tehniČki materijali aleksandra boričić - ?ka obrada čelika ... npr. tvrdoća zavisi od strukture...

Download TEHNIČKI MATERIJALI Aleksandra Boričić - ?ka obrada čelika ... npr. tvrdoća zavisi od strukture čelika • Obrada utiče na promenu strukture npr. struktura zavisi od brzine

Post on 29-Jan-2018

218 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TEHNIKI MATERIJALI

  dr

  Aleksandra Borii

 • Sadraj

  Opte karakteristike materijala.

  Strukture kristalnih reetki

  Ponaanje metala pri delovanju spoljanjih sila

  Elastine i plastine deformacije

  Osnovi kristalizacije metala i legura

  Legure gvoa

  Osnove faznih promena u metalnim sistemima

  Fazne promene u vrstom stanju kod elika

  Termika obrada elika

  Dobijanje sirovog gvoa,elika i livenog gvoa

  Podela i obeleavanje elika

  Legure gvoa

  Obojeni metali i njihove legure

  Polimerni materijali

  Kompozitni materijali

  Goriva

  Izbor materijala

 • LITERATURA

  Veina materijala je preuzeta sa predavanja prof. dr Dragana Adamovia sa Mainskog

  fakulteta iz Kragujevca.

 • Formiranje

  ocene: Poeni:Pred-ispitne

  obaveze

  (60%): 60

  Pohaanje

  nastave

  -

  predavanja,

  vebe 10 Kolokvijumi 40 Seminarski

  rad 10

  Ispit

  (40%) 40

  4

  Bodovanje i ocenjivanje

 • Ocena Znaenje ocene Ukupan broj poena

  10 Odlian 95-100

  9 Izuzetno dobar 85-94

  8 Vrlo dobar 75-84

  7 Dobar 65-74

  6 Dovoljan 55-64

  5 Nije poloio do 54

  5

  Prema skali ocenjivanja (Sl. Glasnik R. Srbije 21/2006) kvalitativna ocena uspeha je:

 • Cilj predmeta

  Da pripremi

  studenta da:

  usvoji pojmove kao to su modul

  elastinosti, zatezna

  vrstoa, ilavost

  materijala,

  elastine

  i plastine

  deformacije

  izui strukturne

  promene

  u ovravanju

  materijala

  naui postupke poboljanja mehanikih karakteristika materijala

  naui da reava praktine probleme iz oblasti primene materijala

 • Ishod predmetaStudent je sposoban da:

  odredi osnovne karakteristike materijala, zateznu vrstou, modul alastinosti, tvrdou, ilavost,

  da prednosti i nedostatke za razliite vrste materijala u primeni,

  definie termiku obradu u odnosu na traene karakteristike materijala,

  definie pravilan izbor materijala ije e karakteristike zadovoljiti traene mainske konstrukcije ili pojedine delove konstrukcija,

  nabroji sve vrste materijala koji se mogu upotrebiti u izradi razliitih delova maina, a koje odgovaraju traenim karakteristikama,

  prati i predlae nove materijale.

 • Pauza

 • Uvod

  u tehnike

  materijale

  Istorijski

  razvoj materijala

  Kamen

  Bronza

  Gvoe

  Napredni materijali

  ta je nauka o materijalima i ininjerstvo

  ?

  Struktura

  Svojstva Obrada

  Klasifikacija

  materijala

  Metali, Keramike i stakla, Polimeri, Kompoziti

  Napredni materijali

  Elektroniki

  materijali, superprovodnici, itd.

  Savremeni

  materiajali, materijali

  budunosti

  Biorazgradivi

  materijali, Nanomaterijali, Pametni

  materijali, Biomimetiki materijali

 • Istorijski

  razvoj

  materijala

  Kameno

  doba

  (600 000 do 8 000 god. pre Hrista)Upotreba razliitih materijala za razne alatke potrebne oveku vezana je za same poetke ljudske civilizacije. Prouavanje arheolokih nalazita pokazuje da su prve primitivne alatke bile od drveta, kamena, koe

  i

  ivotinjskih kostiju.

 • Zlatno

  i bakarno

  doba

  Ljudi su najpre pronali zlato, mnogo pre pronalaska vatre. Otkrie vatre omoguilo je da se zlatni prah stopi u jedan komad, ili jo

  docnije da se izlivanjem u zemljane kalupe

  dobiju predmeti sloenog oblika. Ta epoha nastala posle kamenog doba ponekad se zove "zlatno doba". Posle zlata pronadjen je bakar i zatim kovanje kao nain njegove prerade ("bakarno doba").

 • Bronzano doba (8000 do

  3000

  god. pre Hrista)

  Mnogo docnije, stapanjem bakra i kalaja dobijena je bronza o ijem znaaju govori to to je itava ta epoha koja je trajala 5000 godina nazvana "bronzano doba". U neolitskim lokalitetima kod Velikog Laola (Petrovac na Mlavi) otkriveno je da su stanovnici ove naseobine znali da prerauju bakar jo

  4500 godina pre Hrista.

 • Gvozdeno doba (od 3000 god. pre Hrista)

  Meki metali: zlato, bakar, kalaj, cink i srebro bili su lako dostupni drevnim narodima jer su se nalazili u povrinskim slojevima zemlje; osim toga lako su se odvajali od neistoa i lako preradjivali. U tim vremenima gvodje je bilo redak i stoga skupocen metal koji se upotrebljavao samo za izradu nakita. Jedan od najstarijih gvozdenih ukrasa pronadjen je u Velikoj piramidi (Egipat) iz doba 2900 godina pre Hrista. Dugo su, pa i do 1000 godina pre Hrista, ukrasni predmeti od gvoa bili skuplji od zlatnih jer su poticali od meteorskog gvoa -

  komada meteora koji su padali na zemlju. Stoga se

  smatra da je negde oko 1000-te godine pre Hrista, poelo gvozdeno doba koje i dan danas traje.

 • Gvozdeno

  doba

 • 15

  Osnovnaznanja

  o materijalima

  Rezultujueznanje o

  strukturi i svojstvima

  Primenjenaznanja

  o materijalima

  Nauka

  o

  materijalimaNauka

  i

  ininjerstvoo materijalima

  Ininjerstvo materijala

  Nauka o materijalima se preteno bavi traganjem za osnovnim znanjima o unutranjoj strukturi, svojstvima i obradi materijala.

  Nauka i ininjerstvo o materijalima

  Nauka omaterijalu

  Ininjerstvomaterijala

  Inenjerstvo materijala se uglavnom bavi korienjem osnovnih i primenjenih znanja tako da proizvodi zadovolje potrebe i elje drutva.

  Nauka i ininjerstvo o materijalima kombinuju kako nauku o materijalima tako i ininjerstvo materijala i to predstavlja predmet ovog naeg prouavanja.

 • 16

  Materijaliu eksploataciji

  Materijaliu eksploataciji

  Primenjenaznanja

  o materijalima

  Primenjenaznanja

  o materijalimaOsnovna znanjao materijalimaOsnovna znanjao materijalima

  Nauka Ininjerstvo

  Nauka o materijalu

  i

  ininjerstvo

 • 17

  Atomoko 10-10

  m

  Crystal10-9

  10-1

  mZrno

  10-9

  10-2

  mInenjerski kompozit

  10-4

  10-1

  m

  Prirodni kompozit

 • 18

  . . .

  Izvlaenje Sinterovanje

  Fotolitografija

  Injekciono livenje

 • 19

  Struktura, obrada

  i

  svojstva

  Svojstva zavise od strukture

  npr. tvrdoa zavisi od strukture elika

  Obrada utie na promenu strukture

  npr.

  struktura zavisi od brzine hlaenja elika

 • 20Sila

  a) b)

  Razliiti materijali imaju razliitu kristalnu strukturu, a samim tim i razliita svojstva

 • 21

  Elektrina otpornost bakra

  Poveanjem sadraja nikla raste el. otpornost

  Deformisanjem bakra, takoe raste el. otpornost

  Termika provodnost bakra opada sa poveanjem sadraja cinka

  Termika provodnost bakra

 • 22

  Mikrostruktura

  Termomehanikaobrada

  Sastav

  Kristalna strukturaHemijske veze

  Sastav, veze, kristalna struktura i mikrostruktura DEFINIU

  svojstva naterijala

 • Element Teinski procenat u zemljinoj kori

  Kiseonik (O)Silicijum (Si)Aluminijum (Al)Gvoe (Fe)Kalcijum (Ca)Natrijum (Na)Kalijum (K)Magnezijum (Mg)Titan (Ti)Ukupno

  46,6027,72

  8,135,003,632,832,702,090,40

  99,10

  Gas Zapreminski procenat u suvom vazduhu

  Azot (N2

  )Kiseonik (O2

  )Argon (Ar)Ugljen dioksid (CO2

  )

  78,0820,95

  0,930,03

  23

  Zastupljenost najvanijih elemenata u zemljinoj kori i atmosferi

 • 24

  Metali iMetali injihove legurenjihove legure

  PPoolimerilimeri Keramike iKeramike istaklastakla

  KompozitiKompoziti

  PodelaPodela

  materijalamaterijala

 • 25

  Metali i njihove legure

  Dobri provodnici struje i toplote

  dobro deformabilni

  Neprovidni

  Osetljivi na hemikalije, a neki i na dejstvo

  atmosfere

  Visoke gustine

  Fe, elik, Cu, Al, Ti, Bronza, ...

 • Metali

 • 27

  Keramike

  i stakla

  Izolatori struje i toplote

  Tvrdi, krti, nedeformabilni

  Neki su providni

  Doro koroziono otporni

  Vatrootporni

  SiC, Si3

  N4

  , Al2

  O3

  , BaTiO3,

 • 28

  PolimeriIzolatori struje i toplote

  Vrlo fleksibilni, deformabilni, male vrstoe

  Neki su providni

  Dobro koroziono otporni

  Neotporni na toplotu

  Male gustine

  Sve plastike, Najlon, Guma, ...

 • 29

  Kompoziti

  Visoka

  specifina vrstoa, udarna i

  zamorna otpornost

  Koroziono otporni

  Skupi

  Zapaljivi, toksini

  Nepostojani

  u agresivnim

  sredinama

  Osetljivost

  na temperaturu

  i vlagu

 • 30

  Uee raznih materijalau auto i avio industriji

 • U automobilskoj

  industriji

  uoljiv

  je trend zamene konvencionalnih

  materijala

  plastikom. Malena

  masa, velike

  konstrukcijske

  mogunosti

  i sigurnosni

  zahtevi

  osnovne

  su prednosti

  materijala

  21. veka. Danas plastini

  delovi

  u ukupnoj

  masi

  vozila

  imaju

  utedu

  od

  12 do 19%. (Izvor: Mercedes, BASF)

 • 32

  Specifina vrstoarazliitih materijala

  Potronja razliitih materijalau XX veku u SAD

 • 33

  Napredni materijali

  Elektroniki

  materijali,

  superprovodnici, itd.

 • 34

  Savremeni

  materiajali, materijali

  budunosti

  Biorazgradivi

  materijali,

  Nanomaterijali,

  Penasti metali

  Pametni

  materijali,

  Biomimetik