pembangunan perisian multimedia cd-rom interaktif pembangunan perisian multimedia cd-rom interaktif

Download PEMBANGUNAN PERISIAN MULTIMEDIA CD-ROM INTERAKTIF pembangunan perisian multimedia cd-rom interaktif

Post on 02-Jan-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PEMBANGUNAN PERISIAN MULTIMEDIA CD-ROM INTERAKTIF BAGI

  MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

  TINGKATAN 4 BERTAJUK SISTEM KARDIOVASKULAR

  IRWAN BIN BUHARI

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • TJNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  JUDUL:

  Saya

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS T

  PEMBANGLINAN PERISIAN MULTIMEDIA CD-ROM INTERAKTIF BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMAII DAN KESIHATAN TINGKATAN 4 BERTAJUK SISTEM KARDIOVASKT]LAR

  SESI PENGAJIAN : 2O09126IO

  IRWAN BIN BUHARI

  fI E EI

  (HT.TRUFBESAR)

  Mengaku membenarkan tesis (PSM / S'djarra lDol*ca-Fa+safrfi)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat seperti berikut:

  1. Tesis adalah hak milik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

  pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara

  institusi pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan ({ )

  STILIT (Mengandungi maklumat berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTARAHSIARASMT 1972)

  (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh Organisasi/Badan di mana penyelidikan dijalankan)

  TERHAI)

  TIDAK TERIIAI)

  Alamat Tetap:

  NO 55, JALAI\ M 2. HJII HAFIZAH BT IIARUN

  TAMA}I MERAIC Nama Penvelia

  75450 BTJKIT KATIL. MELAKA.

  Tarikh: 15 APRIL 2O1O Tarikh: 19 APRIL2OlO

  "SZ19: 16 ( Pind.1l97)

  CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan ** Jika tesis ini SULIT dan TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak

  berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

  I Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM)

 • " Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

  adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahanljazah

  Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan ( Sains Sukan )".

  Tandatangan

  Nama Penyelia

  Tarikh

  : . . . . . . . . -* tE

  : HJH HAI{ZAI{ BT HARI.IN

  : H APRIL 2010

 • i

  PEMBANGUNAN PERISIAN MULTIMEDIA CD-ROM INTERAKTIF BAGI

  MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

  TINGKATAN 4 BERTAJUK SISTEM KARDIOVASKULAR

  IRWAN BIN BUHARI

  Laporan projek ini dikemukan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

  penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan ( Sains Sukan )

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  APRIL 2010

 • ii

  “ Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan

  yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

  Tandatangan : ………………………

  Nama Penulis : IRWAN BIN BUHARI

  Tarikh : 15 APRIL 2010

 • iii

  PENGHARGAAN

  “DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH LAGI

  MAHA PENYAYANG”

  Alhamdulillah dan bersyukur saya kehadrat Ilahi kerana dengan rahmat dan

  izin dari-Nya saya berjaya menyiapkan Projek Sarjana Muda ini. Selawat dan salam

  keatas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat handai serta para

  pejuang Islam.

  Sekalung penghargaan dan ucapan setinggi-tinggi terima kasih buat insan

  yang cukup saya hormati iaitu pensyarah pembimbing merangkap penyelia saya,

  Hjh Hafizah Bt Harun diatas segala nasihat, tunjuk ajar, dorongan serta kesabaran

  yang diberikan dalam membimbing saya sepanjang menyiapkan projek ini.

  Juga ucapan terima kasih buat pensyarah-pensyarah di Fakulti Pendidikan,

  Universiti Teknologi Malaysia terutamnya pensyarah Sains Sukan diatas segala ilmu

  dan pengalaman yang telah dicurahkan sepanjang pengajian saya di UTM.

  Penghargaan ini juga ditujukan kepada isteri tersayang ,ibu bapa dan adik

  beradik yang sentiasa memberi sokongan padu. Semoga kalian Berjaya dan

  dilindungi Allah. InsyaAllah.

  Wassalam.

 • iv

  DEDIKASI

  Teristimewa buat Isteri tercinta, Mak, Ayah, Abang dan Adik- adik tersayang

  Doa dan restu kalian mengiringi perjuangan dan kejayaanku

 • v

  ABSTRAK

  Penggunaan teknologi maklumat dalam bidang pendidikan bukan lagi

  merupakan perkara yang asing pada zaman ini. Pembangunan perisian pengajaran

  dan pembelajaran dalam bentuk CD ROM interaktif merupakan salah satu

  penyumbang kepada pendekatan ini. Kajian pembangunan CD ROM interaktif ini

  bertujuan untuk menilai dan menguji kebolehan serta keupayaan di dalam

  membangunkan sesebuah perisian multimedia interaktif bagi matapelajaran

  Pendidikan Jasmani dan Kesihatan bagi tajuk Sistem Kardiovaskular Tingkatan 4.

  Kajian ini meliputi rekabentuk perisian, isi kandungan / maklumat dan sambutan

  serta penerimaan penggunaan CD ROM interaktif ini. Metodologi kajian ini

  berdasarkan soal selidik yang yang diedarkan kepada 60 orang pelajar yang

  mengambil mata pelajaran ini. Perisian CD ROM Interaktif ini dibangunkan

  menggunakan perisian bahasa gubahan Macromedia Authorware 6.5 dan disokong

  dengan perisian lain iaitu Adobe Photoshop dan Macromedia Flash 8.

  Penganalisisan data menggunakan perisian SPSS versi 13.0 dan dapatan kajian

  dianalisis dengan peratusan, skor min dan sisihan piawai. Hasil dapatan kajian

  merujuk kepada analisis data didapati, CD ROM interaktif ini dapat diterima oleh

  pelajar dari segi rekabentuk, isi kandungan dan penggunaan di dalam proses

  pengajaran dan pembelajaran. Justeru itu, dengan adanya CD ROM Interaktif ini

  diharapkan dapat membantu guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan

  pembelajaran topik ini secara optimum.

 • vi

  ABSTRACT

  The use of information technology in education is no longer a strange thing in

  this period. Software development teaching and learning in the form of interactive

  CD-ROM is one of the contributors to this approach. Development of interactive

  CD-ROM study aims to evaluate and test the ability and capability in developing an

  interactive multimedia software for the topic “Cardiovascular System” in the

  Physical Education and Health subject for Form 4. This study covers software

  design, content / information and response and acceptance of the use of this

  interactive CD-ROM. The methodology of this study was based on a questionnaire

  distributed to 60 students who are taking this subject. Interactive software CD-ROM

  was developed using Macromedia Authorware 6.5 software language composition

  and other software that are supported by Adobe Photoshop and Macromedia Flash 8.

  The data was analyzed data using SPSS software version 13.0 and research findings

  were analyzed by percentage, mean score and standard deviation. The research

  findings refer to the data analysis obtain, interactive CD-ROM can be accepted by

  the students in terms of design, content and use in teaching and learning process.

  Hence, it is hope that the Interactive CD-ROM is able to help teachers and students

  in teaching and learning of this topic optimally

 • vii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  PENGESAHAN STATUS TESIS

  PENGESAHAN PENYELIA

  HALAMAN JUDUL i

  HALAMAN PENGAKUAN ii

  HALAMAN PENGHARGAAN iii

  HALAMAN DEDIKASI iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  HALAMAN KANDUNGAN vii

  HALAMAN SENARAI JADUAL xii

  HALAMAN SENARAI RAJAH xiii

  HALAMAN SENARAI LAMPIRAN xiv

 • viii

  BAB I PENGENALAN

  1.0 Pendahuluan 1

  1.1 Latar Belakang Masalah 3

  1.2 Pernyataan Masalah 5

  1.3 Matlamat Kajian 6

  1.4 Objektif Kajian 7

  1.5 Persoalan Kajian 7

  1.6 Batasan Kajian / Skop Kajian 8

  1.7 Kepentingan Kajian 8

  1.8 Definisi Istilah 9

  BAB II SOROTAN KAJIAN

  2.1 Pendahuluan 10

  2.2 Proses Pembelajaran 11

  2.3 Teori Pembelajaran 12

  2.4 Pembelajaran Berkesan 13

  2.5 Pembelajaran Interaktif 14

  2.6 Penggunaan Komputer Dalam Pendidikan 15

  2.7 Perisian Komputer Dalam Pendidikan 16

  2.8 Rerekabentuk Perisisan Khusus 18

  (CD-ROM Interaktif)

  2.9 CD ROM 21

  2.10 Kajian Terdahulu 21

  BAB III METODOLOGI KAJIAN

  3.0 Pendahuluan 23

  3.1 Populasi Kajian 23

  3.2 Sampel Kajian 24

 • ix

  3.3 Instrumen Kajian 24

  3.4 Pengumpulan dan Pengelolaan Data 25

  3.5 Kaedah Penyelidikan 26

  3.6 Kajian Rintis 27

  3.7 Kaedah Analisis Data 28

  BAB IV REKABENTUK PRODUK DAN ANALISIS KAJIAN

  4.0 Pendahuluan 30

  4.1 Obj

Recommended

View more >