Penerapan Keusahawanan

Download Penerapan Keusahawanan

Post on 21-Jun-2015

153 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Pembangunan Keusahawan Penerapan Keusahawanan </li></ul> <p> 2. Objektif Pada akhir sesi ini, peserta dapat Membangunkan tahap kompetensi keusahawanan diri Mempamerkan ciri keusahawanan dalam diri 3. Analisis Kompetensi Usahawan BerjayaAnalisis Kompetensi Usahawan Berjaya 1.1. InisiatifInisiatif Sikap individu yang berinisiatif adalahSikap individu yang berinisiatif adalah Melakukan usaha atau sesuatu sebelum terpaksaMelakukan usaha atau sesuatu sebelum terpaksa melakukannya, dipaksa oleh kerajaan atau diarah untukmelakukannya, dipaksa oleh kerajaan atau diarah untuk melakukannyamelakukannya Giat berusaha untuk mengembangkan perniagaan dalamGiat berusaha untuk mengembangkan perniagaan dalam bidang-bidang, keluaran atau perkhidmatan yangbidang-bidang, keluaran atau perkhidmatan yang barubaru 4. 2.2. Melihat dan Merebut PeluangMelihat dan Merebut Peluang Sentiasa mencari dan melihat peluang yang wujud diSentiasa mencari dan melihat peluang yang wujud di persekitarannya dan kreatif serta mampu merebutpersekitarannya dan kreatif serta mampu merebut peluang peluang tersebutpeluang peluang tersebut Merebut peluang peluang yang luar biasa dalamMerebut peluang peluang yang luar biasa dalam memperluas pasaran, menggunakan teknologi baru,memperluas pasaran, menggunakan teknologi baru, mendapatkan tempat perniagaan, mendapatkanmendapatkan tempat perniagaan, mendapatkan bantuan kewangan, peralatan dan bantuan-bantuanbantuan kewangan, peralatan dan bantuan-bantuan yang boleh membantu meningkatkan prestasiyang boleh membantu meningkatkan prestasi perniagaanperniagaan 5. 3.3. KecekalanKecekalan Ciri ciri seseorang yang cekalCiri ciri seseorang yang cekal Berusaha dengan mencari jalan untuk mengatasiBerusaha dengan mencari jalan untuk mengatasi rintangan yang menghalang pencapaian matlamatrintangan yang menghalang pencapaian matlamat Berusaha melakukan sesuatu untuk mengatasiBerusaha melakukan sesuatu untuk mengatasi halangan apabila menghadapi masalah yang besarhalangan apabila menghadapi masalah yang besar tanpa cepat menyerah kalahtanpa cepat menyerah kalah 6. 3.3. Mencari MaklumatMencari Maklumat Sikap yang dimaksudkan adalah seperti berikutSikap yang dimaksudkan adalah seperti berikut Melakukan penyelidikan atau tinjauan untukMelakukan penyelidikan atau tinjauan untuk mendapatkan maklumat atau maklum balas dalammendapatkan maklumat atau maklum balas dalam usaha memberikan perkhidmatan atau mengeluarkanusaha memberikan perkhidmatan atau mengeluarkan barangan untuk memenuhi kehendak pelangganbarangan untuk memenuhi kehendak pelanggan Mendapatkan khidmat nasihat pakar untukMendapatkan khidmat nasihat pakar untuk memajukan perniagaanmemajukan perniagaan Mencari maklumat dengan bertanya sendiri kepadaMencari maklumat dengan bertanya sendiri kepada pelanggan atau pembekal tentang kehendak-kehendakpelanggan atau pembekal tentang kehendak-kehendak penggunapengguna 7. Mencari MaklumatMencari Maklumat Sikap yang dimaksudkan adalah seperti berikutSikap yang dimaksudkan adalah seperti berikut Melakukan siasatan sendiri melalui kajian pasaran danMelakukan siasatan sendiri melalui kajian pasaran dan menganalisisnyamenganalisisnya Menggunakan rangkaian maklumat atau rakan-rakanMenggunakan rangkaian maklumat atau rakan-rakan untuk mendapatkan maklumat baharu dan bergunauntuk mendapatkan maklumat baharu dan berguna Melakukan penyelidikan sendiri dan analisis terhadapMelakukan penyelidikan sendiri dan analisis terhadap maklumat yang diperolehi sebelum membuatmaklumat yang diperolehi sebelum membuat keputusan keputusan perniagaan atau dalamkeputusan keputusan perniagaan atau dalam menjalankan tugas harianmenjalankan tugas harian 8. 5.5. Menitikberatkan Mutu Kerja yang TinggiMenitikberatkan Mutu Kerja yang Tinggi Sikap yang dimaksudkan adalah seperti berikuSikap yang dimaksudkan adalah seperti berikutt Menunjukkan keinginan untuk menghasilkan atauMenunjukkan keinginan untuk menghasilkan atau menjual barangan atau menyediakan perkhidmatanmenjual barangan atau menyediakan perkhidmatan yang bermutu tinggiyang bermutu tinggi Sentiasa membuat perbandingan akan mutu kerjaSentiasa membuat perbandingan akan mutu kerja sendiri atau syarikat dengan orang lain supayasendiri atau syarikat dengan orang lain supaya setanding atau berada di peringkat yang lebih baiksetanding atau berada di peringkat yang lebih baik 9. 6. Komitmen Terhadap Perjanjian Kerja Ciri-ciri sikap yang dimaksudkan adalah seperti berikut Memberikan tumpuan kepada perniagaan dan melakukan pengorbanan peribadi dalam mencapai atau menyelesaikan kerja Menerima tanggungjawab sepenuhnya dalam menyelesaikan kerja untuk pelanggan 10. Komitmen Terhadap Perjanjian Kerja Ciri-ciri sikap yang dimaksudkan adalah seperti berikut : Sanggup membantu pekerja atau mengambil alih tugas mereka untuk menyelesaikan kerja Melahirkan perasaan mengambil berat untuk memuaskan hati pelanggan 11. 7.7. Berorientasikan Ke Arah KecekapanBerorientasikan Ke Arah Kecekapan Individu yang dimaksudkan mempunyai ciri-ciriIndividu yang dimaksudkan mempunyai ciri-ciri berikut :berikut : Sentiasa mencari jalan untuk melakukan sesuatuSentiasa mencari jalan untuk melakukan sesuatu dengan kos yang lebih rendah dan pantasdengan kos yang lebih rendah dan pantas Menggunakan maklumat perniagaan atau kaedahMenggunakan maklumat perniagaan atau kaedah pengurusan perniagaan terkini untuk membiakipengurusan perniagaan terkini untuk membiaki kecekapan syarikat dan diri sendirikecekapan syarikat dan diri sendiri Mengambil berat kiraan kos atau keuntungan hasilMengambil berat kiraan kos atau keuntungan hasil sesuatu pembaharuan, perubahan dan tindakansesuatu pembaharuan, perubahan dan tindakan 12. 8. Membuat perancangan yang sistematik Seseorang usahawan perlu mampu membuat perancangan sistematik dalam : Melakukan sesuatu tugas atau kerja dengan merancang dan mengatur langkah yang sistematik dan mudah untuk dilaksanakan Mewujudkan rancangan yang dapat mengatasi masalah yang dijangkakan 13. Membuat perancangan yang sistematik Seseorang usahawan perlu mampu membuat perancangan sistematik dalam : Menilai dan memilih beberapa alternatif sebagai keputusan Mengambil satu pendekatan yang logik dan sistematik untuk mencapai matlamat 14. 9.9. Penyelesaian masalahPenyelesaian masalah Sikap usahawan yang mempunyai kemampuanSikap usahawan yang mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah adalah berkebolehan darimenyelesaikan masalah adalah berkebolehan dari segisegi :: Mencari dan mengambil strategi untuk mencapaiMencari dan mengambil strategi untuk mencapai matlamatmatlamat Mencari dan melahirkan idea baharu untukMencari dan melahirkan idea baharu untuk menyelesaikan masalah secara berinovatifmenyelesaikan masalah secara berinovatif 15. 10.10.Keyakinan diriKeyakinan diri Usahawan yang berkeyakinan diri mampuUsahawan yang berkeyakinan diri mampu :: Melahirkan keyakinan melalui kemampuan, keberkesanan dan pendirian diri sendiri dalam menyelesaikan sesuatu tugas. Memperoleh dan mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman luar dari bidang pengkhususannya 16. Keyakinan diriKeyakinan diri Usahawan yang berkeyakinan diri mampuUsahawan yang berkeyakinan diri mampu :: Mengurangkan sikap rasa takut kepada kegagalan Sedia melakukan perubahan dari semasa ke semasa 17. 11.11.KetegasanKetegasan Usahawan yang tegas mampu menyuarakanUsahawan yang tegas mampu menyuarakan sesuatu masalah kepada orang lain secarasesuatu masalah kepada orang lain secara langsung dan mampu mengambil tindakanlangsung dan mampu mengambil tindakan walaupun menghadapi tentangan daripada pihakwalaupun menghadapi tentangan daripada pihak lainlain 18. 12.12. Kemampuan meyakinkan orang lainKemampuan meyakinkan orang lain Individu usahawan mampu menunjukkan danIndividu usahawan mampu menunjukkan dan meyakinkan orang lain melalui tindakannyameyakinkan orang lain melalui tindakannya Penonjolan diri dalam meyakinkan pelanggan untukPenonjolan diri dalam meyakinkan pelanggan untuk membeli barangan atau perkhidmatan yangmembeli barangan atau perkhidmatan yang diniagakandiniagakan 19. Kemampuan meyakinkan orang lainKemampuan meyakinkan orang lain Kemampuan meyakinkan orang lain untukKemampuan meyakinkan orang lain untuk mendapatkan sumber modal atau pinjaman yangmendapatkan sumber modal atau pinjaman yang mendapatkan kontrak-kontrak perniagaanmendapatkan kontrak-kontrak perniagaan Keyakinan menonjolkan kemahiran diri sendiri,Keyakinan menonjolkan kemahiran diri sendiri, kualiti diri dan syarikatkualiti diri dan syarikat 20. 13.13. Kemampuan menggunakan strategiKemampuan menggunakan strategi pengaruhpengaruh Seorang usahawan yang mampu menggunakanSeorang usahawan yang mampu menggunakan strategi pengaruh cenderung memikirkan strategistrategi pengaruh cenderung memikirkan strategi untuk mempengaruhi orang lain tanpa tipu helahuntuk mempengaruhi orang lain tanpa tipu helah dalam mencapai matlamat perniagaandalam mencapai matlamat perniagaan Asas pengaruhAsas pengaruh Kuasa mutlakKuasa mutlak Kuasa menghukumKuasa menghukum Kuasa memberi ganjaran Kuasa kepakaran Kuasa memberi teladan 21. Penutup &amp; Perbincangan </p>