prostorni plan ureؤگenja grada rovinja - ... nositelj izrade plana je upravni odjel za prostorno...

Download PROSTORNI PLAN UREؤگENJA GRADA ROVINJA - ... Nositelj izrade plana je Upravni odjel za prostorno planiranje,

Post on 03-Mar-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nositelj izrade:

  GRAD ROVINJ-ROVIGNO/ CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

  PROSTORNI PLAN UREĐENJA

  GRADA ROVINJA - ROVIGNO IV. IZMJENA I DOPUNA

  POVEZANA S III. IZMJENAMA I DOPUNAMA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA ROVINJA-ROVIGNO

  PRIJEDLOG PLANA

  Izvršitelj:

  URBING d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, Zagreb

  Rovinj - Zagreb, studeni 2018.

 • Grad Rovinj-Rovigno

  PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA ROVINJA-ROVIGNO IV. IZMJENA I DOPUNA – POVEZANA S III. IZMJENAMA I DOPUNAMA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA ROVINJA-ROVIGNO

  Broj plana: A-684/2018

  Etapa:

  PRIJEDLOG PLANA Odluka predstavničkog tijela o izradi Plana: (Službeni glasnik Grada Rovinj-Rovigno, br. 12/17)

  Odluka predstavničkog tijela o donošenju Plana: (Službeni glasnik Grada Rovinj-Rovigno, br._/__)

  datum objave javne rasprave (glasilo): 09.11.2018. Glas Istre, La Voce del Popolo

  09.11.2018. www.rovinj.hr; www.mgipu.hr

  Javni uvid održan:

  od 19.11.2018. do 04.12.2018.

  Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

  M.P.

  Odgovorna osoba:

  Ivan Begić, dipl.iur. vlastoručni potpis

  Mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije prema čl. 107. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17):

  Pula, ___.__ 2018.; KLASA: _____________; URBROJ: ________________

  Suglasnost Ministarstva prema čl. 108. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17):

  Zagreb, ___.__ 2018.; KLASA: _____________; URBROJ: ________________

  Pravna osoba koja je izradila Plan: URBING, d.o.o.za poslove prostornog uređenja i zaštitu okoliša, Zagreb, Avenija V. Holjevca 20

  Pečat pravne osobe koja je izradila Plan:

  M.P.

  Odgovorna osoba:

  Darko Martinec, dipl.ing.arh.

  vlastoručni potpis

  Odgovorni voditelj: Darko Martinec, dipl.ing.arh.

  Stručni tim u izradi Plana URBING d.o.o. Zagreb: Darko Martinec, dipl.ing.arh. Maja Martinec Čunčić, mag.ing.arch. Filip Šrajer, dipl.ing.arh. Srna Krtak, mag.ing.prosp.arch. Zvonimir Kufrin, dipl.,ing.arh

  URBIS d.o.o. Pula: Boris Petronijević, dipl.ing.arh Marin Velić, mag.ing.aedif. Jasna Perković, dipl.ing.građ. Smiljka Mamula, dipol.ing.el

  Pečat Gradskog vijeća:

  M.P.

  Predsjednik Gradskog vijeća:

  Valerio Drandić vlastoručni potpis

  Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: vlastoručni potpis

  Pečat nadležnog tijela: M.P.

  http://www.rovinj.hr/ http://www.mgipu.hr/

 • Nositelj izrade:

  GRAD ROVINJ – ROVINJ / CITTA' DI ROVINJ - ROVIGNO Gradonačelnik:

  Dr sc Marko Paliaga, dip.oec.

  Koordinacija nositelja izrade:

  Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Pročelnik Upravnog odjela:

  Ivan Begić, dipl.iur.

  PROSTORNI PLAN UREĐENJA

  GRADA ROVINJA-ROVIGNO IV. IZMJENA I DOPUNA POVEZANA S III. IZMJENAMA I DOPUNAMA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA ROVINJA-ROVIGNO

  PRIJEDLOG PLANA

  Izvršitelj:

  URBING d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, Zagreb

  Direktor:

  Darko Martinec, dipl.ing.arh.

  Rovinj - Zagreb, studeni 2018.

 • Nositelj izrade:

  GRAD ROVINJ – ROVINJ / CITTA' DI ROVINJ - ROVIGNO Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

  Koordinacija:

  Galena Grohovac, dipl.ing.arh.

  PROSTORNI PLAN UREĐENJA

  GRADA ROVINJA-ROVIGNO IV. IZMJENA I DOPUNA POVEZANA S III. IZMJENAMA I DOPUNAMA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA ROVINJA-ROVIGNO

  PRIJEDLOG PLANA

  Izvršitelj:

  URBING d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, Zagreb

  Stručna skupina:

  Darko Martinec, dipl.ing.arh. Maja Martinec Čunčić, mag.ing.arch. Filip Šrajer, dipl.ing.arh. Srna Krtak, mag.ing.prosp.arch. Zvonimir Kufrin, dipl.,ing.arh. URBIS d.o.o. Pula: Boris Petronijević, dipl.ing.arh Marin Velić, mag.ing.aedif. Jasna Perković, dipl.ing.građ. Smiljka Mamula, dipol.ing.el.

  Konzultacije:

  Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Dragana Marinić, dipl.ing.arh.

  Upravni odjel za izgradnju i održavanje objekata

  Rovinj - Zagreb, studeni 2018.

 • Sadržaj

  1. TEKSTUALNI DIO PLANA

  stranica

  I Uvod 1

  PROCEDURA IZRADE 10

  OBRAZLOŽENJE - PLAN PROSTORNOG UREĐENJA 30

  II Odredbe za provedbu plana (Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna

  Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno)

  35

  III Dokumentacija o ovlaštenju stručnog izrađivača plana 53

  1. RJEŠENJE MINISTARSTVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TVRTKE 53

  2. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 55

  3. IMENOVANJE OVLAŠTENOG VODITELJA IZRADE PLANA 58

  4. RJEŠENJE HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA O OVLAŠTENJU 60

  2. KARTOGRAFSKI DIO PLANA

  mjerilo

  1. Korištenje i namjena površina 1:25.000

  2.1. Prometni sustav – elektroničke komunikacije 1:25.000

  2.3. Vodnogospodarski sustav 1:25.000

  3.2. Područje primjene posebnih uvjeta uređenja i zaštite 1:25.000

  4.6. Građevinsko područje naselja Rovinj – Rovigno 1:5.000

 • 1. TEKSTUALNI DIO PLANA

 • P R O S T O R N I P L A N U R E \ E N J A G R A D A R O V I N J A - R O V I G N O

  I V . I Z M J E N A I D O P U N A –P R I J E D L O G P L A N A

  Rovin-Rovignoj/ Zagreb, studeni 2018.

  1

  I. UVOD

  Programom rada Gradonačelnika i Gradske uprave za 2018. godinu, predviđena je izrada III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno broj 7a/06, 3/08 i 02/13) (u daljnjem tekstu: IDGUP) i s tim u vezi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno 9a/05, 06/12, 01/13-pročišćeni tekst, 07/13, 07/13– ispravak, 03/17 i 07/17-pročišćeni tekst) (u daljnjem tekstu: IDPPUG) u jedinstvenom postupku. Izrada ova dva elaborata temelji se na Odluci o izradi III. Izmjena i dopuna GUP-a i Grada Rovinja-Rovigno i s tim u vezi IV. Izmjena i dopuna PPUG-a Grada Rovinja-Rovigno u jedinstvenom postupku (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 12/17), za koju je kao inicijalni materijal izrađen elaborat: Program za izradu III. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Rovinja-Rovigno i IV. Izmjena i dopuna PPUG-a Grada Rovinja-Rovigno u jedinstvenom postupku (URBING d.o.o. Zagreb, studeni 2017.) koji je Gradonačelnik prihvatio svojim Zaključkom od 14. studenog 2017. godine. Sukladno ishođenom mišljenju Upravnog odjela za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša Istarske županije od 01. prosinca 2017., za ove IDGUP-a Rovinj-Rovigno i s tim u vezi IDPPUG-a Rovinj-Rovigno, ne treba se provoditi strateška procjena tako da je Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno na svojoj sjednici održanoj 19. prosinca 2017. godine donijelo Odluku o izradi navedenih prostornih planova u jedinstvenom postupku. Nositelj izrade plana je Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno, a stručni izrađivač je odabran u Otvorenom postupku javne nabave: „Nabava usluge izrade III. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana i IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rovinja – Rovigno, evidencijski broj nabave: EV 2-18 – MV (KLASA/CLASSE: 350-05/18-02/09; URBROJ/NUMPROT: 2171- 01-05-01-18-3)“ koja je obavljena u razdoblju od 27. siječnja 2018. do 27. veljače 2018. godine. Kao stručni izrađivač odabrana je tvrtka URBING d.o.o. Zagreb s kojom je Grad Rovinj- Rovigno sklopio Ugovor o izradi (KLASA/CLASSE: 350-05/18-02/35; URBROJ/NUMPROT: 2171-01-05-01-18-3, odnosno A-684/2018 od 20. ožujka 2018. godine

 • P R O S T O R N I P L A N U R E \ E N J A G R A D A R O V I N J A - R O V I G N O

  I V . I Z M J E N A I D O P U N A –P R I J E D L O G P L A N A

  Rovin-Rovignoj/ Zagreb, studeni 2018.

  2

 • P R O S T O R N I P L A N U R E \ E N J A G R A D A R O V I N J A - R O V I G N O

  I V . I Z M J E N A I D O P U N A –P R I J E D L O G P L A N A

  Rovin-Rovignoj/ Zagreb, studeni 2018.

  3

 • P R O S T O R N I P L A N U R E \ E N J A G R A D A R O V I N J A - R O V I G N O

  I V . I Z M J E N A I D O P U N A –P R I J E D L O G P L A N A

  Rovin-Rovignoj/ Zagreb, studeni 2018.

  4

 • P R O S T O R N I P L A N U R E \ E N J A G R A D A R O V I N J A - R O V I G N O

  I V . I Z M J E N A I D O P U N A –P R I J E D L O G P L A N A

  Rovin-Rovignoj/ Zagreb, studeni 2018.

  5

 • P R O S T O R N I P L A N U R E \ E N J A G R A D A R O V I N J A - R O V I G N O

  I

Recommended

View more >