romania judetul iasi consiliul judetean > comert cu amanuntul آ§i comert cu ridicata > tranzactii...

Download ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN > Comert cu amanuntul آ§i comert cu ridicata > Tranzactii imobiliare

Post on 09-Mar-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ROMANIA JUDETUL IASI

  CONSILIUL JUDETEAN IASI

  Bulevardul Stefan cel Mare Sfant, nr.69, cod. 700075, Iasi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

  PROIECT DE HOTARARE

  privind tarifele de inchiriere pentru spatiile si terenurile aflate in domeniul public al Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi, pentru

  anul 2018

  Consiliul Judetean Iasi;

  Avand in vedere:

  a) expunerea de motive privind tarifele de inchiriere pentru spatiile $i

  terenurile aflate in domeniul public al Consiliului Judetean Iasi, pentru anul 2018,

  prezentata de care Pre$edintele Consiliului Judetean 14, in calitatea sa de

  initiator, inregistrata sub nr. 551a / /V 2017;

  b) raportul de specialitate privind tarifele de inchiriere pentru spatiile $i

  terenurile aflate in domeniul public al Consiliului Judetean I4, pentru anul 2017

  elaborat de catre Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante

  Directia Economics - inregistrat sub nr 35:7-V / /4 . 2017;

  c) Adresele Compartimentului Gestionarea Patrimoniului nr.

  29291/07.11.2017 $i nr. 31972/06.12.2017;;

  d) Adresa Scolii Gimnaziala Specials "Constantin Paunescu" 14 nr.

  4501/21.11.2017, inregistrata la Consiliul Judetean 14 nr. 33106/23.11.2017;

  e) Adresa Liceului Tehnologic Special "Vasile Pavelcu" Ia$i nr.

  5363/22.11.2017, inregistrata la Consiliul Judetean 14 sub nr. 33086/22.11.2017;

  f) Adresa Colegiului Tehnic "Ion Holban" Ia$i nr. 6056/21.11.2017,

  inregistrata la Consiliul Judetean I4 sub nr. 32807/21.11.2017;

  g) Adresa Liceului Tehnologic Special "Trinitas" Tg. Frumos nr.

  age

 • 3179/21.11.2017, inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr. 32828/21.11.2017;

  h) Adresa Liceului Special "Moldova" Tg. Frumos nr. 4028/21.11.2017,

  inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr. 32881/21.11.2017;

  i) Adresa Spitalului Clinic de Obstetrics si Ginecologie "Elena Doamna"

  Iasi nr. 10190/21.11.2017, inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr.

  32872/21.11.2017;

  j) Adresa Spitalului Clinic de Urgenta. "Prof. dr. N. Oblu" Iasi nr.

  15898/22.11.2017, inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr. 33044/22.11.2017;

  k) Adresa Spitalului Clinic de Obstetricd §i Ginecologie "Cuza Voda" Iasi

  nr. 12188/12.12.2017 (nr. 12187/12.12.2017), inregistrata la Consiliul Judetean

  14 sub nr. 35629/13.12.2017;

  1) Adresa Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" Iasi nr.

  29507/12.12.2017, inregistratd la Consiliul Judetean Iasi sub nr. 35352/12.12.2017;

  m) Adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi nr. 19815/22.11.2017,

  inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr. 33091/23.11.2017;

  n) Adresa Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi nr.

  17298/12.12.2017, inregistrata. la Consiliul Judetean Iasi sub nr. 35377/12.12.2017;

  o) prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publics si regitnul

  juridic al acesteia, actualizata;

  p) prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr. 140/2007 pentru

  aprobarea Metodologiei in baza careia se realizeaza colaborarea dintre spitale §i

  institutiile de invatamant superior medical, respectiv unitatile de invatamant

  medical, cu modificarile §i completarile ulterioare;

  q) prevederile Legii educatiei fizice §i sportului nr. 69/2000, cu modificarile

  §i completarile ulterioare;

  In temeiul art. 91, art. 97 alin. (1) §i ale art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr.

  215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile §1

  completarile ulterioare:

  age

 • HOTARASTE:

  Art. 1. Se aproba cuantumul tarifelor lunare de inchiriere pe metru patrat

  pentru spatiile cu alta destinatie deceit aceea de locuinta si terenurile aflate in

  domeniul public de interes judetean, conform Anexei 1, parte integranta a

  prezentei hotarari.

  Tarifele se vor aplica conform zonarii aprobate prin actele administrative ale

  autoritatilor publice locale (consilii locale) pe raza administrativ — teritoriala in

  care se afla spatiile i/sau terenurile.

  Gruparea activitatilor desfawrate in spatiul inchiriat se va face conform

  Anexei 1.1., parte integranta a prezentei hotarari.

  Caietul de sarcini, cuprinzand Regulamentul de organizare a licitatiei pentru

  inchirierea spatiilor cu alto destinatie deceit locuinta (Anexa 1.2), Modelul cererii

  de inscriere la licitatie (Anexa 1.3), Modelul calculului garantiei de participare la

  licitatie (Anexa 1.4), Modelul f4ei prezentare spatiu (Anexa 1.5), Procesul verbal

  licitatie (Anexa 1.6), Modelul Contractului cadru de inchiriere (Anexa 1.7) §i

  Procesul verbal de predare-primire (Anexa 1.8), sunt cuprinse in Anexele 1.2 —

  1.8, parti integrante din prezenta hotarare.

  Art. 2. Se aproba cuantumul tarifelor orare de inchiriere a salilor de sport

  aflate in administrarea institutiilor de invatamant din subordinea Judetului Iasi —

  Consiliului Judetean Ta§i, conform Anexei 2.

  Art. 3. Se aproba cuantumul tarifelor orare de inchiriere a amfiteatrelor

  existente in incinta spitalelor din subordinea Judetului Iasi — Consiliului Judetean

  Iasi, conform Anexei 3.

  Art. 4. Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare incepand cu data de

  01.01.2018.

  Art. 5. Tarifele conform Anexei 1, aprobate prin prezenta hotarare,

  constituie pretul minim lunar pe metru patrat de la care incepe licitarea in vederea

  inchirierii.

  age

 • Art. 6. Tarifele de inchiriere pentru contractele aflate in derulare nu pot fi

  sub valoarea aprobata prin prezenta hotarare.

  Art. 7. Durata contractelor de inchiriere incheiate pentru spatiile cu alts

  destinatie decat aceea de locuinta, terenurile aferente acestora §i alte terenuri

  construite sau neconstruite este de 1 (unu) an calendaristic cu posibilitatea

  prelungirii cu acordul scris i expres al ambelor parti.

  Art. 8. Se aproba prelungirea cu un an, pand la 31.12.2018 a duratei

  contractelor de inchiriere pentru locatarii spatiilor cu alts destinatie decat aceea de

  locuinta i a terenurilor din patrimoniul public de interes judetean, numai cu

  acordul scris §i expres al ambelor parti Si numai daca obligatiile de plata sunt

  achitate la zi. Termenul limits de achitare a chiriilor este 31.12.2017. Termenul de

  exprimare a acordului scris pentru Judetul la§i — Consiliul Judetean Ia§i este de

  maxim 45 zile. In situatia in care nu exists acordul scris §i expres i daca obligatii le

  de plata nu sunt achitate la zi, contractul de inchiriere inceteaza de drept faira nicio

  alts formalitate.

  Art. 9. La incetarea sau la rezilierea contractului ca urmare a nerespectarii

  clauzelor contractuale de catre locatar, predarea spatiului se face neconditionat in

  termen de 30 zile de la notificarea facuta de catre locator, Judetul Iasi — Consiliul

  Judetean Ia§i, cu suportarea consecintelor rezultate din contract, pana la acea data.

  Art. 10. In cazul folosirii spatiilor cu alts destinatie decat locuinta a

  terenurilor proprietate publics de interes judetean de catre persoane fizice sau

  juridice card forme legale, acestea vor plati daune pentru lipsa folosinta pana la

  predarea acestora prin proces verbal de predare — primire §i reintroducerea in

  circuitul civil. Sumele reprezentand daune, mentionate anterior vor fi calculate

  conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

  Art. 11. Inchirierea ocazionala a spatiilor cu destinatia de amfiteatru, said de

  sport sau teren de sport se face pe baza de comanda §i achitarea anticipate a

  contravalorii chiriei.

  Art. 12. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari iii inceteaza

  aplicabilitatea Hotararile Consiliului Judetean Iasi nr. 348/22.12.2016.

  age

 • Art. 13. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Directia

  Economics din cadrul Consiliului Judetean Ia§i, de calm conducatorii institutiilor

  serviciilor publice aflate in subordinea/coordonarea i sub autoritatea Consiliului

  Judetean Iasi §i finantate din bugetul propriu al acestuia, precum §i de conducatorii

  unitatilor sanitare care administreaza spatii §i terenuri aflate in proprietatea publics

  de interes judetean.

  Art. 14. Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile

  Locale, Consilierii Judeteni Press va transmite copie dupa prezenta hotarare:

  Institutiei Prefectului Judetului Ia$i;

  Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Ia§i;

  Institutiilor din subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Consiliului

  Judetean Ia§i: Directia Generala de Asistenta Socials §i Protec;ia Copilului

  RA Aeroportul Ia§i, Filarmonica de Stat „Moldova" Ia§i, Teatrul pentru Copii

  Tineret „Luceafarul" Iasi, Muzeul Literaturii Romane Ia§i, Directia Judeteana de

  Administrare a Drumurilor Podurilor Ia§i, Spitalul Clinic de Obstetrics

  Ginecologie „Elena Doamna" Iasi., Spitalul Clinic de Obstetrics §i Ginecologie

  „Cuza Voda" Ia§i, Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva"

  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Ia§i, Spitalul Clinic de

Recommended

View more >