omgaan met twijfel

Download Omgaan met twijfel

Post on 22-May-2015

714 views

Category:

Spiritual

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Voorganger ds van Rheenen organist Joh de Vries luister mee op audio server.nl

TRANSCRIPT

 • 1. Welkom bij deze ochtenddienst Voorganger ds van Rheenen organist Joh de Vries Thema: Omgaan met twijfel

2.

 • Lied voor de dienst:
 • G 474 1, 2, 3
 • God roept ons, broeders,

3. 1 God roept ons, broeders, tot de daad; zijn werk wacht, treedt dan aan en weest gereed om elke weg, die Hij u wijst, te gaan. Wij weten dat, wat komen mag, toch hij slechts wint, die waagt, en wie zichzelve geven wil door 't donker vlammen draagt. 4. 2 God roept, en in Hem is de kracht, die onze zwakheid staalt. Dit is de vreugd, dat Hij het doel en onze vaart bepaalt. Dat Hij ons over grenzen heen laat zien het groot gezicht van aller mensen broederschap in 't ene, godlijk licht. 5. 3 God roept, en wat de mensen scheidt dat zij geen scheiding meer; zijn liefde houde ons allen sam en samen met de Heer. Want wat er in de wereld woed', toch is het God die wint en in een elk die Hem behoort het nieuwe rijk begint. 6. Welkom bij deze ochtenddienst Voorganger ds van Rheenen organist Joh de Vries Thema: Omgaan met twijfel 7.

 • Psalm 67 1, 2
 • God zij ons gunstig en genadig.

8. 1 God zij ons gunstig en genadig. Hij schenke ons 't gezegend licht dat overvloedig en gestadig straalt van zijn heilig aangezicht: opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde en tot U zich wend', zo, dat allerwegen ieder volk de zegen van uw heil erkent. 9. 2 De volken zullen U belijden, o God, U loven al te zaam! De landen zullen zich verblijden en juichen over uwen naam. Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten in gerechtigheid, volken op deez' aarde, / die uw arm vergaarde, die Gij veilig leidt. 10. Stil gebed Votum en Groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 11.

 • Verootmoedigingsgebed
 • Bemoediging en aansporing

12.

 • Glorialied uit Tussen Tijds nr 48
 • Liefde, eenmaal uitgesproken

13. 1. Liefde, eenmaal uitgesproken als uw Woord van het begin, Liefde, wil ons overkomen als geheim en zegening. 14. 2. Liefde, die ons hebt geschapen, vonk waarmee Gijzelf ons raakt., alles overwinnend wapen, laatste woord dat vrede maakt. 15. 3. Liefde luidt de Naam der namen waarmee Gij u kennen laat. Liefde vraagt om ja en amen, ziel en zinnen metterdaad. 16. 4. Liefde waagt zichzelf te geven, ademt op van goede trouw. Liefde houdt ons in het leven, - daarop hebt Gij ons gebouwd. 17. 5. Liefde laat zich voluit schenken als de allerbeste wijn Liefde blijft het feest gedenken waarop wij uw gasten zijn. 18. 6. Liefde, boven alle liefde, die zich als de hemel welft over ons: wil ons genezen, Bron van liefde, Liefde zelf ! 19.

 • Gebed

20.

 • Gesprek met de kinderen

21.

 • ELB 435
 • 'k Heb Jezus nodig,

22.

 • 1
 • 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
 • 'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
 • in m'n handel, in m'n wandel,
 • in m'n slapen en ontwaken,
 • 'k heb Hem nodig, dag aan dag.

23.

 • 2
 • 'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
 • 'k Wil Jezus volgen, dag aan dag
 • in m'n handel, in m'n wandel,
 • in m'n slapen en ontwaken,
 • 'k wil Hem volgen, dag aan dag

24.

 • Wij gaan, tot straks!!

25.

 • Lezen Johannes 20 : 24 t/m 29
 • Verschijningen

26. 24 Een van de twaalf, Tomas (dat betekent tweeling), was er niet bij toen Jezus kwam.25 Toen de andere leerlingen hem vertelden: Wij hebben de Heer gezien! zei hij: Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. 27. 26 Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede! zei hij,27 en daarna richtte hij zich tot Tomas: Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. 28. 28 Tomas antwoordde: Mijn Heer, mijn God!29 Jezus zei tegen hem: Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. 29.

 • Lezen Jakobus 1 : 2 t/m 8 en 16, 17 en 18
 • Geloof en standvastigheid

30. 2 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat.3 Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.4 Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. 31. 5 Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.6 Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. 32. 7-8 Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. 33. 16 Geliefde broeders en zusters, vergis u niet:17 elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.18 Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping. 34.

 • G 170 1, 3, 5
 • Meester, men zoekt U wijd en zijd,

35. 1 Meester, men zoekt U wijd en zijd, komend langs velerlei wegen. Oudren gaan rustig welbereid jongeren aarzlend U tegen. Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht, eens vindt Ge ons moe en zonder kracht, hunkerend naar uwe zegen. 36. 3 Heiland, Gij weet, hoe dikwijls zorg, twijfel en angst ons benauwen. Van uw belofte zelf de borg, schraagt Gij ons wanklend vertrouwen. Licht wordt ons levens doel en grond, als Ge ons vergunt de zaalge stond, dat wij uw aanschijn aanschouwen. 37. 5 Opperste Leidsman, geef ons raad, wij zijn door tweedracht gescheiden. Opstand der zinnen, twijfel, haat, maken ons zwak in het strijden. Stralende held, breng ons weer sam, ga voor ons uit, uw grote naam zal tot de zege ons leiden. 38.

 • Omgaan met twijfel

39.

 • Gezang 465 1, 4, 5
 • Van U zijn alle dingen,

40. 1 Van U zijn alle dingen, van U, o God en Heer, van U de zegeningen die 'k biddende begeer. Gij wilt mijn weg omringen met liefde wijs en teer. Wat wij ooit goeds ontvingen, het is van U, o Heer. 41. 4 O mocht ik U beminnen gelijk Gij mij bemint, laat heilge vrees van binnen mij leiden als uw kind! Mocht ik die rijkdom winnen, die roest noch mot verslindt, en werden nooit mijn zinnen door ijdle glans verblind! 42. 5 U zal ik eeuwig eren, die eeuwge goedheid zijt! U blijve, Heer der heren, geheel mijn hart gewijd. Wat kan ik niet ontberen wanneer uw hand mij leidt, wat vuriger begeren dan uwe heerlijkheid! 43.

 • Danken en bidden

44.

 • Collecte
 • 1 stevoor bouw en onderhoud
 • 2 devoor de kerk

45.

 • Slotzang ELB 357 1, 3, 4, 5
 • Vreugde, vreugde, louter vreugde

46. 1 Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die 't heelal verheugde, bron van eeuw'ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister, drijft de schaduwen uiteen. Hij, die zoekend doolt in 't duister, vindt het licht bij U alleen. 47. 3 Duizend lichten, duizend kleuren zijn de weerglans van uw pracht; daarmee wilt Gij mensen beuren uit hun zorgen, uit hun nacht. Op een zee van licht en zangen voert Gij ons tot U omhoog. Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen; doof niet voor uw licht ons oog. 48. 4 Open nu ook onze ogen voor het ware vreugdelicht, opdat wij uw Naam verhogen, juichend voor uw aangezicht. Want in Christus komt Gij nader hem, die onder zonde zucht. Ieder wilt Gij zijn een Vader, die in Jezus tot U vlucht. 49. 5 Wil ons van uw vreugde geven, hef ons op tot U omhoog, Gever van onsterflijk leven, die tot ons U nederboog. Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, onbevreesd in smart en pijn. Laat ons Heer, door uwe liefde eeuwig in uw vreugde zijn. 50.

 • Zegening
 • 3 x amen

51.

 • Gezegende week.

52. 53.