raport anual 2011 - guvernul 2012-03-19آ  organizarea inspec إƒiei muncii - inspec إƒia muncii...

Download RAPORT ANUAL 2011 - Guvernul 2012-03-19آ  organizarea Inspec إƒiei Muncii - Inspec إƒia Muncii a prezentat

Post on 09-Jan-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • RAPORT ANUAL - 2011 MONITORIZAREA CONTROALELOR PRIVIND COMBATEREA FENOMENULUI MUNCII NEDECLARATE DIN ROMANIA

  1

  ACTIVITĂłILE GRUPULUI TEHNIC DE LUCRU ÎNFIINłAT ÎN COORDONAREA

  COMITETULUI INTERMINISTERIAL PENTRU COMBATEREA MUNCII

  NEDECLARATE ÎN ANUL 2011

  În scopul îndeplinirii măsurilor stabilite prin Memorandumul de ÎnŃelegere semnat între

  Comunitatea Europeană şi România la data de 23 iunie 2009, în principal punctul 5 lit. d) –

  Reforma structurală - care impune creşterea semnificativă a intensităŃii controalelor care vizează

  munca nedeclarată şi având în vedere colaborarea instituŃională necesară depistării şi combaterii

  muncii nedeclarate, atât prin creşterea gradului de declarare a raporturilor de muncă, cât şi prin

  creşterea acŃiunilor de colectare la bugetul de stat a contribuŃiilor şi impozitelor, s-a hotărât

  elaborarea unui Mecanism de monitorizare, prevenire, evaluare şi combatere a muncii

  nedeclarate.

  Prin adoptarea HG. nr. 391/2010 privind înfiinŃarea Comitetului interministerial pentru

  combaterea muncii nedeclarate şi a Grupului Tehnic de lucru, a fost reglementat cadrul legislativ

  pentru înfiinŃarea unui Grup de tehnic de lucru, organism consultativ cu caracter tehnic şi de

  specialitate, pe lângă Comitetul Interministerial, pe problematica prevenirii, monitorizării,

  evaluării şi combaterii muncii nedeclarate.

  În data de 25 noiembrie 2010 a avut loc întâlnirea Comitetului Interministerial pentru

  combaterea muncii nedeclarate (CI MND) având drept punct principal de discuŃie agrearea şi

  asumarea termenelor de realizare a măsurilor prevăzute de Calendarul de activităŃi privind

  derularea şi implementarea Mecanismului de monitorizare, prevenire, evaluare şi combatere a

  muncii nedeclarate în anul 2011, elaborat în cadrul implementării, sub coordonarea SGG, a

  condiŃionalităŃii de reformă structurală referitoare la combaterea muncii nedeclarate din

  Memorandumul de ÎnŃelegere semnat de România şi Comisia Europeană în iunie 2009.

  Ca urmare a asumării de către instituŃiile reprezentate în CI MND (Secretariatul General

  al Guvernului, InspecŃia Muncii, Casa NaŃională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale,

  AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă, Institutul NaŃional de Statistică, AgenŃia

  NaŃională de Administrare Fiscală (reprezentată de Garda Financiară şi DirecŃia generală

  Coordonare InspecŃie Fiscală), Institutul NaŃional de Cercetare ŞtiinŃifică în domeniul Muncii şi

  ProtecŃiei Sociale şi Oficiul Român pentru Imigrări) a acŃiunilor şi termenelor prevăzute în

  Calendarul de activităŃi, Grupul Tehnic de Lucru a monitorizat pe parcursul anului 2011

  realizarea măsurilor pentru atingerea obiectivelor astfel stabilite.

 • RAPORT ANUAL - 2011 MONITORIZAREA CONTROALELOR PRIVIND COMBATEREA FENOMENULUI MUNCII NEDECLARATE DIN ROMANIA

  2

  Întâlnirile Grupului Tehnic de Lucru pentru combaterea muncii nedeclarate în

  2011

  În data de 18 ianuarie 2011 a avut loc la sediul Guvernului întâlnirea Grupului Tehnic de

  Lucru (GTL) pentru combaterea muncii nedeclarate având drept punct principal de discuŃie

  monitorizarea implementării măsurilor prevăzute de Calendarul de activităŃi privind derularea şi

  implementarea Mecanismului de monitorizare, prevenire, evaluare şi combatere a muncii

  nedeclarate. InstituŃiile participante la întâlnire au fost: Secretariatul General al Guvernului,

  InspecŃia Muncii, Casa NaŃională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, AgenŃia

  NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă, Institutul NaŃional de Statistică, Inspectoratul

  General al PoliŃiei Române, Garda Financiară, AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală,

  Institutul NaŃional de Cercetare ŞtiinŃifică în domeniul Muncii şi ProtecŃiei Sociale şi Oficiul

  Român pentru Imigrări.

  Principalele puncte de discuŃie au fost:

  1. Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinŃarea şi

  organizarea InspecŃiei Muncii - InspecŃia Muncii a prezentat ideile principale care

  au stat la baza modificărilor aduse actului de reglementare anterior.

  2. Raport preliminar privind evoluŃiile de pe piaŃa muncii, cu accent pe fenomenul

  muncii fără forme legale - în cadrul şedinŃei a fost prezentat de către reprezentantul

  INCSMPS un Raport preliminar al Sintezei de cercetare – ianuarie 2011 realizată pe

  baza datelor furnizate de INS privind fenomenele de pe piaŃa muncii (2007-2010).

  INCSMPS s-a angajat ca pe baza datelor furnizate atât de INS, cât şi de alte instituŃii

  care deŃin date relevante pentru această analiză, să-l dezvolte şi să-l actualizeze cu noi

  informaŃii, astfel încât documentul final, Sinteza de Cercetare ŞtiinŃifică privind

  incidenŃa şi formele de manifestare ale muncii nedeclarate să fie finalizat până în

  luna ianuarie 2012, iar datele relevante să poată fi luate în calcul la întocmirea

  Planului Anual de AcŃiune pentru Monitorizarea, Prevenirea şi Combaterea Muncii

  Nedeclarate pe 2012 (ianuarie 2012).

  3. SituaŃia comparativă 2009/2010 a controalelor privind combaterea muncii

  nedeclarate a fost prezentată în cadrul şedinŃei de către reprezentantul InspecŃiei

  Muncii. Atât ORI cât şi IM s-au angajat că vor posta pe site-urile proprii rapoartele de

  activitate aferente anului 2010. Cele 2 rapoarte urmau a fi postate şi pe site-ul SGG,

  în conformitate cu angajamentul asumat faŃă de Comisia Europeană.

 • RAPORT ANUAL - 2011 MONITORIZAREA CONTROALELOR PRIVIND COMBATEREA FENOMENULUI MUNCII NEDECLARATE DIN ROMANIA

  3

  4. Raportarea progreselor sau, după caz, a disfuncŃionalităŃilor, suprapunerilor

  înregistrate/constatate în activitatea de prevenire, combatere şi evaluare a

  muncii nedeclarate - SGG s-a angajat că va elabora, împreună cu INCSMPS, un

  format standard pentru raportarea progreselor, sau după caz, a disfuncŃionalităŃilor

  întâmpinate de ORI, IM şi ANAF în efectuarea controalelor privind munca

  nedeclarată.

  5. AcŃiunile de comunicare publică pe tema combaterii muncii nedeclarate.

  InspecŃia Muncii a prezentat acŃiunile de comunicare privind combaterea cazurilor de

  muncă nedeclarată precum şi prezentarea consecinŃelor negative ale acestui fenomen

  în anul 2010, la nivelul inspectoratelor teritoriale de muncă.

  6. IniŃierea unui proiect privind "Integrarea bazelor de date privind asiguraŃii şi

  stagiile de cotizare, deŃinute de CNPAS, CNASS şi ANOFM cu Registrul

  General de EvidenŃă al SalariaŃilor"; instituțiile menŃionate au demarat acŃiuni

  pentru interconectarea bazelor de date, urmând a informa periodic GTL asupra

  stadiului de realizare a acestei măsuri.

  7. Elaborarea unei iniŃiative strategice de dezvoltare a unor metode indirecte

  menite a asigura evaluarea cât mai cuprinzătoare a fenomenului muncii

  nedeclarate şi a evoluŃiei sale de către INS şi INCSMPS, prin identificarea surselor

  cu finanŃare de la Uniunea Europeană. Având în vedere cele discutate în cadrul

  şedinŃei, s-a hotărât ca INS în colaborare cu INCMPS să elaboreze fişa şi cererea de

  finanŃare aferentă ideii de proiect în vederea solicitării de fonduri europene din PO

  DCA axa 1.1. ObŃinerea propriu-zisă a finanŃării era estimată pentru jumătatea anului

  2011, urmând ca SGG, INS şi INCSMPS să discute cu AM PO DCA posibilitatea

  includerii acestui proiect într-o viitoare linie de finanŃare dedicată reformelor

  structurale.

  8. IniŃierea unei analize / evaluări privind impactul noului Cod al Muncii asupra

  fenomenului muncii nedeclarate. Deşi această măsură nu a fost iniŃial inclusă în

  Calendarul de activităŃi, SGG a propus GTL iniŃierea unei analize privind influenŃa

  noului Cod al Muncii asupra ocupării / pieŃei muncii / muncii nedeclarate. În urma

  discuŃiilor din cadrul întâlnirilor succesive ale GTL din 2011 s-a convenit că această

  analiză să fie demarată după trecerea unei perioade de câteva luni de implementare a

  noii legislaŃii a muncii.

  În luna martie 2011, în conformitate cu prevederile Memorandumului de ÎnŃelegere

  semnat cu Comisia Europeană, SGG a publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro) „Raportul

 • RAPORT ANUAL - 2011 MONITORIZAREA CONTROALELOR PRIVIND COMBATEREA FENOMENULUI MUNCII NEDECLARATE DIN ROMANIA

  4

  anual 2010 - Monitorizarea controalelor privind combaterea fenomenului muncii nedeclarate

  din România” Acest document a fost întocmit pe baza datelor furnizate de InspecŃia Muncii,

  respectiv de Oficiul Român pentru Imigrări.

  În data de 20 aprilie 2011, a avut loc la sediul Guvernului, întâlnirea Grupului Tehnic de

  Lucru pentru combaterea muncii nedeclarate, la care au participat aceleaşi instituŃii reprezentate

  şi la întâlnirea din ianuarie 2011.

  Principalele puncte de discuŃie au vizat monitorizarea îndeplinirii măsurilor cuprinse în