sacramentum caritatis ben_xvi

Download Sacramentum caritatis ben_xvi

Post on 01-Nov-2014

1.288 views

Category:

Spiritual

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Postsynodale apostolische Exhortatie Sacramentum caritatis van paus Benedictus XVI, aan de bisschoppen, aan de priesters en diakens, aan de godgewijde personen en aan alle christengelovigen over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk Sacrament van de liefde:1 De heilige Eucharistie is het geschenk van de zelfgave van Jezus Christus, waardoor Hij ons Gods oneindige liefde voor iedere mens openbaart. In dit wonderbare sacrament toont zich de “grotere” liefde die ertoe aanzet “het eigen leven te geven voor zijn vrienden” (vgl. Joh 15,13). Ja, Jezus heeft de Zijnen “tot het uiterste toe” liefgehad (Joh 13,1). Deze woorden van de evangelist vormen de inleiding op Jezus’ gebaar van oneindige nederigheid: voordat Hij voor ons aan het kruis stierf, waste Hij, omgord met een linnen doek, de voeten van zijn leerlingen. Op dezelfde wijze blijft Jezus ons in het sacrament van de Eucharistie “tot het uiterste toe” liefhebben, tot aan de gave van zijn Lichaam en zijn Bloed. Wat moeten de gebaren en de woorden van de Heer tijdens dat Avondmaal de apostelen hebben verwonderd! Wat moet het mysterie van de Eucharistie ook een verwondering opwekken in ons hart! Rome, 22 februari 2007, Vertaling: dr. N. Stienstra, met medewerking van drs. N.M. Schnell, pr.

TRANSCRIPT

  • 1. kerkelijke documentatiejuni 2007 Paus Benedictus XVI Sacramentum caritatis
  • 2. COLOFONKerkelijke documen-tatie is een uitgavevan de afdeling Persen Communicatie vanhet Secretariaat RKK.De reeks verschijnttien maal per jaar,samen met een num-mer van het bladrkkerk.nl.Redactie:drs. P. Kohnen(hoofd Pers &Communicatie a.i.)drs. Roland Enthoven(eindredactie)drs. Caroline WentingBasisontwerp:Artgrafica,AmsterdamDruk:Gregorius bv, SoestOpmaak:Secretariaat RKKAbonnementsprijs:(inclusief porto) inNederland: 51,- perjaar, gecombineerdmet rkkerk.nl; studen-ten: 40,25.In Belgi: 33,-.Abonnementen inNederland:Secretariaat RKK,Biltstraat 121,Postbus 13049,3507 LA Utrecht,tel.: 030 2326911,fax: 030 2334601.e-mail: media@rkk.nlBestellingen:tel.: 030 2326909e-mail: bestel@rkk.nlAbonnementen:e-mail: abonnemen-ten@rkk.nlIn Belgi Utrecht 2007Uitgeverij Licap bv,Guimardstraat 1,1040 Brussel, Papst Benedikt XVI., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Sacramentum caritatistel.: 02 5099670,postrekening: an die Bischfe, den Klerus, die Personen gottgeweihten Lebens und an die christ-000-0947400-01. glubigen Laien ber die Eucharistie, Quelle und Hhepunkt von Leben und Sendung der Kirche, Rom, 22. Februar 2007, Copyright 2007 Libreria Editrice VaticanaKerkelijke documen-tatie en rkkerk.nl opinternet:www.rkkerk.nl Omslag: Wapen van paus Benedictus XVIISSN: 1871-4579 2007 106
  • 3. Benedictus XVIPostsynodale apostolische ExhortatieSacramentum caritatisaan de bisschoppen, aan de priesters en diakens, aan de godgewijde personenen aan alle christengelovigen over de Eucharistie, bron en hoogtepunt vanhet leven en de zending van de KerkInleiding1. Sacrament van de liefde:1 De heilige Eucharistie is het geschenk van de zelfgave van JezusChristus, waardoor Hij ons Gods oneindige liefde voor iedere mens openbaart. In dit wonderbaresacrament toont zich de grotere liefde die ertoe aanzet het eigen leven te geven voor zijnvrienden (vgl. Joh 15,13). Ja, Jezus heeft de Zijnen tot het uiterste toe liefgehad (Joh 13,1). Dezewoorden van de evangelist vormen de inleiding op Jezus gebaar van oneindige nederigheid: voordatHij voor ons aan het kruis stierf, waste Hij, omgord met een linnen doek, de voeten van zijnleerlingen. Op dezelfde wijze blijft Jezus ons in het sacrament van de Eucharistie tot het uiterstetoe liefhebben, tot aan de gave van zijn Lichaam en zijn Bloed. Wat moeten de gebaren en dewoorden van de Heer tijdens dat Avondmaal de apostelen hebben verwonderd! Wat moet hetmysterie van de Eucharistie ook een verwondering opwekken in ons hart!Het voedsel van de waarheid duidelijkt dat de mens vrijwillig, en niet onder dwang, in beweging raakt als hij2. In het sacrament van het altaar komt betrokken is op iets dat hem aantrekt ende Heer de mens, geschapen naar Gods dat verlangen in hem opwekt. Als de hei-beeld en gelijkenis (vgl. Gn 1,27) tege- lige bisschop zich dan afvraagt wat demoet, en wordt zijn reisgezel. In dit sacra- mens uiteindelijk ten diepste zou kunnenment maakt de Heer zich namelijk tot bewegen, roept hij uit: Wat begeert devoedsel voor de mens die hongert naar ziel dan heviger dan de waarheid?2 In- 1. Vgl. Thomas van Aquino,waarheid en vrijheid. Omdat alleen de derdaad draagt iedere mens in zich het Summa Theolo-waarheid ons werkelijk vrij kan maken onverzadigbare verlangen naar de ultie- giae III, q. 73, a. 3.(vgl. Joh 8,32), maakt Christus zich voor me en definitieve waarheid. Daarom wendt 2. Augustinus, Inons tot voedsel van de waarheid. Met een Jezus, de Heer, de weg, de waarheid en Iohannis Evange- lium Tractatus,scherpzinnige kennis van de menselijke het leven (Joh 14,6), zich tot het smach- 26.5, in: PL 35,werkelijkheid, heeft Sint Augustinus ver- tende hart van de mens, die zich een dor- 1609.107 2007 3
  • 4. stende pelgrim voelt, tot het hart dat ver- hervorming: in ieder tijdperk van de langt naar de bron des levens, tot het hart geschiedenis van de Kerk schittert de dat worstelt om de Waarheid. Jezus Chris- Eucharistieviering als bron en hoogtepunt tus is inderdaad de Persoon geworden van haar leven en haar zending, in heel waarheid, die de wereld tot zich trekt. haar liturgische verscheidenheid en rijk- Jezus is de poolster van de menselijke dom. De Elfde Gewone Algemene Verga- vrijheid; zonder Hem verliest de vrijheid dering van de Bisschoppensynode, die haar orintatie want zonder de kennis van 2 tot 23 oktober 2005 in het Vaticaan van de waarheid ontaardt de vrijheid; zij plaatsvond heeft, wat betreft deze ge- isoleert zich en wordt tot onvruchtbare schiedenis, grote dankbaarheid jegens willekeur.3 In het sacrament van de Eu- God uitgesproken en erkend dat de lei- charistie toont Jezus ons in het bijzonder ding van de heilige Geest hier werkzaam de waarheid van de liefde, die het wezen is geweest. In het bijzonder hebben de van God zelf is. Deze op het evangelie synodevaders de zegenrijke invloed op3. BenedictusXVI, Toespraak gebaseerde waarheid betreft iedere mens het leven van de Kerk vastgesteld en be-tot de deelnemers en de gehele mens. De Kerk, die in de vestigd van de sinds het Tweede Vati-aan de plenairevergadering van Eucharistie haar onontbeerlijk middel- caans Concilie verwezenlijkte liturgieher-de Congregatie punt vindt, zet zich daarom onophoude- vorming.5 De Bisschoppensynode was invoor de Geloofs- lijk in om aan allen te verkondigen dat de gelegenheid te evalueren hoe deze ver-leer (10 februari2006), in: AAS 98 God liefde is, of men dat nu wil horen of nieuwing na het Concilie was ontvangen.(2006), 255. niet (vgl. 2Tim 4,2).4 Juist omdat Christus Er was bijzonder veel waardering. Beves-4. Vgl. Benedic- voor ons het voedsel van de waarheid is tigd werd dat de moeilijkheden, en ooktus XVI, Toe- geworden, wendt de Kerk zich tot de enkele gemelde misbruiken, de waarde enspraak tot dedeelnemers aan de mens en nodigt hem uit het geschenk van de effectiviteit van de liturgiehervorming,derde vergadering God vrijmoedig aan te nemen. die rijkdommen bevat die nog onvol-van de elfdegewone raad van doende zijn ontdekt, niet kunnen verdui-het algemeen De ontwikkeling van de steren. Concreet gaat het erom dat desecretariaat van Eucharistische ritus door het Concilie beoogde veranderingende Bisschoppen-synode (1 juni begrepen moeten worden in de context2006), in: LOsser- 3. Als wij terugblikken op de tweedui- van de eenheid, die de historische ont-vatore Romano(dt.), 36/26, 9. zend jaar oude geschiedenis van de Kerk wikkeling van de ritus zelf kenmerkt, van God, die geleid wordt door het wijze zonder dat er onnatuurlijke breuken op-5. Vgl. Propositio2. handelen van de heilige Geest, bewonde- treden.6 ren wij vol dankbaarheid de in de loop6. Ik wijs hier opde noodzaak van van de tijd geordende ontwikkeling van De Bisschoppensynode en heteen hermeneutiek de rituele vormen waarin wij de voltrek- Jaar van de Eucharistievan continuteit, king van ons heil gedenken. Van de veel-ook wat betreft dejuiste interpretatie soortige vormen van de eerste eeuw, die 4. Overigens is het noodzakelijk de ver-van de liturgische nog oplichten in de riten van de oude houding te benadrukken tussen de laatsteontwikkeling nahet tweede Vati- Kerken van het Oosten, tot aan de ver- Bisschoppensynode over de Eucharistiecaans Concilie. breiding van de Romeinse ritus, van de en datgene wat de laatste jaren in hetVgl. BenedictusXVI, Toespraak duidelijke aanwijzingen van het Concilie leven van de Kerk is gebeurd. Om tetot de Romeinse van Trente, en het missaal van de heilige beginnen moeten wij in de geest terugke-Curie (22 decem-ber 2005), in: AAS Pius V, tot aan de door het Tweede Vati- ren naar het Grote Jubileum van het jaar98 (2006), 44-45. caans Concilie in gang gezette liturgie- 2000, waarmee mijn dierbare voorganger,4 2007 108
  • 5. de dienaar Gods Johannes Paulus II, de

Recommended

View more >