praca z czytelnikiem dziecięcym w bibliotece publicznej miasta i gminy międzyrzecz

Download Praca z czytelnikiem dziecięcym w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Międzyrzecz

Post on 04-Oct-2020

9 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ta praca stanowi wstęp do szerszego opracowania dotyczącego pracy z najmłodszymi w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu.

TRANSCRIPT

 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Międzyrzeczu

  2020 r.

  Praca z czytelnikiem dziecięcym

  w Bibliotece Publicznej Miasta

  i Gminy Międzyrzecz Krystyna Pawłowska

  Bibliotekarz

 • 1

  R O Z D Z I A Ł 2

  Biblioteki publiczne w Polsce – ogólna charakterystyka

  2.1 Istota biblioteki

  Biblioteka (gr. biblion albo biblos – książka; theke – składnica, lokal, budynek, szafa)

  to instytucja, która gromadzi, opracowuje, konserwuje, chroni, informuje i udostępnia zbiory

  tekstowe, audiowizualne, elektroniczne, hipertekstowe. Zakres i forma działania biblioteki

  zależy od poziomu cywilizacyjnego i kulturowego danego społeczeństwa oraz rzeczywistych

  potrzeb informacyjnych i czytelniczych środowiska lokalnego i ogólnokrajowego, w którym

  biblioteka działa 1 .

  Geneza samej instytucji wiąże się z cywilizacją klasyczną, Rzymianie przyjęli bowiem

  słowo bibliotheca od swych sąsiadów zza Morza Jońskiego. Natomiast niemal nic nie

  wiadomo o bibliotekach w starożytnym Egipcie i trudno się temu dziwić, jako że nie było tam

  wyraźnego rozgraniczenia między księgozbiorem a archiwum – wszak dokumenty i książki

  miały taką samą formę zewnętrzną i w podobny sposób były przechowywane 2 .

  O dziejach bibliotek średniowiecznych możemy mówić dopiero od przełomu V i VI

  w. Organizacja średniowiecznych, klasztornych bibliotek bierze swój początek z przepisów

  reguły zakonnej. Na przykład reguła św. Benedykta określała obowiązki bibliotekarza, inne

  reguły z VI i VII w. zakonów męskich i żeńskich określały jakość i warunki lektury, zalecały

  przepisywanie rękopisów i organizowanie bibliotek 3 .

  W średniowiecznych bibliotekach, umieszczonych w zakrystii kościelnej, w klasztorze

  lub w specjalnej przybudówce przy kościele, do XIII w. układano księgi najczęściej na

  półkach w szafach zamykanych drzwiami. W XIV w. pojawił się pulpit z pochyłą przykrywą,

  na której kładziono księgi. W najbogatszych bibliotekach księgi przechowywano w specjalnej

  sali, rozmieszczając je na pulpitach ustawionych w pobliżu okien, prostopadle do murów

  fasadowych. Niekiedy przy pulpitach znajdowały się ławki umożliwiające czytanie ksiąg na

  miejscu 4 .

  W niektórych bibliotekach przymocowywano księgi na stałe do pulpitów za pomocą

  żelaznych łańcuchów, dość mocnych i wystarczająco długich, aby umożliwić wygodne

  1 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom I A-F., T. Pilch (red.), Warszawa 2003, s. 374.

  2 B. Kosmanowa: Tysiąc lat bibliotek w Polsce, Wrocław 1978, s. 3.

  3 K. Głombiowski, H. Szwejkowska: Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i

  średniowieczu, Warszawa 1979, s. 97-98. 4 S. Dahl: Dzieje książki, Wrocław 1965, s. 85.

 • 2

  czytanie; łańcuch przytwierdzano jednym końcem do dolnego lub górnego brzegu okładki,

  a drugim – do sztaby umieszczonej nad lub pod pulpitem. Tak zakute księgi mogły być

  odpinane tylko za pomocą klucza. W bibliotece znajdowała się zazwyczaj wolna przestrzeń,

  gdzie księgi stały w szafach i mogły być wypożyczane mnichom do czytania w celach.

  Zwyczaj umieszczania ksiąg na pulpitach zachował się w wielu bibliotekach aż do XVI,

  a nawet XVII w. Używano również pulpitów wyposażonych u góry w półki, pozwalające na

  ustawienie większej ilości ksiąg.

  Księgi na półkach były ustawiane do ściany grzbietami, toteż nie przywiązywano wagi

  do ich ozdabiania. Obecny zwyczaj ustawiania książek grzbietami na zewnątrz pochodzi

  dopiero z XVII w. Tytuł księgi wypisywano atramentem na kawałku pergaminu i przylepiano

  go do górnej okładziny albo wypisywano na przednim cięciu, aby był widoczny, gdy księga

  stanie na półce; czasem pisano tytuł na dolnym cięciu, by można go było odczytać, jeśli

  księga będzie leżeć na pulpicie 5 .

  Ta stałość miejsca i nieruchomości książki średniowiecznej jest w jaskrawej

  sprzeczności z dzisiejszymi usiłowaniami bibliotek, żeby książkę uczynić jak najbardziej

  przenośną. Obecnie książka dociera do czytelnika, dawniej czytelnik podróżował do miejsca

  pobytu książki. Istniejący zwyczaj wypożyczania książek do wewnętrznego użytku klasztoru

  lub na zewnątrz, pod zastaw lub zamianę, nie zmienia zasadniczo stałości zbiorów

  bibliotecznych.

  Nie zawsze jednak łańcuchy chroniły przed kradzieżą. Z uwag na starych katalogach

  rękopisów dowiadujemy się, że książki wycinano nieraz, zostawiając wiszące na łańcuchach

  puste deski oprawy. Tak samo mało zachowało się cennych opraw w stanie nienaruszonym,

  gdyż niszcząca ręka często wydzierała z arcydzieła złotniczej oprawy drogie kamienie

  i szlachetny metal 6 .

  2.1.1. Początki bibliotek w Polsce

  Jeśli chodzi o Polskę, to nie można wątpić że od tej chwili, gdy zaczęło się tu krzewić

  i ugruntowywać chrześcijaństwo, rozpoczął się także import książek, a mianowicie rękopisów

  niezbędnych do pracy misjonarskiej i do sprawowania obrzędów kościelnych. Były to więc

  księgi liturgiczne, a także Biblia (zwłaszcza Nowy Testament), zbiory kazań itp. Rzecz jasna,

  że tego typu pojedyncze rękopisy początkowo nic stanowiły jeszcze księgozbiorów, lecz

  zaledwie ich zalążki. Dopiero z biegiem lat z tych zalążków rozwinęły się po klasztorach

  5 Ibidem, s. 85-87.

  6 K. Głombiowski, H. Szwejkowska, op. cit., s. 98-99.

 • 3

  i przy stolicach biskupich właściwe biblioteki. Konkretnym, a najdawniejszym tego

  świadectwem jest katalog Krakowskiej Biblioteki Katedralnej z r. 1100, złożony z 47

  rękopisów, których przeszło połowa miała treść liturgiczną. Z pozostałej reszty cząstka

  wykazywała treść świecką, co warto podkreślić. Między innymi były tam dzieła rzymskich

  klasyków, jak Owidiusza, Persjusza, Salustiusza, Terencjusza itp. Na tym przykładzie

  widzimy już działanie drugiego czynnika, jaki w owych czasach wywołał potrzebę posiadania

  książek: były nim szkoły, w których wówczas pielęgnowano czytanie i objaśnianie

  starożytnych poetów i prozaików łacińskich 12

  .

  Krakowski katalog z r. 1100 jest dziś, niestety, jedynym tego rodzaju zabytkiem dla

  Polski XII wieku. Ponieważ jednak dobrze funkcjonujące katedry biskupie i złączone z nimi

  szkoły istniały wówczas w Polsce także i gdzie indziej (Gniezno, Płock. Poznań itp.), godzi

  się przypuścić, że również i w tych miejscowościach nie brakło większych lub mniejszych

  bibliotek, a brak wyraźnych na to dowodów wytłumaczyć należy tym, iż zaginęły one wśród

  rozlicznych klęsk i zawieruch dziejowych, na jakie Polska była narażona w późniejszych

  stuleciach 13

  .

  Rolę wiodącą w upowszechnianiu piśmiennictwa odgrywały prężne środowiska

  intelektualne, w których od XI w. rozwijała się literatura w języku łacińskim. Obok

  lapidarnych zapisek rocznikarskich dowodem pracy twórczej, dla której niezbędne było

  korzystanie z istniejących księgozbiorów, stało się pierwsze dzieło historyczne związane

  z ideologią piastowską- „Kronika” Anonima Galla. Jego śladami podążył sto lat później

  biskup krakowski Wincenty, zwany Kadłubkiem. Pierwszym znanym z imienia bibliofilem

  polskim był Iwo Odrowąż, biskup krakowski. Jego księgozbiór składał się z 32 tomów

  i obejmował 41 tytułów; zawierał dzieła nabyte przede wszystkim podczas studiów

  zagranicznych 7 .

  Do najstarszych bibliotek w Polsce należą: w XI w. biblioteki katedralne, kapitulne,

  klasztorne; Biblioteka Uniwersytecka w Krakowie (XIV w.); biblioteki dworskie, rodowe,

  mieszczańskie; biblioteki miejskie kolegiów zakonnych (jezuickie, pijarskie); pierwsza

  biblioteka publiczna i narodowa – Biblioteka Załuskich (1747). W okresie zaborów swoje

  prywatne zbiory upubliczniali: Raczyńscy, Krasińscy, Tarnowscy, Dzieduszyccy 8 .

  2..2. Podział bibliotek

  Biorąc pod uwagę różne kryteria, można wyróżnić następujące typy bibliotek (tab.1)

  7 B. Kosmanowa, op. cit., s. 7-8.

  8 Encyklopedia pedagogiczna, op. cit., s. 374.

 • 4

  Tabela1. Podział bibliotek według różnych kryteriów ze względu na:

  charakter środowiska czytelniczego i formy

  wykonywanych usług

  biblioteki naukowe

  biblioteki fachowe

  biblioteki szkolne i pedagogiczne

  terytorialny zasięg działania biblioteki narodowe

  biblioteki regionalne

  zakres tematyczny księgozbioru biblioteki ogólne

  biblioteki specjalne

  metodę udostępniania biblioteki prezencyjne

  biblioteki wypożyczające

  biblioteki publiczne

  zależnie od osób prawnych, utrzymujących

  i finansujących

  biblioteki państwowe

  bibli