program rada Škole za 2006-2007

Download Program rada Škole za 2006-2007

Post on 31-Dec-2016

227 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REPUBLIKA SRBIJA

  VIA KOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAA VRAC

  P R O G R A M R A D A

  ZA KOLSKU 2006/2007. GODINU

  VRAC, oktobar 2006.

 • 2

  Program sastavili: Prof. dr Grozdanka Gojkov

  Jelena Prtljaga, prof.

  mr Aleksandar Stojanovi

 • 3

  Sadraj:

  strana

  Uvod ........................................................................................................................ 4

  I Rad uprave kole i strunih slubi ........................................................................ 5

  II Nastavni plan Vie kole ...................................................................................... 6

  III Nastavno osoblje u kolskoj 2006/2007. godini .................................................. 7

  IV Nenastavno osoblje kole .................................................................................. 9

  V Podela predmeta na nastavnike .......................................................................... 9

  VI Kalendar rada za kolsku 2006/2007. godinu ................................................... 12

  VII Raspored asova za zimski semestar kolske 2006/2007. godine ................. 13

  VIII Ispitni rokovi ..................................................................................................... 15

  IX Diplomski radovi ............................................................................................... 16

  X Program rada Nastavnog vea .......................................................................... 22

  XI Program rada direktora kole ........................................................................... 23

  XII Katedre ............................................................................................................ 24

  XIII Programi rada katedara za kolsku 2006/2007. godinu ................................. 25

  XIII-1 Program rada Katedre za maternji jezik ..................................................... 25

  XIII-2 Program rada Katedre za strane jezike ...................................................... 25

  XIII-3 Program rada Katedre za umetnost ........................................................... 26

  XIII-4 Program rada Katedre za pedagogiju ........................................................ 27

  XIV Obaveze studenata u oblasti pedagoke prakse........................................... 29

  XV Orijentacioni program izdavake delatnosti .................................................... 32

  XVI Saradnja sa drugim institucijama .................................................................. 33

  XVII Studenti ........................................................................................................ 33

  Prilozi .................................................................................................................... 36

 • 4

  Uvodne napomene

  Projekcije za tekuu kolsku godinu u znaku su poslova za akreditaciju ustanove. Mada je kolektiv marljivo radio na pripremama za ovaj in, ipak se nije sve moglo uraditi do poslednjeg trenutka, jer su standardi za akreditaciju kasnije ustanovljeni, a u skladu sa njima morale su se initi jo neke korekcije. Tako smo evo ve dobro zagazili u novu kolsku godinu posveujui se dobrim delom ovim poslovima. Uraeno je 255 silabusa (oko 700 strana teksta na srpskom i rumunskom jeziku) i prikupljena ostala dokumentacija, koja je traena u standardima. Pored ovoga, poetak akademske godine odvijao se po ustaljenom redu, sa sveanim doekom prve godine i ispraajem diplomaca. Nastavni kadar je obezbeen i u ovoj kolskoj godini ne bi trebalo da bude problema. Sada upisani studenti imaju pravo po Zakonu o visokoj koli da na ovoj instituciji zavre svoje obrazovanje, ili da im se u sluaju zatvaranja obezbedi druga institucija. Prema naim projekcijama uslovi za njihovo zavravanje ove kole ovde postoje, izuzev u sluajevima kada bi oni sami eleli da preu na novoformiranu instituciju (ukoliko se ova akredituje). Prema pripremljenom dokumentu za akreditaciju planirana je Visoka pedagoka kola, akademskog stepena sa smerom uitelja (4+1) i vaspitaa (3+2). U okviru uiteljskog smera planirani su sledei moduli: - engleski jezik, - nemaki jezik, - hor i orkestar, - rad u produenom boravku. Nakon osnovnih i diplomskih studija planira se jo i specijalizacija. Prema naim projekcijama u narednoj kolskoj godini bile bi paralelne studije na Vioj koli za obrazovanje vaspitaa i na Visokoj pedagokoj koli. To bi trajalo i 2007/2008. kolske godine, a nakon toga nastave vie ne bi bilo na Vioj koli nego bi se samo odravali ispiti, jer bi veina studenata ve bila u apsolventskom statusu, ili bi zavrili studije. Nakon diplomiranja dolo bi se do mogunosti da na Visokoj koli nastave svoje usavravanje, ukoliko to ele. Jo jedan znaajan dogaaj bi trebao da obelei ovu akademsku godinu, ili bar prvi semestar, a to je jubilej: 70 godina kolovanja uitelja i vaspitaa na rumunskom nastavnom jeziku u Vrcu. Za sveanost, koja je predviena za 8. decembar pripremljena je monografija sa istim naslovom. Poslovi na ovoj monografiji trajali su skoro godinu dana, iako je u timu radilo osam koautora i jo toliko profesora koji su lektorisali, korigovari, prikupljali biografije i sl.

  I u ovoj akademskoj godini posveivae se panja usavravanju kadra, tj. stvaranju mogunosti da dobiju nauni stepen i akademska zvanja (tri doktoranta i tri magistranta privode kraju svoje magistarske, odnosno doktorske teze). Uz to su znaajna i angaovanja na projektima koje je akreditovalo Ministarstvo za nauku (Globalizacija i metateorijske koncepcije pedagoke metodologije) ili Ministarstvo prosvete (Edukacija sadanjih vaspitaa i uitelja za identifikaciju i rad sa darovitom decom), kao i susedski program koji podrava Evropska agencija za rekonstrukciju Balkana u saradnji sa Ministarstvom za ekonomske odnose sa inostranstvom Darovita deca i relevantni odrasli u podruju junog Banata i Timia.

  Izdavatvo se odnosi, kao do sada, na monografske studije, istraivake radove, zbornike i sl. i ima funkciju ispunjavanja obaveze naune dimenzije institucije za koju se akreditujemo. Uz sve ovo podrazmeva se dalja podrka ueu nastavnika na naunim skupovima i organizacija istih na Visokoj pedagokoj koli. U tom smislu, planira se trinaesti okrugli sto posveen darovitima, izdavanje zbornika radova sa skupa, zavravanje projekta "Daroviti i odrasli" i dr.

 • 5

  Znaajno je u uvodu rei da smo se i do sada posveivali samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta (putem anonimnih anketa od strane studenata), te e se iskustvo koristiti za usavravanje nastojanja u ovoj oblasti (formirana je komisija, a koristie se i iskustva iz drugih zemalja). Uz sadraje kojima se poboljavaju materijalni uslovi studija planira se adaptacija velikog amfiteatra i nabavka softverskog programa za obradu publikacija ime bi se omoguilo elektronsko pretraivanje knjiga u biblioteci.

 • 6

  I Rad uprave kole i strunih slubi Adresa kole: Vrac, Omladinski trg br. 1 Tel/fax: 013/831-628

  iro raun: 840-28666-72 Email: vsvasdirektor@hemo.net vsvassekretar@hemo.net vsvasfinansije@hemo.net vsvasbiblioteka@hemo.net vsvaskatedrapp@hemo.net vsvaskatedram@hemo.net vsvaskatedrasj@hemo.net

  Izvrioci Ime lica Rad sa studentima Direktor kole

  prof.dr Grozdanka Gojkov

  svakog dana od 10 do 12 asova

  Zamenik Direktora

  mr Viorika Paser

  etvrtak od 12 do 14 asova

  Sekretar kole

  svakog radnog dana od 9 do 11 asova

  Referent za studentska pitanja

  Zoran Marjanov

  svakog dana od 9 do 12 asova

  Bibliotekar Biljana Vujasin, prof.

  ponedeljak, sreda, petak, subota

  od 9 do 13 asova utorak i etvrtak

  od 13 do 17 asova

  mailto:vsvasdirektor@hemo.netmailto:vsvas@hemo.netmailto:vsvasfinansije@hemo.netmailto:vsvas@hemo.netmailto:vsvas@hemo.netmailto:vsvas@hemo.netmailto:vsvas@hemo.net

 • 7

  II Nastavni plan Vie kole Nastavni predmet I II III IV Predmetni

  nastavnik

  1. Filozofija................ 2+1i - - - dr R. Petrovi 2. Sociologijja............ 2+0 1+1i - - dr R. Petrovi 3. Strani jezik............. 0+2 0+2i - - Eng. J.

  Prtljaga, Fr. mr C.Miclau, Nem. mr A.

  Gojkov-Raji, Rus. dr T.

  Uzelac

  4. Fiziko vaspit.-rekr. 0+1 0+1 0+1 - mr N. Sturza-Mili

  5. Opta pedagogija ... 2+0 2+1i - - dr G.Gojkov i B. Vujasin

  6. Psihologija razvoja linosti ....................... 7. *Psihologija razvoja linosti .......................

  2+0

  2+0

  1+1i

  1+1i

  - -

  - -

  dr A. Boin

  dr A. Boin

  8. Kultura govora....... 2+0 1+1i - - mr D.Josifovi i dr I.Magda

  9. *Kult. govora na srp. 1+1 1+1i - - dr I. Magda 10. Knjievnost za decu..........................

  2+1 2+1i - - mr D.Josifovi i dr I.Magda

  11.Telesni razvoj i zdravstveno vaspitanje

  2+0 2+0i - - mr N. Sturza-Mili

  12. Psihologija predk. deteta.......................... 13. *Psihologija predk. deteta............

  3+1

  3+1

  3+1i

  3+1

  - -

  - -

  dr A. Boin

  dr A. Boin

  14. Predkolska pedagogija .