planul de amenajare a teritoriului zonal (patz) facultatea de geografie ... evidentierea speciilor...

Download PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL (PATZ) Facultatea de Geografie ... Evidentierea speciilor pt

If you can't read please download the document

Post on 02-Mar-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • RAPORT DE MEDIU Planul de amenajare a teritoriului zonal (PATZ) Valea Hârtibaciului. Judeţul Sibiu

  0

  PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL (PATZ)

  VALEA HÂRTIBACIULUI, JUDEŢUL SIBIU

  Raport de mediu Beneficiar: MINISTERUL DEZVOLTǍRII REGIONALE ŞI TURISMULUI Proiectant: UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ - NAPOCA Facultatea de Geografie

  Şef de proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean

  Responsabil temă: Prof. univ. dr. Alexandru Ozunu

  Februarie 2012

 • RAPORT DE MEDIU Planul de amenajare a teritoriului zonal (PATZ) Valea Hârtibaciului. Judeţul Sibiu

  1

  COLECTIV ELABORARE

  1. Prof. univ. dr. Pompei Cocean – Şef de proiect

  2. Conf. dr. Alexandru Ozunu – Responsabil de temă

  3. Sef lucr. dr. Iuliu Vescan – Coordonator colectiv

  4. Şef lucr. dr. Radu Mihăiescu

  5. Conf. dr. Liviu Muntean

  6. Prof. univ. dr. Victor Sorocovschi

  7. Şef lucr. dr. Viorel Gligor

  8. Şef lucr. dr. Sorin Filip

  9. Şef lucr. dr. Raularian Rusu

  10. Şef lucr. dr. Ioan Fodorean

  11. Teh. Nastasia Boia

 • RAPORT DE MEDIU Planul de amenajare a teritoriului zonal (PATZ) Valea Hârtibaciului. Judeţul Sibiu

  2

  CUPRINS

  INTRODUCERE 3

  I. CONŢINUTUL PATZ 6

  1.1. Conţinutul şi obiectivele principale ale planului 6

  1.2. Dezvoltarea durabilă a zonei (principii şi obiective) 8

  1.3. Etapizarea procesului de planificare 12

  II. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PATZ 14

  III. POLITICI PROGRAME SI CORELAREA CU OBIECTIVELE PLANULUI 20 IV. RELAŢIA CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE 21

  V. ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI ALE EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI

  22

  5.1. Calitatea aerului 23

  5.2. Calitatea apelor 23

  5.3. Gestiunea deşeurilor şi degradarea solurilor 40

  5.4. Calitatea vieţii în raport cu nivelul dotărilor tehnico-edilitare 39

  VI. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE, RELEVANTE PENTRU PLAN 53

  VII. CARACTERISTICI DE MEDIU POSIBIL A FI AFECTATE SEMNIFICATIV DE IMPLEMENTAREA PLANULUI

  54

  VIII. OBIECTIVE DE PROTECŢIA MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAŢIONAL, COMUNITAR SAU INTERNAŢIONAL, RELEVANTE PENTRU PLAN

  56

  8.1. Obiectivele de protectia mediului stabilite la nivel national, comunitar sau international relevante pentru PATZ

  57

  8.2. Stabilirea obiectivelor de mediu locale relevante pentru teritoriul analizat 60

  IX. POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ÎN LEGĂTURĂ CU OBIECTIVELE STRATEGICE PROPUSE

  63

  9.1. Identificarea şi selectarea preliminară a obiectivelor şi măsurilor din PATZ 66

  9.2. Evaluarea matriciala a potentialelor efecte semnificative asupra mediului 72 X. GRADUL DE AFECTARE A BIODIVERSITĂŢII ŞI A ECOSISTEMELOR 84

  10.1. Protecţia biodiversităţii şi a peisajului 84

  10.2. Evidentierea speciilor pt. care au fost desemnate siturile Natura 2000 84

  10.3. Evidentierea si prognozarea impactului asupra ariilor, habitatelor si speciilor 92

  10.4. Masurile de reducere a impactului planului asupra habitatelor si speciilor 93

  10.5. Peisajul cultural şi agricultura ecologică 94

  XI. MĂSURI DE PREVENIRE/REDUCERE ŞI COMPENSARE A EFECTELOR ADVERSE ASUPRA MEDIULUI

  96

  XII. MOTIVAREA CONCLUZIEI EVALUĂRII 109

  XIII. MĂSURI PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE 110

  XIV. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 113

 • RAPORT DE MEDIU Planul de amenajare a teritoriului zonal (PATZ) Valea Hârtibaciului. Judeţul Sibiu

  3

  INTRODUCERE

  Obiectivul procedurii de evaluare strategică de mediu este acela de a asigura un nivel

  înalt de protecţie a mediului şi de a contribui la integrarea consideraţiilor cu privire la

  mediu în pregătirea şi adoptarea anumitor planuri şi programe, în scopul promovării

  dezvoltării durabile, prin efectuarea eveluării de mediu a planurilor şi programelor a

  cărori măsuri-implementarea poate avea efecte semnificative asupra mediului.

  Documentaţia „Planul de amenajare a teritoriului zonal Valea Hârtibaciului. Judeţul

  Sibiu. Restructurarea relaţiei urban-rural în contextul coeziunii teritoriale” s-a înscris de

  la bun început printr-o analiză minuţioasă a situaţiei existente, o determinantă a

  vehiculării unor scenarii-diagnostic şi a formulării unor ample şi complexe prognoze de

  dezvoltare teritorială.

  Realizarea documentaţiei a avut la bază principiile impuse de sintagma „dezvoltare

  durabilă”. Aceasta este considerată drept un corolar al tuturor formelor de dezvoltare

  socio-economică, prin păstrarea unui echilibru constant între afirmarea sectorului

  economic şi protecţia mediului şi a valorificării raţionale a resurselor naturale sau,

  conform definiţiei unanim cunoscute, dezvoltarea durabilă „este acea dezvoltare care

  urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor

  viitoare de a-şi satisface propriile nevoi” (Raportul Brundtland, 1987). Apărut într-un

  context al confruntării cu o criză globală a epuizării resurselor naturale şi a degradării

  continue a mediului, dezbătut de către comunitatea internaţională încă din anii '70 (la

  Stockholm). Această paradigmă s-a impus în urma conferinţei Naţiunilor Unite de la Rio

  de Janeiro, din 1992, plecând de la necesitatea asigurării pentru generaţiile viitoare a unui

  suport cel puţin la parametrii calitativi şi cantitativi actuali. În acest context, nu se

  interzice dezvoltarea economică actuală, însă se impune schimbarea strategiei de

  dezvoltare pentru a respecta mediul şi a promova un mod de utilizare conştientă a

  resurselor naturale de care dispunem.

 • RAPORT DE MEDIU Planul de amenajare a teritoriului zonal (PATZ) Valea Hârtibaciului. Judeţul Sibiu

  4

  Analiza strategică de mediu este un instrument deosebit de important, care are

  mecanisme specifice prin care evaluează impactul pe care îl pot avea măsurile din PATZ

  asupra mediului, acesta din urmă identificat prin intermediul obiectivelor de mediu

  relevante.

  Pe tot parcursul elaborării şi avizării evaluarea strategică de mediu pune la dispoziţie

  pârghii prin care măsurile cu impact semnificativ de mediu pot fi ajustate în aşa fel încât

  impactele potenţiale să nu modifice substanţial calitatea mediului, aşa cum a fost ea

  definită ca şi referinţă.

  Implementarea sistemelor bazate pe planificare strategică poate fi realizată doar prin

  integrarea politicilor de mediu în toate celelalte politici sectoriale, aceasta fiind şi una din

  principiile de bază al protecţiei mediului, angajament care se regăseşte în legea cadru a

  protecţiei mediului (art. 3.lit.a din OUG 195/ 2005 privind protecţia mediului aprobată

  prin Legea 265/2006): „a) principiul integrării cerinţelor de mediu în celelalte politici

  sectoriale;"Acest principiu presupune decizii politice importante, dar şi colaborare între

  autorităţile de mediu şi autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, care au la

  rândul lor atribuţii şi responsabilităţi stabilite în legea mediului.”

  Gestionarea unui sistem complex, cum este teritoriul unei ţări, sau o parte a acestui

  teritoriu, impune o abordare integrată, capabilă să recunoască interesele multiple ale

  utilizatorilor, care de multe ori se suprapun/întrepătrund, într-o manieră raţională şi

  coordonată. Aceasta impune, printre altele şi o evaluare a impactului anumitor

  planuri/programe/proiecte în vederea utilizării resurselor naturale în beneficiul social şi

  economic al generaţiilor actuale şi viitoare, fără prejudicierea bazei existente de resurse şi

  prin asigurarea conservării proceselor ecologice.

  Tipul de document care în unele state membre este considerat a fi un plan, este cel care

  stabileşte modul în care este propusă implementarea unei scheme sau a unei politici.

  Acestea pot fi, de exemplu, planuri de utilizare a terenului care stabilesc modul în care va

  avea loc dezvoltarea, ori prevăd reguli sau linii directoare referitoare la tipul de

 • RAPORT DE MEDIU Planul de amenajare a teritoriului zonal (PATZ) Valea Hârtibaciului. Judeţul Sibiu

  5

  dezvoltare care corespunde unei anumite zone, sau determină criteriile care trebuie luate

  în considerare pentru dezvoltarea ulterioară.

  Raportul de mediu a fost realizat în conformitate cu HG 1076/2004 privind stabilirea

  procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe ( publicată în

  Monitorul Oficial, partea I, nr 707 din 5 august 2004)., care transpune Directiva

  2001/42/EC (Directiva SEA) cu respectarea conţinutului cadru din Anexa 2. al acesteia

  precum şi cu recomandările metodologice din “Manualul privind aplicarea procedurii de

  realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe”, elaborat de MMGA si ANPM,

  aprobat prin Ordinul nr. 117/20