radic - treći tip starohrvatskih mamuza

Download Radic - Treći Tip Starohrvatskih Mamuza

Post on 13-Apr-2018

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 Radic - Trei Tip Starohrvatskih Mamuza

  1/2

  Trei t p sta rohrvats kih mamuza

  Sa alikoin.)

  V

  est para mamuza iz staro hrvatskih grobova, koje smo do sad objelo

  danili

  u ovom asopisu,

  1

  izvornou svojih oblika, ljepotom i dobrim

  svojim stanjem sauvanosti, nisu kasnile privui na sebe pozornost

  uenih

  krugova u Njemakoj. Skupljene na jednoj velikoj tablici i prerisane

  po naim ilustracijama, gosp. Richard Zschille, koji je 1891. god. bio tiskao

  n a r o i t u

  monografiju ,,Ob ostrugi i njezinom razvitku kroz stoljea , objelo

  d a n i t

  e jih skorih dana u svojem novom prilogu o istom predmetu.

  N a

  Prvi muzej hrvatskih spomenika posjeduje jo nekoliko para staro

  hrvatskih ostruga, od kojih hoemo ovdje da objelodanimo dva, koja poka

  zujutip doneklerazliit odo n ih ,to smo jih do sad priobili. Na str. 60. priloena

  slika prikazuje nam ostrugu nadjenu u staro hrvatskom grobu u Varivodam

  skradinske obine. Taje ostruga usvim svojim estima od kovana eljeza.

  U k u p n a joj duljina iznosi 185 cm., od kojih samomu iljku pripada 6

  cm .

  Luk je ostruge istog oblika i ustroja kao u ve opisanima. Izmedju njih i

  ove bitna je razlika u obliku razsiienih krajeva krakovi, koji joj opredieljuje

  mjesto u novu tipu mamuza. Ti su krajevi izdjelani poput okruglastih liicel

  izupljenih s nutrnje strane, ili jo bolje poput nekih vrsti primorskih upaka

  ili lupara (Patella),je jim vanjska, izboena strana nije gladka, nego je prama

  sredini ureena sa esnaest naskoenih zrakastih rebara, od kojih osam sa

  injavaju u etiri para bizantinski kri, a ostalih osam, takodjer u etiri para,

  dijagonalne zrake koje izlaze iz kutova kria. Kroz sredinu

  svakog

  liastog

  kraja zabiven je razmjerno podeblji klinac, koji je, proavi kroz kraj remena,

  bio iznutra zavraen na tankoj gvozdenoj ploici. upke imaju u premjeru

  28 cm., a sa strane vidjene predstavljaju unj visok 1 cm. Otvor medju

  upkama

  iznosi 8 cm. Kraci su

  visoki

  po 9 mm., iroki iliti debeli po 7 mm.

  Premjer

  petnjaka za temelj

  iljka

  iznosi 1*7 cm. Temelj je

  iljka visok

  2

  c m . , a ureen je tako, damu je sredina jajasto izpupena, a ograniena je

  p ri petnjaku s jednim, pri iljku su dva obruia. iljak je dug i lagano se

  otanjuje prama tupom vrhu. Ostruga tei 15 dkg. Druga ostruga nije nadjena

  u

  grobu.

  Uz opisanu ostrugu nadjene su u grobu dvie gvozdene proste okrune

  s p o n e , hrdjom jedna na drugu tvrdo priliepljene, da dotinim ploicama za

  1

  God. II.Br. 1. str. 59; God. II . Br. 2. str. 77; God. II . Br. 3. str. 144; G od. I I I . Br.

  1.

  str.

  3 5 ; God. II I.Br. 1. str. 38, i God.I II . Br. 34 str. 103.

  *

 • 7/26/2019 Radic - Trei Tip Starohrvatskih Mamuza

  2/2

  60

  p ritvfdjiva nje rem en ja sa p o jed n im

  klinc em . P rem je r sp o na izno si 2*3

  c m .

  P lo ice su duge p o 26 c m . ,

  iro ke p r i kop i 1 6 cm . , p r i kra ju

  2^cm . U z ko p e bila je i ujica

  ili jez iac za kra j rem en a . To je

  n o k t a s t o ,

  uliebljena ploica sa kra

  je m p o lu k ru n im , iz r ad je n im p o p u t

  polovice krajeva opisane os truge.

  P ri

  vratu jezica je i rok gvozden

  klina c za p r itvrdjivan je rem en a i

  t a n k a p lo ic a, n a kojo j je bio z a

  vraen klina c . Jez iac je dug 3 cm . ,

  irok 1 8 cm . , d eb eo 2 m m .

  ar

  ostruga

  iz Biskupije

  U

  predvorju

  bive

  ba zilike S v. M a

  rije u Biskupiji nadjene su u grobu

  dvie gvozdene ostruge sline opi

  sa no j iz Va r ivo da . S am o su b isku

  p inske pone t o k r ae od one i z

  Varivo da , te su debelo m brdjo m

  p u n o

  vie pokvarene od n je . O tvor

  m edju krajevim a krako va je iste

  i r ine kao na v a r ivodsko j . Ukupna

  im duljina izn o si 14*9 c m . , od

  ko jih 4 8 cm . odp ada ju n a

  iljak.

  liasto uplji krajevi krakova su

  dugo lja sti, dugi 2*6 c m ., ir . 2 c m .,

  a

  s dvo rn je st r a n e su , kao n a va r ivo dsko j, t ako djer n a kri na rebren i . N ad

  sredino m te sdvo rnje s t ra n e izt ie se visoka, uzka glavica klinc a za utvrdji

  van je rem en a . Bez te su

  glavice

  liice

  visoke

  8 m m . , s n jom 1.4 cm . Te su

  glavice k l inaca sauvane na obadva kra j a jedne os t ruge , a na drugoj n isu .

  Tem elj iljka os t ruga

  visok

  je 15 cm . P o sr ied i m u je kra tka o b la gr ivna ,

  o brubljena s go rnje i do lnje s t ra n e sa p o dva p rsteniia . S a m i su iljci, rek

  bi, p o sve va l jas ti. Do o st ruga je na djena u gro bu sa uvan a jedn a gvo zden a

  sp o nska p e tljica sa p a e tvo rn im p rov ieslo m , dugim 2*1 cm . , ir . 1*4 cm .

  P lo ica je pl itko unja sta , ko so etvo rna o blika, slina do nekle krajevim

  o st ruga , a l sa m o ne izko p an a s do ln je st r an e , debe la 6 m m . p o p u t n jih

  je i narebrena na kr i s gorn je s t r ane .

  F .

  R a d i .