radni listovi za ii razred -

Download Radni listovi za II razred -

Post on 26-Jul-2015

31.630 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Marko M. Igwatovi} RADNI LISTOVI ZA MATEMATIKU za drugi razred osnovne {kole Izdava~ Izdava~ka ku}a Dragani} Dr Ivana Ribara 81-83, Novi Beograd Za izdava~a Miodrag Dragani} Urednik Nikola Strajni} Urednik izdawa Radivoj Nikolajevi} Recenzenti Prof. dr Milan Taskovi}, Matemati~ki fakultet u Beogradu Mr Sini{a Je{i}, Elektrotehni~ki fakultet u Beogradu Dragana Ma|arov, profesor razredne nastave u O[ \ura Jak{i}, Pan~evo Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uybenika u drugom razredu osnovne {kole re{ewem broj 6-00-00237/2005-06 od 15. 5. 2005. godine.

Lektura Sowa [o} Korektura Vesna Ocokoqi} Korice Gorica Ze~evi} Kompjuterska priprema pp SPIRIT, Gradski park 2 Tira` 1 000 primeraka [tampa Grafodrom, BeogradCIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:51(075.2)(076.1) IGWATOVI], Marko M. Radni listovi za matematiku : za drugi razred osnovne {kole / Marko M. Igwatovi}. - Beograd : Dragani}, 2006 (Beograd : Grafodrom). - 119 str. : ilustr. ; 28 cm Tira` 1.000. ISBN 86-441-0658-9 COBISS.SR-ID 132570892

Plasman kwige: Adresa: Doktora Ivana Ribara, 11070 Novi Beograd Telefoni: 318-0213, 318-0265 faks: 3180-266 Kwi`are Dragani}: 21000 Novi Sad, Fru{kogorska 4, tel. 021/458-745 26300 Vr{ac, Svetosavska 11, tel. 013/833-365 26000 Pan~evo, Vojvode Putnika 6, tel. 013/333-154 11300 Smederevo, Kraqa Petra I 12, tel. 026/612-497 http//www.draganic.co.yu e-mail: office@draganic.co.yu

Marko M. Igwatovi}

RADNI LISTOVI ZA MATEMATIKUza drugi razred osnovne {kole

DRAGANI] Beograd, 2007.

Sadr`aj1. Sabirawe i oduzimawe do 20 ..................................................... 6 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ................................................ 8 3. Sabirawe i oduzimawe dvocifrenog i jednocifrenog broja ................................................................. 9 4. Sabirawe i oduzimawe dvocifrenog broja i desetica ........ 10 5. Sabirawe i oduzimawe dvocifrenih brojeva bez prelaza desetice ................................................................ 11 6. Sabirawe i oduzimawe dvocifrenog i jednocifrenog broja ............................................................... 12 7. Sabirawe dvocifrenih brojeva .............................................. 15 8. Oduzimawe dvocifrenih brojeva ............................................ 16 9. Zamena mesta i zdru`ivawe sabiraka .................................... 18 10. Zadaci sa jednom operacijom, + ili .................................. 21 11. Za toliko ve}i, za toliko mawi broj ...................................... 22 12. Oduzimawe zbira od broja i broja od zbira ........................... 23 13. Izra~unavawe nepoznatog sabirka .......................................... 25 14. Izra~unavawe nepoznatog umawenika ili umawioca ........... 26 15. Sabirawe i oduzimawe tekstualni zadaci ........................ 28 16. Godina, mesec i dan ................................................................... 31 17. Kocka i kvadar ........................................................................... 32 18. Du`, poluprava i prava............................................................. 33 19. Zbir jednakih sabiraka. Proizvod .......................................... 34 20. Proizvod ..................................................................................... 36 21. Lopta i vaqak ............................................................................ 39 22. Zamena mesta ~inilaca ............................................................. 40 23. Izlomqena i kriva linija ....................................................... 41 24. Upore|ivawe i merewe du`i ................................................... 43 25. Ta~ke, prave i krive linije ..................................................... 46 26. Mno`ewe brojeva 2 i 10. Mno`ewe brojevima 2 i 10 ............ 47 27. Mno`ewe brojeva 3, 4 i 5. Mno`ewe brojevima 3, 4 i 5 ........ 49 28. Mno`ewe brojeva 6 i 7. Mno`ewe brojevima 6 i 7 ................ 51 29. Mno`ewe brojeva 8 i 9. Mno`ewe brojevima 8 i 9 ................ 52 30. Mno`ewe i sabirawe, mno`ewe i oduzimawe ....................... 53 31. Zadaci za ve`bawe i obnavqawe ........................................... 54 32. Mno`ewe zbira i razlike ........................................................ 58 33. Zdru`ivawe ~inilaca .............................................................. 60

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

Novac i nov~anice ..................................................................... 61 Mno`ewe dvocifrenog broja jednocifrenim ........................ 62 Mno`ewe i sabirawe, mno`ewe i oduzimawe ....................... 65 Godina, mesec, dan, ~as i minut ............................................... 67 Pravougaonik i kvadrat ............................................................ 69 Pravougaonik i kvadrat na kvadratnoj mre`i ....................... 70 Polovina i ~etvrtina ............................................................... 71 Deqewe. Deqenik, delilac, koli~nik ................................... 75 Deqewe i mno`ewe. Veza mno`ewa i deqewa ..................... 76 Deqewe i mno`ewe ................................................................... 78 Tablica mno`ewa i deqewa .................................................... 79 Deqivost broja........................................................................... 82 Deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim .......................... 83 Deqewe i sabirawe, deqewe i oduzimawe ........................... 84 Toliko puta ve}i (mawi) i za toliko ve}i (mawi) broj ........ 86 Zadaci sa dve operacije mno`ewe i deqewe ..................... 87 Izra~unavawe nepoznatog ~inioca ......................................... 89 Izra~unavawe nepoznatog deqenika ...................................... 90 Izra~unavawe nepoznatog delioca ......................................... 91 Redosled ra~unskih operacija ................................................. 921 1 , ............................................................................. 93 2 4

54. Razlomci

55. Zadaci za ve`bawe i obnavqawe ........................................... 95 56. Pismene ve`be i testovi .......................................................... 97

1

SABIRAWE I ODUZIMAWE DO 20Uputstvo Date su tri grupe zadataka. Prva grupa zadataka je najlak{a. U~enik sam bira grupu zadataka ili to odre|uje u~iteq. Kada uradi sve zadatke odabrane grupe, u~enik radi zadatke slede}e grupe. I grupa 1. Izra~unaj. 9+8= 17 8 = 2. Izra~unaj. (16 8) + 4 = 11 + 6 9 = 3. Odredi sabirak. 7+ = 16. Sabirak je , jer je 7 + = . 7+6= 14 5 = 13 + 5 = 18 6 =

II grupa 1. Napi{i izraz i izra~unaj. Zbir brojeva 8 i 9. Zbir brojeva 6 i 7. Zbir brojeva 13 i 5. Razliku brojeva 17 i 8. Razliku brojeva 14 i 5. Razliku brojeva 18 i 6. 2. Napi{i i izra~unaj. Razliku 16 8 pove}aj za 4. Zbir 11 + 6 smawi za 9.

3.

Ako prvom sabirku dodamo drugi sabirak, broj 7, onda dobijemo zbir 16. Napi{i i odredi nepoznati sabirak. + = . Nepoznati sabirak je jer je III grupa + = 16. ,

1.

Napi{i i izra~unaj. Broj 8 pove}aj za 9. Broju 7 dodaj 6. 13 pove}aj za 5. Broj 17 umawi za 8. Razliku brojeva 14 i 5. 18 smawi za 6.

2.

Napi{i izraz i izra~unaj. Razlici brojeva 16 i 8 dodaj 4. Zbir brojeva 11 i 6 umawi za 9.

3.

Sa{a je sa mamom na planini proveo 7 dana. Odmor su produ`ili jo{ nekoliko dana. Kada su polazili ku}i mama re~e: Ba{ smo se lepo odmorili ovih 16 dana. Za koliko su dana produ`ili odmor? Napi{i i izra~unaj.

Dodatni zadatak Popuni tabelu. Kako }e{ ra~unati (sabirati ili oduzimati)? 4 2 3 6 7 5 4 5 2 17 10 13 6 2 4 8 19 13 8 9 2

7

21.

^ITAWE I PISAWE BROJEVA DO 100Zapi{i ciframa brojeve: dvadeset sedam ~etrdeset osam {ezdeset tri osamdeset dva trideset pet pedeset jedan sedamdeset ~etiri devedeset {est

2.

Brojevi do 100.1 20

100

1) Zapi{i sve brojeve prve i druge desetice. 2) U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove upi{i potrebne brojeve do 100. 4) U krugove upi{i potrebne brojeve. 5) Crvenom bojom zapi{i preostale brojeve sedme desetice. 6) Crnom bojom zapi{i preostale brojeve pete desetice. 7) Koji brojevi osme desetice nisu zapisani u tabeli?

3.

Napi{i i pore|aj po veli~ini sve dvocifrene brojeve koji se mogu zapisati ciframa 2, 5 i 7. Cifre se mogu ponavqati.

3

SABIRAWE I ODUZIMAWE DVOCIFRENOG I JEDNOCIFRENOG BROJAOdredi rezultat. 60 + 20 = 90 50 = 40 + 7 = 65 5 = 62 + 3 = 97 5 = 70 30 = 40 + 60 = 30 + 8 = 83 3 = 75 4 = 41 + 7 = 50 + 40 = 60 20 = 20 + 9 = 96 6 = 52 + 6 = 68 2 = 80 70 = 30 + 50 = 70 + 4 = 48 8 = 89 7 = 33 + 5 =

1.

2.

Izra~unaj: 44 + (8 3) = 68 (9 6) = 44 + (8 3) = 68 (9 6) = 72 + (13 8) = 57 (12 6) = 72 + (13 8) = 57 (12 6) =

3.

Mi{a je imao 23 klikera. Od Mome je dobio jo{ 6. Koliko Mi{a sada ima klikera?

4.

Nada je imala 58 sli~ica. Ani je dala 5. Koliko je sli~ica ostalo Nadi?

5.

Napi{i i izra~unaj. 62 pove}aj za zbir brojeva 4 i 3. 58 umawi za zbir brojeva 2 i 5. Broju 43 dodaj razliku brojeva 11 i 7. Od broja 78 oduzmi razliku brojeva 13 i 9.

41. 2.

SABIRAWE I ODUZIMAWE DVOCIFRENOG BROJA I DESETICAIzra~unaj: 70 + 20 = 80 50 = 60 + 4 = 57 7 =

Prema prikazu na slici objasni sabirawe dvocifrenog broja 47 i desetica broja 20.

+ 47 +

,20 = (40 + 20) + 7 = 60 + 7 = 67

3.

Izra~unaj: 34 + 40 = ( 26 + 30 = ( 18 + 50 = ( + + + )+4= )+ )+ = = + + + = = =

4.

Prema prikazu na slici objasni oduzimawe desetica (broja 20) od dvocifrenog broja 54.

,54 20 = (50 20) + 4 = 30 + 4 = 34

5.

Izra~unaj: 47 30 = ( 76 30 = ( 98 50 = ( )+7=