riviera 65/66

Download Riviera 65/66

Post on 12-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sopocka Gazeta

TRANSCRIPT

 • Rozmowa stylizowanaSTR. 8-9 STR. 3

  Rozmowa z Magorzat Niemen: modelk, malark, Rozmowa z Jarosawem Kempo sopockim budecieaktork, a prywatnie on Czesawa Niemena

  bezplatna gazeta pomorska

  Rok VII Nr 1/2 (65/66) Luty 2012 ISSN 1895-7080 Nakad 10 000 egz. str. 5

  Ryzykowny budet miasta

  Sopot. Miasto podpisao umow z Batyck Grup Inwestycyjn

  dworzec kolejowy?dworzec kolejowy?Bdzie nowyBdzie nowy

  Obecna sopocka stacja PKP z pewnoci nie naley do najpikniejszych wizytwek nadbatyckiego kurortu. Jej dni s ju jednak policzone. 23 stycznia br. wadze Sopotu podpisay umow z BGI, wykonawc nowego dworca. Jego budowa ma potrwa do koca 2013 roku.

  fot. materiay konkursowe Urzdu Miasta Sopotu

  Do budowy nowego dworca PKP w Sopocie wa-dze miasta i zarzd kolei przygotowywali si od kilku lat. Permanentnie brakowao jednak fundu-szy. Ostatecznie miasto zdecydowao si na wyko-nanie inwestycji w ramach tzw. partnerstwa pu-bliczno-prywatnego (PPP). 23 stycznia br. podpi-sano w tej sprawie umow z inwestorem prywat-nym - spk Batycka Grupa Inwestycyjna. Doku-ment sygnowali prezydent Sopotu, Jacek Karnow-ski oraz prezes BGI, Marcin Kaniewski.

  Inwestycja ma obj nie tylko hal dworcow, lecz take rewitalizacj terenw j okalajcych. BGI zobowizao si zaprojektowa, sfinansowa, wy-budowa oraz cakowicie wyposay wszystkie

  obiekty. Inwestor stworzy rwnie nowy ukad ko-munikacyjny oraz zagospodaruje tzw. zielon prze-strze publiczn wok dworca.

  Projekt przewiduje te korekt ul. Podjazd, Ko-ciuszki i Chopina, a take wprowadzenie ruchu sa-mochodowego pod ziemi. Ponad to obowizkiem spki bdzie zarzdzanie oraz utrzymanie komplek-su przez czas okrelony umow. Nowa inwestycja powstanie na dziace o powierzchni ok. 24 tys. m2. Na hal dworcow przypadnie od 300 do 500 m2, reszt zajm: dwu-lub trzygwiazdkowy hotel, lokale handlowe i gastronomiczne oraz podziemne parkingi mogce pomieci okoo 300 pojazdw. Jednocze-nie cig pieszy Monciaka zostanie przeduony a do

  dworca. Przewidywany koszt inwestycji to 100 mln zotych. Przypomnijmy, e do niedawna inwesty-cja ta budzia spore kontrowersje nie tylko wrd sopockich architektw, lecz take czci miesz-kacw i radnych.

  Chodzio przede wszystkim o skal caego przedsiwzicia i obaw, e jego gabaryty mog zaburzy dotychczasowy charakter kurortu. Osta-tecznie jednak Rada Miasta daa prezydentowi Sopotu zgod na podpisanie umowy z BGI. Budo-wa nowego dworca PKP ma rozpocz si jeszcze w tym roku. Jej zakoczenie przewidywane jest na pn jesie roku 2013.

  (kmz)

  Tak za niewiele ponad ptora roku ma wyglda sopocki dworzec PKP. Fot. materiay promocyjne BGI

 • 2 TRJMIASTO Nr 1/2 (65/66) Luty 2012

  W postawionym Jackowi Karnowskiemu akcie oskare-nia znalazy si cztery zarzuty, w tym najpowaniejszy do-mniemana prba wymuszenia od Sawomira Julke apwki w postaci dwch mieszka, w zamian za co jak twierdzi sopocki biznesmen prezydent mia mu pomc w uzyskaniu urzdniczych pozwole na przebudow strychu. Ponad to prokuratorzy oskaraj Kar-nowskiego o przyjcie korzyci majtkowej od trjmiejskiego handlarza aut Wodzimierza G. w postaci darmowego serwiso-wania samochodw. Zdaniem ledczych, Karnowski dopuci si take przestpstwa, przyj-mujc apwk od przedsi-

  Sprawa przeciwko Jackowi Karnowskiemu ponownie trafia do sdu. ledczy postawili mu cztery zarzuty, w tym ten najciszy, dotyczcy domniemanej prby wymuszenia apwki w postaci dwch mieszka.

  Prezydent Sopotu

  ZNOWU ZNOWU OSKARONYOSKARONY

  Krzysztof M. Zauski

  30 grudnia 2011 roku Prokuratura Apelacyjna w Gdasku skierowaa do Sdu Rejonowego w Sopocie akt oskarenia przeciwko Jackowi Karnowskiemu. Jest to ju druga prba postawienia przed sdem urzdujcego prezydenta Sopotu.

  biorcy budowlanego Mariana D. w postaci bezpatnej usugi budowlanej na prywatnej pose-sji. Ostatni zarzut, obciajcy konto sopockiego samorzdow-ca, to zatajenie w owiadczeniu, ktre Karnowski zoy przed przetargiem na zakup aut dla ratusza, e z firm Wodzimie-rza G. nie cz go stosunki, mogce budzi wtpliwoci, co do jego bezstronnoci wobec firmy, pomimo, e przyzna, i handlarz aut jest od paru lat jego dobrym znajomym. Wymienio-ne w akcie oskarenia przestp-stwa, zagroone s kar do 10 lat pozbawienia wolnoci.

  Prcz Jacka Karnowskiego, w tej sprawie oskaronych jest jeszcze czterech mczyzn. S nimi wspomniany diler samo-chodowy, Wodzimierz G. i

  przedsibiorca budowlany, Ma-rian D., ktrym - za domniema-ne wrczenie prezydentowi Sopotu apwki - grozi do omiu lat pozbawienia wolno-ci. Pozostali dwaj to urzdnicy sopockiego ratusza: sekretarz miasta, Wojciech Z. i kierowca prezydenta Sopotu, Jarosaw S., ktrzy - zdaniem prokuratury - ustawiali przetarg na auto dla ratusza. Jak wynika z ustale ledczych, Jarosaw S. mia spo-rzdzi specyfikacj zamawia-nego auta, w ktrej dane - jak twierdzi prokurator Zbigniew Niemczyk odpowiaday wy-cznie jednemu konkretnemu modelowi samochodu. Z kolei Wojciech Z. mia m.in. kores-pondowa na temat przetargu z wybranym, a co za tym idzie uprzywilejowanym dilerem sa-

  mochodowym. Korespondencja ta miaa by prowadzona na dugo przed ogoszeniem przetargu. ledczy twierdz rwnie, e s w posiadaniu anulowanej faktury za samochd, ktra zostaa wysta-wiona przed przetargiem, czyli przed marcem 2008 r. Obu oskar-onym urzdnikom grozi do trzech lat wizienia.

  Zdaniem Jacka Karnow-skiego wszystkie oskarenia kierowane pod jego adresem przez prokuratorw s bezpod-stawne, a nagranie rozmowy z biznesmenem Sawomirem Jul-ke, od ktrego zacza si caa afera sopocka, zostao zmani-pulowane. Rwnie pozostali oskareni nie przyznaj si do stawianych im zarzutw. Ter-min rozprawy nie jest jeszcze znany.

  Jacek Karnowski twierdzi, e jest niewinny, ledczy oskaraj go o cztery przestpstwa, za popenienie ktrych grozi nawet 10 lat wizienia.

  Fot.

  kmz

  Poar strawi kolejn hal byej Stoczni Gdaskiej. Fot. as

  Gdask. Z dymem poszo kilkanacie milionw euro.

  Poar w Stoczni Gdaskiej19 stycznia niemal w centrum Gdask wybuch powany poar. Ogie ogarn wielk hal byej Stoczni Gdaskiej, wykorzystywan przez stoczni HTPE Sunreef Yachts, producenta jachtw. Pomienie gasio, niestety bez rezultatu, 19 zespow straackich.

  Na szczcie nikt nie od-nis obrae, natomiast hala spona cakowicie. A w niej

  pi niewykoczonych jach-tw, oraz dwa stanowiska do ich budowy. Szacuje si, e straty

  wynios kilkanacie milionw euro. Wprawdzie stocznia bya ubezpieczona, jednak opnienia

  w budowie kolejnych jednostek mog potrwa wiele miesicy.

  Przed kilkoma laty stocznia zakupia 24 hektary gruntu w Wilince. Kosztem 6 milionw euro miay tam powsta hale o powierzchni 13 tysicy m2. Tam rwnie planowano prze-nie cao produkcji. Tak si jednak nie stao i stocznia zna-laza si w do trudnej sytuacji. A jest to zakad znany w wiecie.

  HTEP Sunreef Yachts, kt-rej wacicielem jest francuski biznesmen Francis Lapp, zbu-dowaa do tej pory ponad 60 su-per luksusowych katamaranw, z ktrych kady, w zalenoci od wielkoci i wyposaenia wart by od 800 tysicy do kilku milionw euro. Z wyjtkiem jed-nego, wszystkie zostay sprze-dane zagranic.

  Poar hali spowodowa tak-e due kopoty w komunikacji miejskiej. Staa ona w bezpo-redniej bliskoci ulicy Jana z Kolna, a poniewa zewntrzna ciana w kadej chwili moga run, trzeba byo na dwa tygod-nie wstrzyma kursowanie tram-wajw na tej trasie, oraz wyczy z ruchu pas samochodowy z cen-trum Gdaska w kierunku Nowe-go Portu. Przyczyn zaprszenia ognia bada prokuratura. (as)

  Wadze Sopotu wystosoway sprzeciw wobec zaplanowanej przez Ministerstwo Sprawiedli-woci likwidacji Sdu Rejono-wego w kurorcie. Zdaniem pre-zydenta Karnowskiego byoby to szkodliwe dla miasta, w ktrym zarejestrowanych jest wiele firm, oraz przewijaj si tysice tu-rystw. W ramach reformy s-downictwa minister Jarosaw Go-win chciaby zlikwidowa mae sdy, w ktrych nie pracuje wi-cej jak 15 sdziw. Reforma ma wej w ycie w lipcu br. (as)

  Karnowski Karnowski protestujeprotestuje

  Sopot. Likwidacja Sdu Rejonowego

  Nowy przetarg w marcu

  Nowy przetarg w marcu

  Sopot. Stana rewitalizacja Hipodromu

  Fot.

  kmz

  Baraki mieszkalne na sopockim Hipodromie miaa zastpi nowoczesna baza hotelowa, czy i kiedy to nastpi na razie nie wiadomo.

  Plany byy ogromne. Zgodnie z projektem, kosztem 42,5 milionw zotych, na terenach wycigw konnych w Sopocie miay powsta nowe hale, ujedalnia, stajnie, nowe wejcie gwne od strony ulicy okietka. Cz dotychczasowej zabudowy przewidziano do rozbirki, obiekty uznane za zabytkowe miay podlega rewitalizacji. Wykonawca firma Doraco zesza z rozgrzebanego placu budowy po wykonaniu okoo 8 % caoci prac.

  Uoona zostaa tylko cz sieci kanalizacyjnej i elektrycznej, oraz fundamenty i fragmenty cian niektrych budynkw. Rozliczenie inwestora z wykonawc zakoczy si zapewne spraw sdow. Natomiast spka zarzdzajca Hipodromem ogosia nowy przetarg na dokoczenie budowy. Przetarg ma by rozstrzygnity w marcu br. (as)

  Wydawca:PPHU Riviera Sopot

  81-838 Sopot, Al. Niepodlegoci 753

  Redaktor naczelny:Krzysztof M. Zauski, tel. 796-54-94-50

  Adres do korespondencji:Riviera Literacka

  80-833 Gdask, ul. Mariacka 50/52

  Druk:Polskapresse sp. z o.o.

  80-720 Gdask, ul. Poe 3

  Niezamwionych materiaw redakcja nie zwraca, zastrzega sobie take prawo do ich redagowania.

  Za tre reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci.

  Adres redakcji:81-838 Sopot, Al. Niepodlegoci 753

  e-mail: riviera-77@o2.pl

  Reklama: e-mail: k63@gazeta.pl

  bezplatna gazeta pomorska

  27 stycznia, podczas sesji Rady Miasta, popierajcy Jacka Kar-nowskiego radni PO i Samorzdnoci wystpili z wnioskiem o wotum nieufnoci wobec Wojciecha Fuka. Prba odwoania przewodniczcego Rady jednak si nie powioda. Wikszoci 11 wobec 10 gosw, Fuek pozosta na swoim stanowisku. We wnio-sku o jego odwoanie radni zarzucili mu dziaania przeciwko inte-resom miasta oraz niekom

Recommended

View more >