orarul promovؤƒrii studiului individual sem. ii anul d

Download Orarul promovؤƒrii studiului individual sem. II anul d

If you can't read please download the document

Post on 20-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OBAT

  Orarul promovării studiului individual sem. II anul d

 • *

  Miercuri Joi Vineri

  Grupa Unitatea de curs Numele, prenumele profesorului Ora Grupa Unitatea de curs

  Numele, prenumele Ora Grupa Unitatea de curs

  Numele, prenumele profesorului Ora

  C218 C218 C A C Roşea Gh 14:50

  C218 analiza şi sinteza disp.num. Iaţimirschi S 15:45

  C228 C228 C A C Roşea Gh 15:30

  C228 analiza şi sinteza disp.num. Iaţimirschi S 15:45

  C238 C238 analiza şi sinteza disp.num . Iaţimirschi S 15:45 C238

  A218 D E M R o şea G h 15:30

  A218 A218 p ro g ram area m odu le lo r R işcovo i A 15:00

  A228 D E M R o şea G h 14:50

  A228 te h n o lo g ia in fo rm aţie i R işcovo i A 15:00

  A228 p ro g ram area m odu le lo r R işcovo i A 15:00

  A238 D E M M ad an N 15:00 A238 te h n o lo g ia in fo rm aţie i R işcovo i A 15:00 A238 p ro g ram area m odu le lo r R işcovo i A 15:00

  MS218 filosofia C io b an u V 15:00 MS218 teh n ic i de co m u n ica re G angan C 13:20 MS218

  E218 ac ţio n ări pneu m ah id rau l G roza vu V 16:40

  E218 E218 electronica de putere luzu C 11:40

  E228 E228 E228

  T218 T218 te h n o lo g ia m a te ria le lo r C orn eseu A 15:45

  T218

  DR218 DR218 DR218

  RC218 analiza şi sinteza disp.nurr Iaţim irschi S 15:00

  RC218 as is te n ţa p/u p rog r O O R işcovo i A 15:00

  RC218

  C218B ro b o tica M ad an N 15:00

  C218B sec u rita te a in fo rm ation C a tan ă V 8:00

  C218Bfirm a de exe rc iţiu U cra in e ţ I 17:10 lim baje de a sam b lare T o fan G 15:45 V D T C C io b a n u I 15:00 V D T C C iobanu I 8 :00

  E218B E218B E218B surse regener Iuzu V 11:40

 • APROBAT

  ■ 4si Directorul

  Orarul promovării studiului individual sem. II anul de studii 2019-2020

  L u n i M a r ţ i f -r !• i -

  G r u p a Unitate de curs Numele, prenumele

  profesorului Ora G r u p a Unitate de curs Numele, prenumele

  profesorului Ora ; - i M f c * w

  C 317 f i lo s o f ia C h i la r u T 1 5 :4 5

  C 3 1 7

  b a z e le le g is la ţ i e i C r a i ţm a n L 1 5 :0 0 C 3 2 7

  n 1 9 3 /

  f i lo s o f ia G r o z a M 1 5 :0 0

  R C 317 b a z e le e le c t r o te h C io b a n u I 1 5 :4 5

  R C 3 1 7

  A 3 1 7 a n a l iz a şi s in te z a d . l a ţ im i r s c h i S 1 5 :0 0

  A 3 1 7 e lec tro n ica indstri C io b a n u 1 1 5 :0 0

  -w

  A 3 2 7 a n a l iz a şi s in te z a d. I a ţ im i r s c h i S 1 5 :0 0

  A 3 2 7 e le c t r o n ic a in d s tr i t P u iu V 9 :4 0

  M S 3 1 7 M S 3 1 7

  M S 3 2 7 M S 3 2 7 m e t r o lo g s is t .a u to m O je g o v A 1 6 :3 0

  ac ţionări e lec trice au tom I u z u C 1 5 :0 0 m o n ta r e a U E G o r o b e ţ E 1 5 :0 0

  E 3 1 7 E 3 1 7 e le m e n te şi s is t e m e O je g o v A 1 6 :3 0

  a c ţ io n ă r i e /e Iu z u C 1 5 :4 5 aparate elec de uz casnic I u z u V 1 5 :0 0

  E 327 a c ţ io n ă r i e le c t r ic e D a r i i I 1 6 :3 0

  E 327 m a ş in i e le c t r i c e D a ri i 1 1 6 :3 0

  f i lo s o f ia G r o z a M 8 :0 0 e le m e n te ş i s is t e m e O je g o v A 1 6 :3 0

  T 3 1 7 T 3 1 7 u tila j te h n o lo g ic G ro z a v u V 1 6 :4 0

  D R 3 1 7 b a z e le le g is la ţ i e i C io b a n u V 1 3 :2 0

  U 1 \J 1 / m a ş in i e le c t r i c e G h in c u l A l 8 :0 0

  M i e r c u r i J o i V i n e r i

  G r u p a Unitate de curs Numele, prenumele

  profesorului Ora G r u p a Unitate de curs Numele, prenumele

  profesorului Ora G r u p a Unitate de curs Numele, prenumele Ora

  C 3 1 7 b a z e le le g is la ţ i e i C io b a n u V 1 5 :4 0

  C 3 1 7 s is te m e d e o p T o f a n G 1 5 :0 0

  C 3 1 7 a r h i te c tu r a c a lc u l C io b a n u I 1 5 :4 5

  C 3 2 7 C 3 2 7 s i s t e m e d e o p T o f a n G 1 5 :0 0

  C 3 2 7 a rh i te c tu r a c a lc C io b a n u I 8 :4 5

  R C 317 R C 3 1 7 R C 317 m e n te n a n ţa R C J o s a n L 1 1 :4 0

  f i l o s o f i a C h i la r u T 1 1 :4 0

  A 3 1 7 a n a l iz a ş i s in te z a d. l a ţ im i r s c h i S 1 5 :0 0

  A 3 1 7 f i l o s o f ia C h i la r u T 1 6 :3 0

  A 3 1 7 f i r m a d e e x e r c i ţ U c r a in e ţ I 1 5 :0 0

  A 3 2 7 a n a l iz a şi s in te z a d . l a ţ im i r s c h i S 1 5 :0 0 A 777 f i l o s o f ia G r o z a V 1 5 :0 0 A 3 2 7

  f i r m a d e e x e r c i ţ U c r a in e ţ I 1 5 :3 0

  M S 3 1 7 s u r s e r e g e n e r a b i le B e r e g a V 1 5 :0 0 1V/IQ11 7 m e tro lo g ia ap lica tă C iu b a r a Iu 1 5 :0 0 M S 3 1 7 m e t r o lo g ia s i s t e m .a u t C o r n e s c u A 1 5 :0 0 m e t r o lo g .s i s t . a u to m C o r n e s c u A 1 5 :0 0

  M S 3 2 7 s u r s e r e g e n e r a b i le B e r e g a V 1 5 :4 5

  M S 3 2 7 m etro lo g ia ap lica tă C i u b a r a I u 1 5 :0 0

  M S 3 2 7

  E 317 f i lo s o f ia C h i la r u T 1 6 :3 0

  E 3 1 7 e le c t r o n i c a d e p u te r e H îrbu A 16:30

  E 317

  E 3 2 7 e le c t r o n i c a d e p u te r e H îrb u A 16:30

  E 3 2 7 aparate elec de uz I u z u V 1 5 :0 0

  J f a c ţ io n ă r i e le c I u z u C 1 5 :4 5

  T 3 1 7 T 3 1 7 t e r m o te h n o c a G r o z a v u V 1 7 :2 0

  T 3 1 7

  D R 317 b a z e le r a d io te h n ic i i R o ta r i V 1 5 :0 0

  D R 317 f i l o s o f i a C h i la r u T 1 5 :0 0

  U Kj 1 /

 • Orarul promovării studiului individual sem. II anul de studii 2019-2020

  Luni Marti Grupa Unitate de curs Numele, prenumele profesorului Ora Grupa

  Unitate de curs Numele, prenumele profesorului Ora

  crearea syte WEB Madan Al 15:00 echipamente periferice Zabulica S 15:00

  C416 C416 VDTC Ciobanu I 15:00

  securitatae informaţion Catană V 13:20

  limbaje de asamblare Tofan G 13:20

  crearea syte WEB Madan Al 13:20 echipamente periferice Zabulica S 15:00

  C426 economia ramurii Ucraineţ I 16:40 C426 securitatae informaţion Catană V 13:20

  VDTC Ciobanu I 15:00 limbaje de asamblare Tofan G 13:20 administrarea serverelor Josan L 13:20 asistenţa în admin. RC Madan N 13:20 proiectarea RC Josan L 14:05

  RC416 proiectarea RC Josan L 15:00

  limba străină aplicată Teleba A 15:40 etica profesională Grabazei A 15:00

  automatizarea cu microproces Madan N 8:45

  A416 A416 etica profesională Burbulea L 16:00

  sisteme cu dirijare automată Puiu V 13:20

  economia ramurii Ucraineţ I 16:40

  A426 automatizarea cu micropr Madan Al 9:40

  A426 economia ramurii Ucraineţ I 17:10 etica profesională Grabazei A 15:00

  control vamal al producţ Craiţman L 9:00 limba străină aplicată Teleba A 16:20

  MS416 certificarea producţiei II Ciubara Iu 9:00 MS416 managementul calităţii Comescu A 15:00

  control vamal al producţ Craiţman L 13:20 MS426

  certificarea producţiei II Ciubara Iu 16:30 IVlo4Zo

  E416 bazele legislaţiei Ciobanu V 15:00

  E416 limba străină aplicată Caraştefan C 15:00

  montarea UE Gorobeţ E 14:00

  limba străină aplicată Lungu V 15:00

  E426 montare UE Gorobeţ E 8:00 E426

  b a zele leg isla ţie i C ra iţm an L 15:00

  firma de exerciţiu Ucraineţ I 17:30 tehnolog.constr. de maşini II Grozavu V 16:40 T416 securit şi sănăt în muncă Grozavu V 16:40 T416

  DR416 testarea şi depan UUC Ghincul Al 8:00 bazele roboticii Comescu A 8:45

  Miercuri Joi Vineri Grupa Unitate de curs Numele, prenumele profesorului Ora Grupa Unitate de curs

  Numele, prenumele profesorului Ora Grupa

  Unitate de curs Numele, prenumele profesorului

  Ora

  economia ramurii Ucraineţ I 16:40 echipamente periferice Zabulica S 13:20 C4I6 C416 limbaje de asamblare Tofan G 15:45 C416

  VDTC Ciobanu I 13:20 echipamente periferice Zabulica S 13:20

  C426 C426 limbaje de asamblare Tofan G 15:45 C426 VDTC Ciobanu 1 15:45

  RC4I6 RC416 asistenţa în admin. Madan N 15:00

  RC416 utiliz. sofl p/u afaceri Ciobanu I 15:00

  lima str. aplicată Teleba A 15:00 baz. antreprenor Bejenari V 15:00

  A416 A416 automatizarea proceselor de pr Puiu V 15:00

  A416 programarea microc Puiu V 8:00

  TCAE Catană V 13:20

  A426 sisteme cu dirij.aut Puiu V 16:30 A426 automatizarea proceselor de pr Puiu V 16:30 A426 TCAE Catană V 9:40

  etica profesională Damian N 15:45 economia ramurii Ucraineţ I 16:40 metrologia legală Ciubara Iu 15:00 MS416 MS416 MS416 baz.antreprenor Bejenari V 15:00

  MS426 limba str. aplicată Teleba A 16:20 MS426 economia ramurii Ucraineţ I 17:10

  MS426 metrologia legală Ciubara Iu 15:00

  etica profesională Grabazei A 15:00 baz.antreprenor Bejenari V 15:00

  E416 produc, transport,e/e Darii I 15:00

  E416 utilaj electric luzu C 15:00 E416utilaj electric II luzu C 15:45 tehnici de comunicare Gangan C 15:00 producera şi transport, e/e Darii I 15:00

  E426 E426 utilaj electric Darii I 15:45 E426 tehnici de comunicare Breabina A 15:00

  automatizare proces.tehn Grozavu V 16:40 securitatea şi sănătate în muncă Grozavu V 16:40 1.străină aplicată Lisnic I 15:00 T416 T416 bazele legislaţiei Ciobanu V 13:20 T416

  tehnolog constr de maşini 11 Grozavu V 16:40

  DR416 radioemisie Ghincul Al 15:00 DR416 microprocesoare Rotari V 13:20 DR416 sisteme audio-vidio Ghincul Al 13:20

Recommended

View more >