pons - engleski - početni kurs - udžbenik sa integrisanim audiom

Download Pons - Engleski - Početni Kurs - Udžbenik Sa Integrisanim Audiom

Post on 17-Dec-2015

125 views

Category:

Documents

33 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

-

TRANSCRIPT

 • Oobrodosll u svet engleskogjezlka

  Zelite lj da brzo lako naucjte engleskj jezik csa prj tom uzjvate? Zeljte da se sporazumevate

  . svakodnevnjm sjtuacjjama na godjsnjem odmoru?

  Ovaj kurs Vam omogucjtj da s lakocom l(()ffiunjcjrate, kakO U SVakodnevnom zjvotu tako na godisnjem odmoru. Uz pomoe moderne, ~~Dmunjkatjvne metode ucenja ve2acete govor mzumevanje u razljcjtjm zjvotnjm sjtuacjjama. Za to smo pripremili zanimljivu pricu u nastavcima. Jstovremeno cemo Vam, uz pomoc raznovrsnjh

  ..Zn, preneti soljdna osnovna znanja jz oiasti gramatjke, recnika poznavanja zemlje. Ovaj J

 • Uvod

  --==-- ;

  Kada vidite ovaj simbol, znaci da Vam potreban dodatni list hartije kako iste uradili vezbanje.

  ~ Ovaj graficki simbol znak da sadrzaj treba pazljivo procitati. U kvadratu se nalaze korisne informacije i zanimljiva

  uputstva vezana

  za engleski jezik i

  specificnosti odredene

  zemlje engleskog

  tlm koja veZanja treba da obradite.

  Prl rucnik:

  u njemu cete naci sledece sadrzaje:

  Transkrlpt - tekstovl audlo zaplsa: Sve sto cujete, mozete da procitate! U slucaju da niste dobro razumeli dijaloge, moze vam pomoej prevod.

  Reienja: Da blste znal j sta ste uradilj tacno sta pogresno, resenja svjh vezanja su data zajedno sa

  U amrri~kom engleskon1 glagol have sc koristi z ICOt nego sto

  to slulaj \1 britansko engleskom.

  govornog podrucja. korjsnom povratnom jnformacjjom predlozima za ucenje.

  Ovaj kvadrat sa recjma sadrzj reci

  jzaze koje se koriste u odgovarajucim veZanjlma.

  good looking Pregled gramatlke: - zgodan, ataktivan

  husand Zeljte da nesto pronac:lete? Ovde cete nacj - supr11g detaljna objasnjenja za sve \'azne gramaticke gardener - bastovan sadrzaje koj i se uce u okviru ovog kursa.

  . ... .--

  Ove gramatjcke smernjce upucuju na to gde se mogu pronacj dodatne jnformacije odredenoj gramatlckoj oiasti.

  Sadrzajl:

  Kako blste lakse brze dobili pregled sadrzaja ovog kursa, na raspolaganju Vam stoje dva elementa:

  Sadrzaj prema lekcljama: Ovde mozete da vjdite koje sadrzaje mozete nacj u odredenlm lekcijama i obnavljanjima.

  Sadrzaj prema kategorljama: Ovaj sadrzaj se rasclanjuje prema sledecim kategorijama: dijalozi, komunjkacja, gramatjka, recnik, izgovor, kultura oicaj i. Ako zelite da ponovite ili naucjte odredenu temu, ovde brzo mozete da pronadete uputstvo u vezi s

  Rec nlk:

  U ovom recnjku, sortiranom aecednjm redosledom, brzo cete pronacj sve reci iz knjjge, zajedno s prevodom na srpski.

  Audlo CD:

  Paket sadrzi: 2 audjo - na kojjma su svi potrebni tekstovj

  djjalozj. 1 audjo CD sa vezbanjem recj. Na njemu mozete

  da cujete sve recj i jzraze, prj tom da vezate recj i jzgovor.

  1 audjo CD za slusanje usput. CD sa kompletnom pricom u nastavcima, kao sa odabranjm recenicama za vezbanje. Sa ovjm CD-om mozete da ucjte svugde da tako brze savladate jezjk.

 • 1 Dolazak hotel Pozdravljan]e Predstavljanje Brojevi od do 9 G/agoli -. poeetku: Ucenje recj potrebnih u hotelu :1.:1. Za slu5anje: Krjs i Stefanj dolaze u hotel :1.2 veibanja: Predstavljanje - Excuse me sorry - Brojevi od do 9, glagol :1.4 "- kraju: Kultura i i - Pozdravljanje :1.8

  2 Na prljem Navodenje porekta Zemlje nacionalnosti lznosenje i prihvatanje d Brojevi od 10 do 19 Present slmple

  ~ poetku : Na prjjemu :1.9 Za sluSnje: Odakle ste? - Zemlje - Naglasavanje 20 W'eianja: Nesto za ? - Prent slmple -

  ~cjonalnosti - Brojevj od 10 do 19 22 -. kraju: Kultura oblcaji - Small talk 26

  restoran Opisivanje osoba ~g/ranje Brojevi od 20 do 90 Pridevi Clan

  -. poetku : U restoranu 27 Za slusanje: Kako on jzgleda? - Opisivanje osoba 28 1\/eibanja: Negjranje - lzrazavanje dopadanja - Brojevj od 20 do 90 - Prjdevj - Clan 30 ~ kraju: Nazjvj zanjmanja 34

  4 Na recepcljl reci potrebnih hotel Glagol can Postavljanje pltanja fllu poetku: Hotelske sobe - lma 11 jos slobodnih

  s? 35 Za slusanje: Na recepcjji - Pitanja - Telefonski r.ugovori - Cene 36

  '-ianja: Pjtanja - lntonacjja - do jfi -Gwtgol can - Koliko? 38 IN8 kraju: Kultura i - Dorucak 42

  lekcljama Sadrzaj

  Ponavljanje 1 Komunlkaclja: Povod za razgovor - Qpjsjvanje osoba - Davanje informacija nekoj osobl 43 Gramatlka: Cene - Pitanja odgovorj - Glagol have - Jednina mnozina 45 Upotreba rel: Clan - Predstavljanje -Porodica 49

  5 Opislvanje okoline Oblici mnoifne There ls/ There are Doba dana, tacno vreme, danl nedelji lzraiavanje molbe i zahvatnostl

  Na poetku: Predeli 5:1. Za slusanje: Opisivanje nekog mesta - Qfjci mnozine 52 Vezbanja: There ls/here are - Doba dana i tacno vreme - Dani u nedefjj - Radno vreme 54 Na kraju: lzrazavanje molbe zahvaJjjvanje 58

  6 lznosenje predloga i reakcija ponudu Present continuous Aktivnosti slobodno vreme

  Na poetku : Sta zelite za dorucak? - Predlozj 59 Za slusanje: Planiranje - Reakcjja na predlog 60 Vezbanja: Da 11 treba da idemo u kupovinu? -Prjhvatanje i odjanje ponude - Present contJnuous - Aktivnostj u slobodno vreme 62 Na kraju: Kultura -

  Utivo odjanje 66

  7 prodavnlcl Kupovanje poklona Rednf brojevl Opfs pravca kretanja poretlivanje Na poetku : U prodavnici 67 Za slusanje: Kupovanje poklona - Rednj brojevj 68 Vezbanja: Raspjtivanje pravcu - Kupovina -Present contlnuous - Trazenje jnformacija - Poredenje 70 Na kraju: - Kultura i - Kupovjna 74

  Jive 15

 • Sadrzaj lekcljama

  8 Razgovor aktivnostima i hrani Buduce vreme s g/ago/om wlll vreme Predlozl Llcne zamenice

  Na poeetku: Meri i Stefanj u cajdzinici 75 Za slusanje: Razgovori aktivnostima hranj 76 Vezbanj a: Buduce vreme s glagolom wtll - Tacno vreme - Predlozj 78 Na kraju: Ljcne zamenjce - Kultura - Placanje 82

  Ponavljanje 2 Komunlkaclja: Sjtuacjje u kafjcu, u slobodno vreme, u hotelu, prilikom kupovine - Sta iste Vi ucjnili? 83 Gramatlka: Predlozi - Present contlnuous - Oici prezenta - Negiranje 85 Upotreba recl: Putovanja - - Meseci 88 lzgovor: Naglasavanje - Akcentj 90

  9 Svakodnevlca hotelu Pitanja i ialbe was 1 were Telefonlranje Spelovanje Na poetku : Radni dan u hotelu 91 Za slSanje: Molbe i zale u hotelu 92

  Veianja: Da neSto nije u redu? - was i were - orisni izraz.i prilikom telefoniranja - Spelovanje 94 Na kraju: Nesto vise buducem vremenu sa wlll -Specifjcnosti telefoniranja na engleskom jeziku 98

  10 Poruke telefonskoj sekretarici Past slmple th Poslovni eng/eski jezik Direktna 1/ndlrektna pltanja Na poetku: Telefonski pozjv 99 Za slusanje: Where ls Mary? - Poruka na telefonskoj sekretarjci 100 Vezbanja: Past slmple - Pravilni i nepravilnj glagolj - lan th - Poslovni engleski jezik 102 Na kraju: Direktna i indirektna pitanja 106

  11 U pabu Pitanja 1 negaclja Past slmple Naredbe 1 zahtevl Zel]e 1 cestltke Na pocetku: U pabu 107 Za slu5anje: Sta ste radili danas popodne? - Davanje uputstava 108 VeZanja: Naredbe i zahtevj - Zelje eestitke - Pjtanja negacjja u Past slmple 112 Na kraju: Kultura - Znacajne informacije

  1 kviju 1.1.4

  12 tzvestavanje svakodnevnlm aktivnostima tzvlnjavanje Odredbe za koliclnu some 1 Kratkl odgovort

  Na pocetku: Meri opet tu 115 Za slusanje: Stefani ima ulogu detektjva 116 Vezbanja: lzviniti sejlzrazitj zaljenje zbog necega - Odredbe za kolicinu - some, any, much many - Nesto korisno za godjsnji odmor 118 Na kraju: Kultura i i - Paovi u Engleskoj 122

  Ponavljanje Komunikacija: Snalazenje - Pravjlno reagovanje 123 Gramatika: Past slmple - Odredbe za vreme - Prjlozi za kolicjnu 125 Odrede: Odmor - Kupovjna - Kancelarjja - Glagoli 127 lzgovor: Recenicna melodjja 130

  13 Opisivanje dogac1aja have to must lf Prisvojne zamenfce Sobe Na pocetku: Sta se desjlo? 131 Za slusanje: Tajna vecerajMistery Dlnner -

  uica? 132 Vezbanja: Have to must - Pozdravljanje - Uslovne recenjce sa veznjkom lf - Prjsvojne zamenjce - Sobe 134 Na kraju: Kultura - Elektronska n posta 138

 • 2.4 ? Odevanje Citanje .,mna lzraiavanje mfsljenja Present pafe.:t

  poeetku: Pretpostavke/Nagaanja 1.39 :Z. slu5anje: Who's the murderer? 1.40

  liii!l:anja : Odevanje - Citanje godina - Pro51ost -~nje misljenja - Present perfect 1.42

  llkazivanje: Resenje zagonetke jos jedna nova .zgooetka 1.46

  15 Odlazak pozoriste Uctlva pitanja Vpuclvan]e kompl/menata Uporedivanje stvari Delovl tela 1 trenutno stanje

  poeetku: Odlazak u pozoriste 1.47 Za slusanje: Tlckets for The Mousetrapl - Detaljno razumevanje 1.48 VeZanja: Uctiva pjtanja - Upucjvanje

  pljmenata - Poreenje stvari - U pozoristu - Delovi tela trenutno stanje 1.50 l!lia kraju: Kultura oblcajj - Nesto vise predstavj n. Mousetrap 1.54

  lekcljam a Sadrzaj

  16 Rastanak Zahvaljivanje for i slnce Vremenske prilike Present contlnuous veznici Na pocetku: Scena rastanka 1.55 Za sluSnje: Goodbye everyone! -Rastanak 1.56 Vezbanja: for i slnce - Vremenske prjlike - Present contlnuous - Veznici 1.58 Na kraju: Sta se onda desjlo? - Kultura -Engleskj praznici 1.62

  Ponavljanje 4 Komunikacija: Svakodnevne sjtuacije - Odgovori i reakcije 1.63 Gramatika: Present contlnuous - Veznici - Prjlozi za vreme - Past slmple ili Present perfect - Glagolj morati smeti 1.65 Upotreba recl: Odevanje - Vremenske priljke 1.68 lzgovor: Glasovi i naglasavanje 1.70

 • Sadrzaj kategorijama

  Dljalozl Na recepciji Lt V2, v4, vs Odakle ste? L2 V, V4, V5, V Opisivanje osoba L v. vs. vs Pitanja na recepcijj L4 v. vs L9 v. vs, v Koriscenje slobodnog vremena LS v, V4. vs. v Pravljenje planova L v. v4 Kupovanje poklona L 7 v. vs Razgovor aktivnostima i jelu L8 v, vs Where's Mary? L10 v, v4, vs Ukafanj L11 V,V4 Meri opet tu