otvaranje obrta

Download OTVARANJE OBRTA

Post on 26-Sep-2015

14 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OTVARANJE OBRTA

TRANSCRIPT

1

1. UVOD

Ovu temu odabrala sam jer me oduvijek zanimalo to je sve obuhvaeno pod pojmom obrta te tko sve moe otvoriti obrt i pod kojim uvjetima.Kroz ovaj rad doznat emo to je to obrt, kakav on moe biti, koji su uvjeti potrebni za obavljanje obrta, to je to obrtnica i kakva ona moe biti, te oblik i sadraj Obrtnog registra.

Doznat emo i kojem se nadlenom tijelu dravne uprave fizika osoba moe obratiti prilikom otvaranja obrta i na koji nain nadlena tijela dravne uprave vode postupak otvaranja obrta.

2. OBRT I VRSTE OBRTA2.1. DEFINICIJA OBRTA

Obrt je samostalno i trajno obavljanje doputenih gospodarskih djelatnosti od strane fizike osobe sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pruanjem usluge na tritu.

Obrt moe obavljati i trgovako drutvo ako to ne ini na industrijski nain.

Obrt se moe obavljati i kao sezonski obrt najdulje est mjeseci u jednoj kalendarskoj godini. Fizika osoba moe obavljati sezonski obrt ako ispunjava pored opih i posebne uvjete za obavljanje odreene djelatnosti. Postojei obrti mogu se obavljati kako sezonski, to e se evidentirati kroz upis promjene u Obrtnom registru nadlenog ureda dravne uprave u upaniji.

U obrtu je doputena svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom zabranjena. Za sezonski obrt dozvoljene djelatnosti utvruje ministar za obrt, malo i srednje poduzetnitvo uz prethodno pribavljeno miljenje Hrvatske obrtnike komore i uz suglasnost nadlenog ministra ovisno o djelatnosti obrta.

2.1.1. VRSTE OBRTA

Obrti mogu biti:

slobodnivezani i

povlateni

SLOBODNI OBRTI

Slobodni obrti su oni obrti koji nisu uvjetovani strunom osposobljenou (ne trai se ispit o strunoj osposobljenosti ili majstorski ispit), ve je potrebno ispuniti samo ope uvijete za otvaranje obrta.

VEZANI OBRTIVezani obrti su oni obrti za ije se obavljanje, osim opih uvjeta, trai ispit o strunoj osposobljenosti ili majstorski ispit. Vezani obrt moe obavljati fizika osoba- izumitelj na temelju ostvarenoga patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu, te fizika osoba sa zavrenom odgovarajuom srednjom strunom spremom.

Ako sredite obrta na podruju odreenom Zakonom o podrujima posebne dravne skrbi i Zakonom o otocima, osoba ima obvezu u roku od godinu dana nakon stjecanja uvjeta za polaganje majstorskog ispita poloiti majstorski ispit za odgovarajue majstorsko zvanje.

Popis vezanih obrta, stupanj i vrstu strune spreme potrebne za njihovo obavljanje te popis povlatenih obrta i nain izdavanja povlastica utvruje ministar nadlean za gospodarstvo, rad i poduzetnitvo nakon, prethodno pribavljena miljenja Hrvatske obrtnike komore i uz suglasnost nadlenog ministra, ovisno o djelatnosti obrta.

POVLATENI OBRTI

Povlateni obrti su oni obrti koje obrtnik ili trgovako drutvo smije obavljati iskljuivo na temelju povlastice, koje izdaje nadleno ministarstvo ovisno o obrtu.

Stupanj i vrsta strune spreme potrebne za obavljanje vezanih i povlatenih obrta propisani su Pravilnikom o vezanim i povlatenim obrtima i nainu izdavanja povlastica.2.2. OBAVLJANJE OBRTA2.2.1. UVJETI ZA OBAVLJANJE OBRTA

Fizika osoba moe obavljati obrt ako ispunjava slijedee uvjete:

Opi uvjeti: Da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano zakonom i da joj

pravomonom sudskom presudom, rjeenjem o prekraju ili odlukom Suda asti nije izreena sigurnosna mjera ili zatitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje.

Posebni uvjeti:

Da ima strunu osposobljenost ili poloen majstorski ispit ako otvara vezani i povlateni obrt.

Fizika osoba koja ispunjava sve uvijete osim uvjeta strune osposobljenosti ili poloenog majstorskog ispita moe obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu koja ispunjava traene uvjete. Vezane obrte mogu obavljati i osobe s odgovarajuim viim ili visokim obrazovanjem.

Ako je za obavljanje obrta potreban prostor i oprema, oni moraju udovoljavati uvjetima odreenim propisima o tehnikoj opremljenosti, zatiti na radu, zatiti i unapreenju ovjekovog okolia, zatiti od buke, te drugim propisima koji se odnose na obavljanje odreene gospodarske djelatnosti. Obrt se moe obavljati u stambenim prostorijama pod uvjetima i za djelatnost koji su utvreni Pravilnikom o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama.

Djelatnosti se mogu obavljati u obujmu i na nain koji ne zahtjeva izmjenu postojeih uvjeta koritenja stambenog prostora, to e kontrolirati nadlene inspekcije.

2.2.2. DOKUMENTI POTREBNI ZA OTVARANJE OBRTA1. KOPIJA OSOBNE ISKAZNICE vlasnika obrta i strune osobe (ako vlasnika sam ne ispunjava strune uvjete)2. ODGOVARAJUA SVJEDODBA, UVJERENJE (za vlasnika obrta ili strunu osobu, ako vlasnik ne ispunjava strune uvjete)3. POTVRDA LIJENIKA za vlasnika obrta da udovoljava zdravstvenim uvjetima za obavljanje obrta, prema vrsti gospodarske djelatnosti koji e obavljati obrt)4. DOKAZ O PRAVU KORITENJA POSLOVNOG PROSTORA kada je za obavljanje obrta potreban prostor (Izvadak iz Zemljine knjige ne stariji od 30 dana, Kupoprodajni ugovor, Ugovor o darivanju, Pravomono rjeenje o nasljeivanju, Ugovor o zakupu i sl.)5. DOKAZ O UDOVOLJANJU POSEBNIM PROPISIMA IZ PODRUJA GRADITELJSTVA:- objekti izgraeni prije 15.02.1968.: uvjerenje dravne geodetske uprave o vremenu evidentiranja graevine- graevine izgraene na temelju graevinske dozvole izdane do 19.06.1991.: PRAVOMONA GRAEVINSKA DOZVOLA I POTVRDA DA U VEZI S TOM GRAEVINOM NIJE U TIJEKU POSTUPAK GRAEVINSKE INSPEKCIJE- graevine izgraene na temelju graevinske dozvole od 20.06.1991. godine do 01.10.2007. godine: UPORABNA DOZVOLA ILI UVJERENJE ZA UPORABU NADLENOG UPRAVNOG TIJELA KOJIM SE POTVRUJE DA JE GRAEVINA IZGRAENA U SKLADU S GRAEVINSKOM DOZVOLOM U POGLEDU VANJSKIH GABARITA I NAMJENE

6. UPLATNICA O PLAANJU UPRAVNE PRISTOJVE OD 270,00 KN U KORIST: PRORAUN RH, SVRHA: UPRAVNE PRISTOJBE ZA UPIS U OBRTNI REGISTAR

7. UPLATNICA O PLAANJU TROKOVA IZDAVANJE OBRTNICE OD 200,00 KN U KORIST: PRORAUN RH, SVRHA: TROAK IZDAVANJE OBRTNICE2.3. OTVARANJE OBRTA

Za obavljanje slobodnih, vezanih i povlatenih obrta obrtnik mora imati obrtnicu, a za obavljanje povlatenih obrta obrtnik mora imati i povlasticu. Obrtnicu izdaje nadleni ured dravne uprave u upaniji i njegove ispostave odnosno Ured Grada Zagreba na ijem podruju e biti sjedite obrta, a povlasticu nadleno ministarstvo ovisno o vrsti obrta. Nadleni upanijski ured dravne uprave, odnosno Ured Grada Zagreba prije izdavanja obrtnice moraju po slubenoj dunosti pribaviti dokaze o pravomonim sudskim presudama, rjeenjima o prekrajima ili odlukama Suda asti da obrtniku nije izreena sigurnosna mjera ili zatitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti.

Ministar za obrt, malo i srednje poduzetnitvo Pravilnikom o obliku i sadraju obrtnice i povlastice za obavljanje obrta propisao je oblik i sadraj obrtnice i povlastice.

2.3.1. OBRTNICA

Obrtnica se izdaje u dvije veliine od kojih je veu obrtnik duan izloiti u sjeditu obrta na vidnom mjestu.

Jedna obrtnica (manja) izdaje se na trodijelnom obrascu koji ima dimenzije 222x105 mm i savijen 74x105 mm, a druga se izdaje na obrascu veliine 210x297 mm. Obje obrtnice izdaju se na posebnom papiru oznake neobod bijeli 200 g/m2 s vodenim igom i zatitom, toniranom svijetloplavom bojom i obrubljenim starohrvatskim pleterom.

Prednja stranica trodijelne obrtnice sadri naziv: Republika Hrvatska, grb Republike Hrvatske, naziv OBRTNICA i broj obrtnice. Broj obrtnice sastoji se jedanaest znamenki. Prva lijeva unutarnja stranica trodijelne obrtnice sadri podatke o vlasniku obrta i to: ime i prezime, jedinstveni matini broj graana, adresu stanovanja i promjenu adrese i vlastoruan potpis. Srednja unutarnja stranica trodijelne obrtnice sadri podatke o obrtu i to: matini broj obrta, tvrtka-naziv obrta, sjedite obrta, datum upisa u registar, datum prestanka obrta, a desna unutarnja stranica trodijelne obrtnice sadri podatke o nazivima djelatnosti. Prva lijeva vanjska stranica trodijelne obrtnice sadri podatke o nazivu djelatnosti, potpis odgovorne osobe i peat nadlenog upanijskog ureda ili njegove ispostave odnosno Ureda Grada Zagreba. Lijevo od peata otisnut je znak Hrvatske obrtnike komore. Srednja vanjska stranica trodijelne obrtnice sadri vane napomene s ispisanim tekstom.

Druga obrtnica sadri sljedee podatke: Republika Hrvatska, grb Republike Hrvatske, naziv OBRTNICA i broj obrtnice, podatke o vlasniku obrta ime i prezime i JMBG, matini broj obrta te tvrtku i naziv(e) djelatnosti, a u donjem dijelu s desne strane potpis odgovorne osobe i peat nadlenog ureda dravne uprave u upaniji, odnosno Ureda Grada Zagreba i lijevo od peata znak Hrvatske obrtnike komore.

Prema Rjeenja o utvrivanju cijene obrtnice, obrtnica kota 500,00 kuna. Za obrt koji se otvara na podrujima odreenim Zakonom o podrujima posebne dravne skrbi i Zakonom o otocima obrtnica kota 200,00 kuna, kao i za osobe prijavljene na Zavodu za zapoljavanje. U sluaju zajednikog obrta za jednu izdanu obrtnicu plaa se navedena cijena, a za svaku sljedeu izdanu obrtnicu plaa se 60,00 kuna. Novani iznos uplauje se Ministarstvu za obrt, malo i srednje poduzetnitvo na iroraun. Prikupljena novana sredstva upotrebljavaju se za podmirenje trokova nastalih u svezi s tiskanjem i izdavanjem obrtnica, a preostala sredstva koristit e se za nabavku informatike i druge opreme potrebne za uspostavu i odreivanje obrtnog registra i jedinstvenog informacijskog sustava, te za aktivnosti na unapreivanje obrtnitva.

Od plaanja cijene obrtnice osloboene su osobe u programu zbrinjavanja, kojih je potpisnik Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetnitvo s drugim ministarstvima i Hrvatskim zavodom za zapoljavanje, branitelji kao i osobe prijavljene na Zavodu za zapoljavanje starije od 45 godina ili s najmanje 20 godina radnog staa.

Uredi dravn

Recommended

View more >