progressive insurance bhd (diperbadankan di .penyata aliran tunai 21 - 24 nota-nota kepada penyata

Download PROGRESSIVE INSURANCE BHD (Diperbadankan di .Penyata Aliran Tunai 21 - 24 Nota-nota kepada Penyata

Post on 26-Jul-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 19002-P

  PROGRESSIVE INSURANCE BHD

  (Diperbadankan di Malaysia)

  MAKLUMAT KORPORAT

  PEJABAT BERDAFTAR

  Tingkat 7,

  Wisma Perkasa, Jalan Gaya

  88845 Kota Kinabalu

  Sabah

  IBU PEJABAT

  Tingkat 6, 9 & 10,

  Plaza Berjaya

  No. 12, Jalan Imbi

  55100 Kuala Lumpur

 • 19002-P

  PROGRESSIVE INSURANCE BHD

  (Diperbadankan di Malaysia)

  KANDUNGAN MUKASURAT

  Laporan Para Pengarah 1 - 11

  Laporan Juruaudit Bebas 12 - 13

  Penyata Kedudukan Kewangan 14-15

  Penyata Pendapatan 16 - 17

  Penyata Pendapatan Komprehensif 18

  Penyata Perubahan Dalam Ekuiti 19 - 20

  Penyata Aliran Tunai 21 - 24

  Nota-nota kepada Penyata Kewangan 25 - 33

 • 19002-P

  PROGRESSIVE INSURANCE BHD

  (Diperbadankan di Malaysia)

  LAPORAN PARA PENGARAH

  AKTIVITI UTAMA

  PRESTASI KEWANGAN

  Kumpulan Syarikat

  RM RM

  Keuntungan bersih selepas cukai 16,620,274 17,989,844

  Diagihkan kepada:

  Pemegang ekuiti Syarikat 16,566,092

  Bukan pemegang kepentingan 54,182

  16,620,274

  RIZAB DAN PERUNTUKAN

  Keputusan operasi Kumpulan dan Syarikat untuk tahun berakhir 31 Disember 2013 adalah seperti

  Tiada sebarang perubahan ketara dalam aktiviti ini di sepanjang tahun kewangan.

  Aktiviti utama dana unit amanah borongan adalah seperti yang dinyatakan dalam Nota 2(c) kepada

  penyata kewangan.

  Para Pengarah dengan sukacitanya mengemukakan laporan mereka serta penyata kewangan ringkas

  Kumpulan dan Syarikat yang telah diaudit bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.

  Aktiviti utama Kumpulan dan Syarikat adalah pengunderaitan semua kelas urusniaga insurans am.

  Tiada sebarang pindahan ketara kepada atau daripada rizab atau peruntukan di sepanjang tahun

  kewangan selain daripada yang dibentangkan dalam penyata kewangan.

  1

 • 19002-P

  PROGRESSIVE INSURANCE BHD

  (Diperbadankan di Malaysia)

  DIVIDEN

  Syarikat

  RM

  Bagi tahun kewangan 31 Disember 2012 seperti mana yang dilaporkan

  dalam Laporan Para Pengarah tahun tersebut:

  Dividen muktamad dibayar sebanyak 7.50% ditolak cukai 25% keatas

  100,000,000 saham biasa dan dibayar pada 23 Mei 2013. 5,718,750

  LIABILITI INSURANS

  HUTANG LAPUK DAN HUTANG RAGU

  Pada Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang, dividen satu peringkat akhir bagi tahun

  kewangan berakhir 31 Disember 2013 sebanyak 7.7% ke atas 100,000,000 saham biasa dengan

  jumlah bayaran dividen sebanyak RM7,714,102 (7.7 sen sesaham) akan dicadangkan bagi

  kelulusan para pemegang saham. Dividen ini, sekiranya diluluskan oleh para pemegang saham,

  akan diambilkira dalam ekuiti pemegang saham sebagai pengagihan keuntungan terkumpul dalam

  tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014.

  Jumlah dividen yang diisytihar dan dibayar oleh Syarikat sejak hujung tahun kewangan lepas

  adalah seperti berikut:

  Sebelum penyata pendapatan, penyata pendapatan komprehensif dan penyata kedudukan kewangan

  Kumpulan dan Syarikat disediakan, para Pengarah telah mengambil langkah-langkah wajar bagi

  menentukan bahawa peruntukan yang mencukupi telah dibuat bagi liabiliti insurans menurut cara

  nilaian yang ditetapkan dalam Rangkakerja RBC ("RBC) untuk Syarikat Insurans oleh Bank

  Negara Malaysia ("BNM").

  Sebelum penyata pendapatan, penyata pendapatan komprehensif dan penyata kedudukan kewangan

  Kumpulan dan Syarikat disediakan, para Pengarah telah mengambil langkah-langkah wajar bagi

  menentukan bahawa tindakan telah diambil berkaitan dengan menghapuskira hutang lapuk dan

  membuat peruntukan bagi hutang ragu, dan berpuas hati bahawa kesemua hutang lapuk yang

  diketahui telah dihapuskira dan peruntukan yang mencukupi telah dibuat bagi hutang ragu.

  Pada tarikh laporan ini, para Pengarah tidak mengetahui sebarang keadaan yang boleh

  menyebabkan jumlah hutang lapuk yang dilupuskan atau jumlah peruntukan hutang ragu dalam

  penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat tidak mencukupi ke tahap yang ketara.

  2

 • 19002-P

  PROGRESSIVE INSURANCE BHD

  (Diperbadankan di Malaysia)

  ASET SEMASA

  KAEDAH PENILAIAN

  LIABILITI LUARJANGKA

  Pada tarikh laporan ini, tidak wujud:

  (a)

  (b)

  sebarang cagaran ke atas aset Kumpulan dan Syarikat yang telah timbul sejak akhir tahun

  kewangan yang menjamin liabiliti pihak lain; atau

  Sebelum penyata pendapatan, penyata pendapatan komprehensif dan penyata kedudukan kewangan

  Kumpulan dan Syarikat disediakan, para Pengarah telah mengambil langkah-langkah wajar bagi

  menentukan bahawa sebarang aset semasa yang mungkin tidak dapat direalisasikan nilainya

  melalui urusniaga biasa seperti yang ditunjukkan di dalam rekod-rekod perakaunan telah

  dikurangkan nilainya kepada jumlah yang dijangka boleh diperoleh.

  Pada pendapat para Pengarah, tiada liabiliti luarjangka atau liabiliti-liabiliti lain yang boleh atau

  berkemungkinan dikuatkuasakan dalam tempoh dua belas bulan selepas berakhirnya tahun

  kewangan yang mungkin atau akan menjejaskan keupayaan Kumpulan dan Syarikat untuk

  menunaikan obligasinya apabila tiba masanya.

  sebarang liabiliti luar jangka bagi Kumpulan dan Syarikat yang telah timbul sejak akhir

  tahun kewangan.

  Pada tarikh laporan ini, para Pengarah tidak mengetahui sebarang keadaan yang telah timbul yang

  menyebabkan pematuhan kepada kaedah penilaian yang sedia ada ke atas aset atau liabiliti

  Kumpulan dan Syarikat mengelirukan atau tidak sesuai.

  Pada tarikh laporan ini, para Pengarah tidak mengetahui sebarang keadaan yang boleh

  menyebabkan nilai aset semasa dalam penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat mengelirukan.

  Bagi tujuan perenggan ini, liabiliti luarjangka atau liabiliti-liabiliti lain tidak termasuk liabiliti yang

  timbul dari kontrak-kontrak insurans dalam urusniaga biasa Kumpulan dan Syarikat.

  3

 • 19002-P

  PROGRESSIVE INSURANCE BHD

  (Diperbadankan di Malaysia)

  PERUBAHAN KEADAAN

  PERKARA LUARBIASA

  PENERBITAN SAHAM

  PARA PENGARAH DAN KEPENTINGAN PENGARAH

  Datuk Datu Harun bin Datu Mansor, JP

  Datuk Lim Siong Eng

  Haji Onn bin Abdullah

  Francis Lai @ Lai Vun Sen

  Siau Wui Kee

  Lim Fung Ha

  Petrus Gimbad

  Pada tarikh laporan ini, para Pengarah tidak mengetahui sebarang keadaan yang boleh

  menyebabkan mana-mana jumlah yang dinyatakan di dalam penyata kewangan Kumpulan dan

  Syarikat mengelirukan atau tidak sesuai jika tidak diambilkira dalam laporan ini atau penyata

  kewangan Syarikat.

  Pada pendapat para Pengarah, keputusan kendalian Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan

  tidak terjejas oleh sebarang perkara, urusniaga atau peristiwa yang penting dan luarbiasa, daripada

  kerugian saham dari MMIP sebanyak RM9.5juta berdasarkan keputusan belum diaudit MMIP

  bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.

  Pada pendapat para Pengarah, tiada perkara, urusniaga atau peristiwa penting dan luarbiasa telah

  timbul dalam jangka masa di antara tarikh akhir tahun kewangan dan tarikh laporan ini yang

  berkemungkinan memberi kesan yang ketara kepada keputusan operasi Kumpulan dan Syarikat

  untuk tahun kewangan yang mana laporan ini dibuat.

  Pengarah-pengarah Syarikat yang memegang jawatan sejak tarikh laporan lalu dan tarikh laporan

  ini ialah:

  Kumpulan dan Syarikat tidak membuat sebarang perubahan dalam modal dibenarkan, diterbitkan

  dan berbayar sepanjang tahun kewangan.

  4

 • 19002-P

  PROGRESSIVE INSURANCE BHD

  (Diperbadankan di Malaysia)

  PARA PENGARAH DAN KEPENTINGAN PENGARAH (SAMB.)

  URUSTADBIR KORPORAT

  Mengikut Artikel 76 Artikel Pertubuhan Syarikat, Datuk Lim Siong Eng dan Siau Wui Kee bersara

  pada Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang, dan kerana layak, menawarkan diri mereka

  untuk dilantik semula.

  Sejak akhir tahun kewangan yang lepas, tiada Pengarah telah menerima atau berhak menerima

  sebarang ganjaran (selain dari ganjaran yang dimasukkan dalam jumlah emolumen dan yuran

  diterima atau gaji tetap yang berhak diterima oleh Pengarah atau gaji tetap pekerja sepenuh masa

  Syarikat) disebabkan kontrak dibuat oleh syarikat atau syarikat berkaitan dengan mana-mana

  Pengarah atau syarikat yang mana Pengarah ialah ahlinya atau dengan syarikat yang mana

  Pengarah mempunyai kepentingan kewangan yang ketara.

  Sepanjang tahun kewangan dan pada penghujung tahun, tiada persetujuan wujud di mana Syarikat

  merupakan pihak yang mampu menyebabkan Para Pengarah Syarikat memperolehi manfaat

  melalui pengambilalihan saham atau debentur Syarikat atau sebarang badan korporat lain.

  Lembaga Pengarah menyedari sepenuhnya kepentingan dan komited kepada prinsip urustadbir

  korporat yang baik dan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa urusniaga korporat yang

  diamalkan adalah berdasarkan piawaian yang tertinggi. Para Pengarah juga memastikan hal ehwal

  Kumpulan dan Syarikat dikendalikan dengan professionalisme dan dengan matlamat untuk

  mempertahankan kepentingan pemegang polisi, pelaburan pemegang saham dan menunaikan

  kewajipan terhutang kepada pemegang yang mempunyai kepentingan.

  Syarikat telah mematuhi garis panduan BNM/RH/GL003-2: Rangkakerja Berhemat bagi

  Urustadbir Korporat untuk Syarikat Insurans yang dikeluarkan oleh BNM dan mengamalkan

  pengurusan yang konsisten dengan amalan-amalan terbaik yang disarankan dalam Rangkakerja

  tersebut.

  5

 • 19002-P

Recommended

View more >