polka powiatowa

Download Polka powiatowa

Post on 24-Jul-2016

235 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Beata Maciejewska

TRANSCRIPT

 • polkapowiatowa

  Beata Maciejewska

  i zielona modernizacja

  P

  o

  l

  k

  a

  p

  o

  w

  i

  a

  t

  o

  w

  a

  B

  e

  a

  t

  a

  M

  a

  c

  i

  e

  j

  e

  w

  s

  k

  a

  Bardzo interesujce ujcie: kobiety z maych miejscowoci w Polsce zaprezentowane w odniesieniu do najwaniejszych politycznych trendw, i do kobiet z caego wiata!

  Dorota Chaat Radna miasta Koszalina

  Polecam lektur tej ksiki. Ciekawe, innowacyjne spojrzenie na rwno szans przez pryzmat wyzwa dotyczcych zmian klimatycznych i ochrony rodowiska.

  Magorzata FuszaraEkspertka Rady Europy do spraw wprowadzania rwnoci pci

  do gwnego nurtu dziaa politycznych i spoecznych

  Znakomite i budujce przykady dziaalnoci nowoczesnych kobiet w zielonej gospodarce!Lidia Geringer de Oedenberg

  Kwestor w Prezydium Parlamentu Europejskiego

  Polka powiatowa jest tego warta! fi nansowego napdu z zielonych technologii i satysfakcji z samowystar-czalnoci nie tylko energetycznej. Ta ksika podpowiada, jak to zrobi w zgodzie ze sob i otoczeniem. Kobieca zielona modernizacja zmieni wiat.

  Magdalena rodaCzonkini Rady Programowej Kongresu Kobiet

  Podczas autostopu w Norwegii, 25 lat temu, pewna cudowna rodzina przyja mnie w swoim domu. Byo tam sporo ksiek. Jedna z nich przykua moj uwag. To by bestseller Susan Faludi, ktry dopiero teraz zosta przetumaczony na jzyk polski i zapewne trafi do domw wielu Polek. Cho pewnie nie do Polek Powiatowych, bo to bya ksika dla Powiatowych Amerykanek. Na szczcie jednoczenie ukazuje si ro-dzimy produkt, mona rzec swojski, ktrego przesanie jest niemal identyczne. Jak brzmi? Dwie najwiksze nierwnoci wok nas to nierwno ekonomiczna i nierwno kobiet. Poniewa gospodarka jest jednym z fi larw funkcjonowania wiata, a nierwno ekonomiczna zawsze dotyczy przede wszystkim kobiet, to cenny jest kady projekt, kady pomys, ktry pozwala obie te nierwnoci niwelowa jednoczenie. Zielo-na modernizacja jest jedn z takich propozycji. Zapewne wiele Polek po przeczytaniu tej ksiki podzieli moj opini. I nie do na tym zamieni j w czyn.

  Magorzata Tkacz-JanikRadna Sejmiku Wojewdztwa lskiego

  ISBN 978-83-930412-3-7

 • polkapowiatowa

 • Beata Maciejewska Polka powiatowa i zielona modernizacja

  Redakcja: Zo a Psota

  Wsppraca redakcyjna: Liliana Religa

  Projekt, opracowanie gra czne, skad:Agnieszka Kraska Ultra-Fiolet

  Na okadce: Karolina SkowronZdjcie: Agata Kubis

  Druk i oprawa: Omegapress, Sosnowiec

  ISBN 978-83-930412-3-7

  Fundacja Przestrzenie Dialogu Gdask 2013prawa autorskie do zdj: zgodnie z licencj wskazan przez autorw

  Fundacja Przestrzenie Dialoguul. Zakopiaska 32b/480-142 GdaskKontakt: biuro@przestrzeniedialogu.orgwww.przestrzeniedialogu.org

  Ksika wydana we wsppracy z Fundacj im. Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce

 • Beata Maciejewska

  polkapowiatowa

  i zielona modernizacja

 • Wstp .................................................................................

  Zielona modernizacja: miejsca pracy i rwno

  spoeczna ..........................................................................

  Kobieta: centrum ekoinnowacyjnoci ...............................

  Kobiety i energia ...............................................................

  Kobiecy ruch oporu ...........................................................

  Kobiet woanie na Puszczy ................................................

  Kobiety w wiejskiej przestrzeni postkonsumpcyjnej .........

  Kobiety wiata ...................................................................

  O autorce i wydawcach ......................................................

  SPIS TRECI

  5

  9

  27

  43

  59

  71

  81

  91

  115

 • 5WSTP

  MASZYNY FINANSOWE napdzajce zielon go-spodark ruszaj: 20% budetu Unii Europejskiej na lata 20142020 przeznacza si na inwestycje zwizane z ochron rodowiska i klimatu. Dla Polski powiato-wej oznacza to dynamiczny rozwj zielonych usug, zielonego przemysu i zielonych miejsc pracy, m.in.

  zwizanych z efektywnoci energetyczn i odnawial-nymi rdami energii. Dobre i trwae perspektywy tworz si take w sektorach osadzonych w szerokim kontekcie zrwnowaonego rozwoju: ekologicznym rolnictwie, zielonym budownictwie, nowoczesnym transporcie itd. Kto skorzysta na tej przemianie?

  yciowe cieki bohaterek tej ksiki splataj si z pytaniami o programy wczenia kobiet do gwnego nurtu polskiej

  polityki i zielonej modernizacji.

 • 6Polka powiatowa i zielona modernizacja

  Na caym wiecie od Stanw Zjednoczonych po In-die, czyli wszdzie tam, gdzie rozwija si zielona go-spodarka rzdy pastw, samorzdy, orodki naukowe i organizacje pozarzdowe zajmuj si wczaniem ko-biet w nowy ad spoeczno-gospodarczo-ekonomiczny. W Polsce na razie nie wida jaskek zwiastujcych czenie zielonej gospodarki z wyrwnywaniem szans kobiet i mczyzn, bo ani jedno, ani drugie nie jest ob-szarem wikszego zainteresowania decydentw. Nawet ich czenie wielu politykw uwaa za egzotyczne. Nie zmienia to jednak faktu, e dla Polek powiatowych zie-lona modernizacja jest szans na lepsze ycie. Ta ksika jest wic poszukiwaniem odpowiedzi na pytania: Czy zielona modernizacja poczona z wy-rwnywaniem szans kobiet i mczyzn jest w Polsce moliwa? W jaki sposb mona wzmocni Polki po-

  wiatowe? Kto i jak o tym decyduje? Osobiste hi-storie jej bohaterek ich indywidualne wybory i cenione przez nie war-toci s prezentowane z perspektywy strategii politycznych, lokalnej rzeczywistoci, dobrych

  praktyk z innych krajw. yciowe cieki splataj si z pytaniami o programy wczenia kobiet do gwnego nurtu polskiej polityki. Audytorki energetyczne, dy-rektorki lokalnych grup dziaania, sotyski i radne, rol-niczki i dziaaczki ekologiczne, uczestniczki ruchw oporu przeciwko niechcianym inwestycjom, kobiety, ktre porzuciy miasto na rzecz wiejskiego ycia, i te, ktre byy poza duymi miastami zawsze i chc tam

  pozosta otwarte na prac i zielon modernizacj, potrzebuj politycznego i systemowego wsparcia ich talentw, pracowitoci i aktywnoci. Ksik zamykaj wywiady z kobietami z caego wiata. Ich bohaterki opowiadaj o swoich sukcesach w zielonej gospodarce. Wane s dla nich oczywicie dobre zarobki, ale take samodzielno, moliwo ksztatowania rzeczywistoci w zrwnowaony spo-sb, spenianie si we wsplnocie i dbaoci o innych, praca, ktra nadaje sens yciu, ktr si lubi i ceni. Brana, w ktrej pracuj, daje kobietom ogromne moliwoci twierdzi Dagmar Wogt, jedna z liderek przemysu fotowoltaicznego w Niemczech. Zara-biam niele i wierz, e zielona gospodarka gwarantu-je dobre zarobki, ale w pracy na rzecz zrwnowaone-go rozwoju najwaniejsza jest pasja to sowa Evelyn Namary, koordynatorki ugandyjskiego oddziau Solar Sister, spoecznego przedsibiorstwa zajmujcego si wspieraniem kobiet z terenw wiejskich w rozwoju energetyki solarnej. Podobnie brzmi sowa Molly

  Czy zielona modernizacja poczona z wyrwnywaniem szans kobiet i mczyzn jest w Polsce moliwa? W jaki sposb mona wzmocni Polki powiatowe? Kto i jak o tym decyduje?

  Dziaaczki antyatomowe z Polski przed Parlamentem Europejskim.

  foto

  : gre

  ense

  fa /

  Flic

  kr.c

  om

 • 7Morse ze Stanw Zjednoczonych, wynalazczyni eko-logicznego plastiku. Mam poczucie, e tworzymy technologi, ktra moe zmieni wiat, i to daje mi si. Bardzo mi zaley na ochronie Ziemi i produkcji prawdziwie zielonych, opacalnych materiaw, pozy-tywnie wpywajcych na rodowisko. Mamy nadziej, e innowacyjna perspektywa tej publikacji pozwoli dostrzec yzne pole szans w Pol-sce, ktre trzeba obsadzi dobrymi rozwizaniami po-litycznymi i prawnymi. Chcielibymy, aby ta ksika

  staa si punktem wyjcia dyskusji, prezentacji kon-kretnych propozycji i wprowadzenia zielonej polityki oraz rwnoci szans na szerokie polityczne sceny w gminach, powiatach i na szczeblu krajowym. Za wsplne denie do tego celu bardzo serdecz-nie dzikujemy caemu zespoowi, ktry pracowa nad t ksik, a szczeglnie Agnieszce Krasce autorce projektu grafi cznego, Zofi i Psocie redaktorce, i Li-lianie Relidze koordy-natorce prac nad wy-wiadami z bohaterkami z zagranicy. Jestemy wdziczni wszystkim osobom i instytucjom, ktre przyczyniy si do powstania ksiki. Dzi-kujemy take wszystkim jej bohaterkom, kt-re nie szczdziy czasu i energii, aby zaprezentowa swoje dokonania i opinie. Mamy nadziej, e odnajd w tej ksice inspiracj do dalszych dziaa i same sta-n si inspiracj dla innych kobiet do wyboru zielonej cieki.

  Chcielibymy, aby ta ksika staa si punktem wyjcia

  dyskusji, prezentacji konkret-nych propozycji i wprowadzenia

  zielonej polityki oraz rwnoci szans na szerokie polityczne

  sceny w gminach, powiatach i na szczeblu krajowym.

  Wstp

  Zielone miejsca pracy teraz, Jestem gotowa na zielon gospodark.

  Beata Maciejewska, autorka, prezeska Fundacji

  Przestrzenie Dialogu

  Knut Dethlefsen, dyrektor Fundacji im. Friedricha Eberta

  Przedstawicielstwo w Polsce

  foto

  : gre

  enfo

  rall.

  org

  / Flic

  kr

 • foto

  : Aga

  ta K

  ubis

 • 9ZIELONE MIEJSCA PRACY

  Podstawowe pojcia

  ZIELONE MIEJSCA PRACY su ochronie rodo-wiska, przywracaniu lub zachowaniu jego natural-nego stanu. S znane od dawna, ale obecnie mamy

  do czynienia z ich now skal i wymiarem, z przeni-kaniem zielonych elementw do tradycyjnych, od dawna istniejcych zaj i zawodw.1 Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego, serwisu rowerowego, praca w wydziale rodowiska urzdu gminy, produk-cja i instalowanie paneli sonecznych to przykady zielonych miejsc pracy.

  Zielona modernizacja czy innowacyjne technologie z ochron rodowiska