radna grupa ekologija analize i preporuke

Download Radna grupa EKOLOGIJA Analize i preporuke

Post on 29-Jan-2017

219 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2010.

  Ekologijaradna grupa

  analize i preporuke

  convent about European Union

 • 3

  Rad

  na g

  rupa

  Ek

  olo

  gij

  a /

  Ana

  lize

  i pre

  poru

  ke

  2010

  2 | Radna grupa Ekologija / Analize i preporuke

  Sadraj

  O Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji 2010 5

  O Radnoj grupi Ekologija 9

  lanovi Radne grupe Ekologija 11

  Analize i preporuke 17

  Prilozi 47

 • 4 | Radna grupa Ekologija / Analize i preporuke

  2010

  5

  Rad

  na g

  rupa

  Ek

  olo

  gij

  a /

  Ana

  lize

  i pre

  poru

  ke

  O Nacionalnom konventu o Evropskoj

  uniji 2010

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji (Nk EU) je jedinstven projekat koji ima za cilj institucionalizaciju stalnog tela u okviru kojeg e se voditi tematski struktu-

  risana debata izmeu predstavnika dravne administracije, politiara, nevladinih organizacija, strunjaka, profesionalnih or-ganizacija i ire javnosti o buduem pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

  Opti cilj projekta je jaanje kapaciteta Srbije za proces EU in-tegracije i stvaranje foruma za trajnu i javnu debatu o evropskoj budunosti Srbije koja bi obuhvatila i regione u Srbiji. Jedan od ciljeva je i podsticanje otvorenog i transparentnog dijaloga izme-u zainteresovanih strana tako to e im se obezbediti ekskluziv-ne i relevantne informacije od strane strunjaka iz datih oblasti.

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji deluje po principu par-tnerstva izmeu dravnog sektora, odnosno institucija direktno ukljuenih u proces pregovaranja i nedravnog sektora odnosno nevladinih organizacija, politikih partija, akademske javnosti, pri-vrednika, medija i ire javnosti.

 • 6 | Radna grupa Ekologija / Analize i preporuke

  2010

  7

  Rad

  na g

  rupa

  Ek

  olo

  gij

  a /

  Ana

  lize

  i pre

  poru

  ke

  ra, profesionalnih udruenja, poslovnog sektora, medija i drugih), i internog eksperta.

  Analize i preporuke predstavljene u ovoj knjizi su rezultat istrai-vanja i diskusija u kojima su uestvovali svi lanovi Radne grupe.

  Projekat Nacionalni konvent o Evropskoj uniji 2010 je podrao Fond za otvoreno drutvo i USAID preko Instituta za odrive za-jednice, a sprovoenje projekta je pomogla i Narodna skuptina Republike Srbije.

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) se kontinuirano sprovodi od 2006. godine. U prvoj fazi svog rada, tokom 2006. i 2007. godine, NK EU je postigao zapaene rezultate, koji su predstavljeni kroz usvojene preporuke, u periodu kada se Srbija nalazila u procesu pregovaranja Sporazuma o stabilizaciji i pri-druivanju.

  U 2008/2009 Radne grupe NKEU svojim Agendama su pratile pojedina poglavlja buduih pregovora Srbije o lanstvu u EU. To-kom druge faze, nainjen je pomak ka lanstvu u EU liberalizaci-jom viznog reima, otpoinjanjem primene Prelaznog sporazuma i podnoenjem zahteva za lanstvo u EU.

  Imajui u vidu sve zahtevnije naredne faze na putu Republike Sr-bije ka lanstvu u Evropskoj uniji NKEU 2010 je upravo bio usme-ren na praenje sprovoenja prioriteta koji su jasno definisani u Evropskom partnerstvu i Nacionalnom programu integracije, a iji je pregled jednom godinje izlistavan u Izvetaju o napretku. Radne grupe NKEU su se, takoe, tamo gde je mogue, osvrta-le na novi Ugovor o EU, Lisabonsku strategiju i ostale strateke prioritete i politike Evropske unije.

  NKEU 2010 se vie usmerio na kvalitet donetih zakona, strate-gija i planova nego na prost broj, i zadrao je osnovnu funkciju forum za javnu raspravu o najvanijim ili esto zanemarenim reformskim pitanjima na putu ka EU, kao i mehanizam za defini-sanje preporuka i predloga od strane civilnog drutva i poslovnog sektora donosiocima odluka.

  NK EU se sastoji od Predsednitva, koji ine eminentni, visoki zvaninici i predstavnici nedravnog sektora i 4 radne grupe.

  Radne grupe su imale najmanje 40 lanova, predstavnika svih zainteresovanih grupa (dravnih institucija, nevladinog sekto-

  O R

  adno

  j gru

  pi

  Eko

  logi

  ja

  lano

  vi R

  adne

  gr

  upe

  Eko

  logi

  jaA

  naliz

  e i

  prep

  oruk

  eP

  riloz

  iN

  acio

  naln

  i ko

  nven

  t o

  Evr

  op

  sko

  j uni

  ji 20

  10

 • 8 | Radna grupa Ekologija / Analize i preporuke

  2010

  9

  Rad

  na g

  rupa

  Ek

  olo

  gij

  a /

  Ana

  lize

  i pre

  poru

  ke

  O Radnoj grupi Ekologija

  Tema:Primena (sprovoenje) propisa u oblasti ivotne sredine

  Raskorak izmeu normativnog i stvarnog, jedna je od ka-rakteristika postojeeg sistema zatite ivotne sredine koja, slino kao i u nekim drugim oblastima, predstavlja

  jedan od uoenih problema Srbije u sprovoenju aktivnosti koje su povezane sa procesom integracije u EU. Smatra se da su neki propisi EU u potpunosti, ili veim delom transponovani u naci-onalne propise, ali se pitanje sprovoenja smatra otvorenim. Otuda i znaaj ovih pitanja sa stanovita ostvarivanja ukupnih ciljeva u ovoj oblasti, odnosno planiranja rokova za ostvarivanje pune primene propisa. Sloenost problema sprovoenja propisa u oblasti ivotne sredine uslovljena je brojnim i razliitim okolnostima meu kojima bi trebalo posebno imati u vidu sledee:

  nasleene sistemske probleme u drutvu, privredi i upravi;

  karakter i dubina promena koje se podrazumevaju u procesu pribliavanja EU;

 • 10 | Radna grupa Ekologija / Analize i preporuke

  2010

  11

  Rad

  na g

  rupa

  Ek

  olo

  gij

  a /

  Ana

  lize

  i pre

  poru

  ke

  lanovi Radne grupe

  Dr aleksandar Mijovi,pomonik direktora, Zavod za zatitu prirode Srbije,

  aleksandra Bala,sekretar, Odbor za zatitu ivotne sredine, Narodna skuptina Republike Srbije,

  aleksandra avoki,profesorka, Pravni fakultet, Univerzitet Union,

  anelka Mihajlov,predsednica, Ambasadori ivotne sredine,

  Bojan kovai,zamenik direktora, Republika agencija za energetsku efikasnost,

  Branislava lepoti kovaevi,specijalna savetnica, JP Transnafta, Panevo,

  Danijela Trajkovi,zamenica javnog tuioca, Vie javno tuilatvo, Vranje,

  okolnosti koje proizilaze iz promene vlasnike strukture preduzea;

  izostanak primene adekvatnih podsticajnih mera;

  problemi povezani sa ulogom ekolokih investicija u funkciji sprovoenja propisa u oblasti ivotne sredine;

  neadekvatnost procedura pripreme i usvajanja zakona i drugih propisa (naroito u delu koji se odnosi na realno sagledavanje mogunosti i potreba drutva);

  aktuelno stanje transformacije administrativnih kapaciteta a posebno u okolnostima koje zahtevaju koordinaciju razliitih subjekata, uloga inspekcije, pravosudnog sistema, lokalne samouprave;

  stanje i organizacija naunih kapaciteta, obrazovnog sistema zemlje;

  stanje svesti, uloga javnosti i nevladinih organizacija.

  Ekspert Radne grupe:Dragoljub Todi

  la

  novi

  Rad

  ne

  grup

  e E

  kolo

  gija

  Nac

  iona

  lni k

  onve

  nt o

  Evr

  opsk

  oj u

  niji

  2010

  Ana

  lize

  i pr

  epor

  uke

  Pril

  ozi

  O R

  adno

  j gru

  pi

  Eko

  log

  ija

 • 12 | Radna grupa Ekologija / Analize i preporuke

  2010

  13

  Rad

  na g

  rupa

  Ek

  olo

  gij

  a /

  Ana

  lize

  i pre

  poru

  ke

  ljiljana Stanojevi,pomonica ministra, sektor za kontrolu i razvoj, Ministarstvo ivotne sredine i prostornog planiranja,

  ljubinka kaluerovi,savetnica za oblast zatite ivotne sredine i sekretar odbora za zatitu ivotne sredine, Stalna konferencija gradova i optina,

  Maja kruni lazi,samostalna savetnica za odrivu potronju i proizvodnju, Agencija za zatitu ivotne sredine,

  Marina ili,profesorka, Fakultet za ekologiju i zatiti ivotne sredine, Univerzitet u Beogradu

  Marko Milenkovi,Pravni fakultet u Beogradu

  Marko Topo,predsednik, Zajednica organizacija studenata Ekologije i Studentska asocijacija Univerziteta u Novom Sadu,

  Milan Nikoli,direktor, Centar za prouavanje alternartiva, Beograd,

  Milan Trumi,profesor, prodekan za finansije, Tehniki fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu,

  Milo kati,direktor, EKO DIMeC d.o.o.,

  Mirjana Tukar,predsednica, Vii prekrajni sud, Novi Sad,

  Nikola Mirkovi,sudija, Osnovni sud Valjevo,

  Darinka Radojevi,koordinatorka Nacionalne strategije za odrivi razvoj, Kabinet potpredsednika Vlade Republike Srbije za evropske integracije,

  Dejan Stojadinovi,pomonik ministra, Ministarstvo rudarstva i energetike

  Duan Stoki,sekretar, Odbor za zatitu ivotne sredine i odrivi razvoj, Privredna komora Srbije,

  Duan Vasiljevi,partner i predsednik UO, SNC International Holdings, LLC,

  goran Vuji,rukovodilac departmana, Departman za inenjerstvo zatite ivotne sredine, Fakultet tehnikih nauka Novi Sad,

  gordana Stevanovi,pomonica generalnog sekretara strune slube-za postupanje po pritubama, Zatitnik graana,

  Stanojla Mandi,zamenica poverenika, Poverenik za informacije od javnog znaaja,

  lazar krnjeta,direktor, TTI group d.o.o, Beograd-PU Komdel,

  lidija Bartu Vasiljevi,savetnica, Western Balkans Consulting,

  ljiljana Mili,predsednica odeljenja, Vii prekrajni sud, Ni,

  la

  novi

  Rad

  ne

  gru

  pe

  Eko

  log

  ijaN

  acio

  naln

  i kon

  vent

  oE

  vrop

  skoj

  uni

  ji 2