priručnici za pripremu i provedbu modela javno-privatnog partnerstva

Download Priručnici za pripremu i provedbu modela javno-privatnog partnerstva

Post on 28-Jan-2017

227 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Prirunik 1 Utvrivanje sposobnosti plaanja JLPRS

  u projektima javno-privatnog partnerstva

  Agencija za javno-privatno partnerstvo 1

  Utvrivanje sposobnosti plaanja JLPRS u projektima javno-privatnog partnerstva Prirunici za pripremu i provedbu modela javno-privatnog

  partnerstva

  Republika Hrvatska Agencija za javno-privatno partnerstvo

  listopad, 2012

  Utvrivanje sposobnosti

  plaanja JLPRS u projektima

  javno-privatnog partnerstva

  Prirunici za pripremu i provedbu

  modela javno-privatnog partnerstva

  Prirunik 5 Verzija 1

 • Prirunik 5 Utvrivanje sposobnosti plaanja JLPRS

  u projektima javno-privatnog partnerstva

  Agencija za javno-privatno partnerstvo 2

  COPYRIGHT Agencija za javno privatno partnerstvo, 2012.

  Kontakt:

  Agencija za javno-privatno partnerstvo Andrije Hebranga 32

  Zagreb, Hrvatska tel: +385.1.555.0600 fax: +385.1.555.0695 e-mail: info@ajpp.hr url: www.ajpp.hr

  Citiranje: Agencija za javno-privatno partnerstvo Republike Hrvatske (2012): Utvrivanje sposobnosti plaanja JLPRS u projektima javno-privatnog partnerstva, Prirunici za pripremu i provedbu modela javno-privatnog partnerstva, Prirunik br. 5, Verzija 1, Zagreb.

  mailto:info@ajpp.hrhttp://www.ajpp.hr/

 • Prirunik 5 Utvrivanje sposobnosti plaanja JLPRS

  u projektima javno-privatnog partnerstva

  Agencija za javno-privatno partnerstvo 3

  Sadraj

  1. PREDGOVOR ............................................................................................................ 4

  2. UVOD ....................................................................................................................... 5

  3. SVRHA PRIRUNIKA ................................................................................................. 7

  4. ANALIZA SPOSOBNOSTI PREUZIMANJA DUGORONIH OBVEZA JLPRS .................. 8

  1. Financijski pokazatelji vezani uz proraunske prihode .................................. 8

  2. Financijski pokazatelji vezani uz rashode .................................................... 10

  3. Financijski pokazatelji neto-rezultata .......................................................... 11

  a) Financijsko stanje...11

  b) Dug, likvidnost i indirektni rizici .......................................................... 12

  c) Pokazatelji likvidnosti .......................................................................... 12

  d) Pokazatelji zaduenosti ....................................................................... 13

  e) Pokazatelji otplate duga ...................................................................... 13

  5. ANALIZA FINANCIJSKE POZICIJE JLPRS ................................................................... 14

  6. ANALIZA POVIJESNOG POSLOVANJA ..................................................................... 18

  7. PROJEKCIJE BUDUEG POSLOVANJA JLPRS ........................................................... 20

  1. Utvrivanje pretpostavki budueg poslovanja ............................................ 20

  2. Projekcija budueg poslovanja i izraun dunikog kapaciteta ................... 23

  3. Projekcija proraunskih prihoda i rashoda bez novih investicija ................. 24

  4. Projekcija proraunskih prihoda i rashoda s novim investicijama .............. 25

  8. LITERATURA ........................................................................................................... 27

 • Prirunik 1 Utvrivanje sposobnosti plaanja JLPRS

  u projektima javno-privatnog partnerstva

  Agencija za javno-privatno partnerstvo 4

  1. PREDGOVOR

  Investiranje u javne graevine posredstvom kojih se isporuuju javne usluge zahtjeva

  znaajne izvore financiranja. Jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave (JLPRS)

  takve investicije obino financiraju iz tri izvora: vlastitih izvora financiranja, duga (kredit ili

  obveznice) te kupnjom usluga posredstvom modela javno-privatnog partnerstva.

  Zaduivanje ili JPP model prouzroit e preuzimanje dugoronih obveza po osnovi anuiteta ili

  JPP naknade koje moe u veoj ili manjoj mjeri utjecati na odranje dugorone financijske

  stabilnosti i sigurnosti prorauna.

  Zakonom o proraunu (NN 87/08) utvreni su zakonski limiti zaduivanja JLPRS i JPP

  naknada. Meutim, preuzimanje dugoronih obveza do zakonom dozvoljenih limita razliito

  e utjecati na financijsku stabilnost JLPRS. Zbog toga je od osobitog znaaja utvrditi

  ekonomski (stvarni) kapacitet preuzimanja dugoronih obveza.

  Ovaj prirunik predstavlja sustavniji pristup za izraun sposobnosti preuzimanja

  dugoronih obveza JLPRS. Stoga je glavni cilj ovog prirunika predstaviti postupak na temelju

  kojega e JLPRS biti u stanju izraunati visinu godinjeg zaduivanja i duga ili visinu preuzetih

  obveze iz ugovora o javno-privatnom partnerstvu. Takav sustavni i drutveno odgovorni

  metodoloki okvir moe pomoi JLPRS u poboljanju upravljanja dugorono preuzetim

  obvezama i u odreivanju stvarne sposobnosti zaduivanja to bi, dalje, trebalo voditi

  dugoronoj financijskoj stabilnosti prorauna.

  Ovom se prilikom zahvaljujem prof.dr.sc. Anti Baji i doc.dr.sc. Sai Drezgiu koji su

  svojim komentarima i prijedlozima znaajno pridonijeli kvaliteti prirunika.

  Glavna ideja i cilj serije prirunika Agencije za javno-privatno partnerstvo je poboljati

  spoznaje o financiranju projekata javnih institucija s razliitim izvorima financiranja od kojih

  model javno-privatnog partnerstva tek treba nai svoje pravo mjesto.

  dr.sc. Damir Jurii

  Ravnatelj Agencije za javno-privatno partnerstvo

 • Prirunik 5 Utvrivanje sposobnosti plaanja JLPRS

  u projektima javno-privatnog partnerstva

  Agencija za javno-privatno partnerstvo 5

  2. UVOD

  Prilikom investiranja u projekte od javnog interesa potrebno je utvrditi sposobnost

  preuzimanja dugoronih obveza koje nastaju kao posljedica angairanja i koritenja tuih

  izvora financiranja. To je bitno radi ouvanja dugorone financijske stabilnosti drave te

  izbjegavanja potencijalnih fiskalnih okova koji bi mogli proizii iz nerazboritih odluka. Dug i

  najam dva su glavna tua izvora financiranja.

  U sluaju duga postoji izravna obveze otplate glavnice i kamata u ugovorenom

  vremenskom razdoblju. U sluaju najma izravni financijski teret je redovita isplata

  najamnine.

  Proces ocjene sposobnosti preuzimanja dugoronih obveza javnih institucija poput

  JLPRS i ministarstava vodi do razmatranja i analiza njihove mogunost dugoronog

  zaduivanja ili preuzimanja financijskih obveza dugoronog najma kao to je to sluaj kod

  ugovaranja javno-privatnog partnerstva. Cilj je ocjene sposobnosti preuzimanja dugoronih

  obveza utvrditi kapacitet zaduivanja i plaanja najma na nain da se ne ugrozi dugorona

  financijska stabilnost institucija javnog sektora i financijskog sustava u cjelini.

  Razumljivo je i drutveno opravdano da menedment javnog tijela prije formalnog

  zakljuivanja ugovora o zaduivanju (kreditom, obveznicama) ili ugovora o JPP treba obaviti

  analizu stvarne sposobnosti plaanja dugorono preuzetih obveza odnosno analizu

  dunikog kapaciteta i kapaciteta najma. Menadment javnih institucija ne bi se trebao

  osloniti iskljuivo na analize ispunjavanja postojeih zakonska ogranienja u zaduivanju ili

  plaanju JPP naknade. One su esto usmjerene na formalno zadovoljavanje uvjeta za

  dobivanje odobrenja za zaduivanje ali sutinski ne ukazuju na stvarnu financijsku poziciju

  javnih tijela u duem razdoblju.

  Vodi za utvrivanje sposobnosti preuzimanja dugoronih obveze korisnicima

  (Analyzing Debt Capacity and Establishing Debt Limits (2004) AMANS; NSMFC; FMCBC,

  Recommended Practice, August) prua mogunost da:

 • Prirunik 5 Utvrivanje sposobnosti plaanja JLPRS

  u projektima javno-privatnog partnerstva

  Agencija za javno-privatno partnerstvo 6

  1. Utvrde sposobnost plaanja duga u rokovima i u iznosu koji nee ugroziti pruanje

  postojeih, proraunom utvrenih javnih usluga;

  2. Analiziraju postoji li zadovoljavajui stupanj fleksibilnosti u upravljanju izvorima

  financiranja to podrazumijeva da su uzete mogue budue promjene proraunskih

  prihoda i rashoda;

  3. Utvrde utjecaj postojeeg i novog duga i naknada na dugoronu financijsku stabilnost

  prorauna;

  4. Utvrde dugoroni utjecaj tereta duga i JPP naknada na porezno optereenje graana i

  gospodarstva.

  Zaduivanje i ugovor o javno-privatnom partnerstvu1 predstavljaju dugoronu fiksnu

  obvezu2 za koju se javno tijelo dugorono obvezalo osigurati sredstva za financiranje iz

  proraunskih izvora financiranja. Imajui u vidu dugoroni fiksni karakter plaanja, ini se

  razumnim i javno opravdanim da javno tijelo i prije sklapanja ugovora o kreditu ili javno-

  privatnom partnerstvu, obavi analizu dunikog kapaciteta (sposobnosti zaduivanja) i

  kapaciteta najma (sposobnosti plaanja fiksne naknade u ugovorima o javno-privatnom

  partnerstvu).

  Od osobitog je znaaja utvrditi sposobnost zaduivanja i plaanja fiksne naknade.

  Meutim, postoji niz imbenika iz okruenja koja treba imati u vidu jer mogu znaajno

  utjecati na sposobnost podmirenje ugovornih obveza. Stoga u analizi sposobnosti

  zaduivanja i plaanja fiksne naknade (Jurii, 2011) treba uzeti u obzir i:

  - stupanj ureenosti prostornih p

Recommended

View more >