pruإ½anje ugostiteljskih usluga u domaؤ†instvu ... ugostiteljske usluge u domaؤ†instvu (1)...

Download PRUإ½ANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAؤ†INSTVU ... UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAؤ†INSTVU (1) Ugostiteljske

Post on 01-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PRUANJE UGOSTITELJSKIH

  USLUGA U DOMAINSTVU

  (IZMAJMLJIVAI)

  INSPEKCIJSKI NADZOR

 • PROPISI:

  - ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI (Narodne novine broj 85/15, 121/16, 99/18 i 25/19)

  - Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pruaju ugostiteljske usluge u domainstvu ; (NN 9/16; NN 54/16 ; NN 61/16;NN 69/17)

  - Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pruanju ugostiteljskih usluga u domainstvu i seljakom domainstvu (NN 5/08)

  - Pravilnik o obliku, sadraju i nainu voenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 140/15)

  - Zakon o turistikoj inspekciji (NN 19/14)

  - Zakon o boravinoj pristojbi (152/08, 59/09 i 30/14)

  - Uredba o visini boravine pristojbe za 2019. godinu

  - Zakon o dravnom inspektoratu (115/18) u primjeni od 01.04.2019. godine.

  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_08_88_2724.htmlhttp://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_58_2003.htmlhttp://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_04_45_1046.htmlhttp://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_01_5_113.htmlhttp://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_01_5_114.html
 • UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAINSTVU

  (1) Ugostiteljske usluge u domainstvu moe pruati fizika osoba graanin (u daljnjem tekstu: iznajmljiva).

  (2) U smislu ovoga Zakona iznajmljivaem se smatra dravljanin Republike Hrvatske te dravljani ostalih drava lanica Europskoga gospodarskog prostora i vicarske Konfederacije.

  (3) Ugostiteljskim uslugama u domainstvu u smislu ovoga Zakona smatraju se sljedee ugostiteljske usluge:

  1. smjetaja u sobi, apartmanu i kui za odmor, kojih je iznajmljiva vlasnik, do najvie deset soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoni kreveti

  2. smjetaja u kampu i/ili kamp-odmoritu, organiziranim na zemljitu kojeg je iznajmljiva vlasnik, s ukupno najvie deset smjetajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina

  3. smjetaja u objektu za robinzonski smjetaj u kojem se usluge pruaju u prostorijama ili na prostorima, kapacitet koji se odreuje prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najvie deset smjetajnih jedinica odnosno 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti

 • 4. doruka gostima kojima iznajmljiva prua usluge smjetaja.

  (4) Ukupni smjetajni kapacitet u objektima iz stavka 3. toaka 2. i 3. ovoga lanka moe biti do deset smjetajnih jedinica odnosno 30 gostiju istodobno, u koji se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti. (kampovi i robinzonski smjetaj)

  (5) Iznajmljiva ne smije, neposredno ili putem drugih osoba koje nisu registrirane za posredovanje u prodaji usluga smjetaja, nuditi i prodavati svoje usluge iz stavka 3. ovoga lanka izvan svog objekta, osim na prostorima, pod uvjetima i na nain koji svojom odlukom propisuje predstavniko tijelo.

  (6) Iznimno, ako u krugu od 15 kilometara cestovne linije nema objekta registriranog za pruanje ugostiteljske usluge pripremanja i usluivanja jela, iznajmljiva koji prua gostima uslugu smjetaja, moe gostima osim doruka pruati i uslugu polupansiona i/ili punog pansiona.

 • (1)Za pruanje ugostiteljskih usluga u domainstvu objekti moraju ispunjavati minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju.

  (2) Ministar pravilnikom propisuje minimalne uvjete za vrstu, kategorije, uvjete za kategoriju, oznake za kategorije, nain oznaavanja kategorija te postupak kategorizacije objekata.

  (3) Nadleni ured na zahtjev iznajmljivaa utvruje jesu li ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu i uvjeti za kategoriju za objekte.

 • U pruanju ugostiteljskih usluga u domainstvu iznajmljiva je duan:

  1. vidno istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na

  propisani nain, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta,

  utvrene rjeenjem nadlenog ureda

  2. istaknuti u svakom objektu naznaku vrste i kategorije

  objekta, cijene usluga koje nudi, informaciju da je boravina

  pristojba ukljuena u cijenu te se pridravati istaknutih cijena

  3. utvrditi normative namirnica, pia i napitaka za pojedino

  jelo, pie i napitak, ako takve usluge prua, i pruiti usluge po

  utvrenim normativima, normativ za vrijeme rada imati u

  objektu te na zahtjev normativ predoiti gostu

  4. izdati gostu itljiv i toan raun s naznaenom vrstom,

  koliinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruenih

  usluga za svaku pruenu uslugu, osim u sluaju ako raun za

  usluge pruene gostu izdaje turistika agencija

 • 5. voditi popis gostiju na propisani nain, osim u sluaju

  ako popis gostiju za iznajmljivaa vodi turistika agencija

  (Pravilnik)

  6. omoguiti gostu podnoenje pisanog prigovora u objektu

  i bez odgaanja pisanim putem potvrditi njegov primitak

  te omoguiti gostu podnoenje pisanog prigovora putem

  pote, telefaksa ili elektronike pote, u objektu vidljivo

  istaknuti obavijest o nainu podnoenja pisanog prigovora,

  u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15

  dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i uvati

  evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka

  pisanog prigovora

 • 7. pruati ugostiteljske usluge koje su utvrene rjeenjem nadlenog ureda.

  (2) Prilikom oglaavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u

  promidbenim materijalima, iznajmljiva smije koristiti samo oznaku

  propisane vrste i kategoriju objekta koja je utvrena rjeenjem nadlenog

  ureda.

  (3) Iznajmljivau je zabranjeno usluivanje, odnosno doputanje

  konzumiranja alkoholnih pia, drugih pia i/ili napitaka koji sadravaju

  alkohol u objektu osobama mlaim od 18 godina, uz obvezu na vidljivom

  mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluivanja, odnosno

  konzumiranja osobama mlaim od 18 godina.

  (4) Ministar pravilnikom propisuje oblik i sadraj obrasca i nain voenja

  popisa gostiju iz stavka 1. toke 5. ovoga lanka.

  Boravak vie od 15 osoba u stanovima, apartmanima i kuama za odmor

  koje nisu lanovi ue obitelji vlasnika stana, apartmana ili kue za odmor i

  za koje je on obvezan platiti boravinu pristojbu po svakom ostvarenom

  noenju u punom iznosu, sukladno posebnom propisu kojim se propisuje

  obveza plaanja boravine pristojbe, u turistikim mjestima od 15. lipnja do

  15. rujna, smatra se pruanjem ugostiteljskih usluga u domainstvu.

 • NADZOR

  (1) Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

  (2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga

  Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga

  Zakona te pojedinanih akata, uvjeta i naina rada

  nadziranih pravnih i fizikih osoba provode nadleni

  turistiki inspektori (u daljnjem tekstu: turistiki

  inspektor) i drugi inspektori, svaki u okviru svoje

  nadlenosti, sukladno posebnim propisima.

 • UPRAVNE MJERE

  (1) U provedbi inspekcijskog nadzora u podruju

  ugostiteljske djelatnosti, odnosno pruanja ugostiteljskih

  usluga, turistiki inspektor e rjeenjem zabraniti pravnoj ili

  fizikoj osobi, do otklanjanja utvrenih nedostataka, daljnje

  obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno pruanje

  ugostiteljskih usluga, u dijelu u kojem se pruaju suprotno

  rjeenju nadlenog tijela.

  (2) Rjeenje je turistiki inspektor je duan otpremiti stranci

  najkasnije sljedei radni dan od zakljuenja zapisnika o

  inspekcijskom nadzoru.

  (3) alba protiv rjeenja ne odgaa izvrenje rjeenja.

 • Ako ugostiteljski objekt ili objekt u kojem se pruaju pojedine ugostiteljske usluge ne udovoljava uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, turistiki inspektor naredit e otklanjanje utvrenih nedostataka i nepravilnosti odreujui rok u kojem se ti nedostaci i nepravilnosti moraju otkloniti.

  (2) Ako nedostaci i nepravilnosti ne budu otklonjeni u odreenom roku, turistiki inspektor zabranit e obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno pruanje pojedinih ugostiteljskih usluga u objektu u kojem su utvreni nedostaci i nepravilnosti, dok se nedostaci i nepravilnosti ne otklone.

  (3) Ako nedostaci i nepravilnosti ovoga lanka ugroavaju zdravlje i ivot gostiju li zaposlenog osoblja, turistiki i drugi inspektori zabranit e obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno pruanje pojedinih ugostiteljskih usluga, u objektu u kojem su utvreni nedostaci i nepravilnosti, dok se nedostaci i nepravilnosti ne otklone

 • Djelokrug turistike inspekcije

  primjenom Zakona o dravnom inspektoratu (1) Inspekcijske poslove u podruju ugostiteljske djelatnosti,

  pruanja ugostiteljskih usluga, pruanju usluga u turizmu i boravine odnosno turistike pristojbe obavlja turistika inspekcija.

  (2) Poslovi podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora i provedbu zakona i drugih propisa kojima se ureuje:

  nain i uvjeti pod kojima pravne i fizike osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pruaju ugostiteljske usluge

  nain i uvjeti pod kojima pravne i fizike osobe pruaju usluge u turizmu

  neregistrirano obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili neregistrirano pruanje ugostiteljskih usluga

  neregistrirano pruanje usluga u turizmu

  prijava i odjava boravka turista

  obraun, naplata i uplata boravine odnosno turistike pristojbe

  obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.

 • PREKRAJNE ODREDBE

  (1) Novanom kaznom u iznosu od 2500,00 do 10.000,00 kuna kaznit e se za prekraj iznajmljiva ako:

  1. prua usluge smjetaja u vie od deset soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se

Recommended

View more >