopen Intensieve Bilaterale - Multi-partneropdrachtgever- samenwerking samenwerking opdrachtnemer 11 Delft, 16 december 2009 12. 2.1 Succes: verschillende vormen en opvattingen Gelijk TevredenFinancieelStrategisch Doel bereikt SoepelSnelheidFair IndividueelProcesFunKennisresultaat Flexibiliteit Conflicten SuccesKansen voorCollectiefKennistoekomstRelatieresultaat Vertrouwen Strategisch Financieel opgebouwd 12Delft, 16 december 2009 13. 2.1 Vraagstukken/problemen tijdens samenwerken Managen enSelecterenVormgevenevaluerenpartner(s) samenwerkingsamenwerking Bepalenstrategie/doelPicture by leadfood: http://www.flickr.com/photos/mom320/3506217462/sizes/s/ 13 Delft, 16 december 2009 14. 2.1 Vraagstukken/problemen tijdens samenwerken Managen en SelecterenVormgevenevalueren partner(s) samenwerkingsamenwerkingNiet helder krijgen wat Niet goed weten welkeNiet goed weten waarop Bepalenvoor partner je zoekt juridscheen hoe te monitorenstrategie/doelsamenwerkingsvorm (bvNiet goed weten hoeHoe om te gaan metJV, contract, B.V.,Niet scherp krijgen een geschikte partners conflicten Niet scherp krijgenlicensing) welke functie je wil wat je eventueel zoute vindenNiet weten hoewillen bereiken met Niet goed weten hoe vervullen op de marktNiet weten hoe envertrouwen te behoudensamenwerken investering enwaarop partners te en te verbeteren Niet scherp krijgenopbrengsten te verdelen van je doelen/ ambities Niet goed kunnen selecteren Hoe voldoende beslissen welkeEigendoms- en gebruiks-Niet goed weten hoecommitment te behouden Niet scherp krijgen activiteiten je samenissues (van ingebrachteveilig aftasten meten waar te borgen wat je sterkte/ zwaktes met een partner(s) wil kennis en gecreerde zijn en wat de kansen/ uitvoeren, of je juist zelf potentile partners kennis)Communicatie- bedreigingen in dewil doen of die juist wilOmgaan dilemma problemenHoe slim onder te markt zijnuitbesteden. openheid van ideen handelen Cordinatie- en Niet scherp krijgenvs. beschermen van afstemmings-problemenideenNiet goed weten wat je strategie-/waarover afspraken te Problemen aangaande innovatiedoelen zijnmakenkennisdelen/ - Niet scherp krijgen beschermingNiet goed weten wat wel/ wat je business modelniet vast te leggen in is