rsz rg31032010

Download Rsz Rg31032010

Post on 01-Jul-2015

288 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Rwna Szanse 2009

2. W listopadzie 2009 roku TRGD w Dobrczu i Gimnazjum nr 2 w Kotomierzu wygrao w konkursie regionalnym, grant na realizacj Projektu MCI - Modzieowe Centrum Informacji.Tym bardziej jest to dla nas cenne, e w wojewdztwie kujawsko-pomorskim taki grant otrzymao tylko 8 stowarzysze/szk.2 3. http://www.rownacszanse.pl/ 3 4. CELE PROGRAMU Misj Programu "Rwna Szanse" jest wyrwnywanie szans na dobry start w dorose ycie modziey z terenw wiejskich i maych miast (do 20 000 mieszkacw). 4 5. Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez modych ludzi samodzielnie i realistycznie okrelonych celw yciowych (w tym take celw edukacyjnych).5 6. Realizowane projekty, powinny rozwija u modziey:UMIEJTNO WACIWEJ OCENY RODOWISKA, W KTRYM DORASTA, POPRZEZ WCZANIE JEJ W PROCES POZNAWANIA RODOWISKA LOKALNEGO I ANALIZOWANIE SWOICH MOCNYCH I SABYCH STRON; UMIEJTNO SAMODZIELNEGO I AKTYWNEGO PLANOWANIA WASNEJ PRZYSZOCI, POPRZEZ UDZIA W OPRACOWANIU CELW I HARMONOGRAMU PROJEKTU ORAZ BADANIU JEGO EFEKTW, A TAKE POPRZEZ NAUK PRAKTYCZNYCH UMIEJTNOCI PRZYDATNYCH W OSIGANIU CELW YCIOWYCH. 6 7. UMIEJTNO POZYSKIWANIA WSPARCIA SPOECZNEGO, POPRZEZ NAWIZYWANIE NOWYCH RELACJI SPOECZNYCH (Z LUDMI I INSTYTUCJAMI), A TAKE ROZWIJANIE UMIEJTNOCI PRACY W GRUPIE; PRZEKONANIE O WASNYCH MOLIWOCIACH, POPRZEZ PUBLICZNE PREZENTOWANIE WASNYCH DZIAA I ICH EFEKTW, UDZIA MODYCH LUDZI W ROZPOWSZECHNIANIU INFORMACJI O PROJEKCIE ORAZ STWARZANIE (ZA POREDNICTWEM PROJEKTU) MOLIWOCI ODNIESIENIA OSOBISTEGO SUKCESU.7 8. Dziki uczestnictwu w projektach dotowanych w programie "Rwna Szanse" modzie z maych miejscowoci ma moliwo uczestniczenia w zajciach: rozwijajcych zainteresowania, podnoszcych skuteczno uczenia si i pomagajcych w nabyciu umiejtnoci przydatnych w szkole i dorosym yciu.8 9. Nasz blog z informacjami o projekcie 10. http://mci-projekt.blogspot.com 10 11. Nasza strona internetowa 12. www.e-gimkotomierz.110mb.com12 13. zskotomierz.edupage.org 13 14. Nasz e-mail mciprojekt@gmail.com Telefon do nas Numer telefonu /szkolny/: 0523819213Gadu-Gadu 529844 14 15. ProjektModzieowe Centrum Informacji 16. W projekcie MCI bior udzia tylko uczniowie z gimnazjum.Jest to wymg postawiony przez fundatorw. 16 17. Uczniowie biorcy udzia w Projekcie MCI Uczniw:21Nauczycieli:3KoordynatorGimnazjum nr 2:1Koordynator TRGD: 117 18. 18 19. Koordynatorzy projektu: Andrzej Jurak koordynator z TRGD Jacek Szypryt koordynator projektu w Gimnazjum nr 2 Nauczyciele opiekujcy si uczniami: Agnieszka Droyska Anna Formuszewicz Teresa Cholewczyska 19 20. Miejsce naszych spotka i pracy 20 21. A. Buewska, P. Dubanowicz 22. Celem projektu MCI jest umocnienie przez modzie takich umiejtnoci spoecznych jak: Praca grupowa, Komunikacja interpersonalna i Autoprezentacja oraz Poczucie odpowiedzialnoci spoecznej Poczucie przynalenoci iwspodpowiedzialnoci za wynikco jest zgodne z misj PAFW 22 23. .i s to umiejtnoci z ktrymi My pjdziemy w ycie dorose a po drodze do szkoy ponadgimnazjalnej, studia .pracy.i tych umiejtnoci Im nikt nam nie odbierze23 24. Z planowanych 20 - 25 osb zostan utworzone trzy grupy:1. Historyczna - badajca dzieje i przeszogminy2. Epigraficzna - badajca zabytki gminy3. Rozwojowa - badajca aktualne trendyrozwoju gminy 24 25. a ta cz z projektu zostanie jako dorobek historyczny materia dla przyszych pokole - gminy Dobrcz, a dokadniej Kotomierza, Sienna, Trzebienia, Karolewa, Stronna, Zalesia. 25 26. Szanowni Pastwo ! Zwracamy si do Was z prob o udostpnienie danych i informacji z zakresu historii, wydarze spoecznych, kulturalnych i politycznych dotyczcych rodzin, mieszkacw naszych miejscowoci sprzed 50 lat. latInteresuj nas wspomnienia dotyczce: - losw mieszkacw i ich rodzin, -zwyczajw - tradycji - legend - wspomnie - opisw wydarze: historycznych, spoecznych, kulturalnych i politycznych -pochodzeniaChcemy rwnie w postaci elektronicznej zarejestrowa: - przedmioty domowego uytku - urzdzenia - sprzt rolniczy -sprzt mechaniczny -stare zakady - stare budynki 26 27. Jeeli zgodzicie si na udostpnienie materiaw, to prosimy o kontakt z:1. A. Droysk, 2. T. Cholewczysk lub 3. J. Szyprytem Kady materia bdzie autoryzowany przed publikacj.Dzikujemy, i zapraszamy do wsppracy 27 28. Efekty projektu 28 29. Efekt -1Umiejtnoci spoeczne:1. Praca grupowa,2. Komunikacja interpersonalna3. Autoprezentacja oraz4. Poczucie odpowiedzialnoci spoecznej5. Poczucie przynalenoci i wspodpowiedzialnoci za wynik 29 30. Efekt - 2 Efektem projektu ma by zwarta informacja opracowana w profesjonalny zgodny z zasadami archiwizacji sposb - umieszczenie informacji w dostpnych encyklopediach elektronicznych:http://www.regiopedia.pl/ http://ekotomierz.wetpaint.com/ dodatkowo prezentacje z efektami pracy dotr do decyzyjnych osb samorzdu lokalnego. 30 31. 31 32. Przykadowe materiayMyn w Magdalence W Magdalence jest budynek starego mynu nalecy kiedy do Niemca Caske. W latach 1880 zbudowano fundamenty z kamienia. Jest to duy budynek stojcy pusto. Myn by przeznaczony do przemian zb od okolicznych rolnikw. Do pomocy by Polak Henryk Parszyk.Paac w PyszczyniePaac zosta zbudowany w 1880 r. Wacicielem ziem przylegych by Niemiec Otto Fride. Zatrudnia okolicznych mieszkacw do prac gospodarczych. Gdy wybucha 2 wojna wiatowa Niemiec z maonk wyjechali do Niemiec. Wywozi ich Polak o nazwisku Jaworski. Dojecha do Piy i tam si rozdzielili.Magda Chylewska i Ola Parszyk32 33. Stary sprzt gospodarstwa domowego 33 34. A. Buewska, M. Brzeziski, G. Olejniczak 34 35. 35 36. Inne nasze prace Identyfikator zaprojektowanyprzez A. Wszoek, S. Bobowska Ogoszenie zaprojektowaneprzez N. Ole i A. Kronkowsk Logo zaprojektowane przezP. Dubanowicza Ogoszenia ulotkizaprojektowane przezW. Serwaczak, K. Leniewsk 36 37. Czas projektu stycze 2010 czerwiec 201037 38. Dzikujemy za uwag. Zapraszamy do wsppracy.Za wszelk udzielon nam pomocserdecznie dzikujemy 38 39. Z okazji nadchodzcychwit Wielkanocnych Wszelkiej pomylnoci, sukcesw w pracy yczy Modzie biorca udzia w Projekcie MCI oraz opiekunowie39 40. Netografia Francis Goya:-Nostalgia-Besame MuchoZdjcia:A. FormuszewiczJ. SzyprytA. Buewska Opracowa: Jacek Szypryt40

Recommended

View more >