poslovna organizacija

Download Poslovna organizacija

Post on 11-Jul-2015

476 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

POSLOVNA ORGANIZACIJA

ORGANIZACIJAOrganizacija poinje s pojavom ovjeka - ovjek se njome poeo baviti s poetkom obavljanja korisnog proizvodnog rada, preoblikovanja predmeta rada u raznovrsne proizvode u cilju podmirivanja ivotnih potreba. ovjek je s kvalitetnom organizacijom uz manji napor (trokove) bolje i bre postizao mnogo vee rezultate u svim podrujima svojega djelovanja. Od prvih (sluajnih) lovakih skupina do suvremenih oblika zajednikog rada i ivota, ovjek nikada nije mogao, a ni danas ne moe, bez organizacije! Organizacija omoguava realizaciju najsloenijih zadataka, proiruje opseg ovjekove individualne snage, jer organizacija od tih individualnih snaga stvara drutvenu snagu, ubrzava proces ostvarivanja zadataka odnosno skrauje potrebno radno vrijeme za njegovo izvrenje, te se odgovarajuom organizacijom relativno smanjuju trokovi postizanja istih rezultata. Pojam organizacije oznaava: a) proces organiziranja nekih aktivnosti (poslova) i b) rezultate tog procesa kojim se oblikuju organizacijske jedinice razliitih vrsta, irine i struktura u svim podrujima drutvenog ivota.

1. ZNAENJE ORGANIZACIJEZnaenje nije ogranieno samo na ovjekovu privrednu djelatnost, ve na njegovu cjelokupnu ivotnu i radnu aktivnost. Organizacija omoguuje: 1. realizaciju najsloenijih zadataka - proiruje opseg ovjekove individualne snage, jer organizacija od tih individualnih snaga stvara drutvenu snagu; 2. skrauje potrebno radno vrijeme za izvrenje zadataka - ubrzava proces ostvarivanja zadataka; 3. smanjuju trokovi postizanja istih rezultata. Organizacija ima i negativnu stranu u odreenoj mjeri sputava ovjeka i dovodi ga u podreen poloaj, jer mu ponekad namee zadatke koji nisu uvijek u skladu s njegovim fizikim sposobnostima ili se protive njegovu poimanju rada (preuska specijalizacija jednako optereuje ljudski organizam). 1

POSLOVNA ORGANIZACIJAOrganizacija kao znanstvena disciplina je ukljuena u nastavne planove gotovo svih visokokolskih ustanova, odravaju se seminari, simpoziji i sl. Bez obzira na vane tehnike komponente, organizacija je ipak drutvena znanost (njom ljudi nastoje ne samo uspostaviti skladne odnose izmeu elemenata proizvodnje, ekonomino se koristiti sredstvima i racionalizirati svoj rad, ve njome uspostavljaju odgovarajue drutveno ekonomske odnose i osiguravaju njihovu reprodukciju). ZNANOST je podruje ljudske djelatnosti kojim se istrauju i otkrivaju zakonitosti u prirodi i drutvu sa ciljem da se njihovi rezultati koriste za stalno unapreenje materijalnih i duhovnih vrijednosti ovjeka. Znanou se koristi relativno mali broj ljudi pa kaemo da ima klasni karakter. Organizacija kao znanost ima klasni karakter. Znanost o organizaciji, kao znanost veoma bliska ekonomskim znanostima, ima izrazito klasno obiljeje jer pomae u oblikovanju organizacije u kojoj se direktno ineposredno uspostavljaju odnosi meu njezinim sudionicima kakve eli vladajua klasa (kroz povijest odravanje uloge subjekta organizacije omoguavanje oblikovanja ili odranja odnosa podreenosti u organizaciji). Danas situacija drugaija - organizaciji se u modernom drutvu mora pokloniti puna panja da bi se pravilno koristila u ostvarivanju svih poslovnih ciljeva, ali i omoguila realizacija sve humanijeg procesa rada. Pojam organizacije je kompleksan i obuhvaa mnoge aktivnosti: - od upravljakih do pripremnih, - izvrnih i kontrolnih u raznovrsnim podrujima drutvenog i privrednog ivota. Stoga organizacija i predstavlja vanu polugu drutvenog i privrednog ivota.

2. DEFINIRANJE SADRAJA ORGANIZACIJEVeina definicija polazi od toga da je to svjesna djelatnost koja se provodi i odrava voljom ljudi radi "stvaranja cjeline iz mnotva"

Pojam organizacije:1. 2. 3. 4. Univerzalni - sustavni Institucionalni Strukturni Funkcionalni

Ovisno o autorima postoje bitne razlike koje karakteriziraju njihova shvaanja organizacije: 2

POSLOVNA ORGANIZACIJA1. organizacija u uem (ostvarivanje privrednih ciljeva) i irem smislu (ostvarivanje bilo kojih zajednikih ciljeva). 2. organizacija kao znanost (formulacija naela za postizanje optimalnih rezultata) i kao vjetina (ovjekova sposobnost koritenja sredstava i metoda za postizanje postavljenih ciljeva) 3. organizacija kao stanje (trenutna situacija) i kao proces (promjena odreenog organizacijskog stanja) 4. organizacija - iskljuivo bavljenje ljudima i njihovim odnosima ili skladno povezivanje i ljudi i sredstava 5. organizacija kao nain uspostavljanja hijerarhijskih odnosa ili nain reguliranja rada i ivota svih pripadnika neke zajednice.

Organizacija = svjesno udruivanje ljudi kojima je cilj odgovarajuimsredstvima ispuniti odreene zadatke s najmanjimn moguim naporom na bilo kojem podruju drutvenog ivota. ORGANIZACIJA - SKUPINA LJUDI POVEZANA ZAJEDNICKIM ZADATKOM bitna radi: Ovladavanja sloenijim poslovima (vea fizika snaga, vremenska i prostorna dostupnost, vei intelektualni kapacitet....) Ekonomije specijalizacije, razmjera... Objektivnosti: razgraniavanja planiranja, izvrenja, kontrole.

Ljudski kapital KLJU USPJEHA IVI NEPREDVIDIVI ELEMENT Teorija organizacije i managementa ine SKUP TEHNIKA I IDEJA (zapaanja) razvijenih radi boljeg iskoritavanje svih ali osobito ljudskih potencijala.

Ljudi kao resusrsovjek POJEDINAC bitan kao: Pokreta aktivnosti (izvor ideja) Analitiar informacija u procesima odluivanja (odreivanja ciljeva i pravaca akcije) Izvritelj ovjekovo djelovanje podlono je modeliranju. ovjek je i varijabilan (pa i nepouzdan) element koji ograniava stabilno rutinsko objektivizirano odvijanje procesa. ALI, koji je upravo zbog istih razloga i fleksibilan element procesa kojeg je mogue voditi.

Bitna obiljeja organizacije: 3

POSLOVNA ORGANIZACIJAcilj odnosno zadatak koji se eli ostvariti, skladnost materijalnih sredstava i ljudskog potencijala i njihova racionalna uporaba.

Upravljanje ljudskim potencijalima je mogue na razne naine:1. Selekcijom oblikovanjem komplementarnih ili homogenih timova kako bi se olakala interakcija pri planiranju i izvedbi poslova; stvaranjem sustava autoriteta... pravi ovjek na pravo mjesto 2. Motiviranjem poveanjem razine zalaganja, podizanjem razine osobne i meusobne odgovornosti 3. Uvjetovanjem ponaanja oblikovanjem zadataka, obukom, indoktrinacijom... 4. Uklanjanjem zapreka djelovanju - oblikovanjem situacijske okoline koja oteava sluajne smetnje, pojavu i eskalaciju konflikata.

3. ORGANIZACIJA RADA I ORGANIZACIJA PODUZEAORGANIZACIJA RADA svjesna ovjekova djelatnost kojom se usklauju svi inioci (materijalni i ososbni) proizvodnje radi postizanja optimalnih rezultata rada. initelji proizvodnje u svakom trenutku moraju biti usklaeni: - kvantitativno i kvalitativno, - vremenski i prostorno, odnosno, moraju biti INTEGRIRANI u jedinstvenu proizvodnu ili poslovnu cjelinu inae e proizvodnja biti mogua, ali ne i optimalna. ORGANIZACIJA RADA ORGANIZACIJA PODUZEA (dio organizacije poduzea) (prije kapitalizma) organizacija ceha i feude (nakon feudalizma) organizacija poduzea - stara koliko i ljudsko drutvo - stara samo kao poduzee - usklaivanje inilaca - cjelokupno poslovanje proizvodnje u samom procesu poduzea Organizacija rada - usklaivanje initelja proizvodnje u samom procesu rada organizacija poduzea - cjelokupno poslovanje poduzea, odnosno organizacija rada je samo dio, iako osnovni, poslovne organ. poduzea.

4. CILJEVI4

POSLOVNA ORGANIZACIJA ORGANIZACIJEOrganizacija se kao aktivnost manifestira u praksi u 2 osnovna oblika: 1. kao PROCES ORGANIZACIJE RADA - Org. je trajna i tee usporedno s poslovanjem, predstavlja bitnu komponentu rada radne organizacije. 2. kao REZULTAT PROCESA ORGANIZACIJE RADA - Stanje koje u nekom vremenu odgovara postojeim uvjetima. Ciljevi organizacije: - opi i posebni - jednostavni i sloeni - trajni i privremeni OSNOVNI CILJ ORGANIZACIJE RADA uspostavljanje odreenog organizacijskog stanja za odreeno razdoblje, najboljeg najracionalnijeg stanja optimalna organizacija. Temeljni cilj je dugoronog karaktera, svako poduzee ima niz temeljnih ciljeva koji ine: A. Skupina IRIH CILJEVA (trajni karakter, ciljevi zbog kojih je poduzee odnovano) Odravaju: - osnovnu koncepciju rada - ukazuju na poslovnu orijentaciju - ukazuju na poloaj u drutvenoj privredi (tritu). B. Skupina UIH CILJEVA (parcijalni ciljevi za krae vremensko razdoblje, pojedini dijelovi poduzea, sektori, odjeli i sl.). C. Skupina INDIVIDUALNIH CILJEVA (ciljevi radnika poduzea). Upravljanje pomou ciljeva (MBO) - objektivni, konzistentni, ostvarivi Ciljevi moraju biti 1. Jasni 2. Ostvarljivi 3. Pravilno odabrani A. Chandler: Strategija i struktura, 1962 Hijerarhija ciljeva Misija i vizija Razvojni ciljevi (BCG) Poslovni ciljevi (Porter) Funkcijski ciljevi

5. NAELA I PRINCIPI ORGANIZACIJE5

POSLOVNA ORGANIZACIJA

Kao najvanija naela organizacije mogu se navesti sljedea naela: 1. naelo podjele rada i specijalizacije, 2. naelo svrsishodnog povezivanja initelja proizvodnje, 3. naelo koordinacije I dobrovoljnog ukljuivanja u organizaciju. NAELO PODJELE RADA I SPECIJALIZACIJE: - Jedno od najvanijih naela organizacije. - Da bi organizacija obavila svoj zadatak to efikasnije i racionalnije, odnosno, postigla bolje rezultate; mora ralaniti svoj zadatak sve do elementarnih dijelova - do radnih mjesta. - Osim viestrukih koristi koje donosi proces podjele rada i specijalizacije (poveani radni uinak pojedinca, skupina, organizacijskih dijelova; realnije planiranje i praenje rezultata rada, vei prostor za inovacijsku djelatnost), isti proces moe rezultirati negativnim uincima na fiziko i duhovno stanje radnika, ako se bezobzirno provodi. NAELO POVEZIVANJA INITELJA ROIZVODNJE: - Sve radnje s kojima se stalno vri njihovo meusobno usklaivanje kao i usklaivanje unutar svakog pojedinanog. Danas osobito veliko znaenje ovog naela u eri stvaranja i primjene sve veih proizvodnih agregata koji bitno utjeu na promjenu strukture organizacije. NAELO KOORDINACIJE I UKLJUIVANJA: - Naelo koordinaci