on philippine revolts and revolution

Download On Philippine Revolts and Revolution

Post on 14-Jul-2015

363 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

On PHILIPPINE REVOLTS and revolutionUeseni Gunsi-Gabrielhttp://www.pppst.com/templates.html

REVOLT VS. REVOLUTION MAY PAGKAKAIBA BA?

REVOLT / PAG-AALSA The action of the verb to revolt in the disgust or repel sense only. an act of revolt; to rebel, particularly against authority; to greatly repel French revolter, from Italian rivoltare, to turn round, from Vulgar Latin *revolvit re, frequentative of Latin revolvere, to turn over; see revolve.]

REVOLUTION1. the overthrow of a government by those who are governed 2. a drastic and far-reaching change in ways of thinking and behaving; "the industrial revolution was also a cultural revolution" 3. a single complete turn (axial or orbital); "the plane made three rotations before it crashed"; "the revolution of the earth about the sun takes one year"

IN THE PHILIPPINES

ANO BA ANG KARANIWANG DAHILAN?1. Personal motives 2. Religious motives 3. Resistance to Spanish imposed institutions 4. Peasant Unrest 5. Moro Resistance

1. Personal Motives Pinamunuan ng mga dating DATU, MAHARLIKA at BABAYLAN Halimbawa: Lakandula and Soliman (1574) Conspiracy of the Maharlikas (158788) Tamblot of Bohol, babaylan (1621-22) Datu Bankaw (Limasawa) & Pagali, babaylan Dagohoy, Bohol (1744-1829) Silang, Ilocos

2. RELIGIOUS MOTIVES Miguel Lanab and Alababan, Isnegs of Cagayan (1625) Tapar, babaylan, Iloilo (1663) Francisco Rivera, Tuguegarao (1718) Hermano Pule, Lucban, Quezon, Cofradia de San Jose (1832-41 & 1870-71)

3. RESISTANCE TO SPANISHIMPOSED INSTITUTIONS Taxation/ tribute Magalat, Cagayan (16thc) Forced labor (polo y servicio) Sumuroy, Samar (1649-50) Galleon trade Indulto de comercio Monopolies (tobacco, liquors)

TOBACCO MONOPOLY 1781-1881 Ilocos and Cagayan Gov. Gen. Jose Basco y Vargas Tobacco plant from Mexico Plant tobacco ONLY and must sell to the government alone

4. PEASANT UNREST Land issues mostly in Cavite but spread to Tondo, Meycauayan and Batangas 1745 Silang, fraudulent land surveys of haciendas w/c usurped communal lands 1822 Luis delos Santos (Parang) & Juan Sivestre (Juan Upay) Mid-1860s

5. MORO RESISTANCE 1781-1762 & 1850S-1878 Establishment of Fort Pilar in Zamboanga in 1718 Moro raids, Iranun and Maranao of Lanao

NATIONALISM Patriotism to an excessive degree Aspirations for national independence in a country under foreign domination. love of country and willingness to sacrifice for it

NATIONALISM Said to be earliest of its kind in SEA Problem is, the elites identified themselves more with the Spaniards, and later with the Americans than with their countrymen

NATION a group of people living in a particular country, forming a single political and economic unit a large number of people who share the same history, ancestors, culture etc (whether or not they all live in the same country) the Jewish nation.

SUEZ CANAL, 1869

ANG PILIPINAS NOONG IKA-19 DANTAON

1. EKONOMIK Pagbubukas sa pandaigdigang kalakalan noong 1834 Daungan: Sual (Pangasinan), Iloilo at Zamboanga 1855, Cebu (1860), Legaspi at Leyte (1873) Cash crops: bigas, asukal, abaka, atbp.

PRAYLE (Panginoong Maylupa) INQUILINO KASAMA paglitaw ng middle class na nanguna sa paghingi ng pagbabago sa pulitika

2. PULITIKAL Naapektuhan ng anumang pangyayaring naganap sa Espanya Mga Pilipinong nakarating sa Espanya ang nanguna sa paghingi ng pagbabago

3. SOSYO-PULITIKAL Papel ng edukasyon Ilustrado: mga taong naliwanagan dahil sa edukasyon Jesuit-run Ateneo Municipal Escuela Normal de Maestros

4. RELIGIOUS Karamihan ng mga ilustrado ay antifriars o kaya naman ay anti-Catholic Secularization crux was on Feb. 1872 a. Jose Burgos described by La Nacion as a Spaniard born in the Philippines, parish priest of the Manila Cathedral, and a man of rather social graces. (Guerrero, The First Filipino, p3)

b. Jacinto Zamora Spaniard born in the Philippines and a parish priest of Marikina c. Mariano Gomez parish priest of Bacoor, Chinese half-breed

PROPAGANDALAYUNNIN PINUNO

KATIPUNAN Kasarinlan

Asimilasyon

Jose Rizal, Marcelo H. Andres Bonifacio, del Pilar, atbp. atbp.Mula upper at middle class, ilustrado, kalalakihanKaramihan ay lower class pero may ilan ding middle class

KASAPI

PAGKATA - 1860-1890s TAG PAHAYA La Solidaridad GAN END DI NAGTAGUMPAY RESULT

July 7, 1892 Kalayaan NABUNYAG

Dasalan at Tocsohan - Marcelo H. Del Pilar

Ang Tanda Ang tanda nang cara- i- cruz ang ipangadya mo sa amin Panginoon naming Fraile sa manga bangkay naming, sa ngalan nang Salapi at nang Maputing binte, at nang Espiritung Bugaw. Siya naua.

Pagsisisi Panginoon kong Fraile, Dios na hindi totoo at labis nang pagkatuo gumaga at sumalacay sa akin: pinagsisihan kong masakit sa tanang loobang dilang pag-asa lo sa iyo, ikaw nga ang berdugo ko. Panginoon ko at kaauay ko na inihihibic kong lalo sa lahat, nagtitica akong matibay na matibay na dina muli-muling mabubuyo sa iyo: at lalayuan ko na at pangingilagan ang balanang makababacla nang loob ko sa pag-asa sa iyo, macalilibat nang dating sakit nang manga bulsa ko, at nagtitica naman acong maglalathala nang dilang pagcadaya ko umaasa akong babambuhin ka rin, alang-alang sa mahal na panyion at pangangalakal mo nang Cruz, sa pagulol sa akin. Siya naua.;

Ang Amain Namin Amain naming sumasaconvento ka, sumpain ang ngalan mo, malayo sa amin ang kasakiman mo, quitlin ang liig mo dito sa lupa para nang sa langit. Saulan mo cami ngayon nang aming kaning iyonh inaraoarao at patauanin mo kami sa iyong pagungal para nang pag papataua mo kung kami nacucualtahan; at huag mo kaming ipahintulot sa iyong manunukso at iadya mo kami sa masama mong dila.

Ang Aba Guinoong Baria Aba guinoong Baria nakapupuno ka nang alcancia ang Fraile'I sumasainyo bukod ka niyang pinagpala't pina higuit sa lahat, pinagpala naman ang kaban mong mapasok. Santa Baria Ina nan Deretsos, ipanalangin mo kaming huag anitan ngayon at cami ipapatay. Siya naua.

Ang Aba Po Santa BariaAba po Santa Bariang Hari, inagao nang Fraile, ikao ang kabuhayan at katamisan. Aba bunga nang aming pauis, ikaw ang pinagpaguran naming pinapanaw na tauong Anac ni Eva, ikaw nga ang ipinagbubuntonh hininga naming sa aming pagtangis dito sa bayang pinakahapishapis. Ay aba pinakahanaphanap naming para sa aming manga anak, ilingon mo sa aming ang cara- i cruz mo man lamang at saka bago matapos ang pagpanaw mo sa amin ay iparinig mo sa amin ang iyong kalasing Santa Baria ina nang deretsos, malakas at maalam, matunog na guinto kami ipanalangin mong huag magpatuloy sa aming ang manga banta nang Fraile. Amen.

Ang Manga Utos Nang Fraile Ang manga utos nang Fraile ay sampo: Ang nauna: Sambahin mo ang Fraile na lalo sa lahat. Ang ikalaua: Huag kang mag papahamak manuba nang ngalang deretsos. Ang ikatlo: Mangilin ka sa Fraile lingo man at fiesta. Ang ikapat: Isangla mo ang catauan mo sa pagpapalibing sa ama't ina, Ang ikalima: Huag kang mamamatay kung uala pang salaping pang libing.

Ang ikanim:

Huag kang makiapid sa kanyang asaua. Ang ikapito: Huag kang makinakaw. Ang ikaualo: Huag mo silang pagbibintangan, kahit ka masinungalingan. Ang ikasiyam: Huag mong ipagkait ang iyong asaua. Ang ikapulo: Huag mong itangui ang iyong ari. Itong sampong utos nang Fraile'I dalaua ang kinaoouian. Ang isa: Sambahin mo ang Fraile lalo sa lahat. Ang ikalaua: Ihayin mo naman sa kaniya ang puri mo't kayamanan. Siya naua. Ang manga kabohongang asal, ang pangala'i tontogales ay tatlo. Igalang mo Katakutan mo Ang Fraile At Pag Manuhan mo ..

Recommended

View more >