pràctica scada_citect

Download Pràctica SCADA_CITECT

Post on 26-Nov-2015

19 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

scada citect

TRANSCRIPT

 • ________________________________________

  PRCTICA 3

  SUPERVISI AMB CITECT

  ________________________________________

  OBJECTIUS

  Lobjectiu daquesta prctica s saber crear i utilitzar un scada per fer la supervisi del

  procs que sha automatitzat prviament. Des de cada lloc de treball es podr seguir el

  procs de fabricaci de peces que hi ha en el laboratori grcies a que els autmats i els PCs

  estan connectats a travs de la xarxa dethernet.

  1. SCADA Un SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition, o Control de Supervisi i Adquisici

  de Dades), s un conjunt daplicacions que permeten monitoritzar, supervisar, gestionar,

  controlar i interactuar amb un PLC i lautomatisme que controla.

  Generalment una aplicaci SCADA est composta per una interfcie HMI i un mtode de

  comunicaci ja sigui interna o externa al sistema SCADA. La interfcie HMI (Human-Machine

  Interface) permet crear pantalles i grfics que permeten identificar fcilment els elements de

  lautomatitzaci a supervisar duna forma amigable. El mtode de comunicaci s

  lencarregat dassignar i interrelacionar les variables usades a lSCADA i les variables de

  lautmat que controla el procs.

  LSCADA que sutilitza en aquest projecte s el Vijeo Citect v7.20 de la casa Schneider

  Electrics. En iniciar lSCADA Vijeo Citect sexecuten tres aplicacions: lExplorador, per la

  configuraci general del projecte; lEditor de Projecte, per la entrada de dades i lEditor de

  Grfics, per construir les interfcies grfiques.

  Albert Figueras. Supervisi amb Scada Citect. 1

 • 1.1. CREACI DUN PROJECTE CITECT I CONFIGURACI INICIAL Primerament shan de configurar diferents parmetres que permeten la comunicaci amb

  lautmat a travs del driver PSDIRECT.

  Aquesta versi del Vijeo Citect treballa amb clsters, que es podria definir com a un conjunt

  de processos relacionats amb un element a supervisar, per exemple, un autmat. Al treballar

  aix, Vijeo Citect permet treballar en un sol projecte amb diversos clsters cada un dels quals

  podria representar un autmat en una xarxa de varis autmats.

  Aix, en lExplorador Citect es crea un nou projecte i en el quadre de dileg de nou projecte

  que apareix, sassigna un nom al projecte, una petita descripci i la localitzaci on es crear

  la carpeta amb el nom del projecte i que contindr tots els arxius creats necessaris per poder

  fer funcionar lSCADA que es va desenvolupant.

  Per cada projecte Citect, shan de definir, abans de tot, alguns parmetres interns per poder

  gestionar-lo: el clster (o clsters), el servidor de xarxa (que s la computadora on correr

  lSCADA), les alarmes, els informes i les grfiques de tendncia.

  A la carpeta Comunicaciones del projecte (figura n 1) hi han els icones dels parmetres

  que shan de configurar. El primer s el clster o grup al que sassociar les variables,

  pantalles i codis que posteriorment es crearan; aix que es clica a Grupos on es posa

  Cluster1 com a nom.

  Figura 1. Carpeta Comunicaci de l'Explorador de Projectes

  Figura 2. Configuraci Cluster.

  Albert Figueras. Supervisi amb Scada Citect. 2

 • Figura 4. Configuraci Servidors d'Alarmes, Informes i Tendncies

  Figura 5. Configuraci Servidor E/S

  Seguidament, a Direcciones de Red (figura 3), sespecifica la direcci del pc que treballar

  com a servidor on funcionar lSCADA, per exemple lordinador del procs de mecanitzat

  que t ladrea IP 84.88.129.105. A aquesta direcci se li associa Servidor com a nom.

  Es defineixen els servidors dalarmes, informes

  (Reportes) i tendncies (figura n 4). Aquests

  servidors seran els encarregats de guardar les

  dades que es puguin generar de cada apartat:

  les alarmes que es puguin activar durant el

  monitoreig de lSCADA ja siguin generades per senyals de lautmat com per les que es

  puguin programar internament a lSCADA, els informes que recolliran i resumiran les dades

  especificades i les tendncies, s a dir el seguiment del valor dalgunes variables al llarg del

  temps.

  Aquests servidors tenen tres camps a

  configurar: el nom del grup o clster al qu

  pertanyen (Clster1), el nom del servidor

  (Alarmes, Informes i Tendncies; aix

  sidentificaran amb claredat), el nom del

  servidor de xarxa a on funcionaran (Servidor) i

  el mode de funcionament (Primary).

  Els tres passos que configuraran la comunicaci amb el driver PSDIRECT i per

  tant amb lautmat sn: el servidor dentrades i

  sortides, el port de comunicaci i el dispositiu

  dentrades i sortides. Com en els altres casos,

  el servidor dE/S (figura n 5) englobar les

  diferents dades que configuraran la

  comunicaci. Els tres camps a cumplimentar

  sn el nom del grup a qu pertany (Clster1),

  el nom de servidor E/S (IOServer1) i la

  direcci de xarxa del servidor de treball, s a

  dir, el PC des don funciona lSCADA

  (Servidor).

  Figura 3. Configuraci Direcci Servidor

  Albert Figueras. Supervisi amb Scada Citect. 3

 • Pel port a travs del qual sha de comunicar

  lSCADA, en el cas que es treballi amb el

  driver PSDIRECT, noms cal especificar

  PS_PORT com a nom del port i 0 com a

  nmero de port (figura n 6). La resta de

  camps shan de deixar en blanc.

  Finalment, el dispositiu

  dentrades i sortides, que s qui

  realment establir comunicaci

  entre lSCADA i el driver

  PSDIRECT (figura n 7).

  El nom del dispositiu dE/S ha de coincidir amb el nom posat al camp Device Name en el

  driver PSDIRECT (en aquest cas S7PLC). De nmero de dispositiu es posa 1. La direcci a

  la que ha de treballar el dispositiu, al treballar amb PSDIRECT, sespecifica com a

  S7;ETHERNET, aix entn que la comunicaci sestablir a travs dethernet. En el cas

  que fos connexi directe amb el PLC a travs del port srie, shauria despecificar com a

  S7;MPI. I com a nom del port, es selecciona el port que sha configurat en el pas anterior.

  Vijeo Citect permet treballar amb diferents nivells de seguretat, els usuaris assignats els

  quals podran accedir a aquelles parts de lSCADA en funcionament a les qu els ho

  permetin els seus privilegis. Aquests nivells de seguretat poden ser establerts localment per

  lSCADA o lligats a grups o usuaris del sistema Windows amb qu es treballi. Per defecte

  sha de definir un administrador de seguretat amb plens privilegis i accessos. Per configurar-

  lo localment, a travs de lEditor de Projectes, es clica a Sistema i Roles, que sn els que

  marcaran els diferents nivells de seguretat, i en el quadre de dileg que apareix, es colloca

  Administrador com a Nom de Rol, el Nom de Grup de Windows es deixa en blanc (si es vol

  vincular a un usuari de Windows, sespecifica aqu), com a Privilegis globals sanota 1..8,

  que voldr dir que aquest rol ha sigut configurat amb els mxim privilegis de seguretat.

  Figura 6. Configuraci del Port de comunicaci.

  Figura 7. Configuraci Dispositiu E/S

  Albert Figueras. Supervisi amb Scada Citect. 4

 • Amb aquestes configuracions ja es t el projecte preparat per establir comunicaci i tenir els

  diferents servidors de dades necessaris a punt per gestionar-les i funcionar correctament.

  1.2. NOVES MARQUES I TAGS Abans de comenar a generar els grfics caldria comentar que, degut a qu lSCADA no

  permet actuar directament sobre les sortides Q de lautmat, al programa realitzat amb

  lSTEP 7 Micro/Win se li han de crear una nova srie de marques internes M situades a les

  sortides de forma que lSCADA actu sobre elles i aquestes activin la sortida corresponent.

  Aquestes noves marques internes tenen com a nom el mateix nom que la sortida a la qu

  corresponen amb una S al davant. Per exemple com a la taula n 1.

  SBaixa_Taladre M8.0 SAnar_Pina_Cinta M9.3 STaladrar M8.1 SAnar_Pina_Plat M9.4 SPujar_Taladre M8.2 SObrir_Tanca M9.5 SHPeaBona M8.3 STancar_Tanca M9.6 SHPeaDolenta M8.4 SMarxa M9.7 SM2_Xuclador_a_Esq M8.5 SBaixaComprovant M10.0 SBaixaXuclador M8.6 SGirPlat M10.1 SActiva_Xuclat M8.7 SBaixaPina M10.2 SPujaXuclador M9.0 STancaPina M10.3 SM2_Xuclador_a_Dreta M9.1 SCinta1 M10.4 SPara_Xuclat M9.2 SCinta2 M10.5

  Taula 1. Noves marques M per l'SCADA

  Quan es cren les pantalles

  grfiques, shaur de vincular

  els diferents smbols i botons a

  les entrades i sortides de

  lautmat. Aix es realitza a

  travs dels anomenats tags,

  que no sn res ms que les

  etiquetes o variables que utilitza

  lSCADA. Els tags de lSCADA

  que sutilitzen en aquest projecte sn de dos tipus: els tags de variables i els tags de

  tendncia. Els tags de variables sn els que es vinculen a les I/O de lautmat, i tal com

  mostra la figura n 8 se li dna un nom representatiu, se lassigna al Clster al qu pertany,

  el dispositiu dentrades i sortides a travs del qual es comunicar amb lautmat per saber

  lestat o valor de la variable, la direcci de la variable que es vol llegir i el tipus de dada de la

  Figura 8. Exemple de Tag de Variable.

  Albert Figueras. Supervisi amb Scada Citect. 5

 • variable. En aquest cas la figura n 8 mostra la variable XucladorPosCinta, s a dir el sensor

  que detecta quan el bra xuclador es troba situat a sobre la cinta transportadora i que

  correspon a la entrada I3.3. Al ser una entrada (igualment si fos una sortida) el tipus de dada

  s digital, es tracta dun bit. Suposant que fssim servir dos comptadors C0 i C1 per

  acumular peces bon