ortografia pràctica

Download ortografia pràctica

Post on 08-Dec-2015

14 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ejercicios y normas de ortografía castellana

TRANSCRIPT

 • Orientacions prctiques per a la millora de lortografia

  Llengua catalana i llengua castellana Educaci secundria obligatriaOrien

  tacion

  s prctiqu

  es per a la

  millora de

  lortografia. L

  leng

  ua catalan

  a i lleng

  ua cas

  tella

  na. E

  ducaci se

  cund

  ria obligatria

  Competncies bsiques mbit lingsticDimensi comunicativa i literria

 • Orientacions prctiques per a la millora de lortografia

  Llengua catalana i llengua castellana Educaci secundria obligatria

  Competncies bsiques mbit lingsticDimensi comunicativa i literria

 • Aquest llibre ha estat elaborat pel catedrtic dinstitut Jordi Balcells i Domnech, llicenciat en filologia catalana

  i en filologia hispnica.

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyament

  Elaboraci: Direcci General dEducaci Secundria Obligatria i BatxilleratEdici: Servei de Comunicaci i Publicacions1a edici: juliol de 2014Impressi: EADOPTiratge: 500 exemplarsDipsit legal: B-5.688-2014

  URL: www.gencat.cat/ensenyament

  Aquest llibre est publicat amb una llicncia Creative Commons Reconeixement-No comercial- Compartir igual 3.0 Espanya.Per veuren una cpia, visiteu: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

  Els termes de la llicncia impliquen que aquest material pot ser: reprodut, distribut i comunicat pblicament sempre que sen reconegui lautoria; reprodut, distribut i comunicat pblicament sempre que ls no sigui comercial, i utilitzat per generar una obra derivada sempre que aquesta quedi subjecta a una llicncia idntica a aquesta.

 • ORIENTACIONS PRCTIQUES PER A LA MILLORA DE LORTOGRAFIA 3

  NDEX

  ndex

  Presentaci .................................................................................................................................. 5

  Competncies bsiques de lmbit lingstic. Llengua i literatura (catalana i castellana) ..... 6

  1. Lensenyament i laprenentatge de lortografia ..................................................................... 7

  1.1. La memria visual .................................................................................................................. 121.2. La memria auditiva ............................................................................................................... 181.3. Del dictat individual al dictat collectiu ..................................................................................... 231.4. La lectura ............................................................................................................................... 331.5. Lescriptura ............................................................................................................................ 361.6. La conversa metagrfica ........................................................................................................ 431.7. Ls del diccionari .................................................................................................................. 461.8. Les traduccions per a la transferncia daprenentatges .......................................................... 491.9. La bitcola ortogrfica ............................................................................................................ 571.10. La presa dapunts i el treball escrit ....................................................................................... 591.11. Els exmens de redacci ..................................................................................................... 611.12. Lortografia a la xarxa ........................................................................................................... 62

  2. Lortografia i latenci a la diversitat .................................................................................... 65

  3. Orientacions per a lavaluaci de lortografia ...................................................................... 71

  4. A tall de cloenda .................................................................................................................... 77

  Annexos ...................................................................................................................................... 81

  Annex I. Qestionaris per a la reflexi i la millora de lortografia ..................................................... 83Annex II. Exemple dactivitat didctica de llengua castellana a 2n curs dESO .............................. 89Annex III. Exemple dactivitat didctica de llengua catalana a 4t curs dESO ................................ 96Annex IV. Rbrica dautoavaluaci de lortografia castellana per a 1r i 2n cursos dESO .............. 102Annex V. Rbrica dautoavaluaci de lortografia catalana per a 3r i 4t cursos dESO .................. 107Annex VI. Taula de valoraci de lexpressi escrita en les proves davaluaci de la competncia comunicativa lingstica de quart dESO. Consell Superior dAvaluaci del Sistema Educatiu ....... 111

  Bibliografia ............................................................................................................................... 113

 • ORIENTACIONS PRCTIQUES PER A LA MILLORA DE LORTOGRAFIA 5

  PRESENTACI

  Presentaci

  El Govern de la Generalitat, mitjanant el Departament dEnsenyament, promou i lidera una ofensiva de pas a favor de lxit escolar, que t com a objectiu millorar els resultats educatius de Catalunya. Per aquest motiu, lany 2013, el Departament publica el document Competncies bsiques de lmbit lin-gstic, en qu sidentifiquen i despleguen les competncies prpies de la matria de llengua i literatura (catalana i castellana) per a leducaci secundria obligatria, concretades en les dimensions comuni-cativa, literria i actitudinal.

  En aquest context, presentem el treball Orientacions prctiques per a la millora de lortografia, que semmarca en les dimensions comunicativa i literria. Lortografia es relaciona de manera directa amb lexpressi escrita i saprn tamb a travs de la comprensi lectora, de la comunicaci oral i de la lite-ratura.

  La correcci lingstica suposa el respecte per les regles morfosintctiques, lxiques i ortogrfiques es-tablertes per la normativa de la llengua, i sha de vetllar, des de totes les matries, perqu sigui present en els treballs que elabora lalumnat. Amb aquest objectiu, les Orientacions prctiques per a la millora de lortografia esdevenen una eina prctica per als centres per ajudar a millorar la prctica ortogrfica tant en les matries de lmbit de llenges (catalana i castellana) com en les altres matries del curr-culum.

  Les Orientacions fomenten una metodologia didctica activa, diversa i amena, que inclou processos, estratgies i recursos fonamentals com la prctica visual i lauditiva, la prctica de lectura i descriptura, la conversa metagrfica, les traduccions per a laprenentatge, ls del diccionari, la presa dapunts o la bitcola ortogrfica, entre daltres. A ms, inclouen un annex que ofereix instruments i propostes de mi-llora en el procs densenyament i daprenentatge de lortografia, que alhora enforteixen el treball de la llengua de manera transversal.

  Amb aquestes Orientacions prctiques per a la millora de lortografia es vol contribuir a facilitar lapre-nentatge de lortografia per part de lalumnat de leducaci secundria obligatria, amb vista al perfec-cionament de la seva competncia escrita.

  Teresa Pijoan i BalcellsDirectora general dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat

 • 6 ORIENTACIONS PRCTIQUES PER A LA MILLORA DE LORTOGRAFIA

  COMPETNCIES BSIQUES DE LMBIT LINGSTIC. LLENGUA I LITERATURA (CATALANA I CASTELLANA)

  Competncia 1. Obtenir informaci, interpretar i valorar el con-tingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicaci i acadmics per comprendrels.

  Competncia 2. Reconixer el tipus de text, lestructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lxics i morfosintctics per comprendrel.

  Competncia 3. Desenvolupar estratgies de cerca i gesti de la informaci per adquirir coneixement.

  Competncia 4. Planificar lescrit dacord amb la situaci co-municativa (receptor/a, intenci) i a partir de la generaci didees i la seva organitzaci.

  Competncia 5. Escriure textos de tipologia diversa i en dife-rents formats i suports amb adequaci, coherncia, cohesi i cor- recci lingstica.

  Competncia 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentaci formal.

  Competncia 7. Obtenir informaci, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicaci i aca- dmics, incloent-hi els elements prosdics i no verbals.

  Competncia 8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequaci, coherncia, cohesi i correcci lingstica, em- prant-hi els elements prosdics i no verbals pertinents.

  Competncia 9. Emprar estratgies dinteracci oral dacord amb la situaci comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs.

  Competncia 10. Llegir obres i conixer els autors i autores i els perodes ms significatius de la literatura catalana, la castellana i la universal.

  Competncia 11. Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literries, tot identificant gneres, i in- terpretant i valorant els recursos literaris dels textos.

  Competncia 12. Escriure textos literaris per expressar reali-tats, ficcions i sentiments.

  Actitud 1. Adquirir lhbit de la lectura com un mitj per accedir a la informaci i al coneixement, i per al gaudi personal; i valorar lescriptura com un mitj per estructurar el pensament i comuni-car-se amb els altres.

  Actitud 2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i descolta.

  Actitud 3. Manifestar una actitud de respecte i valoraci positiva de la diversitat lingstica de lentorn prxim i d