quadern avaluacio 3r eso c. naturalesa

Download Quadern Avaluacio 3r ESO C. Naturalesa

Post on 19-Jun-2015

10.208 views

Category:

Travel

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. ESO3r Cincies de la naturalesa Biologia i geologiaAVALUACI

2. ndex Avaluaci inicial................................................................................................. 3Avaluaci de les unitats1. El cos hum................................................................................................ 6 2. Dels aliments als nutrients ....................................................................... 10 3. La utilitzaci dels nutrients....................................................................... 14 4. El transport de substncies a lorganisme ............................................... 18 5. La coordinaci de lorganisme ................................................................. 22 6. Els sentits i laparell locomotor ................................................................ 267 La reproducci.......................................................................................... 30. 8. La salut i la malaltia .................................................................................. 34 9. Les aiges modifiquen el relleu ............................................................... 3810. Les glaceres, el vent i el mar ................................................................... 4011. Les roques sedimentries i el seu origen ................................................ 46Projecte 1: Les plantes i la salut .................................................................... 50Avaluaci diagnstica ..................................................................................... 52 2 3. AVALUACI INICIAL1. Omple aquesta taula amb les funcions bsiques dels ssers vius i els tipus que existeixen. Funci Tipus NutriciResposta activa a estmuls externs Asexual 2. La cllula es considera la unitat fonamental de la vida. Per qu? 3. Indica si les afirmacions segents sn certes o falses. Raona la resposta. a) Tots els ssers vius estan formats per cllules eucariotes. b) Els ssers pluricellulars tenen cllules procariotes, organitzades en teixits. c) Els organismes hetertrofs realitzen la fotosntesi. d) La sang s un teixit, el fetge un rgan i els ronyons sn una part del sistema excretor. 4. Observa els dibuixos segents i indican el nom i la seva funci principal.a)b)c) 3 4. 5. Quins sn els moviments respiratoris? Explicals breument. 6. Relaciona els termes de les dues columnes. VenesDefensa de lorganisme Artries La sang prov del cor Glbuls blancs Cicatritzaci de ferides Glbuls vermells Porten la sang al cor PlaquetesTransport doxigen i dixid de carboni 7. Com sanomenen els rgans que ens permeten relacionar-nos amb el nostre entorn? 8. Com sanomenen les cllules reproductores humanes? Quin nom rep el seu procs duni? 9. Quins efectes produeix un riu sobre el relleu? 10. Indica els tipus de roques que existeixen. Quin daquests tipus s el primer que es forma? 4 5. SOLUCIONARI 1.FunciTipus C. Aparell circulatori: sencarrega de transportar totes Auttrofa les substncies que van a les cllules o en surtenNutrici delles. Hetertrofa Resposta activa5. Els moviments respiratoris sn dos: inspiraci i expi-Relacia estmuls externsraci. El primer permet lentrada daire ric en oxigen Asexual que va a totes les cllules; el segon, en canvi, per- Reproducci Sexualmet extreure laire ric en dixid de carboni. 2. Perqu realitza totes les funcions vitals: es nodreix,6. Venes Porten la sang al cores relaciona amb lexterior i es reprodueix. De fet,Artries La sang prov del cortots els organismes estan formats per cllules, tantGlbuls blancs Defensa de lorganismeels unicellulars com els pluricellulars.Glbuls vermells Transport doxigen i dixid de carboni 3. a) Falsa. Hi ha organismes unicellulars formats per cllules procariotes; els ssers pluricellulars estanPlaquetes Cicatritzaci de ferides formats per cllules eucariotes.7 Els rgans que permeten relacionar-nos amb len- . b) Falsa. Els organismes pluricellulars estan estructu-torn sn rgans dels sentits.ralment organitzats en teixits formats per cllules8. Les cllules reproductores humanes sn lvulamb nucli diferenciat. (femenina) i lespermatozoide (masculina). El procs c) Falsa. Els organismes hetertrofs no tenen la capa-duni sanomena fecundaci.citat de fabricar-se el seu propi aliment, cosa que si9. Els rius erosionen els materials rocosos de les partsque ho poden fer els auttrofs fotosinttics.altes de les muntanyes i els transporten a zones d) Certa. La sang s un teixit; el fetge, un rgan for- ms baixes. El resultat s que progressivament vanmat per diferents teixits, i els ronyons sn rgansanivellant el terreny fins que aquest queda gairebque formen part del sistema excretor.pla.4. A. Aparell digestiu: sencarrega de transformar els10. Hi ha tres tipus de roques: sedimentries, gnies o aliments en nutrients que van a la sang.magmtiques i metamrfiques. Les primeres que es formen sn les sedimentries com a conseqncia B. Aparell excretor: sencarrega de filtrar les subs- de la sedimentaci dels materials erosionats i trans-tncies, eliminant les que no sn tils i reabsor- portats.bint les que s que ho sn.5 6. 1. EL COS HUM COMPETNCIES BSIQUES Desenvolupar estratgies per descriure els diferents nivells organitzatius de lsser hum (cllula, teixit, rgan i aparell), a ms del seu funcionament, raonant les diferents interaccions que entre ells es produeixen. Analitzar duna manera raonada el funcionament bsic cellular com a base per reconixer la nostra prpia existncia. Utilitzar el llenguatge cientfic per argumentar i comunicar les dades, les idees i les conclusions utilitzant diferents modes comunicatius. Comprendre i analitzar crticament textos de contingut cientfic de diferents fonts. Analitzar dades a partir de diferents fonts per la seva obtenci: taules, grfics... Reconixer les limitacions de les prpies idees. Treballar en equip, tenir iniciativa i saber-se organitzar.CRITERIS DAVALUACI Reconixer lexistncia de la unitat cellular i identificar-ne les parts ms importants. Reconixer els orgnuls i estructures cellulars i les funcions que realitzen. Identificar, a partir de preparacions microscpiques, fotografies i diagrames, algunes estructures de la cllula. Relacionar la diversitat de formes i mides de les cllules amb les funcions que realitzen en el cos. Conixer el significat de metabolisme, anabolisme i catabolisme. Descriure lestructura i funci de cadascun dels teixits presents a lsser hum. Conixer el concepte drgan, aparell o sistema i descriure les funcions ms caracterstiques, a ms de saber-ne els seus components principals.SOLUCIONARI 1. 1. Mitocondri; 2. Vacol; 3. Lisosoma; 4. Citosquelet; 5. Centrol; Els glbuls blancs poden canviar de forma i desplaar-se.6. Aparell de Golgi; 7 Ribosomes; 8. Reticle endoplasmtic..Poden fagocitar els microorganismes perjudicials. Tenen la 2. a) Aparell de Golgi.funci de defensar lorganisme de les infeccions. b) Nucli.Les cllules musculars es poden contreure i tenen forma allar-gada. Tenen la funci de produir els moviments dels msculs. c) Mitocondri.6. Teixit: conjunt de cllules que fan la mateixa funci, com el d) Ribosomes. teixit muscular o el nervis. rgan: conjunt de teixits, com el e) Lisosomes. rony o lull. 3. a) Catabolisme. 7. a) Nervis. b) Metabolisme.b) Ossi. c) Anabolisme. c) Epitelial. 4. a i c pertanyen a lanabolisme; d i f, al catabolisme; b i e a capd) Cartilagins.dels dos.e) Muscular. 5. a) Comproveu que el dibuix de la cllula correspongui a la8. a) Aparell digestiu.d) Aparell excretor. cllula demanada.b) Aparell circulatori.e) Aparell reproductor. b) Comproveu que el dibuix de la cllula correspongui a lacllula demanada.c) Aparell locomotor.f) Sistema nervis. 6 7. AVALUACI DE LA UNITAT1. El cos hum1. Anomena les parts numerades daquesta cllula. Es tracta duna cllula eucariota o procariota? Raonala resposta. 8 17 23645 2. Identifica els orgnuls cellulars que realitzen les funcions segents: a) Transport i secreci de substncies.b) Coordinaci de les funcions cellulars.c) Respiraci cellular.d) Fabricaci de protenes.e) Digesti cellular. 3. Identifica les frases segents amb els conceptes metabolisme, anabolisme i catabolisme. a) Conjunt de reaccions qumiques la finalitat de les quals s degradar molcules orgniques per a lobtencidenergia. b) Conjunt de reaccions qumiques que tenen lloc a linterior cellular. c) Conjunt de reaccions qumiques la finalitat de les quals s construir molcules orgniques complexes a par-tir de molcules ms senzilles utilitzant en aquest procs energia. 7 8. 4. Indica si els processos segents estan relacionats amb lanabolisme, el catabolisme o amb cap dels dos. a) Creixement de la massa muscular. b) Entrada de laire als pulmons. c) Fabricaci de greixos en una cllula. d) Respiraci cellular. e) Vibraci del timp en sentir un soroll. f) Digesti. 5. Fes un dibuix esquemtic dels elements segents: a) Un glbul blanc. b) Una cllula muscular. Explica en qu consisteix lespecialitzaci en cada cllula i quines funcions compleix. 6. Defineix rgan i teixit i posa dos exemples de cada un. 7. Indica quin teixit es correspon amb les definicions segents: a) Sencarrega de recollir la informaci de lexterior i linterior del cos. b) s el component essencial de lesquelet. c) Recobreix les superfcies externes i internes del cos. d) Es troba en zones com les articulacions dels ossos, el nas i les orelles. e) s el component principal dels msculs. 8. Indica a quin aparell o sistema pertanyen els rgans segents: a) Pncrees. b) Cor. c) Peu. d) Bufeta de lorina. e) Ovaris. f) Cerebel.8 9. Alumnes1. El cos hum Reconeix els diferents orgnuls i estructures cellulars.Relaciona els orgnuls i les estructures cellulars amb la seva funci.Coneix el significat de metabolisme, anabolisme i catabolisme.Coneix diferents tipus cellulars i associa una funci o les funcions que duen a terme.Coneix el concepte de teixit i rgan i sap posar- ne exemples.Identifica els rgans que intervenen en un apa- rell o sistema.Identifica el nivell jerrquic de diferents cllules, teixits, rgans i ap