promocija i edukacija - fld.ba pitanja su morala biti jednostavno formulirana tako da ih `ene mogu...

Download PROMOCIJA I EDUKACIJA - fld.ba Pitanja su morala biti jednostavno formulirana tako da ih `ene mogu lako

Post on 03-Oct-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PROMOCIJA I EDUKACIJA

  za unapre|enje zdravstvenog i socijalnog statusa `ena

  - rezultati istra`ivanja -

  Sarajevo, 2004.

 • Bilten br. 1 • Ure|iva~ki kolegij: Jasmina Mujezinovi}, Irena Petrovi}, Nuna Zvizdi}, Stana Mimi} • Izdava~: Fondacija lokalne demokratije Sarajevo • Za izdava~a: Jasmina Mujezinovi} • Supervizorica: Nada Ler-Sofroni} • Fotografije: Asim \elilovi} • Za sve informacije obratite se Fondaciji lokalne demokratije Sarajevo, Bravad`iluk bb, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina • tel/fax: +387 33 236 899, 237 240, e-mail: barsa@bih.net.ba, adl@bih.net.ba.

 • Prva etapa projekta, terenski rad na prikupljanju podataka je uspje{no okon~an. Odabrane anketarke su u {estomjese~nom periodu izvr{ile anketiranje ciljne grupe `ena u Bosni i Hercegovini prema odabranim regijama. Iskustvo anketarki u radu nevladinog sektora, obezbijedilo je kvalitetan pristup ciljnoj grupi i kvalitetno sprovo|enje ankete. Svojom strpljivo{- }u i istrajno{}u otklanjale su po~etna nepovjerenja, uklanjale sumnje pa i ohrabrile i zahvalile onim `enama koje su odbile da budu anketira- ne. To odbijanje je ponekad zavisilo od sredine gdje se vr{ila anketa, ali ipak broj `ena koje su odbijale anketu nije utjecao na anketiranje. U iz- vje{tajima anketarki se vidi da su `ene kroz razgovor prelazile svoj prvi prag odbijanja i pristajale na popunu upitnika. Te`ina sprovo|enja anketa je zavisila od podru~ja i strahova tog podru- ~ja iz prethodnog vremena. Mnogo je bio lak{i pristup `eni u urbanoj sredini nego u ruralnoj zajednici gdje je nepovjerenje prema ovakvoj aktivnosti prisutno. Evidentna je ~injenica otpora `ena da pri~aju o nasilju generalno, kao i sopstveno do`ivljenog na {to utije~u i tradicionalna uvjerenja da se o tome ne govori. ^esto i zbog toga {to jo{ uvijek imamo visok stepen ne- povjerenja na op}e stanje dru{tva u koje se svrstavaju sve dru{tvene aktivnosti pa i ove. Prisutan je i strah od posljedica u~e{}a u anketi zbog toga {ta }e re}i okolina, vlast pa i porodica. U izvje{tajima anketarki sa terena primjetno je da su anketarke lak{e prevazilazile probleme u zavr{nim mjesecima anketiranja zahvaljuju}i iskustvima iz prethodnih mjeseci.

  [estomjese~ni napor cijele Sigurne mre`e, odnosno Savjetodavnog ko- miteta kao i obrada od mre`nog administratora sadr`an je u ovom bil- tenu.

  Iskustva nakon provedenog anketiranja

  Uvod

  Bilten br. 1 • 3

 • Anketiranje je obuhvatilo i urbana podru~ja prilikom ~ega je anketira- no 3726 `ena. @eljeli bismo da naglasimo, da je uprkos predrasudama, mala razlika izme|u znanja i pa`nje koje posve}uju `ene zdravstvenoj za{titi u urbanim sredinama u odnosu na ruralne sredine. Procenat ispitanica u gradu koje posje|uju ljekara “samo kada ih ne{to zaboli” gotovo je identi~an procentima u ruralnim sredinama (npr. Br~ko 78%, Livno 71%). Alarmantan je podatak da na redovne godi{nje preglede odlazi mali broj `ena (Gora`de 4%, Biha} 7%).

  [to se ti~e izlo`enosti nasilju 65% ispitanica je potvrdilo da su do`i- vjeli neke od oblika nasilja. Prema podacima anketiranja, podru~je Gora`da je najugro`enije jer prednja~i od svih op}ina po prisutnosti nasilja u porodici, gdje je ukupno 46% anketiranih izjaviloda je do`i- vjelo nasilje od supruga. Na osnovu iskaza ispitanica, nasilje je prisu- tno i na fakultetima/{kolama gdje je na podru~ju Bijeljine njih 12% do`ivjelo neki od oblika nasilja. Zabrinjavaju}i je podatak da je na podru~ju Mostara 27% ispitanica bilo `rtva nasilja od strane ~lanova u`e porodice (isklju~uju}i mu`a).

  Urbana podru~ja

  4

 • Prema dobivenim rezultatima sprovedene ankete, velika pa`nja tre- bala bi da se posveti zdravstvenoj edukaciji `ena, s ciljem upoznava- nja sistema primarne zdravstvene za{tite, kao i o na~inima nastanka i na~inima lije~enja odre|enih bolesti. Prema podacima, od ukupnog broja ispitanica (koji iznosi 3470 `ena), najve}i broj posje}uje ljekara, samo kad ih ne{to zaboli (npr. u Gora`du taj postotak iznosi 71%, Livnu 76%). Alarmantan je podatak da na re- dovne godi{nje preglede, odlazi zabrinjavaju}e malo `enske populaci- je (Gora`de 1%, Bijeljina 3%).

  Ako se kao kriterij socijalnog statusa `ena u Bosni i Hercegovini ana- lizira njihova izlo`enost nasilju, rezultati su tako|e zabrinjavaju}i. U ruralnim sredinama u kojima je sprovedena anketa, ~ak 57% ispita- nica je do`ivjelo neki od oblika nasilja. Shodno rezultatima ankete, nasilje registrujemo kao prisutan oblik odnosa u {kolama, na fakulte- tima, od strane poslodavaca. (U Livnu je nasilje u {koli/fakultetu do- `ivjelo 12% anketiranih, u Biha}u od strane poslodavca 13%.).

  Ruralna podru~ja

  Bilten br. 1 • 5

 • Obuhvat ankete i uzorak Na{e anketiranje je obuhvatilo teritorij Bosne i Hercegovine (Federaci- ju i Republiku Srpsku) na ciljanom uzorku od ukupno 7196 `ena i dje- vojaka sa 50% ruralne `enske populacije i 50% urbane.

  Spisak op}ina – lokalnih zajednica u kojima se sprovodilo anketiranje:

  Projekt “Promocija i edukacija za unapre|enje socijalnog i zdravstvenog statusa `ena”

  Metode i faze istra`ivanja

  Bilten br. 1 • 7

 • Ciljevi istra`ivanja Cilj istra`ivanja, kako je definirano u projektu, bio je da utvrdi postoje- }e stanje socijalnog1 i zdravstvenog statusa `ena u BiH, te da se na osnovu dobijenih rezultata koncipira adekvatna edukacija na{e ciljane grupe. Sljede}i cilj na{eg projekta je da se urade smjernice za pobolj{anje soci- jalnog i zdravstvenog statusa `ena koje bi bile upu}ene nadle`nim or- ganima odnosno institucijama, kako bi na osnovu njih bili doneseni od- govaraju}i akti, odnosno izvr{ene izmjene zakona.

  Faze istra`ivanja – formulacija problema, predmeta istra`ivanja i odre|ivanje ciljeva; – izbor metoda i tehnika za sakupljanje i obradu podataka (anketira-

  nje, pitanja zatvorenog tipa sa vi{e ponu|enih odgovora – unificira- ni upitnik);

  – utvr|ivanje populacije ili uzorka populacije za ispitivanje (uzorak od 7200, `enska populacija, u omjeru 50% - 50% urbanog – ruralnog);

  – prikupljanje – anketiranje podataka; – obrada podataka po jedinstvenoj metodologiji; – zaklju~ak, preporuke za daljnji rad.

  Hipoteze – prema dosada{njim pokazateljima socijalni i zdravstveni status `e-

  na u BiH je na nezadovoljavaju}em nivou; – postoji nedovoljno poznavanje djelokruga rada institucija socijalne

  i zdravstvene za{tite; – ograni~ena su znanja o nastancima i prevenciji bolesti;

  Metode i faze istra`ivanja

  8

  1 Pod socijalnim statusom su u na{em istra`ivanju obuhva}eni samo neki od njegovih aspekata: izlo`enost nasilju i prepoznavanje ovoga fenomena, do- stupnost centara za socijalni rad i znanje o njihovim nadle`nostima.

 • – ne postoji izgra|ena svijest `ena i mogu}nost prepoznavanja razli- ~itih oblika nasilja baziranog na spolu (fizi~ko, psihi~ko, seksualno i ekonomsko);

  – ne postoji vidljivost stvarne izlo`enosti `ena i djevojaka nasilju u BiH;

  – ve}ina zlostavljanih `ena i djevojaka ne tra`i adekvatnu pomo}; – ve}ina `ena nema redovne navike u vezi sa svojim zdravstvenim

  potrebama; – ustanove ne pru`aju adekvatnu pomo} (centri za socijalni rad, poli-

  cija i dom zdravlja) `enama izlo`enim nasilju i `enama sa zdravstve- nim potrebama;

  Metode i tehnike istra`ivanja Mi smo se odlu~ili za upitnik kojim se garantira anonimnost ispitanica, a koji sadr`i 18 pitanja zatvorenog tipa sa vi{estrukim izborom. Pitanja su morala biti jednostavno formulirana tako da ih `ene mogu lako razumjeti, budu}i 50% anketiranih `ivi u ruralnim sredinama, gdje smo pretpostavili da nije visok stepen obrazovanosti i informiranosti. Anketiranje je, razumije se, jednim dijelom zavisilo i od pristupa anke- tarki, koje su sve ~lanice Savjetodavnog komiteta sigurne mre`e koje posjeduju prethodno iskustvo i znanje iz oblasti anketiranja i pristupa koji motivira i uspostavlja prijatnu atmosferu prilikom komunikacije anketarka – respondentkinja. Ovo je posebno va`no s obzirom na ~inje- nicu da su pitanja zalazila i u privatnu – li~nu sferu i u teme o kojima se nerado govori. Anketa je izvr{ena strukturiranim upitnikom na osnovu kojeg je vr{e- no intervjuiranje ispitanica na terenu. Anketarke su dolazile u direktan kontakt sa ispitanicom, tako da su mogle da registriraju sve reakcije u vezi sa pitanjima i spremnost `ena da istinito odgovore na pitanja. Na licu mjesta su bile u prilici da objasne sva nejasna pitanja i pojmove u

  Metode i faze istra`ivanja

  Bilten br. 1 • 9

 • upitniku. Anketiranje nam je tako|e obezbjedilo uvid u kompletnu si- tuaciju na terenu: situaciju u lokalnim zajednicama, mjesnim zajedni- cama, agencijama za statistiku, op}inama itd. Ovo je determiniralo po- dru~ja gdje bi se trebala provesti edukacija, te ukazalo na nove ~injeni- ce vezane uz socijalni i zdravstveni status `ena. Anketiranje na terenu nije bilo samo prikupljanje podataka i ~injenica, ve} je u sebi imalo i elemente tzv. akcionog istra`ivanja. Ono je podiza- lo nivo svijesti i znanja anketiranih `ena i djevojaka, ve} samim postav- ljanjem pitanja i traganjem za odgovorima. Tako|er, kontaktima sa lo- kalnim institucijama senzibilizirali su nadle`ni subjekti u vezi sa pro- blemom socijalnog statusa i nasilja nad `enama, te njihovog zdravstve- nog polo`aja.

  Nivo analize Na osnovu dobijenih podataka iz ankete izra~unate su frekvencije od- govora na pitanja, odnosno ura|ena je kvantitativna analiza izra`ena broja~ano i u postocima. Dobijeni podaci pru`aju mogu}nost i za budu}u kvalitativnu analizu.

  Metode i faze istra`ivanja

  10

 • Razlike koje nastaju u procentualnim podacima su rezultat neo