opإ tem upravnom postupku - s obzirom da je upravni postupak u velikoj meri zastupljen u...

Download OPإ TEM UPRAVNOM POSTUPKU - S obzirom da je upravni postupak u velikoj meri zastupljen u svakodnevnom

Post on 24-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • pregled_NOVI ZAKON O

  OPŠTEM UPRAVNOM

  POSTUPKU

 • Osnovna načela

  Ovim Zakonom propisana su nova načela, dok su pojedina načela proširena u određenom delu, te shodno

  tome ističemo sledeća načela:

  NAČELO ZAKONITOSTI I PREDVIDIVOSTI. Ono što je predviđeno kao novina ovim načelom jeste da organ

  prilikom postupanja u upravnoj stvari mora voditi računa i o ranije donetim odlukama u istim ili sličnim upravnim

  stvarima. Primenom ovog načela doprineće se ujednačavanju prakse između organa i na taj način sprečiće

  se donošenje različitih odluka o istoj stvari.

  NAČELO SRAZMERNOSTI. Ovim načelom predviđena je da kada se stranci i drugom učesniku u postupku nalaže

  obaveza, organ je dužan da primenjuje one propisane mera koje su po učesnike u postupku povoljnije i ako

  se njima ostvaruje svrha propisa.

  NAČELO POMOĆI STRANCI. Načelo pomoći stranci takođe je prošireno novim Zakonom. Naime, ako u toku

  postupka dođe do izmene propisa koji je od značaja za postupanje u upravnoj stvari, organ ima obavezu da

  o tome informiše stranku. Ovo predstavlja korak više u odnosu na obaveze organa koje je raniji zakon

  predviđao.

  NAČELO DELOTVORNOSTI I EKONOMIČNOSTI POSTUPKA. Još jedna novina koju Zakon predviđa tiče se obaveze

  organa da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za

  odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje. Dodatno, organ može od stranke

  da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice

  o kojima se ne vodi službena evidencija.

  Narodna skupština Republike Srbije donela je novi Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) (u daljem tekstu: Zakon), koji je stupio je na snagu 9. marta 2016. godine. Zakon počinje sa primenom od 1. juna 2017. godine, izuzev odredaba članova 9, 103. i 207. koje su počele da se primenjuju od 8. juna 2016. godine.

  S obzirom da je upravni postupak u velikoj meri zastupljen u svakodnevnom pravnom životu, kao i skori početak primene ovog Zakona, u nastavku se nalaze neke od najbitnijih odredbi novog Zakona.

 • Instituti i radnje upravnog

  postupka

  Takođe, skrenuli bismo pažnju na garantni akt i upravni

  ugovor, kao nove institute koje propisuje ovaj Zakon.

  Garantni akt. Akt kojim se organ obavezuje da, na

  odgovarajući zahtev stranke, donese upravni akt

  određene sadržine i isti se donosi kada je to posebnim

  zakonom određeno. Organ donosi upravni akt

  saglasno garantnom aktu samo ako stranka to

  zahteva, s tim da garantni akt ne sme biti protivan

  javnom interesu, niti pravnom interesu trećih lica.

  Upravni ugovor. Ovaj Ugovor zaključuju organ i stranka,

  i njime se stvara, menja ili ukida pravni odnos u upravnoj

  stvari. Sadržina upravnog ugovora ne sme biti protivna

  javnom interesu niti pravnom interesu trećih lica. Za

  razliku od organa koji može da raskine ugovor, stranka

  ne može da raskine ugovor ako organ ne ispunjava

  obaveze, ali može da izjavi prigovor.

  Pored napred navedenih instituta, novim Zakonom

  skraćen je krajnji rok u kom je organ dužan da izda

  uverenje o činjenicama o kojima se vodi službena

  evidencija. Organ ima obavezu da izda uverenje u

  roku od najkasnije 8 dana, osim ako posebnim

  propisom nije drukčije predviđeno. Inače, Zakon ne

  predviđa više mogućnost računanja rokova na

  časove, što je bio slučaj sa ranijim zakonom.

  Proširene su situacije u kojima ovlašćeno službeno lice

  može biti izuzeto. Takođe, Zakon sada izričito propisuje

  mogućnost elektronskog opštenja kao jedan od oblika

  pisanog opštenja između organa i stranke.

  Zakon propisuje da se postupci koji do početka primene ovog Zakona nisu okončani, okončaju prema odredbama zakona koji se primenjivao do početka primene ovog Zakona. Međutim, ako posle početka primene ovog Zakona rešenje prvostepenog organa bude poništeno ili ukinuto, dalji postupak biće sproveden prema odredbama ovog Zakona.

  Takođe, propisana je obaveza da se posebni zakoni kojima su uređena pojedina pitanja upravnog postupka u pojedinim upravnim oblastima usklade sa odredbama ovog Zakona do 1. juna 2018. godine.

  Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/01 i "Službeni glasnik RS", broj 30/10).

  Pravna sredstva

  Novo pravno sredstvo u upravnom postupku jeste

  prigovor koje može da se izjavi zbog neispunjenja

  obaveza iz upravnog ugovora, zbog upravne radnje i

  zbog načina pružanja javnih usluga, ako ne može da

  se izjavi drugo pravno sredstvo. Takođe, Zakonom su

  propisani dodatni razlozi za ulaganje pojedinih tzv.

  vanrednih pravnih sredstava. Zaštitniku građana data

  su ovlašćenja da pod Zakonom predviđenim uslovima

  organu preporuči, poništavanje, ukidanje ili menjanje

  pravnosnažnog rešenja radi njegovog usklađivanja sa

  zakonom.

 • KONTAKTIRAJTE NAS

  Aleksandar Jokić

  Advokat

  Mobilni telefon

  060 59 44 006

  Telefon

  011 40 44 006

  e-Mail

  aleksandar.jokic@marjanovic.law

  Aleksandar je formalno obrazovanje stekao na Pravnom fakultetu

  Univerziteta u Beogradu. Ima preko 5 godina iskustva u pravnom

  savetovanju i i pružanju svih vrsta pravnih usluga.

  Aleksandar je bio uključen u različite projekte za klijente u Srbiji, Bosni i

  Hercegovini i Crnoj Gori. Radio je na mnogim projektima pravnog due

  diligence, a takođe je bio uključen i u druge angažmane pravnog

  savetovanja za brojne domaće i strane investitore.

  Aleksandar ima iskustva u savetovanju u vezi za korporativnim i radnim

  pravom. Angažovan je na brojnim projektima vezanim za privatna

  ulaganja, likvidaciju i stečaj. Njegovi klijenti su najčešće kompanije iz

  oblasti nekretnina, sporta, ali i javna preduzeća.

  U Advokatskoj kancelariji Marjanović Law Aleksandar rukovodi timom

  za Nekretnine. Angažovan je takođe na poslovima reorganizacije i

  stečajnih postupaka preduzeća, pitanjima radnog prava, kao i za

  rešavanje sporova.

 • Monja Novaković

  Advokatski pripravnik

  Mobilni telefon

  060 59 44 013

  Telefon

  011 40 44 013

  e-Mail

  monja.novakovic@marjanovic.law

  Monja je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Novom Sadu,

  od kada je počela da stiče iskustvo u pravnom savetovanju i pružanju

  pravnih usluga.

  Monja je učestvovala u brojnim projektima, koji su između ostalog

  uključivali zastupanje klijenata pred sudom i postupanje po ovlašćenju

  klijenata u pravnim postupcima, kao i raznim projektima u oblasti

  korporativnog prava i zapošljavanja.

  Monja je bila uključena u različite projekte za klijente u Srbiji i Crnoj Gori,

  i radila je na sistematizaciji radnih mesta u kompanijama, projektima

  zaštite prava intelektualne svojine, i drugim angažmanima za brojne

  domaće i strane klijente.

  Ima iskustva u savetovanju koje se tiče korporativnog, radnog prava i

  prava intelektualne svojine.