Production and Consumption of Goods

Download Production and Consumption of Goods

Post on 16-Aug-2015

132 views

Category:

Food

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Vroba a spotreba potravn vo svete M svet dostatok potravn? Department of International Business, Paneuropean University, Bratislava, SLOVAKIA Department of International Business, Paneuropean University, Bratislava, SLOVAKIA Antnia F I C O V antonia.ficova@yahoo.com Soa U R O V vigosska@gmail.com 7 December, 2011
 2. 2. FAO, Charakteristika sasnej situcie, P e n i c a, M s o, R y a, R y b y, DURCOVA, S. - FICOVA, A. (2011), Vroba a spotreba surovn vo svete, Rozvojov ekonomika Obsah Ron miera produkcie, spotreby a obchodu, Index spotreby na 1osobu poda reginu, Index produkcie potravn poda ekon. zoskupenia, Vroba rastlinnch potravn - Geneticky modifikovan potraviny, Dsledky: Zmeny v obsahu a zloen plodiny, Ako vyriei svetov potravinov krzu?, Odporania, Quiz.
 3. 3. je to organizcia, ktor pomha krajinm dosiahn udraten rozvoj ponohospodrstva, v zvislosti na raste svetovej populcie, pri zachovan prirodzenho prostredia, ochrane verejnho zdravia a podpore socilnej spravodlivosti. pomha ponohospodrom diverzifikova vrobu potravn, ochranu zdravia rastln a zvierat, sa sna tie pomc pri zlepen vivy, kvality a bezpenosti konench potravinovch vrobkov a tm aj minimalizova rizik pre udsk zdravie. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) DURCOVA, S. - FICOVA, A. (2011), Vroba a spotreba surovn vo svete, Rozvojov ekonomika
 4. 4. Prognzy ukazuj, e hoci rast populcie a ponohospodrstva sa spomal, vroba potravn bude aj naalej vyia ne populan rast. Orn pda sa zmenuje na osobu. Znila sa z 0,38 ha v roku 1970 na 0,23 ha v roku 2000, s prognzovanm poklesom na 0,15 ha na osobu v roku 2050. V junej zii sa pouva 94 percent z potencilnej ornej pdy. Na rozdiel od Subsaharskej Afriky kde to je len 22 percent. V Subsaharskej Afrike eny prispievaj 60 a 80 percent prce na vrobu potravn. ivona vroba v sasnej dobe predstavuje pribline 40 percent z celkovho ponohospodrstva. Charakteristika sasnej situcie DURCOVA, S. - FICOVA, A. (2011), Vroba a spotreba surovn vo svete, Rozvojov ekonomika
 5. 5. Z neistoty na finannch trhov vyplvaj ekonomick problmy, ktor maj vplyv na medzinrodn trhy s potravinami. Ukrajina pozastavila cla na vvoz penice a kukurice, zaveden v jli 2011, prognza exportu 22 mln ton obilnn v roku 2011/12, zatia o 13 mln ton v roku 2010/11. Export Ruskej federcie predstavuje 21 milinov ton v roku 2011/12, druh najvia rove. Thajsko (najv svetov vvozca rye) oznmilo vznamn zmeny jeho politiky, hlavne rye, vzhadom na klimatick podmienky. Thajsk vlda dajne dr vek zsoby - asi 5 milinov ton rye. Charakteristika sasnej situcie DURCOVA, S. - FICOVA, A. (2011), Vroba a spotreba surovn vo svete, Rozvojov ekonomika
 6. 6. P e n i c a Zdroj: Zdroj: Food Outlook: Global market analysis, November 2011, Dostupn na:, p.4, citovan 3. 12.2011 DURCOVA, S. - FICOVA, A. (2011), Vroba a spotreba surovn vo svete, Rozvojov ekonomika
 7. 7. P e n i c a Zdroj: AMIS market report No. 1, FAO, p. 6, dostupn na: http://www.fao.org/fileadmin/templates/worldfood/images/AMIS_MARKET_REPORT_NO_1.pdf, citovan 3. 12.2011 DURCOVA, S. - FICOVA, A. (2011), Vroba a spotreba surovn vo svete, Rozvojov ekonomika
 8. 8. P e n i c a Zdroj: Zdroj: Food Outlook: Global market analysis, November 2011, Dostupn na:
 9. 9. P e n i c a Zdroj: Zdroj: Food Outlook: Global market analysis, November 2011, Dostupn na:
 10. 10. M s o Zdroj: Zdroj: Food Outlook: Global market analysis, November 2011, Dostupn na:, p.10, citovan 3. 12.2011 DURCOVA, S. - FICOVA, A. (2011), Vroba a spotreba surovn vo svete, Rozvojov ekonomika
 11. 11. M s o DURCOVA, S. - FICOVA, A. (2011), Vroba a spotreba surovn vo svete, Rozvojov ekonomika
 12. 12. R y a Zdroj: Food Outlook: Global market analysis, November 2011, Dostupn na:, p.6, citovan 3. 12.2011 DURCOVA, S. - FICOVA, A. (2011), Vroba a spotreba surovn vo svete, Rozvojov ekonomika
 13. 13. R y a Zdroj: Food Outlook: Global market analysis, November 2011, Dostupn na:, p.30, citovan 3. 12.2011 DURCOVA, S. - FICOVA, A. (2011), Vroba a spotreba surovn vo svete, Rozvojov ekonomika
 14. 14. R y a Zdroj: AMIS market report No. 1, FAO, p. 5, dostupn na: http://www.fao.org/fileadmin/templates/worldfood/images/AMIS_MARKET_REPORT_NO_1.pdf, citovan 3. 12.2011 DURCOVA, S. - FICOVA, A. (2011), Vroba a spotreba surovn vo svete, Rozvojov ekonomika
 15. 15. R y b y Zdroj: Food Outlook: Global market analysis, November 2011, Dostupn na:, p.12, citovan 3. 12.2011 DURCOVA, S. - FICOVA, A. (2011), Vroba a spotreba surovn vo svete, Rozvojov ekonomika
 16. 16. Ron miera produkcie, spotreby a obchodu Zdroj: World food and agriculture in review, June 2010, Dostupn na: , p.73, citovan 3. 12.2011 DURCOVA, S. - FICOVA, A. (2011), Vroba a spotreba surovn vo svete, Rozvojov ekonomika
 17. 17. Index spotreby na 1osobu poda reginu Zdroj: World food and agriculture in review, June 2010, Dostupn na: , p.73, citovan 3. 12.2011 DURCOVA, S. - FICOVA, A. (2011), Vroba a spotreba surovn vo svete, Rozvojov ekonomika
 18. 18. Index produkcie potravn poda ekon. zoskupenia Zdroj: World food and agriculture in review, June 2010, Dostupn na: , p.73, citovan 3. 12.2011 DURCOVA, S. - FICOVA, A. (2011), Vroba a spotreba surovn vo svete, Rozvojov ekonomika
 19. 19. Vroba rastlinnch potravn - Geneticky modifikovan potraviny genetick modifikcia je vedom zsah loveka do genetickej informcie ivho tvora, geneticky modifikovan potraviny s potraviny vyroben z geneticky modifikovanch plodn, i ivonych zdrojov, pri genetickej modifikcii ide o zloit proces, v rmci ktorho sa upravuje genofond organizmu odobratm, vymenenm i pridanm asti chromozmu, sa podarilo vyrobi" rzne chimry: mrazuvzdorn zemiak pomocou gnu prenesenho zo severskej ryby; zemiak, kukurica a bavlnk, inmi slovami, ide o tak krenie rznych organizmov, ktor by vo vonej prrode nebolo mon. DURCOVA, S. - FICOVA, A. (2011), Vroba a spotreba surovn vo svete, Rozvojov ekonomika
 20. 20. vyie koncentrcie cukru, tukov, zmeny v zafarben a chuti, napr. zvenm obsahu eleza v ryi by sa dalo zabrni narastajcemu potu ud trpiacich anmiou v chud. krajinch, kde je rya hlavnou potravinou, mieanie gnov jednotlivch rastln a ivochov me u spotrebiteov vies k alergickm reakcim, v svislosti s meniacou sa klmou vyvinuli vedci plodiny, ktor maj zven toleranciu voi suchu, soli, chladu, mrazu a horave ako aj toleranciu voi zplavm, hrozba pre ivotn prostredie - modifikovan organizmy mu ma odolnos voi chorobm, pesticdom - vhoda v konkurennom boji s prirodzenou faunou a flrou. Dsledky: Zmeny v obsahu a zloen plodiny DURCOVA, S. - FICOVA, A. (2011), Vroba a spotreba surovn vo svete, Rozvojov ekonomika
 21. 21. na svete je dostatok potravn pre zdrav a plnohodnotn ivot vetkch jeho obyvateov, problm je vak v ich prerozdelen a dostupnosti. Existuj vak veobecn rieenia, ktor by pomohli napravi smutn realitu: 1.celosvetov podpora domcej a loklnej vroby na zklade socilnej, ekologickej a ekonomickej spravodlivosti a udskch prv na zdrav potraviny, 2.stabilizcia a garancia spravodlivch cien farmrom, vrobcom aj spotrebiteom, 3.pozastavenie nadmernej vroby biopalv, 4.navrtenie pdy maloronkom a podpora ich rozvoja, 5.podpora tradinch prstupov k pestovaniu plodn a chovu zvierat, 6.demokratizcia celosvetovho obchodu s potravinami. Ako vyriei svetov potravinov krzu? DURCOVA, S. - FICOVA, A. (2011), Vroba a spotreba surovn vo svete, Rozvojov ekonomika
 22. 22. tto otzku rieili predstavitelia vld z 50 krajn, ktor sa zili 21. janura 2011 v Berlne, vyzvali na boj proti pekulcim a rastom cien na agrrnych trhoch. v nich vidia ohrozenie zabezpeenia dostatku potravn pre obyvateov planty. poda oficilnych odhadov vzrastie v roku 2050 poet obyvateov na svete zo sasnch 6,9 na 9,1 miliardy. nemeck ministerka ponohospodrstva Ilse Aignerov varovala pred hladovmi vzburami v chudobnejch krajinch. "Nepokoje v Alrsku a Tunisku maj svoje priny aj v rastcich cench potravn," uviedla. jej franczsky kolega Bruno Le Maire v svislosti s monosami skupiny G20 dodal: "Dfam, e sa do konca tohto roka dopracujeme ku konkrtnym rieeniam." Aignerov uviedla, e ak sa m zabezpei dostatok potravn pre pribdajce obyvatestvo, ich produkcia mus vzrs o 70 %. Svet sa mus pripravi na vrobu potravn pre 9 milird ud DURCOVA, S. - FICOVA, A. (2011), Vroba a spotreba surovn vo svete, Rozvojov ekonomika
 23. 23. 1.Skontrolujte si svojich vrobcov potravn. Pri nkupe potravn uprednostnite ekologicky vyprodukovan potraviny, ak je to mon. Zistite si o najviac o vrobcoch potravn, ktor kupujete - podmienky, v akch s chovan zvierat, pouvanie pesticdov at. 2.Zanite si pestova vlastn jedlo. Na zaiatok vm sta pr repnkov na balkne alebo niekoko hriadok v zhradke. Idelne s bylinky, rzne druhy zeleniny i ovocia, takto mete zni zvislos na obchodnch reazcoch, ktor aj tak dovaj tieto komodity zo zahraniia. Na druhej strane skate nov zrunosti, chutn a zdrav potraviny. A ak sa vm zhradnenie zapi, mete si so susedmi skrli okolie panelku alebo prenaja mal zhradku. 3.Monos voby. Je urite dleit stava sa kriticky k novm systmom a znaeniam. Preo vak na Slovensku ete vdy pochybujeme o biopotravinch, ktor s uznvan vo vetkch vyspelch krajinch? Nech je to akokovek, sloboda loveka (a spotrebitea) spova prve v jeho monosti voby. Odporania DURCOVA, S. - FICOVA, A. (2011), Vroba a spotreba surovn vo svete, Rozvojov ekonomika
 24. 24. Quiz Vaz bude odmenen! DURCOVA, S. - FICOVA, A. (2011), Vroba a spotreba surovn vo svete, Rozvojov ekonomika
 25. 25. 1. FAO, dostupn na:, citovan 3. 12.2011 2. AMIS market report No. 1, FAO, p.1, dostupn na: http://www.fao.org/fileadmin/templates/worldfood/images/AMIS_MARKET_REPORT_NO_1.pdf, citovan 3. 12.2011 3. Food Outlook: Global market analysis, November 2011, Dostupn na:, p.4, citovan 3. 12.2011 4. http://farmecon.web.officelive.com/Documents/Projections%20of%20Global%20Meat %20Produ

Recommended

View more >