Radka Denemarková: Kobold – ukázka

Download Radka Denemarková: Kobold – ukázka

Post on 28-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kobold (Pebytky nhy a Pebytky lid) je dvojromn. Dva pbhy v jedn knize jako dva ivly voda a ohe, kter vidn petavuje. Nebo dv eky slit v jeden tok? Je to kniha o podobch neudolateln lsky a rafinovanho nsil. O tom, jak lidskou existenci peduruje rodina, do kter jsme vrozeni, i ideologie, v n se namome. O spolenosti okoral dovnit i k okrajm, ke vem slabm, vnmavm. Muka tchto postav jsou chorobami na doby. A zdrojem tchto muk jsou zd se Koboldov.

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Kobold</p></li><li><p>Radka Denemarkov</p></li><li><p>Kobold. Pebytky nhy</p></li><li><p>O vod</p></li><li><p>Radka Denemarkov: Kobold Radka Denemarkov, 2011 Host vydavatelstv, s. r. o., 2011isbn 978-80-7294-506-1</p><p>PodkovnNadace esk literrn fondLiterarisches Colloquium BerlinKulturvermittlung Steiermark (Internationales Haus der Autoren Graz)</p><p>Host, Brno 2011</p></li><li><p>Ester aHonzovi</p><p>Dv postav, kter se ednm vnosem z29.ervence1941nesmla piblit kVltav mezi praskmelezninm aHlvkovmmostem. Kdy se 14. srpna 1941 kece piblila, kdosi ji udal. Odvezli ji, popravili.Ostatn se koupali.</p><p>Ev A., kter se svmi bratry peila aumbt ve shod se skutenost.</p></li><li><p>Na zatku mho uvznn bylo nejkrutj to, e m napadaly mylenky svobodnho lovka. Ale to trvalo jen nkolik mlo msc. Potom jsem ml u jenom mylenky vzn.albert camus</p><p>eho se lovk boj. Popsat stav vdom vnjak dob.Krutosti, kterch se dopoutme na nejblich, ped kadou rafinovanost svtovch vlek. Mr je vlka. Vlka je pokraovnm mru.</p></li><li><p>13</p><p>Vymknout se nen snadn. Takov seven. Dti nedoshnou na zmek, kter matka sotcem umst na kuchysk dvee vysoko.</p><p>lovku schz vzen, do kterho byl zasazen.lovk miluje vzen, ze kterho byl proputn.</p><p>Do svta ji vyslal Kobold.Nejen ona miluje Kobolda.</p><p>Nejsem jako jin lid, ekla. Nejsem vbec jako jin lid. Nelze zmit velikost bolesti nebo lsky. Moje nemoc se jmenuje Ko-bold. Ta nemoc je nevyliteln.</p><p>Den jako malovan. ivot jako malovan.Voda utopen vpsku.</p><p>Uhraniv Michael m vstup na Kamenn most edn zak-zan.</p><p>Zachraoval jsem nemocn auboh sochy, j jedinej je zachraoval aslepoval, no aco. Drolej se, rozpadaj. Vtr je vofukuje. D rozer. Lidsk ruce votlapkvaj. Na to se j dvat nebudu. Avy byste taky nemli. Pro pt ran Krista Pna, pro nepostavte nad mostem stechu? Pro nedte kad soe do ruky kamennej detnk?? Pro nco ksakru neudlte???</p><p>Michael miluje sebevdom abezcitn sochy. Lemuj most. Opeovv tlem, pachem svho tla vechno, co m rd. Bez-brann vci. Provokuj tm, e nejsou tekut. Podle Michaelo-vch mtek nejsou vn.</p><p>Tekut je vn.Svlkne propocenou koili. Polo ji na nemocn umyvadlo. </p><p>Bloba popukala, vprohlubni se vln zapomenut ern vlasy, hata se nebezpen vryla do hladk struktury. Vyk nko-lik sekund. Koili popadne, pehod pes elo kovov, zreziv-l postele. Na t cel ivot spv. Pihrben pokojn odpot ochranitelsk as. Tout koil vylet stl. Anavlkne ji na idli; zplihlou koili na opradle urovn, uhlad roztepen lmeek, zatah za rukvy. Propocenou koili se zaloutlmi </p></li><li><p>14</p><p>kruhy vpodpa vnoci pekryje koil vyehlenou. Vr se mu pod umyvadlem hromada pinavho obleen. Neobnoen lt-ka hld spodn, ountlou kupku.</p><p>Chrn vci, kter m rd. Aby mu nestrly, nerozpadaly se. Vdtstv to dlval potaj. Dokud nepili iv. Kte sroztrpe-nm brebentnm pokali, a se podivnsk Michael oblkne. Apestane vyvdt.</p><p>Michael m vstup na most edn zakzan. Na koncch ro-bustnho pemostn, uprosted zdiva vstupnch bran, vis Mi-chaelovy portrty. Rozosten, zrnit zvteniny znovin. D se snhem je rozm. Beznov ledov vtr rve cry zkamene. Upozorujeme, e tento mu m vstup na Kamenn most zakza-n, je mostu ilidem nebezpen, za jakoukoliv informaci ovskytu tohoto mue vokol soch vysok finann odmna. Vlasy havran, barva o modr, vka dva metry, zvltn znamen Pod portr-tem se mno nedbale pilepen obdlnky: petice, nesrozumi-teln vkiky, umudlan reakce bigotnch vcch; poaduj Michaelovu smrt utopenm. Oko za oko, zub za zub, tlo za tlo. Ve jmnu lsky kblinmu. Vtr oderve vstiek lnku liberlnho Prager Tagblattu, racek placht nad ekou: Je vbec mon na svitu dvactho stolet takto pokoiti ivho lovka kv-li soe zkamene? Je to vbec mon? Racek zakrou, usedne na osiel msto. Svat racek.</p><p>Vnoci se propl kMosteck vi tkav stn. Tlo obalen apepsan teplmi lami. Ten velk, rozmazan portrt Mi-chaelova matka strhne, usu nad kamny mezi kalami, od-stihne roztepen okraje, vyhlad, nech zasklt azarmovat do masivnho deva. Povs tk rm svyezvanmi dubov-mi lstky na estn msto. Michael. Jej syn. Hrdina. Uzavr pehldku muednk, kte lemuj kamennou lvku. Micha-elova matka nepipust, e syn me bt igauner. To matky nedlaj.</p><p>Takovej hodnej kluk, ekne. Takovej hodnej kluk.</p></li><li><p>15</p><p>Na tdr den po poledni se hodn kluk Michael vyd na ces-tu podl eky. Na zdech nese mode pruhovan povleen, ke staen zprachov peiny. Vycpan, vkonci piduen pagtem. Projde po most dvakrt, tam azpt odkrokuje pl-kilometrovou vzdlenost. Kad zticeti soch se poctiv zad-v do oblieje, sejde ikjednatict, vduchu opakuje dtsk rozpotadlo. Kdy mu rmy dojdou, zaraz se. Rozve objem-n balk, kouzelnk tah zklobouku rekvizity svho pedsta-ven: kusy barevnho obleen nadmrnch velikost vyrovn pedsebe.</p><p>Vyhoupne se na kamennou zdku.Oblk vyvolenou sochu.Pokou se narvat Jana Nepomuckho do huatho koi-</p><p>chu. Obdarovv ptele. Smrk se, od rna. Na svatoz na-sad promkl klobouk. Sn hust, vtr rozfoukv nru-e snhu. Michael, poztrcen vbl mouce, marn provlk pskovcov pae zkmi, studenmi rukvy. Kupnut. Ruka rupne, odlom se vzpst.</p><p>Michael strne.Svatho omluvn obejme, ept mu do ucha, hlad pai, roz-</p><p>lomenou auvzlou vchlupat roue, kymciv udruje rovno-vhu, tiskne se tkm tlem kernmu koichu, naval se na kmen obalen porostem, zoufale pros oodputn. Nen to nic platn. Socha je unaven, socha to vzdv, zpodstavce se odloupne kehk pernek. Udruj balanc, naklnj se. Nevi-diteln prst ukne sochu do ela, pink. Jako by byla cnovm vojkem. Do vody pepadvaj souasn.</p><p>Let vzduchem, rotuj vtsnivm objet. Tiv, pomalu.Pesto rychleji ne snhov vloky.</p><p>Kdy se prudk gejzr vody vyraen zpod tenk vrstvy roso-lovit nmrazy pleskav usad zptky arozkymc krustu, sta-ne se zzrak. Kmen ke dnu neklesne. Vyhoupnou se nad hla-dinu. Oba. Jako by je cosi nadzvedvalo. Nepotop se lidsk tlo anepotop se muednkova kamenn kopie. Co odporuje </p></li><li><p>16</p><p>pozemskm zkonitostem. Jan se na hladin udr. Jen tlo je u bez ke.</p><p>Odrolenm obliejem m vzhru, pt hvzdiek nad jeho hlavou blik mezi vlokami, svatoz podobn soe Svobody, zachovat zpovdn tajemstv za cenu smrti. Michael sed roz-kromo, stehna pimknut kolem kamennch bok. Artista na kld vyrovn houpav pohyb, mch rukama. Koich vsakuje ledov mokro, tkne, zva stahuje sochu pod hladinu, hlava miz. Michael svatho zuiv svlk. Strhv nacucan hbit, zuby trh ltku ve vu. Zplihl koich se na hru sochy mlas-kav pilepil. ern sdra dr pohromad vyklouben zpst. Michael svou bezmoc znehybn.</p><p>Pono se.Vypluj.Tentokrt se Jan pekot obliejem do hlubin, proptrv </p><p>msto, kde spoine. Cvien delfn se pokou shodit cviite-le. Michael se vyhoupne, kle na zdech unavenho kamene. Pdluje rukama ke behu. Zabr mocn. eka u si pohrla azalakovala, pozornost pesouv jinam. Neprosn vetelce spolyk. Michael nohama zaklesne kolem pasu pevnou obru. Jako posledn miz pod hladinou Michaelova rozeven sta, hlubok ndech. Mraziv vrstva se uzave. erstv bl poleva znehybn neklidnou vodn plochu. Zstane sotva viditeln sto-pa. Klikat, vlsit trhlina.</p><p>Michael pod krustou sochu podplave, zdvihne pae. V silou nadn kolos. Vzpra se odr vprzran bezti, trhav kope nohama vprotismru, proud bublinek unik, kyslkov bublifuk pivb ve iv, lape vodu, tve splaskvaj. Vt nazelenal mlze socha neodvolateln kles. Ryby sjiskivma oima ji znaven obeplouvaj, lhostejn prohlej aochutnva-j masitmi rty. Ryby, kter se nikdy nepolb. Udna je oekv ploch ryba soblm tlem avelkou vystrenou hlavou, pohy-buje se dky ploutvm, kter pipomnaj konetiny. Rda ije vtemnot udna, ale umoskho dna, vhloubkch nkolika </p></li><li><p>17</p><p>stovek metr. Chestivec, kter pat do du asov. Potravu lk pomoc ltky vypoutn ktomu uzpsobenou hbetn ploutv. Pln pod mostem sv posln. Vystren hlava se do-tkne Michaelova ela. Avypust zhbetn ploutve ltku.</p><p>Na bezvldn Michaelovo tlo narej zuiv, vypoulen oi pibliuj kjeho zatemnlm. Socha aMichael se rozpoj. Roz-poj se ihust hejno ryb.</p><p>Kad zdruin doprovz svho pna.</p><p>Povykujc lid tlo vylov do st. Tlustou rybu. Avdechnou sty svj ivot. Od t chvle je Michael jin. Svatho Jana Ne-pomuckho nikdo nikdy nenajde. Musel ho odnst proud. Do moe, tvrdilo se. Do ocenu, tvrdila Hella. Michael za staten pokus ozchranu vzcn sochy dostane od msta vyznamen-n. Kdy se cel vc vyjasn, skon za smrt sochy pro vstrahu ve vzen.</p><p>Otcv rozmazan portrt visel na zdi, mezi okny, orl zobk mezi dvma przory. ichm, ichm lovinu. Drolm se. Vlastnosti ze m opadvaj. Rozpadvm se. Po desetiletch, kdy jsem zpevovala hradby, stala se socha ze m. Socha ek na dvrnka, ped kterm bude moci dchat abeztrestn roz-thnout prsty. Obklopena blky, ped ktermi je teba ska-mennou tv pravdu schovvat. Prsty seven vpst. Opou-tm pokoj.</p><p>Hotelov.</p><p>Hella. Vrac se zhodiny udoktora Broda. Thl, svrav vrznu-t. Vysko ztkch vrat na prostopnou ulici. Mocn bouch-nut za jejmi zdy. pikou vyletn nrovac botky vryje do tenk vrstvy snhu na dldn velk otaznk. Pipoj zrcadlov obrcen. Srdce. Uvnit druh, tet. Ajet dv drobn. Hel-le je sedmnct. Cukruje ji snh, od rovch st se vln mln krajina. Neslyn artikuluje, pru formuje do obrazc, vzhru </p></li><li><p>18</p><p>vzltnou psmena, nejastji prothl o. V, e ji doktor Brod pozoruje; stoj azrychlen dch za krajkovou zclonou vdru-hm pate. V, kdo koho m vhrsti. Nedv se j do o, nikdy. Zpocenma, rybma rukama, kter si otr do kalhot, svr ro-zevenou knihu. Jej chyby neopravuje, akoliv si ona schvl-n vyml azst vypout nehorznosti. Hlas se mu roztese, mus si zhloubi slabin odkalat pokad, kdy Hella naklon kudrnatou hlavu aukazovkem si namotv pramen ernch vlas. Jeho konec pedtm dlouze olzne aocucv. Ne vy-slov dal provokativn nejapnou otzku.</p><p>Dnes byla hodina symbolick, slavnostn. Zastavila se, aby vpedstihu pedala novoron drek. Zakoupen rodii.</p><p>Doktor Brod ek. Msce ek za nakrobenou krajkovou zclonou, ek, a uhraniv ernovlas Helle bude osmnct. Pak pod ojej ruku. Sm jsou rodie srozumni. Ani to Hella tu. Bezstarostn si poskakuje tdroveernm dnem. Vodpadkovm koi se kadou noc hromad zmuchlan koule papru pokapanho inkoustem. Peliv ho doktor Brod posz vtami, jimi se zcit, ze sv posedlosti vyzn. Vyzn se ztou-hy po okamiku, kdy si pannu odvede do druhho patra api-pout mezi regly knih, mezi labyrinty regl, kde prvo prvn aposledn noci mvaj minotaurov. Doktor Brod pe dopis zrcadlovm psmem. Doktor Brod sp se vemi svmi akami. Dotk se jejich pohlav dlouhmi avymydlenmi prsty, ke kte-rm pak rd piichv, cvi umn citlivch bod, lov perly. V vopakovn, opakovn je matka moudrosti, idokonalost spov vprocviovn. V, e bude mistrovsky pipraven. Ne rozeve Hellinu lasturu voekvn.</p><p>Hella pikou nrovac botky do panenskho snhu vyhloub kolem srdc kotec. Napoj tverec adal adal, erstv poleva je popinn rigoly. Stoupne si na jednu nohu, rozthne ruce, aby udrela rovnovhu. p odske vbltiv bece panka. Je astn. Adom se j nechce. Do vnonho neklidu aha-teen sluek, kter se budou obviovat, pro to i ono nen </p></li><li><p>19</p><p>dokonal avnoka je spleten nakivo abude milostpan kapr na modro nebo jak amandle le neoloupan abudou pivrat oi, sekat tm pohledem, ve kterm te, e ona nic nemus, ona se narodila khotovmu abudou ji nenvidt jet vc, kdy se jim bude snait pomhat. Rodie nejsou svmu okol npadn. Podvolili se vtin, rybmu oku. Slav svtky Vnoc. Jen je ni-kdy nenapou velkm psmenem.</p><p>Pebhne po koich hlavch. Kprotj vkladn skni sklobouky. Vyplzne jazyk, vzkaz doktoru Brodovi ulp na od-razu jejho oblieje. Dom nepjde. Zam kmostu. Jej oblbe-n divadlo. Bude pozorovat vechny ty divn lidi. Atajn plivne do vody. Slinu odnese proud.</p><p>M kmostu. Marn pohybuju rty. Neslyn vlm slova na jazyku. Rozhodne omm ivot. Oteve blovi brny msta. Akdyby kmostu nezamila. Nikdy jsem nevidla svou matku lenou.</p><p>Uzaven kapitola. Vskl do strnek.Dopsan.Voda utopen vpsku.</p><p>Na potku pemostn, pod v, si Hella koup do kornoutu hrst horkch katan. Prodava ped n uctiv smekne epici.</p><p>Rukulbm, spanil sleinko.Zn otce, univerzitnho profesora. Kter tudy pravideln </p><p>chodv na prochzku, zamylen, ale vldn, psobiv dstoj-nost, kter se snoub svdomm moci. Lid kolem Helly ne-klidn zrychluj krok, proud houstne, rzuje jedinm smrem. Hellu magneticky pitahuje ten shluk lid. Sklnj se zochozu sportovn arny, vzruen ukazuj kamsi dol, kece. Divadel-n pedstaven se hraje pod nimi, pod mostem.</p><p>Provlkne se mezi tly vzatuchlch kabtech kokraji, h-kovan rukaviky oht teplem katan, zkornoutu stoup pra. Vid kymciv lodiky spoutn ze behu. Lodiky vye-zan zkry. Vnich muky, vuniformch. Svesly, jak halekaj </p></li><li><p>20</p><p>aprorej tenkou vrstvu. Vlsit trhliny, probuzen ze sna, pd ledovou plochou. Pod ledem si nkdo pohrv, bav se tm, e n sostm zdvihne, vhlubin nastartuje asvit anoem led krj aporcuje, led kupe jak rozlomen duina melounu. Hella se nakln pes kamenn okraj, natahuje krk, krk se mezi mlenlivmi sochami, zrychlenm dechem vsakuje vjev, svdkyn mimodnho, jej ivot se tak stv mimodnm, ona bude malovat nebo pst nebo lit auit, jako otec, dnen den urit zaznamen, ivot je krsn, pane.</p><p>Cosi ji oste bodne do tve. Krk se smrt, oto se. Otyl mu j dch na ztylek, vruce smrek, se kterm pvodn spchal dom. Zelen jehli je ostr, bod do spnku, chrn si oi, zelen jehli dor na bl blmo. Zdruh strany pn vklobouku, ve vku jejho otce, nedv se dol, dv se upe-n na ni, pro se nepodv dol. Dav za n roste, natlauje se, hysterie stoup, nikdo neustoup, kad chce urvat svdeckou chvli, ady uprosted se kokraji hrnou netrpliv, nic nevid amaj pece prvo vidt, uhnte, zobou konc se makaj nov postavy apresuj vnitek. Most je zapuntovan zobou stran. Hella se zadv dol. Do jedn zlodiek sloit vhazuj obrov-sk mokr pytel, lapen do rybsk st, lodika lokne vody, dav se tm smrem zavln avyjekne. Muci vuniformch py-tel rozvazuj asvazuj arozvazuj asvazuj. Bu do nj. Zpytle vytryskne curek vody, fontnka.</p><p>Ztoho seven se Helle dl mdlo. Katany vsype do eky, jako by se tm gestem prostor mohl uvolnit. Rozprskne se sprka hndho kamen, po kterm ve vod chapaj podivn odul rty amezi nimi se zablyt ost. Pokus se otoit. Neme, tlak sl, pimkne ji, drt alisuje hru abicho akyle, voa-v jehli bod, bod do prav tve, zane kuet puste m, prosm, puste m, prosm, puste. Nejprve pitav, pra slova odtrhne od rt, rozpr je nad eku. Vpravo avlevo vid tyt zoufal oblieje. Zaat oblieje dosplch mu aen tohoto msta, kte maj slu, rukama zapeni omost, kter se drol. </p></li><li><p>21</p><p>Odthne pokrbanou tv, zdvihne bradu, nad sebou ed zkalen nebe, nkdo si vymchal pinav ttce azakalenou vodu rozlil. Od edi se odrej son strnul hlavy, naklnj se ztka anemotorn, loutky dren znebe na drtkch, skl-nj se, koutky kamennch rt se pohnou, mrknou na Hellu przdnmi dlky, vysmvaj se, je to zblesk.</p><p>Hella polekan uhne pohledem. Hlavu u nezaklon, oi ptraj kosem. Sochy jsou vypjat, na svch mstech, nehybn, nebem se rozlila dal kalu, tentokrt sv pna vyplchl zkble po umytch schodech.</p><p>Zkoprnl Hella polo przdn kornout na kamenn okraj. Zavzdych, boj se kiet, dvky na ulici na sebe nesmj upo-zorovat, u takhle poruila pravidlo, okamit zhodiny dom, pan doktor Brod je, moje mil, zruka, vychoval tolik mladch dvek, to na ulici h neest Sn hust, mrz je teskut, zst se line pra, zHellinch st tak, u neme dchat, dn psmena zpry nevytvaruje, kiet se neodv, zdvih-nout hlavu ktm nehybnm klebkm tak ne, pomysl si, to je snad konec, to je konec, lid kolem odhazuj vci snadj, e se jim ulev, prostor se vyprzdn, na vod plavou stromky adrky pevzan mal, nkter smn nadskakuj, nkdo do nich zespodu vr umkem arozezv karton astahu-je si je pod hladinu. Hella oto hlavu, pit bitte bitte bitte, pn vklobouku se na ni dv, neptomn pibliuje obliej, tlo za n popad nemyt dech, zrudl tv je pimakvna dalmi, natsnan tla nemaj svobodu volby, nikde nemaj svobodu volby, nikdo nem svobodu volby, Hell...</p></li></ul>