romania ia$i spitalul clinic de obstetrica ginecologie ... b) copia actului de identitate sau orice

Download ROMANIA IA$I SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE ... b) copia actului de identitate sau orice

Post on 23-Sep-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • A.

  ROMANIA JUDETUL IA$I - CONSILIUL JUDETEAN IA$I

  SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE ,,CIJZAVODA" IA$I

  Str. Cuza Vodd, nr. 34, Iaqi, ROMANIA

  sediul unit[lii din str. Cuza Vodd, nr. 34, examen de promovare internl, in conformitate cu prevederile HG 102712014 pentru modificarea qi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare

  a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor func{iilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau

  trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, aprobat prin Hotirdrea Guvernului nr. 28612011 gi HG l47)lz}llpentru aprobarea criteriilor privind angajarea gi promovarea in funclii, grade gi trepte profesionale a personalului contractual din unitdlile sanitare publice din sectorul

  sanitar.

  Funcfiile contractuale pentru care se organizeazd. examenul de promovare:

  B. Dosarul de examen al candidafilor va con{ine urmdtoarele documente : a) cerere de inscriere la concurs adresatd Managerului Spitalului Clinic de Obstetricd Ginecologie < Cuza

  Vodd > Iaqi (formular tipizat); b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit Iegii, dupd caz; c) adeverinjd vechime

  Dosarul de examen se depune la sediul Spitalului Clinic de Obstetricd Ginecologie , din Mun. Ia;i, str. Cuza Vodd, nr. 34, la Birou Resurse Umane - Pavilion Administrativ, tel. 0232-213000, int. 191.

  C. Data limiti de depunere a dosarului:28.01.2019, ora 15:00.

  D. Probele stabilite pentru examen : proba scris6;

  E. Bibliografia de cohcurs - anexatd prezentului anun{.

  Examenul se desfE"soard la sediul Spitalului Clinic de Obstetricd Ginecologie "Cuza Vodd", din Mun.Iagi, str. Cuza Vodh nr" 34.

  Manager,

  $ef Serviciu RLINOS, Insp.Virlan loana

  Intocmit, Ref. RU Busuioc Mariana

  a) Pnn transtormarea tun or Nr crt.

  Denumire post initial

  Denumire post transformat Compartiment Condifii vechime

  Data examen

  Psiholog Psiholog specialist Psiholog 4 ani vechime

  30.0 1 ,20:l 9

  nANcA

 • SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE ,,CIJZAVODA'' IA$I

  NAGER, DANCA

  BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA EruMEN PROMOVARE PSIHOLOG SPE

  Bibliografie: Florin Tudose, Cdt[lina Tudose, Letilia Dobranici, "Tratat de psihopatologie qi psihiatrie pentru

  psihologi", Bucuregti, Editura Trei, 201 1. Michele Montreuil gi Jack Doron (coord), sub direclia lui Serban Ionescu gi Alain Blanchet, "Tratat

  de psihologie clinicd gi psihopatologie", Bucuregti, Editura Trei,20l3. Violeta Enea;i Ion Dafinoiu (coord), "Evaluarea psihologic[. Manualul psihologului clinician", Iagi,

  Polirom,20l7. Ion Dafinoiu, Jeno-LaszloYargha, "Psihoterapii scurte",Iaqi, polirom,2005. Mircea Lazarescu, Aurel Nirestean, "Tulburdrile de person alitate" ,Ia;i, Poliro m, 2007 . ICD l0: International Statistical Classification of Diseases-World Health Organization.

  Tematicu: 1. Tulbur[rile afective. 2. Psihosomatica. 3. Intervenlia in uizd. 4. Tulburdri de personalitate. 5. Sindroame psihotraumatice. 6. Tulburdri anxios-fobice.

  Aviztt

  J.r:.h,u U(t '1 \'\

  '-/t iti , 1!.(, tJ \-',**

Recommended

View more >