overeenkomst tussen stichting inkoopbureau bis. file... · 8.4 de in deze overeenkomst opgenomen...

Download Overeenkomst tussen STICHTING INKOOPBUREAU bis. File... · 8.4 De in deze overeenkomst opgenomen tarieven…

Post on 26-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Concept

Overeenkomst tussen

STICHTING INKOOPBUREAU BEWEGWIJZERING NEDERLAND

en

GEMEENTE ZWOLLE

Paraaf gemeente: Paraaf IBN:

Blad: 2 van 23

Contractversie: ICI 5.2

Status: concept

Datum: 25okt 2011

Ondergetekenden:

de Stichting Inkoopbureau Bewegwijzering Nederland, hierna te noemen: IBN, gevestigd en

kantoorhoudende te s-Gravenhage aan de Wassenaarseweg 220, te dezen rechtsgeldig

vertegenwoordigd door de heer B.B. Keunen, directeur

en

de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Zwolle, hierna te noemen: gemeente, gevestigd te

Zwolle aan het Lubeckplein 2, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door NOG IN TE

VULLEN, NOG IN TE VULLEN.

In aanmerking nemende:

dat de gemeente en IBN het belang onderschrijven van een vlotte, veilige en efficinte

verkeersafwikkeling waardoor de verkeersveiligheid wordt verbeterd;

dat IBN hieraan bijdraagt door bij de uitvoering van haar werkzaamheden te streven naar

uniformiteit en continuteit van bewegwijzering, reden waarom de gemeente deze overeenkomst

wenst te sluiten met IBN;

dat hiermee het algemeen belang (openbare orde en veiligheid) wordt gediend;

dat IBN geen winst nastreeft;

dat IBN voor en namens de gemeente optreedt;

dat IBN een aanbestedende dienst is;

dat IBN hierbij een transparante en niet discriminerende werkwijze conform de toepasselijke wet-

en regelgeving als uitgangspunt hanteert;

dat IBN voor de gemeente een definitief ontwerp van een bewegwijzeringsplan realiseert dat nodig is

voor de inkoop van materialen en van plaatsingsactiviteiten voor bewegwijzerings-

nieuwbouwprojecten dan wel onderhoud van bewegwijzeringsobjecten of vervanging in het gebied

van de gemeente en zorgt voor de totstandkoming van prijs- en contractvorming;

dat IBN voor de gemeente alle inkoopactiviteiten gaat uitvoeren die nodig zijn voor de levering van

materialen voor nieuwbouwprojecten, onderhoud en vervanging van bestaande bewegwijzering;

dat IBN voor de gemeente al die activiteiten gaat uitvoeren die nodig zijn om de ingekochte

materialen voor nieuwbouwprojecten, onderhoud en vervanging van bestaande bewegwijzering

geplaatst te krijgen;

Paraaf gemeente: Paraaf IBN:

Blad: 3 van 23

Contractversie: ICI 5.2

Status: concept

Datum: 25okt 2011

dat IBN voor de gemeente al die activiteiten gaat uitvoeren die nodig zijn om de kwaliteit en

kwantiteit van bewegwijzering te bewaken, evenals de wijze waarop het werk tot stand komt, en

indien gewenst schade te verhelpen. En en ander op zodanige wijze dat een landelijk uniforme en

in goede staat verkerende bewegwijzering blijft bestaan danwel in kwaliteit verbetert;

dat IBN en de gemeente nadere afspraken hebben gemaakt en deze wensen vast te leggen in de

onderhavige overeenkomst.

Verklaren het navolgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1: Werkvoorbereiding ten behoeve van inkoop (definitief ontwerp)

Ten behoeve van de inkoopactiviteiten draagt IBN in opdracht van de gemeente voor en namens de

gemeente zorg voor werkvoorbereiding ten behoeve van alle inkoop (definitief ontwerp) met

betrekking tot bewegwijzering, zoals nader is omschreven in bijlage 1.

Artikel 2: Inkoop, levering, montage en plaatsing materialen

IBN zorgt voor en namens de gemeente voor de inkoop en levering van alle

bewegwijzeringsmaterialen zoals nader is omschreven in bijlage 2 alsmede de montage en plaatsing

ervan (bijlage 3).

Artikel 3: Meer- en minderwerk

IBN zorgt ervoor dat zij door aannemer(s) schriftelijk genformeerd wordt over eventueel meer- of

minderwerk en de daarmee samenhangende kosten, en stelt de gemeente hiervan omgaand

schriftelijk in kennis. Pas na schriftelijke toestemming van de gemeente zal het meer-/minder werk

worden verricht. Van voorgenoemde schriftelijke melding en toestemming wordt afgeweken als het

meer-/minderwerk minder is dan 10% van het opdrachtbedrag dan wel minder is dan 2.500,--

(welke van de twee het eerste van toepassing is). In deze gevallen wordt meer-/ minderwerk

doorberekend.

Artikel 4: Schadeherstel en overige dienstverlening

IBN draagt voor en namens de gemeente zorg voor het herstel van schade aan

bewegwijzeringsobjecten teneinde de bewegwijzering in goede staat te behouden (bijlage 4a).

Artikel 5: Algemene voorwaarden en rangorde

5.1 Op deze overeenkomst zijn de Leveringsvoorwaarden IBN van toepassing (bijlage 5).

Paraaf gemeente: Paraaf IBN:

Blad: 4 van 23

Contractversie: ICI 5.2

Status: concept

Datum: 25okt 2011

5.2 Voor zover de werkzaamheden van IBN zien op engineering is aanvullend De Nieuwe

Regeling 2005; Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR

2005 van toepassing.

5.3 In geval van strijdigheden van bepalingen geldt de volgende rangorde:

1. Overeenkomst en bijlagen;

2. Leveringsvoorwaarden IBN;

3. DNR 2005.

5.4 De bijlagen maken integraal deel uit van deze overeenkomst.

Artikel 6: Verplichtingen

6.1 De gemeente verleent aan IBN het exclusieve recht om alle bewegwijzeringsactiviteiten met

betrekking tot de algemene bewegwijzering zoals bedoeld in bijlage 7 ten aanzien van deze

overeenkomst uit te laten voeren door IBN. Dit geldt tevens voor alle door de gemeente

aangestelde partijen.

6.2 IBN verplicht zich gedurende de looptijd van de onderhavige overeenkomst voor voldoende

capaciteit in personeel en materiaal zorg te dragen om op een adequate wijze en tijdig haar

dienstverlening te kunnen uitvoeren. IBN draagt zorg voor vaste contactpersonen.

6.3 IBN zal zich maximaal inspannen om de werkzaamheden in het kader van deze

overeenkomst, hierna te noemen: bewegwijzeringswerkzaamheden, correct en conform de

gemaakte afspraken uit te voeren.

6.4 De gemeente zal zich maximaal inspannen om al het nodige te verrichten en te

bewerkstelligen om IBN in staat te stellen haar bewegwijzeringswerkzaamheden voor en

namens de gemeente uit te kunnen voeren.

6.5 De in de databank opgenomen wegwijzers zullen gedurende de contractlooptijd alleen in en

na overleg met IBN worden verplaatst of verwijderd. De wijzigingen in de

bewegwijzeringgegevens die voortkomen uit een dergelijke verplaatsing of verwijdering

zullen door IBN geschikt gemaakt worden voor en zo spoedig mogelijk worden aangeboden

aan SBN om onder te brengen in de Databank Bewegwijzering (DB).

6.6 IBN dient bij het ontwerpen van verlichtingsinstallaties de volgende normen in acht te

nemen met betrekking tot:

- installaties:

NEN1010-0: Veiligheidsbepaling voor laagspanningsinstallaties,

NPR 5310: Nederlandse Praktijkrichtlijn bij NEN1010, NEN1014: Bliksembeveiliging.

- masten: NEN 6702-TGB 1990: Belasting en vervormingen.

- ontwerp: vigerende CROW-richtlijnen bewegwijzering, en ontwerpspecificaties redesign

ANWB.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming is de door IBN te vergoeden schade beperkt tot

maximaal de waarde van de door de gemeente gegeven opdracht.

7.2 IBN aanvaardt haar eventuele aansprakelijkheid alleen voor wegwijzers die voldoende zijn

onderhouden. IBN is niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan door verplaatsing,

aanpassing en/of uitbreiding van de wegwijzers met borden of materialen die door de

gemeente, wegbeheerder of derden zijn uitgevoerd.

Paraaf gemeente: Paraaf IBN:

Blad: 5 van 23

Contractversie: ICI 5.2

Status: concept

Datum: 25okt 2011

7.3 IBN is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade,

omzetderving, waardevermindering en vergelijkbare schaden.

7.4 IBN is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van gegevens

uit de DB door de gemeente.

Artikel 8: Honorering en facturering

8.1 De specifieke tarieven en regels omtrent honorering en facturering zijn nader vastgelegd in

bijlage 6.

8.2 De tarieven gelden voor een jaar ingaande 1 januari.

8.3 IBN heeft het recht de tarieven jaarlijks te herzien. Alvorens hiertoe over te gaan, informeert

IBN de gemeente. Kosten worden gendexeerd aan de hand van het consumenten

indexcijfer.

8.4 De in deze overeenkomst opgenomen tarieven luiden in euros en zijn exclusief BTW.

Artikel 9: Duur

De overeenkomst treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 en wordt aangegaan voor een

periode van 4 jaar. Na deze periode wordt de overeenkomst telkenmale stilzwijgend verlengd met

een periode van 4 jaar. De opzegtermijn bedraagt 12 maanden. Opzegging dient per aangetekend

schrijven te geschieden.

Artikel 10: Typen bewegwijzering

Deze overeenkomst heeft betrekking op de typen bewegwijzering zoals nad