psihologija osebnosti psihologija pregled tematike predavanj

Download PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Post on 01-Dec-2015

58 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Psiho

TRANSCRIPT

 • PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI

  Uvodne informacije

 • Predavatelja

  Red. prof. dr. Janek Musek (cca 2/3) Doc. dr. Andreja Avsec (1/3; vodi tudi Vaje

  iz psihologije osebnosti) 90 ur predavanj v obeh semestrih 30 ur vaj

 • Uvodna predstavitev predmeta

  Cilji Vsebina predmeta Tematika predavanj Obveznosti Literatura in drugi viri

 • Cilji in kompetence

  CILJI: Posredovanje najpomembnejih temeljnih informacij o osebnosti in medosebnih razlikah, povezovanje, kritino presojanje in uporaba teh informacij. Po konanem programu dobi tudent vpogled v to, s im se ukvarja psihologija osebnosti, kakne cilje in naloge si pri tem postavlja in kakne metode pri tem uporablja. tudent tudi pridobi vpogled v najpomembneje teorije in modele osebnosti, izsledke na podroju strukture, dinamike in razvoja osebnosti in je sposoben te modele in izsledke aplicirati v svojem strokovnem izobraevanju in v svojem ivljenju.

  KOMPETENCE: tudent je zmoen razumeti, presojati in z ustreznimi merskimi instrumenti oceniti osebnost (afektivne, konativne in kognitivne osebnostne znailnosti) posameznika in skupin posameznikov, njihovo strukturo, dinamiko in razvoj; zmoen je tudi razumeti, presojati in ocenjevati medosebne razlike v osebnostnih znailnostih in celostnem delovanju osebnosti.

 • Vsebinski prospekt

  Predmet psihologije je obnaanje in doivljanje. Cilj psihologije je pojasnjevanje obnaanja, torej spoznavanje njegovih vzrokov.

  Vzroki obnaanja so v osebi, situaciji ali interakciji med obema. Kljunega pomena so trajne, konsistentne znailnosti obnaanja, ki omogoajo

  stabilen in zakonit potek naega ivljenja. Te znailnosti so celostno in edinstveno organizirane v osebnosti. Osebnost je med najpomembnejimi izvori obnaanja. Znanstveno spoznavanje osebnosti pomeni bistven napredek v razumevanju

  lovekove narave in medlovekih odnosov. To spoznavanje temelji na veljavnih in zanesljivih nainih ocenjevanja in merjenja

  osebnostnih znailnosti in procesov. Usmerjeno je v ugotavljanje zakonitosti osebnostne strukture, dinamike osebnosti in

  osebnostnega razvoja. Ima za cilj poglobljeno in celostno razumevanje posameznika v njegovem

  medosebnem in kulturnem kontekstu in razumevanje medosebnih ter skupinskih razlik.

  Je eden najpomembnejih temeljev uporabne psihologije in njenih disciplin. Posega v dimenzije lovekove narave, ki zadevajo najkompleksneje vidike

  lovekovega bivanja, med njimi tudi e neraziskane, paranormalne in transcendentne.

 • OBNAANJEDOIVLJANJE

  OSEBAOSEBNOST

  SITUACIJA

  INTERAKCIJAOSEBA

  XSITUACIJA

  KonceptOcenjevanjeRaziskovanje

  Perspektive/teorijeVidiki/podroja

  Neznanke

  Bioloke teorije in modeli Dispozicijske teorije in modeli

  Psihodinamske teorije in modeliHumanistine / pozitvno psiholoke

  teorije in modeliVedenjsko socialno kognitivne

  teorije in modeliSociokulturne teorije in modeli

  Struktura osebnostiDinamika osebnosti

  Razvoj osebnostiIntegracija osebnosti

 • Zajeti vidiki osebnosti

  Pojem in koncept osebnosti Ocenjevanje, merjenje in raziskovanje osebnosti Teorije in modeli osebnosti Bioloki vidiki osebnosti Struktura osebnosti in medosebne razlike Dinamika osebnosti in intrapsihino delovanje Kognitivni vidiki osebnosti Socialni in kulturni vidiki osebnosti Razvojni vidiki osebnosti Prilagoditveni vidiki osebnosti Neznanke in perspektive osebnosti

 • ORGANIGRAM VSEBINE

  PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI

  UVOD

  KONCEPT,OCENJEVANJE,RAZISKOVANJE

  TEORIJE

  PERSPEKTIVE, MODELI, TEORIJE

  STRUKTURA

  STRUKTURA IN MEDOSEBNE

  RAZLIKE

  DINAMIKA

  DINAMIKA, PROCESI IN MEDOSEBNI

  ODNOSI

  RAZVOJ

  RAZVOJ, RASTDOMETI IN PERSPEKTIVA

  TEMELJNI KONCEPTOSEBNOSTI

  Pojem, definicijeDoloila (konsistentnost,

  distinktivnost, kom-pleksnost, celovitost)Problemi, vidiki, pod-

  roja osebnosti

  OCENJEVANJEOSEBNOSTI

  Historiat, testi, vpra-alniki, lestvice,

  projekcijske tehnike, naela osebnostne

  diagnostike

  RAZISKOVANJEOSEBNOSTI

  Oseba in spremenljiv-ke, eksperiment, ko-relacijsko in multiva-riatno raziskovanje,

  paradigme

  DISPOZICIJSKAAllport, Guilford, Cattell, Eysenck,petfaktorski model, cirkumpleksni

  model, drugi modeli

  PSIHODINAMSKAFreud, Adler, Jung,

  neoanaliza, ego psihologija in teorija objektnih odnosov

  HUMANISTINA-POZITIVNA

  Rogers, Maslow, Frankl,Pozitivna psihologija

  VEDENJSKO-SOCIALNO-KOGNITIVNA

  Dollard, Miller, Skinner,Rotter, Bandura, Mischel

  BIOEVOLUCIJSKALorenz, Buss, Gray,

  Zuckerman, Cloniger, Depue

  DRUGE KULTUREElementarne, Indija, Kitajska,

  Afrika, Judovska, Islam

  TIPI, POTEZE, DIMENZIJETelesni, konativni, kogni-tivni vidik (konstitucija, temperament, znaaj, in-elekt), tipologije, dimen-ziologije, slogi, prototipi

  SPOSOBNOSTIInteligentnost, g faktor,primarni faktorji, multi-dimenzionalni modeli,dejavniki, merjenje

  DRUGE SPOSOBNOSTISocialna, emocionalna,praktina, moralna,

  duhovna intel.,ustvarjalnost,

  nadarjenost, modrost

  MOTIVACIJSKE IN EMOTIVNEDIMENZIJE OSEBNOSTIPriblievanje, izogibanje,pozitivni-negativni afekt

  PROINDIVIDUALNI INPROSOCIALNI VIDIK

  Mo, agresivnost, storilnost,konformnost, altruizem,

  privlanost, ljubezen, part-nerstvo, odnosi med spoloma

  VREDNOTECilji, ideali, vrednote,Vrednotne usmeritve

  INTEGRACIJAOSEBNOSTI

  Jaz, samopodoba,samospotovanje,

  STRES IN PSIHINO ZDRAVJE

  Osebna vrstost, odpornost,sooanje s stresom

  RAZVOJNI DEJAVNIKI OSEBNOSTI

  Geni, okolje, samode-javnost

  STABILNOST INSPREMINJANJE OSEBNOSTI

  Razvojni modeli,stabilnost osebnosti,

  spreminjanje osebnosti

  POZITIVNI DOMETIOSEBNOSTI

  Osebnostno blagostanje,srea, zadovoljstvo,

  optimizem, upanje,rast,samoaktual., smisel

  MOTNJE OSEBNOSTIOsebnostne podlagepsihinih motenj, motnje osebnosti,

  modifikacije osebnosti

  NEZNANKE OSEBNOSTINezavedno, stanja

  zavesti, paranormalni intranscendentni vidiki

  MEDOSEBNE INSKUPINSKE RAZLIKESpol, starost, SES,Izobrazba, kultura,

  rasa

 • Preglednica predavanj UVOD V PSIHOLOGIJO OSEBNOSTI

  Koncept osebnosti Izvori obnaanja: oseba, situacija, interakcija

  SPOZNAVANJE OSEBNOSTI Ocenjevanje in merjenje osebnosti Raziskovanje osebnosti

  BIOLOKI VIDIKI Evolucija in genetika osebnosti Nevroznanstveni temelji osebnosti

  OSEBNOSTNA STRUKTURA IN MEDOSEBNE RAZLIKE

  Tipi, poteze, dimenzije Petfaktorski model osebnosti Individualne razlike

  DINAMIKA OSEBNOSTI Psihodinamski modeli Humanistini modeli Motivi, emocije in osebnost

  KOGNITIVNI VIDIKI Umska inteligentnost Emocionalna inteligentnost Ustvarjalnost in modrost Jaz, samopodoba in samospotovanje

  SOCIALNI IN KULTURNI VIDIKI Spol in osebnost Ljubezen, privlanost, partnerstvo Kultura, vrednote in osebnost

  RAZVOJNI VIDIKI Stabilnost, spremembe In koherentnost

  osebnosti Osebnost skozi ivljenje

  PRILAGODITVENI VIDIKI Stres in osebnost Psihino blagostanje in zdravje Motnje osebnosti

  NEZNANKE OSEBNOSTI Stanja zavesti in nezavedno Duhovnost in duhovna inteligentnost

 • Seznam predavanj1. Koncept osebnosti2. Izvori obnaanja: oseba, situacija,

  interakcija3. Ocenjevanje in merjenje osebnosti4. Raziskovanje osebnosti5. Evolucija in genetika osebnosti6. Nevroznanstveni temelji osebnosti7. Tipi, poteze, dimenzije8. Petfaktorski model9. Individualne razlike 10.Psihodinamski modeli11.Humanistini modeli12.Motivi, emocije in osebnost14.Umska inteligentnost15.Emocionalna inteligentnost

  16. Ustvarjalnost in modrost17. Jaz, samopodoba in

  samospotovanje18. Spol in osebnost19. Ljubezen, privlanost, partnerstvo20. Kultura, vrednote in osebnost 21. Stabilnost, spremembe in

  koherentnost osebnosti22. Osebnost skozi ivljenje23. Stres in osebnost24. Psihino blagostanje in zdravje25. Motnje osebnosti26. Stanja zavesti in nezavedno 27. Duhovnost in duhovna

  inteligentnost

 • NEZNANKEOSEBNOSTI

  Stanja zavesti in nezavedno

  Duhovnost in duhovnainteligentnost

  NEZNANKEOSEBNOSTI

  Stanja zavesti in nezavedno

  Duhovnost in duhovnainteligentnost

  PRILAGODITVENIVIDIKI

  Stres in osebnostPsihino blagostanje

  in zdravjeMotnje osebnosti

  PRILAGODITVENIVIDIKI

  Stres in osebnostPsihino blagostanje

  in zdravjeMotnje osebnosti

  RAZVOJNI VIDIKIStabilnost, spremembe

  In koherentnost osebnosti

  Osebnost skoziivljenje

  RAZVOJNI VIDIKIStabilnost, spremembe

  In koherentnost osebnosti

  Osebnost skoziivljenje

  SOCIALNI IN KULTURNI VIDIKISpol in osebnost

  Ljubezen, privlanost,partnerstvo

  Kultura, vrednote in osebnost

  SOCIALNI IN KULTURNI VIDIKISpol in osebnost

  Ljubezen, privlanost,partnerstvo

  Kultura, vrednote in osebnost

  KOGNITIVNI VIDIKIUmska in ustvena

  inteligentnostUstvarjalnost in modrost

  Jaz, samopodoba insamospotovanje

  KOGNITIVNI VIDIKIUmska in ustvena

  inteligentnostUstvarjalnost in modrost

  Jaz, samopodoba insamospotovanje

  DINAMIKAOSEBNOSTI

  Psihodinamski modeliHumanistini modeli

  Motivi, emocije inosebnost

  DINAMIKAOSEBNOSTI

  Psihodinamski modeliHumanistini modeli

  Motivi, emocije inosebnost

  OSEBNOSTNASTRUKTURA IN

  MEDOSEBNE RAZLIKETipi, poteze, dimenzije

  Petfaktorski modelIndividualne razlike

  OSEBNOSTNASTRUKTURA IN

  MEDOSEBNE RAZLIKETipi, poteze, dimenzije

  Petfaktorski modelIndividualne razlike

  BIOLOKI VIDIKIEvolucija in genetika

  osebnostiNevroznanstveni temelji

  osebnosti

  BIOLOKI VIDIKIEvolucija in genetika

  osebnostiNevroznanstveni teme