Raport z badania EY - ?· 6 EY opyright Raport z badania EY Nadchodzi era techno-księgowego wspieranego…

Download Raport z badania EY - ?· 6 EY opyright Raport z badania EY Nadchodzi era techno-księgowego wspieranego…

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Robot w subie ksigowoci

Roboty nie odbior pracy ksigowemu, ale j zmieni

Raport z badania EY

Stycze 2018

Spis

tre

ci

01

Raport w skrcie

02

Wstp

03

Gwne wnioski

04

Outsourcing usug ksigowych w sytuacjach nadzwyczajnych

05

Nowe technologie w ksigowoci

06

Podsumowanie

07

O badaniu

08

Kontakt

3

Raport w skrcie

01

Roboty nie zabior pracy ksigowym, ale rewolucyjnie zmieni ich prac. Technologia, w tym robotyzacja, pozwoli ksigowym nie tylko odtwarza zdarzenia z przeszoci, ale na podstawie posiadanych danych przewidywa wyzwania podatkowe i ksigowe w przyszoci. Zapytalimy firmy, czy s gotowe na zmiany w ksigowoci w postaci automatyzacji procesw ksigowych. Badalimy te, czy s gotowe korzysta z outsourcingu usug ksigowych w sytuacjach nadzwyczajnych.

Ankietowane przez nas firmy podchodz konserwatywnie do moliwoci, jakie daje im wdraanie nowych technologii w obszarze

ksigowym. Zasaniaj si brakiem budetu, co wiadczy o tym, e respondenci nie widz oszczdnoci, jakie niesie zastosowanie narzdzi informatycznych. 40% respondentw jest otwartych na wsparcie w ksigowoci w sytuacjach nadzwyczajnych w momentach natoku zada (kontroli czy urlopw).

Badane przez nas firmy s zdania, e rola nowych technologii w ksigowoci bdzie ograniczona. Wikszo z nich skania si ku przekonaniu, e nowe technologie bd peni jedynie rol suebn wobec pracy ludzkiej. Nadchodzce czasy mog zasadniczo zweryfikowa t tez.

67% ankietowanych jest przekonanych, e nowe technologie bd odgryway coraz wiksz rol w firmie.

Wstp02 Funkcjonujcy od ponad roku Jednolity Plik Kontrolny uatwia organom skarbowym kontrol nad podatnikami i monitoring ewentualnych nieprawidowoci. Ministerstwo Finansw wprowadza coraz bardziej zaawansowane narzdzia analityczne, ktre pozwol na bardzo dokadne ledzenie operacji finansowych dokonywanych przez firmy. Rzd na poziomie legislacyjnym uszczelnia system podatkowy od split payment po zmian zasad stosowania cen transferowych, zmniejszajc pole do interpretacji dla ksigowych i przenoszc centrum kompetencji ksigowych w kierunku specjalistw od IT.

Zapytalimy firmy, czy s gotowe na nadchodzce zmiany, wymagajce rwnie po stronie ksigowych coraz bardziej zaawansowanych narzdzi analitycznych. Badalimy te, czy s gotowe korzysta z outsourcingu usug ksigowych w sytuacjach nadzwyczajnych.

EY Copyright 2018 5

Robot w subie ksigowoci

Wprowadzenie botw spowoduje przeom na miar drugiej rewolucji przemysowejRoboty nie zabior pracy ksigowemu, ale j zmieni. Technologia, w tym robotyzacja, pozwoli ksigowym nie tylko robi zdjcia przeszoci, ale na podstawie posiadanych danych przewidywa wyzwania podatkowe i ksigowe w przyszoci. Robotyka przyspiesza wykonanie zada i uwalnia zasoby ludzkie w organizacji, umoliwiajc przesunicie ich do bardziej zaawansowanych zada. W poczeniu z optymalizacj procesw, automatyzacja umoliwia uwolnienie 40-50% zasobw ludzkich w organizacji. W efekcie ronie poziom zadowolenia klientw, ktrym taka firma dostarcza usug szybciej i jest ona lepszej jakoci. Zwiksza si te poziom innowacyjnoci w firmie, dziki uwolnionym zasobom ludzkim, poprawie analityki biznesowej i wykonywaniu zada w czasie rzeczywistym. Wirtualni pracownicy najlepiej sprawdzaj si w kryzysowych momentach nawau pracy, poniewa s w stanie pracowa szybciej i bardziej efektywnie ni czowiek, 24 godziny na dob, siedem dni w tygodniu. Zalety nowoczesnych rozwiza powoduj, e technologiczna fala zatacza coraz szersze krgi na wiecie, rwnie w obszarze ksigowoci. EY na poziomie globalnym intensywnie rozwija kompetencje w obszarze RPA, posiadamy centra kompetencyjne z tego zakresu na caym wiecie. Wdroylimy szereg projektw w najwikszych wiatowych korporacjach, ktre przyniosy im realne oszczdnoci. Czy polskie firmy s wiadome nadchodzcych zmian?

Marcin Jurczak

Partner

Lider Zespou Usug Ksigowych

i Pacowych EY

EY Copyright 20186

Raport z badania EY

Nadchodzi era techno-ksigowego wspieranego przez RPARPA (ang. Robotic Process Automation) ze swoj szybkoci dziaania i algorytmami

pozwoli wprowadza funkcje sztucznej inteligencji do dziaw ksigowych. Chcemy przewidywa, jakie kontrole mog nas czeka, jakie pytania zada urzd, jakie transakcje

wskazuj ju teraz na przysze ryzyko podatkowe i biznesowe. Te moliwoci to nie science fiction, ale przyszo ksigowoci w cigu najbliszych 12-24 miesicy.

Technologie dostpne w EY, wspierane przez robotyk, umoliwiaj analiz danych ksigowo-podatkowych i przedstawienie ich w formie graficznej tak, by klient mia

peen obraz finansw swojej firmy. Udostpniamy moliwo podczenia drugiego systemu raportowania do rwnolegej weryfikacji przez naszego robota (np. systemu

sprzedaowego).

Dzisiejszy ksigowy, opierajcy raportowanie na papierowych sprawozdaniach, powoli oddaje miejsce nowemu typowi ksigowego. Ksigowy przyszoci wietnie porusza

si w rodowisku nowoczesnych technologii i wykorzystuje je, by poprawi jako raportowania i analityk procesw, umoliwiajc bardziej trafione prognozowanie.

Zalety RPA

Anna Rycka

Starszy Konsultant w Zespole Usug Ksigowych i Pacowych EY

Efektywno kosztowa

Gotowe rozwizania zintegrowane ze

standardowymi narzdziami desktopowymi

Szczegowa historia transakcji i nadzr nad

caoci procesu

Automatyczne rozwizania, ktre pracuj ca dob

Elastyczna i skalowalna konfiguracja

Integracja z istniejc infrastruktur IT

Korzyci dostpne od rki

Automatyzacja (z udziaem czynnika ludzkiego lub

autonomiczna)

Gwne wnioski z badania

03

EY Copyright 2018 9

Robot w subie ksigowoci

Ju dzi wida, e zmiany legislacyjne spowoduj gbok transformacj raportowania ksigowego. Jednak, pomimo coraz mielej wkraczajcych do Polski nowych technologii, rynek usug ksigowych jest obszarem do konserwatywnym. Mniej ni jedna dziesita badanych (7%) planuje zmiany w formie ksigowoci w cigu najbliszych 12 miesicy. Inaczej wygldaj sytuacje nadzwyczajne takie jak urlop czy choroba pracownika. Ponad 40% badanych przez nas firm jest zainteresowanych zewntrznym wsparciem w momentach spitrzenia zada. Zalet outsourcingu jest przede wszystkim zdaniem naszych rozmwcw dowiadczenie wynikajce ze wsppracy z wieloma firmami o rnych potrzebach, udzia pracownikw tych instytucji w specjalistycznych szkoleniach i stuprocentowa dyspozycyjno pracownikw zewntrznych.

Nowe technologie z oporem przebijaj si do dziaw ksigowych. Tak jak outsourcing usug ksigowych w sytuacjach nadzwyczajnych jest interesujcy dla 40% firm, tak mniej ni poowa respondentw stosuje nowe technologie w badanych przez nas obszarach ksigowoci. Wyjtkiem jest tu obowizkowy dla wikszoci firm JPK, cho i on zdaniem naszych rozmwcw nie stanowi kroku w kierunku automatyzacji procesw ksigowych. Problemem jest czsto brak wiadomoci po stronie firm zwizanej z korzyciami tego typu rozwiza, cho formalnie najczciej wymienian przeszkod jest brak budetu.

Ponad 2/3 ankietowanych jest przekonanych, e nowe technologie bd odgryway coraz wiksz rol w firmie. Jedna trzecia to ultrakonserwatyci, ktrzy nie widz dla nich miejsca w procesach ksigowych. Nowe technologie s widziane raczej jako wsparcie dla czowieka, zwikszajce wydajno pracownikw. Jedynie 6% badanych wierzy w to, e technologie zastpi ksigowych. Zmiany, ktre pojawia si w cigu najbliszych miesicy, mog zmusi ich do weryfikacji tej tezy.

Outsourcing usug ksigowych w sytuacjach nadzwyczajnych interesujcy dla 40% firm

Nowe technologie przebijaj si z oporem w dziaach ksigowych, ale bd odgryway coraz wiksz rol

Raport z badania EY

EY Copyright 201810

Outsourcing usug ksigowych w sytuacjach nadzwyczajnych

04

Robot w subie ksigowoci

EY Copyright 2018 11

Zmiany legislacyjne spowoduj gbok transformacj raportowania ksigowego, a nowe technologie zmieni sposb, w jaki dziaaj obszary ksigowoci w firmach. To jednak pie przyszoci. Dzisiejszy rynek ksigowych jest obszarem do konserwatywnym. Mniej ni jedna dziesita badanych (7%) planuje zmiany w formie ksigowoci w cigu najbliszych 12 miesicy. Przytaczajca wikszo (93%) ankietowanych nie rozwaa w najbliszym roku adnych zmian w formie ksigowoci.

Pomimo duego stopnia konserwatyzmu w obszarach ksigowych, s one otwarte na wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych - momentach natoku zada w przypadku kontroli czy spitrzenia urlopw. Ponad 40% firm jest zainteresowanych zewntrznym wsparciem w obszarze ksigowym w momencie spitrzenia zada: 21% korzysta ju z tego typu wsparcia, dalsze 21% deklaruje zainteresowanie tak form radzenia sobie w sytuacjach nadzwyczajnych: 12% spotkao si z tak moliwoci i chciaby z niej skorzysta, a dalsze 9% badanych wprawdzie nigdy nie syszao o moliwoci korzystania z takiego wsparcia, ale zapatruje si na nie pozytywnie. 58% badanych stwierdzio, e nie jest zainteresowanych korzystaniem z adnej formy wsparcia zewntrznego w przypadku sytuacji nadzwyczajnych w ksigowoci (kontrola, urlop itd.).

Ksigowi konserwatyci

40% firm otwartych na pogotowie ksigowe str 5

20%80%

40%60%

20%80%

40%60%

7%

93%

44%

14%

21%

12%

9%Nie spotkali si i nie chcieliby skorzysta

Nie spotkali si, ale chcieliby skorzysta

Spotkali si, ale nie chcieliby skorzysta

Spotkali si i chcieliby skorzysta

Spotkali si i korzystaj

Nie

Tak

Czy rozwaa Pan(i) jakie zmiany formy ksigowoci

w cigu najbliszych 12 miesicy?

Czy kiedykolwiek spotka si Pan(i) z moliwoci

skorzystania w wyjtkowych sytuacjach (kont

Recommended

View more >