računalni tehničar za strojarstvo

Download računalni tehničar za strojarstvo

Post on 21-Apr-2015

748 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta

IZMJENE I DOPUNE POSEBNOG STRUNOG DIJELA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA RAUNALNI TEHNIAR ZA STROJARSTVO

Lipanj, 2011.

1.1. Nastavni planNASTAVNI PLAN RAUNALNI TEHNIAR ZA STROJARSTVOA. ZAJEDNIKI OPEOBRAZOVNI DIO Tjedni i godinji broj nastavnih sati PREDMETI HRVATSKI JEZIK STRANI JEZIK POVIJEST VJERONAUK / ETIKA GEOOGRAFIJA TZK MATEMATIKA FIZIKA RAUNALSTVO POLITIKA I GOSPODARSTVO KEMIJA UKUPNO SATI A. B. POSEBNI STRUNI DIO B1. STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI Tjedni i godinji broj nastavnih sati I. OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI TEHNIKO CRTANJE ELEMENTI STROJEVA TEHNIKA MEHANIKA TEHNIKI MATERIJALI STROJARSKE TEHNOLOGIJE KONTROLA I OSIGURANJE KVALITETE STROJARSKE KONSTRUKCIJE ALATI I NAPRAVE PNEUMATIKA I HIDRAULIKA ELEKTROTEHNIKA TERMODINAMIKA CNC TEHNOLOGIJE INDUSTRIJSKA AUTOMATIZACIJA UKUPNO SATI OBVEZNIH STRUKOVNIH PREDMETA 10 350 13 455 2 2 2 2 2 2 2 14 70 70 70 70 70 70 70 490 2 2 3 70 70 105 3 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred Tjedno Godinje Tjedno Godinje Tjedno Godinje Tjedno Godinje 105 2 3 2 1 5 70 105 70 35 175 1 3 2 2 1 3 2 14 32 96 64 64 32 96 64 448 3 2 2 1 2 2 4 2 2 2 22 1. razred 105 70 70 35 70 70 140 70 70 70 770 19 665 14 490 14 448 3 2 2 1 1 2 4 2 2 2. razred 105 70 70 35 35 70 140 70 70 2 64 3 2 1 2 4 2 3. razred 105 70 35 70 140 70 3 2 1 2 4 4. razred 96 64 32 64 128 Tjedno Godinje Tjedno Godinje Tjedno Godinje Tjedno Godinje

Tjedni i godinji broj nastavnih sati II. IZBORNI STRUKOVNI PREDMETIDIZAJNIRANJE PROIZVODA POMOU RAUNALA TOKARENJE CAD/CAM TEHNOLOGIJOM GLODANJE CAD/CAM TEHNOLOGIJOM NEKONVENCIONALNI POSTUPCI OBRADE ROBOTI I MANIPULATORI OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

Tjedno Godinje Tjedno Godinje Tjedno Godinje Tjedno Godinje 2 2 70 70 2 1 2 2 0 10 0 350 0 13 0 455 4 18 70 140 630 1 4 18 64 32 64 32 128 576

UKUPNO SATI IZBORNIH STRUKOVNIH PREDMETA UKUPNO SATI B1. B2. PRAKTINA NASTAVA

Tjedni i godinji broj nastavnih sati PRAKTINA NASTAVA 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred

Tjedno Godinje Tjedno Godinje Tjedno Godinje Tjedno Godinje 0 UKUPNO SATI B2. UKUPNO SATI B1 + B2SVEUKUPNO SATI A + B

0 0 1332

0 0 1832

0 0 1832

0 1032

0 3501120

0 4551120

0 6301120

0 5761024

Napomena: U treem razredu od tri ponuena uenici biraju dva izborna predmeta. Svaki izborni predmet izvodi se po 2 sata tjedno. Ukupno u treem razredu izborni predmeti izvode se 4 sata tjedno.

U etvrtom razredu uenici od ponuena dva izborna predmeta koji se izvode po 2 sata tjedno i ponuena dva izborna predmeta koji se izvode po 1 sat tjedno biraju izborne predmete tako da njihov ukupan tjedni broj sati iznosi etiri. Ukupno u etvrtom razredu izborni predmeti izvode se 4 sata tjedno.

1.2. Nastavni program posebnog strukovnog dijela1.2.1.1.2.1.1. Naziv predmeta:

Strukovno-teorijski predmetiObvezni strukovni predmeti Tehniko crtanjeCilj predmeta je: - da nakon uenja uenik samostalno izradi tehnikii crte pomou raunala primjenom odgovarajuih raunalnih programa u svrhu grafikog komuniciranja.

Cilj i zadae:

Zadae: Koristiti tehnike crtee u izradi dijelova, sklopova i gotovih proizvoda Kreirati jednostavnije tehnike crtee Koristiti se raunalnim programima za crtanje Stvoriti potrebu za cjeloivotnim obrazovanjem

Naziv predmeta: Prvi razred Prikazati projekcije tijela Kroz ovaj predmet u prvom razredu uenik e postii sljedee ishode uenja: Poznavati standarde tehnikog crtanja Interpretirati suelje CAD programa Definirati parametre crtanja Razlikovati naredbe CAD programa Primijeniti standarde tehnikog crtanja na raunalu Pripremiti crte za ispis Tehniko crtanje

Razrada Nastavne cjeline Nastavni sadraji Primjena i vanost tehnikog crtanja Uvod u predmet Pribor za crtanje Vrste tehnikih crtea Standard crta Standard formata papira Standardi u tehnikom crtanju Standard pisma Standard mjerila Standard kotiranje Standard zaglavlja i sastavnica Osnovne geometrijske konstrukcije Konstrukcija krunih prijelaza Konstrukcija pravilnih viekutnika Osnovne krivulje koje imaju primjenu na strojnim elementima (elipsa, hiperbola, parabola, zavojnica) Konstrukcija elipse Vrste projiciranja (centralno i paralelno projiciranje) Pravokutna (ortogonalna) projekcija Projiciranje predmeta Projekcija na tri ravnine Europski raspored projekcija Prostorno prikazivanje predmeta (izometrija, dimetrija, kosa projekcija) Crtanje predmeta u izometriji Presjeci i prodori geometrijskih tijela Presjeci geometrijskih tijela ravninama Prodori geometrijskih tijela Karakteristike raunalne grafike Postavke crtea Koordinatni sustavi u ravnini Crtanje u ravnini pomou raunala Naredbe za crtanje Ureivanje crtea Crtanje osnovnih elemenata Crtanje sloenog geometrijskog lika Iscrtavanje crtea Nastavni se proces 33% vremena izvodi praktino radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda, a 67% slui za povezivanje usvojenih sadraja s teorijskim spoznajama i praktinom primjenom. Kod realizacije vjebi, razredni odjel se dijeli u dvije skupine do 14

Tehnike krivulje

Napomena

uenika Ostalo Literatura unar M.: Tehniko crtanje, udbenik, POUZ, Zagreb, 2001. Lui M.: Tehniko crtanje s AutoCAD-om, udbenik s CD-om, Lui Literatura za nastavnike: Hercigonja E.: Tehnika grafika, udbenik, K Pandi J.: Tehniko crtanje 1. i 2., udbenik s CD-om, Neodidacta, Zagreb, 2008. Sva dostupna literatura koja obuhvaa navedeno podruje. Literatura za uenike: Prema Katalogu obveznih udbenika i pripadajuih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta.

Naziv predmeta: Drugi razred Kroz ovaj predmet u drugom razredu uenik e postii sljedee ishode uenja: Razrada Nastavne cjeline

Tehniko crtanje

Izraditi skice jednostavnih strojarskih dijelova i sklopova Ralaniti sastavni crte na detalje (izraditi radioniki crte) Prikazati tijelo u prostoru Konstruirati strojne elemente primjenom raunalnih programa Konstruirati sklopove strojarskih konstrukcija primjenom raunalnih programa

Nastavni sadraji Nastajanje i oznaavanje presjeka rafiranje presjeka Uzduni i popreni presjek

Presjeci

Puni i polovian presjek Djelomian i zaokrenuti presjek Dijelovi koji se uzduno ne sijeku Presjek s vie ravnina Osnovna pravila pri kotiranju Kotiranje duina Kotiranje kuta, promjera i radijusa

Kotiranje

Naini kotiranja predmeta (redno, paralelno, kombinirano, koordinatno kotiranje) Kotiranje simetrinih tijela Kotiranje predmeta na crteu (raunalom)

Nepravilan smjetaj projekcija Zaokrenute projekcije Razvijeni pogledi Odstupanje od pravila nacrtne geometrije Prikazi pomou prekida i detalja Pojednostavljeni prikazi navoja i vijaka Pojednostavljeni prikazi zupanika Pojednostavljeni prikazi opruga Pojednostavljeni prikazi standardnih dijelova Postupci obrade i hrapavost povrine Oznaavanje hrapavosti povrine i tolerancije Oznaavanje hrapavosti povrine na crteu Duinske tolerancije. ISO sustav tolerancija Oznaavanje tolerancija na crteu ISO sustav dosjeda Izbor i oznaavanje dosjeda Podjela tehnikih crtea Izrada crtea i shema Izrada radionikih crtea Izrada sastavnih crtea Izrada shema Skiciranje i detaljiranje Crtanje u prostoru Napomena Ostalo Literatura unar M.: Tehniko crtanje, udbenik, POUZ, Zagreb, 2001. Lui M.: Tehniko crtanje s AutoCAD-om, udbenik s CD-om, Lui Literatura za nastavnike: Hercigonja E.: Tehnika grafika, udbenik, K Pandi J.: Tehniko crtanje 1. i 2., udbenik s CD-om, Neodidacta, Zagreb, 2008. Sva dostupna literatura koja obuhvaa navedeno podruje. Literatura za uenike: Prema Katalogu obveznih udbenika i pripadajuih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta. Postupak pri skiciranju predmeta Crtanje detalja iz sastavnog crtea Naredbe za konstruiranje u prostoru Izrada 3D modela iz radionikog crtea Nastavni proces se u cijelosti realizira kao praktine vjebe na raunalu (osim skiciranja) sa skupinama do 14 uenika.

Naziv predmeta:

Elementi strojevaCilj predmeta je: - da nakon uenja uenik protumaiti osnovna svojstva elemenata strojeva koja se odnose na funkciju, materijal, postupak izrade, optereenje i naprezanje, ugradnju i odravanje. Zadae: Klasificirati elemente strojeva i objasniti njihovu funkciju u podsklopovima i sklopovima Nabrojiti materijale za izradu elemenata strojeva, opisati postupke izrade, objasniti naine ugradnje u podsklopove i sklopove i pokazati odravanje u eksploataciji Primjeniti standarde i koristiti tehniku literaturu koja obrauje elemente strojeva Razviti radne navike za tonost, urednost i sustavnost u podruju izrade, ugradnje i odravanja elemenata strojeva

Cilj i zadae:

-

-

Naziv predmeta: Drugi razred Kroz ovaj predmet u drugom razredu uenik e postii sljedee ishode uenja: Razrada Nastavne cjeline Uvod u elemente strojeva

Elementi strojeva

Izabrati standardni strojni element prema zadanim parametrima. Opisati funkciju strojnog elementa Povezati elemente strojeva u funkcionalnu cjelinu Objasniti naine ugradnje u podsklopove i sklopove Prikazati naine odravanja u eksploataciji

Nastavni sadraji Zadatak i znaenje elemenata strojeva u strojogradnji Podjela elemenata strojeva Pojam i znaenje tolerancije

Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova

Tolerancije duina ISO sustav tolerancija Pojam dosjeda i sustavi dosjeda Tolerancije oblika i poloaja Vrste, materijali i podruja primjene: Zakovanih spojeva

Elementi za nerastavljive spojeve

Lemljenih spojeva Zavarenih spojeva Lijepljenih spojeva Steznih i porubljenih spojeva

Vrste, materijali i podruja primjene: Elementi za rastavljive spojeve Vijanih spojeva Klinova, zatika, svornjaka Elemenata za elastino rastavljive spojeve (opruge, gibnjevi, zamanjak, njihalo) Vrste, materijali, osnovni prorauni i podruja primjene: Osovina i vr

Recommended

View more >