qcc creative & innovative circle

Download QCC Creative & Innovative Circle

Post on 23-Jun-2015

981 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. CREATIVE and INOVATIF CIRCLE(Kumpulan Inovasi dan Kreatif)Ramlan Bin KamrinSektor Jaminan Kualiti

2. Objektif Memahami konsep asas program peningkatan kualiti Memahami dimensi pengurusan kualiti Peranan pemimpin di dalam pengurusan kualiti Konsep asas KIK dan cara meneyelesaikan masalah Kerja berpasukan dalam KIK Menambah kemahiran mengurus dn memimpinpasukan KIK Cara Pelaksanaan KIK Hubungan KIK dengan khidmat dan kepuasanpelanggan Panduan Guru Kualiti dalam pengurusan kualiti 3. Sejarah KMK / KIK 1940 bermula di Amerika Syarikat 1962 diperkenalkan di Jepun oleh Dr EdwardDeming dan Dr Juran Dikaji dan diubahsuai oleh Dr Ishikawa (Bapa KMKModen) 14 March 1983 KMK diperkenalkan secara rasmi didalam Perkhidmatan Awam Malaysia oleh YB DatukAbdullah Ahmad Badawi, Menteri di JabatanPerdana Menteri Institute Quality Control Malaysia (IQCM) danHewlett Packardpromosi KMK dalam sektor swasta NPC dan INTAN bertanggunjawab mempromosikanKMK dalam sektor Kerajaan Ogos 1985 Konvension KMK Kebangsaan Pertamadiadakan di Malaysia KMK di gantikan dengan KIK pada 1 November 2009 4. KIK dan Prinsip TQMSOKONGAN PENGURUSANKEPASTIANPERANCANGAN KUALITI STRATEGIKKUALITIPENGURUSANTQMPRESTASIFOKUS TEAMWORK LATIHAN PELANGGAN & PENGHARGAAN 5. Hubungan KIK dengan PengurusanKualiti MenyeluruhProgramPenambahbaikan Kualiti Learning Organization TQM KIK ISO 9001 Empowerment QS9000 ISO 14001 ReengineeringSkim Cadangan ISO18001 Benchmarking 5Ss Teambuilding 6. Konsep Asas Program PeningkatanKualiti KIK Untuk memuaskan kehendak dankemahuan pelanggan Peningkatan kualiti berterusan Penglibatan secara menyeluruh Transformasi budaya kerja Merangkumi semua aspek organisasi 7. INOVASI Kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk@ perkhidmatan yang lebih baik sama ada melaluipengubahsuaian @ penambahbaikan Hasil cetusan idea yang kreatif dan inovatif dalammana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkankualiti dan produktiviti organisasi Idea ini boleh merangkumi apa-apa perubahandalam bentuk sistem dan prosedur , kaedah dancara bekerja mahupun pengenalan teknologi 8. Kreativiti Kebolehan @ keupayaan untuk mencipta , mewujudkandan menghasilkan sesuatu yang baru atau dalam bentukbaru melalui kemahiran imaginasi Keupayaan berfikir yg dapat melahirkan idea baru ygunik dan menarik Keupayaan berfikir secara kritikal dan membuatpenilaian secara analitikal terhadap idea dan seterusnyamengemukakan cadangan penyelesaian Keupayaan berfikir secara praktikal yg dapatmenterjemahkan idea dan teori kepada bentuk aplikasi 9. Prasyarat Kreativiti Mempunyai daya imaginasi yg tinggi untuk melihatsesuatu secara berlainan Berfikiran terbuka @ berfikir di luar kotak , analitikal, kritikal dan praktikal Melihat sesuatu perkara itu sebagai peluang yg bolehmencetuskan idea baru Mempunyai komitmen yg tinggi , bersabar terhadapkompleksiti dan isu-isu yg timbul serta tenang dantabah menghadapi cabaran dengan berusahamenangani masalah dan halangan yg dihadapi 10. Prasyarat Kreativiti Berupaya mengenal pasti masalah dengan mengemukakansoalan yg menjurus kepada penemuan isu dan jawapan sertajalan penyelesaian Menggunakan minda kreatif untuk menemui perspektif baru Bersedia menghadapi risiko dan berupaya menerimakegagalan serta belajar daripada kegagalan tersebut Bersedia dikritik dan mengenepikan ego serta mendapatkannasihat daripada rakan dan mencuba ideanya Mempunyai motivasi dalaman , iaitu rasa gembira , berpuashati dan menjadikan kerja sebagai cabaran untuk mencapaikejayaan 11. Apakah KIK? Pasukan Kecil Pekerja (4-10 Orang) daripadatempat kerja yang sama @ bersilang fungsi Mengadakan mesyuarat secara berjadual Kenal pasti, memilih, menganalisis masalahyang berkaitan dengan kerja Mengemukakan idea baru @ cadanganpenyelesaian masalah kepada pihakpengurusan untuk pertimbangan dankeputusan Melaksanakan kegiatan KIK secara sukarela Melaksanakan projek ynag telah dipersetujuioleh pihak pengurusan 12. Falsafah KIK Pengurusan berasaskan penyertaan(paticipative) Memberi peluang kepada pekerja untukmembantu organisasi dalam menyelesaikanmasalah kerja Satu sistem nilai yang diasaskan kepadakepercayaan bahawa orang yang terdekatdengan kerja biasanya orang yang palinglayak mengenal dan menyelesaikan masalah Satu strategi jangka panjang untuk tujuanmeningkatkan produktiviti dan kualiti 13. Matlamat KIK Membolehkan pekerja menyelesaikan masalah di tempatkerja Memupuk perhubungan erat pekerja dengan pengurusan Memupuk perhubungan erat antara pekerja Memupuk semangat kerjasama disemua peringkat Semangat berpasukan Kemajuan diri dan ahli kumpulan Meningkatkan komunikasi Sikap ingin memajukan Meningkatkan produktiviti Etika kerja yang positif Motivasi pekerja Kesedaran dan bertanggungjawab untuk kemajuan diri, kumpulan dan syarikat Kepuasan bekerja 14. Skop Operasi KIK Pengurangan pembaziran Penjimatan Kuasa Peningkatan Prestasi Meningatkan keupayaan mesin Penambahbaikkan sistem Kebersihan Komunikasi Produktiviti dll. 15. Taksiran KumpulanKIK mesti mempunyai: Matlamat yang sama Keanggotaan dan saiz Perhubungan yang harmoni sesama ahli Masa untuk mesyuarat Tindakbalas sesama anggota 16. Taksiran Inovatif dan Kreatif Memenuhi keperluan Penambahbaikan @ idea baru Memenuhi kehendak kerja Memenuhi kehendak pelanggan Meningkatkan kualiti, kecekapan danseterusnya produktiviti Sesuai untuk digunakan 17. Kawalan Mutu Kerja Menyemak kerja/ proses yang dilakukan agarmematuhi spesifikasi Proses maklumbalas (feedback) supayatindakan boleh diambil untuk memperbaikiproses yang bermasalah Satu proses pencegahan kesilapan kualiti 18. Kod Etika KIK Ahli menghadiri mesyuarat tepat pada masa Mendengar dan menghargai pendapat orang lain Boleh mengkritik idea bukan personaliti Tumpukan perhatian dan hormati ahli yang sedangbercakap Semua ahli adalah sama dan tidak ada perbezaanstatus Kesefahaman setiakawan Laksanakan projek mengikut jadual Ahli bertanggungjawab untuk memejukan KIK KIK untuk pelanggan Keputusan dan rumusan mestilah disokong olehfakta dan data 19. Pengendalian KIK Secara Berkesan KIK mesti berdaftar Pengurusan mengiktiraf pekerja sebagaisumber paling bernilai Mengutamakan kemajuan ahli Penyertaan dan sokong secara total Penghargaan Pengurusan Mengalakkan kreativiti Menyediakan latihan Kumpulan bersama mencapai matlamat Bantu membantu Faham falsafah KIK 20. FAEDAH KIK KEPADA AHLI Melahirkan perasaan kekitaan Meningkatkan komunikasi dalaman antarakumpulan Terlibat di dalam membuat keputusan Meningkatkan kerjasama sesama ahli Mengalakkan kemajuan diri 21. FAEDAH-FAEDAH KEPADA ORGANISASI Meningkatkan produktiviti dan kualiti Mengurangkan pembaziran Mengurangkan kos Mengurangkan rungutan Memperbaiki komunikasi Meningkatkan tahap keselamatan 22. Sistem Penghargaan KIK Pasukan KIK hendaklah diberipenghargaan setiap kalimenyempurnakan projek Sistem penilaian diwujudkan Pengharagaan tidak semestinya RM Mengadakan konvensyen tahunan untukmemilih KIK terbaik Pihak pengurusan perlu sediakanperuntukan kewangan. 23. Struktur Organisasi KIKJawatan Kuasa PemanduPengurusan Tertinggi Penyelaras KoordinatorFasilitator Pemudahcara Ketua Kumpulan Nadi PenggerakPekerjaAhli Kumpulan 24. Fungsi Jawatankuasa Pemandu 80% kejayaan KIK terletak padaJawatankuasa Induk Membenarkan KIK bermesyuarat Memberi keutamaan kepada mesyuarat KIK Menyediakan kemudahan tempatbermesyuarat dan peralatan Menyemak lapuran bulanan aktiviti KIK Membenarkan ahli KIK menghadirikonvensyen KIK dan persidangan berkaitan Sokong KIK melalui media organisasi,ucapan, papan kenyataan. 25. Mewartakan kepada pekerja bahawa aktivitiKIK sebahagian daripada matlamat organisasi. Menghadiri mesyuarat jawatankuasapemandu induk KIK Meluluskan belanjawan Perjumpaan dengan ketua-ketua kumpulan Menghargai autonomi kumpulan Mengiktiraf persembahan pengurusan sebagaicadangan yang telah dipersetujui serta merta Tidakbalas yang cepat kepada cadangan KIK 26. Fungsi Penyelaras Penyelaras jabatan Memberi maklumbalas aktiviti KIKkepada Jawatankuasa Pemandu 27. Fungsi Fasilitator Nadi bertindak KIK Mampu dan faham konsep KIK Perantara antara kumpulan KIK danpengurusan Menyimpan rekod aktiviti KIK Menyediakan laporan KIK Melatih ketua KIK Mengaudit, mengawas, dan menyelarasaktiviti KIK Menjadi perunding dan penyelidik KIK Penunjuk ajar, jurulatih dan perunding KIK 28. Fungsi Ketua Kumpulan Ketua mestilah dilantik oleh ahli mengikutgiliran Faham konsep KIK Merancang agenda mesyuarat Memberi motivasi kepada ahli Menentukan topik perbincangan berkaitandengan kerja Mengagihkan tugas kepada ahli Edar minit mesyuarat Membuat persediaan untuk persembahanpengurusan Menyediakan laporan kepada fasilitator Menyimpan rekod kehadiran mesyuarat 29. Fungsi Ahli KIK Menghadiri mesyuarat Mempelajari teknik penyelesaian masalahmelalui penggunaan statistik Mempelajari teknik asas KIK , PDCA, alat-alat KIK dll Menyertai perbincangan kumpulan Menghargai sumbangan ahli Menjalankan tugas yang berikan oleh ketua Menyebarkan idea KMK kepada bukan ahli 30. URUSETIA KIKTERIMA KASIHRamlan Bin KamrinUnit InovasiSektor Jaminan KualitiJabatan Pelajaran Pahang