phan thiet ke ken trijc - muc lijc ban ve thiet ke * phan thiet ke kien trijc *phan thiet ke ket cau

Download phAn thiEt kE kEn TRIJC - MUC LIJC bAn VE thiEt kE * phAn thiEt kE kiEn TRIJC *phAn thiEt kE kEt cAu

Post on 03-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • phAn thiEt kE kEn TRIJC

 • MUC LIJC bAn VE thiEt kE

  * phAn thiEt kE kiEn TRIJC

  *phAn thiEt kE kEt cAu

  * phAn thiEt kE dEn

  * phAn thiEt kE cAp NUOC

  * phAn thiEt kE THOAT NUOC

 • * Tl lejxRh i m j1031 I,

  ,.. —VXTRSXD i"

  .... /

  .... ....

  .... ...

  /""

  C) CJ CJ ·:r

  At——

  SAN &RNW

  I 4500 I ¥

  15000

  21000

  |150oj

  ,F

  i soM ad dAn

  ram dog "\

  B "

  a a a "J

  A}

  :---- ;iGu ::)j':"')yU ,|500,

  7'

  4500 15000

  0 {»

  21000

  © ©

  I 1500 ,

  -,

  ® ©

  mAt bAng tOng thE TL 1/100

 • GHI CM : 6500 2500 . 6000

  pg re?

  d

  3100 3400 . 1140 I 1360 . 3000 j, 3000 J

  r'

  a x ^ ^ a ^

  T NEN TANG TRET yy NEN WC TRET (C)' CAEJ THANG O, ' :

  r_r"

  E "' ' "li La C' " \4Gi 4I -LAT GACH BACH MA 40OX400 I -LAT GACH BACH MA NHAM 250X250 Y - MAO BAC OBWA_GRANITE D.20( tmi mohg cojc O II \/· ·q C\l = O

  tj « -LZ!?V\ [4LOTM.75D.1O ©. kho C)) ·1|b/ tZ 0 C, S!, 24-LOP V ALDTM.50 D.30-50 -Lap ch6ng THAM "' ') f "II C Y " " _ 4.

  4

  - BAC THANG BTCT / WC m O BEWp.AN , :2 µ O -LOP BT DA 4X6 M.lOO D.lOO -L(3P VUA LOT M.50 D.40 TAO D6C I , O +0.250 I Ill O ) " " = O

  - BAN BTCT (XEM BVKC) ' 7 O i iS) +0.300 O O " " ' , O" rTjL N " - _ SI N-LOP CAT Tud[ NU(3C DAM KI -L(3P BT DA 4X6 M.1OO D.lOO / " >/" L

  -LZ!?V\ [4TRANM.75D.15 O D1,;j 1>\ (J° " O Gb

  1

  " " ' " ;2 "\, j °' - 2600 ^ ,µoq 2200 j600 -4 8-LOP DAT tU NHIEN -LOP CAT TUOI NU(3C DAM KI N rr -SZN N\ ZC HOAN THIEN \ dwi " .

  -l(3pdAt tunhien m,)"' - p " 8 ° U ,,_~

  nha-xe rr n o' .j N N .K LC) o i > N \ >

  , ,=L I J ±0.000 _L o

  ', Il . 4Jl i "' )" .. u ' -L. ,

  {{A) " i ^ -

  15000 t (

  G) © © © G) to

  mAt bAng trEt TL 1/100

  GHI CHtj : xem chi tiet cAu thang , xem chitEt vE sinh

  J

  6500 , 2500 , 1700 . / 4300 .

  ?/ j? C"

  , 3100 ,| 3400 1¶j800 ,. 700 , 3001f 1700 , 4300 J

  e_

  l nEntAnglUng nEnwctAnglUng S cAuthang B SI ! "J jL" 8 Tj,/,/ " 8" I 8" " i -mAt bAc 6pda granite d.20 450 ^ s4 " 9 (© I; k GY)

  -lat gach bach ma 40ox400 T -lat gach bach ma nham 250x250 - g" — " E> — S " -L(3P VTJA LOT M.75 D.lO m, lan,an P.KHACH 11 ||Im " " m "4

  -lop vua lot m.50 d.30 -lop ch6ng tham (3 lop flrtkote) 450 [I s4 +2.900 _L 7 Iljj\ 8 - bAc thang bkt \ p.kMch _ 5 :9 i3 ":jj wc ©

  ban btct (xem bvkc) lop vua lot m.50 d.40 tao Mc "" j i^ "2'850 _L n o 'i S2j o o

  , -banbtct (xem bvkc) q'- i _ < ~1rT q i ,q 8-lop vua to tran -ban btct (xem bvkc) , 450 ' A s4 3 15 \ .,17):!- " ' — ¶ -lop vua tran m.75 d.15 =" i " ,m, " phong ngu = m

  -scnnuCjchoAnthiEn -scnnu(3choAnthiEn -,,Nnu(3cho^n"E" A '50 :Z i' ' ' i' " "' 7(\""' i "'"'"-L i i"' li, ,

  4^

  ., 3000 :, 3500 I 2500 ,I, 3000 I 3000 ,.

  g > r

  15000

  Q) © © © © © mAt bAng tAng LUNG TL 1/100

  C.TY TNHH D.TTJ XD HAI THANH GIAM D6C QUAN LY KY THUAT THIET KE -VE CM DAU 'U CONG TRINH : NHA PHD BANVE

  HAI THANH DC:79/62T2 QL13 P.26, Q.BT "HE"KEKYTHUAT

  ...0...

  Tru sz: 208 WlhWlg Loj>F.Tah Quy- Q.Tah Phu- tp.hcm

  Vpdv: 198/77, 'M zrtg SO©, F.BHH, Q.B Tah, tp.hcm TEN BAN VEf HT: ...

  Website: xaydungthietkenha.com - Tel : (OB) 62739050

  hO la CONG lAp KTS.NGUYEN TEN KHUE KTS.DANG THANH TAN TRAN HUU MANH kt 1

 • XEM CHITIEW VEJSINH XEM CHI TIET ve SINH

  ghi cM :

  - 6500 ) "" 2500 ,. 1300 ' ) 4700 -} e"

  r 800 ,. 3100 ,| 3 00 1 .0800 , 700 , 8001?9 1300 . 4700 J

  }j j / } C"

  " " " Cq ^ " ^ a " {B)· m· i ' Ap i GG/L NEN TANG LAU w NEN WC TANG LAU C CAU THANG -T ' °" 4 4

  lAt gach bach ma 40ox400 I lAt gach bach ma nhAm 250x250 i mat bAc 6p dA graniie d.20 (tIm mCjng cO) ":§ - - " ' \ C q YJ] / " 8" I 3 wc © 9sFi wc w n

  i L

  -lOp vua lOt m.50 d.30 -lOp ch6ng thAm (3 lOp flinkote) -l(3p vua lOt m.75 D.lO 8 o +8.950 I, = li +8.950 I, a S _ "

  ~ © - s3 o +5.750 " 7 ii ,,, +5.750 o m X"o 'i i Ill " 'O- bAn btct (xem bvkc) -lOp vtja lOt m.50 d.40 tao dOC - bAC thang btct n ±1 n

  -lOpVUatO trAn -bANbtctCxembvkc) -Unbtct (xembvkc) ¢ g " " I r\\_ " : d :: I //j S "' g 8

  - scn Mdc hoAn thiEn - scn nUOC hoAn thiEn -Lap vua trAn m.75 d.15 m- " I Mjng NGU dwi _ - l==t DWlt, Mjng ngU " +9.000 I " " 1 \, 17 m~\ " "9.000 I

  -scnnuOchoAnthiEn li rD, "'"°° '; li // d' § d3 \ i "'"°° j; ¶ I i ,

  ^. @6, " W !9 K"

  ^ ^^

  ,, 1200 , 3000 3500 2500 , 3000 3000 J?{

  )? r"r"

  J-r

  r"-

  15000

  Q) © © © © ©

  MAQBANG LAFJ l-2 TL 1/100

  4K? ^

  xem chi tiet ve sinh

  , 1200 , 6500 , 2500 . 1200 , 3200 , 1600 ,,r r'r' .GHI CHtj :

  , 1200 , 3900 ,| 2600 fO, 1700 r. 1200 , ) 3200 ,,, 1600 ,,

  r thang lCn mai

  {g .

  %..

  4,,

  " " " ^ " ^ " " ° lly ° aj / °l nEn TANG LAU ,W,- NEN WC TANG LAU iCy CAU THANG & "I bj , #wc I? 1\

  %.L

  i - lAt gach bach ma 40ox400 T -lAt gach bach ma nhAm 250x250 j -mAt bAc 6pda granited.20 (tim mONg cO) = o I

  L(3P VUALOTM.50 D.30 -LOP CH6NG THAM (3 LOP FLINKOTE) -LOPVUAL(5T M.75 D.1O S § Slf- p.'hd _L r [' : m iq WC p.jqgjj, § |4 san phdi n — +12.200 -j i3 I "12.150 I ~ "12.200 _c " , +12.150 I a

  -lOp vua l(5t m.50 d.40 tao d6C -bAc thang btct sAn THIfQNg " " I ~ ' \\ " o G

  -BAN BTCT (XEM BVKC) o %' l5|j|| \ \ ° q

  lOp vua m trAn -bAN btct (xem bvkc) bAn btct (xem bvkc) S 3 " l9 L= } S N

  -scn nU(3c hoAn 7Mn -scjn nU(3C hoAn thiEn -Lap vua trAn m.75 d.15 : ,,7" - 1 a 'k 17 dwi j| d3 i a

  -scNnU(3c hoAnthiEn ^ S! / "' 8 8 d4 \

  " W " d' 'I : ,{A} "" " 'h W "PI " 1

  L"l' '

  9500 I 1600 ., ? t

  , 1200 15000 tg r'e'

  ti> © {D © © ©

  mAt bAng tAng THUQNG TL 1/100

  C.TY TNHH D.TTJ XD HAI THANH GIAM D6C QUAN LY KY THUAT THIET KE -VE CM DAU 'U CONG TRINH : NHA PHD BANVE

  HAI THANH DC:79/62T2 QL13 P.26, Q.BT "HE"KEKYTHUAT

  ...0...

  Tru sz: 208 WlhWlg Loj>F.Tah Quy- Q.Tah Phu- tp.hcm

  Vpdv: 198/77, 'M zrtg SO©, F.BHH, Q.B Tah, tp.hcm TEN BAN VEf HT: ...

  Website: xaydungthietkenha.com - Tel : (OB) 62739050

  hO LA CONG lAp KTS.NGUYEN TEN KHUE KTS.DANG THANH TAN TRAN HUU MANH KT 1

 • " 'l'l lejxKh " """ I, 1031 I,

  ), 6500 I 2500 t 6000 I' ^ I' 1200 I 6500 I, 2500 I ~ I

  i--:)')?] i]i?ij:|'!j/ :'t" Iii!' Si 'li ) 1200 I 6500 I 2500 I 3000 I 3000 .I.

  15CXXJ

  ,15000

  0 © © G) © 'i' Q) {» © G} © ©

  mAt bAng trEt TL 1/100

  nOithAt mAt bAng lAu l-2 TL 1/100

  nOithAt

  I' 6500 ,| 2500 I 1800 I 42Ckj I 1200 I 6500 I 2500 I 6000 r '"'"L'

  ' " W"efest= 2 d=m©2 I " ' " " L , 'IE; Nh' "J " 9

  L-L-LLI O| l,nc,n -L-L-L_P.KHACH- &J' : :: sii2 hi , 8 'g: ::;gj(['71' ""

  Yt:lu : .IS ,3, S? q "~Qng O , L-L-I 15 L-L-

  L wPRONG NGGT 17 -7 !

  -L-l-l-l 5

  ® ; am=B . ':3" a—n I ® -— 'A . ' . ;5 - I, 3000 3500 I, 2500 ), 3000 I 3000 !,

  , 1200 , 15000 ,

  ,1 15OCO

  0 © © © © © 0 © © G} © ©

  mAt bAng tAng LUNG TL 1/100 mAt bAng tAng THI/QNG TL 1/100

  nOi thAt nOithAt

  C.TYTNHHD.TUXDHAITHANH glAM dOC QUAN LY KV thuAT THIET KE - VE criij Uu ttj - - X bANVE CONG TRINH : NHA pho

  HAI THANH DC:79/62T2 QL13 P.26, Q.BT "hE"kEkY7huAt

  ...0...

  Tru sz: 208 VblN\bg Loj>F.Tah Quy- Q.Tah Phu- tp.hcm

  Vpdv: 198/77, \M zRg SO©, F.BHH, Q.B Tah, tp.hcm TEN BAN VE[ HT: ...

  Website: xaydungthietkenha.com - Tel : (OB) 62739050

  . A R ^ ^ ^hO la cong lap kts.nguyen tien khue ktS.DANG thANH tan tran iirUU mANH kt 1

 • * Tl lejxeh ml m

  ,1 1000 ,1

  , 1200 , 3300 ,.600,. 9500 r 1200 ,

  r- thang leh aai

  \ "

  r — — — — — — — —- t:g "' LI _ i \">,

  i,D, NEN DAN MAI J / ir ^-, I '""""'i/ \ "7, 1/ SJp1m4w3 L '"""""""""I III '"""">/"^ \ , / I" jr"'"G» T GACHMEN \ / / ""'""'"%

 • * Hoa sat bdo vC: sat

  vuOng 1,4 cm, cach a= 8 cm

  1 70:,u,lhop:,:08) I ,,:On:m L ::: I 2760 ,;:

  2760- ^Z k Z

  U HljP cUa cuDn O U 0SO m * 4"G ·

  = m

  = m " " """"" a'lmV|i|'[') )) i!!))')! '_| - _| "oooA 01 B(J 02 BC) 02 BC)

  cUa cOng CI.TI. 1:50. , - CUA DID1.TL1:50.

  .,. ^ , ^ ) ) HOA sA"r C(;N(; . 'I'I. 1:50 . ^ ^ C ."" vat lieu: Slit , Song slit each a= 10 cm. if " * vat lieu: Sat kinh

  * s0"luang :01 cal. c a cuOn.tl 1:50. * SO' iuqng :01 cdi.

  ^E * SO iuqng :01 cdi.

  2° "t 3 m

  ·;'j gi ,® ,® ,® =, ,® =

  uz El " " R ' " " ' 2 ljC3lj ! Cl = Cl W S,± = U

  'l'lie!- '; tilt :\i ;q%i \i#i ';'fgf Hiili HOA sAt H.RAO I.TI. 1:50 1200 , - = , 14® 14® - , im

  16000

  sjy \t CUA sO SI.TL 1:50. CUA sO S2.TL1:50. CUASO S3.TL1:50.

  r m r * vAt lieu: silt kinh. * vQt lieu: silt kinh. * vQt lieu: silt kinh.

  if " * S0"liiQng :01 ctii. * S0"lUQng : 03 cali. * S0"lUQng : 02 cali.C A SO SWC.TL1:50.

  * vqt lieu: NhOm kinh, day 5 ly.

  * S0"lUQng :08 ctii.

  C.TY TNHH D.TIJ XD HAI THANH GIAM tjtsc QUAN LY KY THUAT THIET KE -VE CM DAU TU - X BANVE CONG TRINH :NHA PHO

  HAI THANH DC:79/62T2 QL13 P.26, Q.BT THETKE KYTHUAT

  ...0...

  Tru sd: 208 do E6c uc-F.Tan QuY- Q.Tan Phti- TP.HCM

  Vpdv: 198/77, Ditdng s6 8, F.BHH, Q.B T