Program - Cooperation and Beyond

Download Program - Cooperation and Beyond

Post on 06-Jul-2015

42 views

Category:

Leadership & Management

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mi smo Atria Group SEE, kompanija koja je nastala sa ciljem da integrie aktivnosti Persone Global, Eriksonovog koleda, Kalher Communication na podruju Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Nae osnovne delatnosti su profesionalni trening i kouing programi u oblasti profesionalnog i linog razvoja. Ono to spada u nau specijalnost su korporativni treninzi iz oblasti komunikacijskih, prodajnih i menaderskih vetina, kouing usmeren ka reenju, kao i procene koje naem radu daju merljivost. www.atria.rs

TRANSCRIPT

  • 1. Cooperation and Beyond je dvodnevni trening Persone Global krei- ran sa ciljem da uesnicima pomogne u razvoju vetina neophodnih za izgradnju i upravljanje vanim poslovnim odnosima. Ovaj trening sadri brojne praktine primere i alate koji e uesnicima omogu- iti da naue kako da efikasnije komuniciraju i ostvare bolju sarad- nju sa svojim saradnicima, kolegama i poslovnim partnerima. Oblasti primene modela kojima se ovaj trening bavi su od prodajno-prego- varakih situacija do izgradnje vrhunskih timova. Trening je osmiljen kako bi pomogao uesnicima da: saznaju kako pokrenuti i odrati saradnju u poslovnom odnosu razumeju temeljne vrednosti i najznaajnije korake za izgradnju kvalitetnih odnosa i kako ih primeniti u svakodnevnom ophoenju prema ljudima naue kako da prezentuju sebe i svoje vrednosti i izgrade poverenje u odnosu razumeju ta je tim za podrku, kako funkcionie i da postanu efektivniji u radu sa svojim timovima podrke kreiraju plan za primenu svega nauenog na treningu u realnim poslovnim situacijama. Trening se sastoji od velikog broja intenzivnih i interaktivnih vebi koje oslikavaju prioritete polaznika kada su u pitanju rizik, poverenje i drugi faktori koji utiu na odnose sa kolegama i kljunim poslovnim partnerima. Fokus treninga je na otkrivanju i usvajanju najboljih naina za dobijanje podrke i poverenja kolega i poslovnih partnera, a sa tim ciljem uesnicima se predstavljaju modeli iz sledeih oblasti: iniciranje i odravanje saradnje unutar i izmeu dve strane u poslovnom odnosu razumevanje stvarnih potreba (ne samo pozicija) obeju strana u poslovnom odnosu izgradnja i odravanje obostranog poverenja. Program treninga sastoji se iz dve faze: 1.Priprema za trening U ovom delu uesnici distribuiraju on line upitnike saradnicima ija im je podrka neophodna za sprovoenje i realizaciju odluka koje svakodnevno donose na poslu. Svaki uesnik bira najmanje 3, a najvie 5 ljudi koji e popu- niti upitnik Persone Global. Upitnik se sastoji iz dva dela: Rizik / poverenje i svest o potrebama: Na osnovu njihovog utiska, saradnici biraju rei ili fraze koje, po njihovom miljenju, na najbolji nain opisuju uesnika treninga. Preporuke: U ovom delu izabrani saradnici odgovaraju na pitanje ili opisuju koje ponaanje bi eleli da viaju ee ili ree kod osobe koju procenjuju, kako bi joj lake pruile podrku i sa njom imale jo bolju saradnju. Cooperation and Beyond Ono za ta su nam bili potrebni meseci da nauimo jedni o drugima, nauili smo na treningu Cooperation and Beyond. Ovaj trening je ubrzao uspostavljanje odnosa kakve smo eleli unutar naeg tima i u velikoj meri pomogao da poboljamo odnose sa kljunim klijentima.Bill Desmond, menader i tim lider, Chevron Supplier Quality Improvement Process CB Kljune vrednosti Iniciranje i odravanje saradnje Izgradnja poverenja u odnosima Razumevanje potreba drugih ljudi

2. Telefoni: +381 11 4123 410, 4123 470 Mobilni: +381 60 0290028 Email: office@atria.rs Web: www.atria.rs, www.personaglobal.com 2.Trening Kroz niz interaktivnih radionica, uesnici testiraju predstavljene modele i kao rezultat treninga kreiraju akcione korake za poboljanje saradnje sa svojim saradnicima. Tematske celine koje trening obrauje su: Potreba za kvalitetnim poslovnim odnosima Uesnici prolaze kroz vebu koja pokazuje njihove line preferencije koje se tiu poverenja u odnosima i spremnosti na rizik. Razumevanje i izgradnja poslovnih odnosa Kroz vie studija sluaja u ovom delu treninga uesnici e nauiti koje su dve osnovne vred- nosti i tri modela koja su kljuna za izgradnju i upravljanje kvalitetnim poslovnim odnosima. Razumevanje potreba Uesnici dobijaju feedback o tome koliko dobro, po miljenju kolega, razumeju stvarne potrebe drugih ljudi u poslovnom okruenju. Razvijanje poverenja u odnosima U ovom delu treninga uesnici e dobiti proverene strategije potrebne da se izgradi poverenje u poslovnim odnosima, kao i studiju sluaja u kojoj se uvebava predstavljen pristup na konkretnom primeru. Razumevanje organizacije ta su to timovi podrke i kako mogu poboljati organizaciju? Planiranje akcija Uvod u koncept touchpoint menadmenta koji meri i analizira uticaj implementacije ranije nauenog i postav- ljanje akcionog plana. Dovoljan je jedan crni vuk u naem poslovnom okruenju, da beli vuk u vama, pone da pati, menja ud i boju. Svaka pomo ovoj plemenitoj vrsti je pomo ljudima i humanizaciji ljudskih odnosa.Mirjana Maslovar, menader ljudskih resursa i korporativne kulture, Crnogorski Telekom CooperationBeyond AVANTURISTA SPREMNADAPREUZMERIZIK LAKO USPOSTAVLJA POVERENJE TEKO USPOSTAVLJA POVERENJE IZBEGAVAPREUZIMANJERIZIKA PRUA PODRKU INDIVIDUALISTA PROCENJUJE

Recommended

View more >