omgaan met overweldigende emoties

Download Omgaan met overweldigende emoties

Post on 11-Jan-2017

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Omgaan met overweldigende emoties

  werkboek Dialectische Gedragstherapie

  Praktische oefeningen om je interpersoonlijke effectiviteit te

  vergroten je emoties te reguleren mindfulness te leren en

  stress en verdriet te accepteren

  MATTHEW MCKAY, JEFFREY WOOD EN JEFFREY BRANTLEY

  MC

  KA

  Y, WO

  OD

  EN

  BR

  AN

  TLE

  Y O

  MG

  AA

  N M

  ET

  OV

  ER

  WE

  LDIG

  EN

  DE

  EM

  OT

  IES

  9 7 8 9 0 7 9 7 2 9 0 1 2

  I S B N 978 90 79729 01 2

  W W W. H O G R E F E . N L

  werk

  bo

  ek

  Dialectische Gedragstherapie

  Overweldigende emoties kunnen zeer belemmerend zijn voor een prettig en evenwichtig leven. Ze komen vaak plotseling op en met zoveel kracht dat het lijkt alsof je er niets tegen kunt doen. Ze overkomen je. Althans zo voelt het.

  Omgaan met overweldigende emoties biedt d manier om dit soort gevoelens te lijf te gaan. Met behulp van eenvoudige oefeningen, handige checklists en praktische werkbladen leer je vier zeer effectieve technieken om heftige gevoelens te herkennen en ermee om te gaan: frustratietolerantie, mindfulness, emotieregulatie en interpersoonlijke effectiviteit.

  Deze baanbrekende technieken zijn gebaseerd op de Dialectische Gedragstherapie (DGt), een bewezen succesvolle manier om met overweldigende emoties en frustratie om te gaan.

  De kracht van Omgaan met overweldigende emoties is dat de vele oefeningen en werkbladen je handvatten bieden om daadwerkelijk en blijvend anders om te gaan met stress, zorgen en verdriet. Niet alleen nu, maar ook maanden en jaren later nog.

  Een helder en praktisch werkboek om stapsgewijs mee aan de slag te gaan:

  Leer hoe je heftige emoties kan zien aankomen Begrijp je emoties beter en leer hoe je ermee om kunt gaan Train jezelf in mindfulness Vergroot je interpersoonlijke effectiviteit Leer hoe je frustratie en stress kunt accepteren

  MATTHEW MCKAY is hoogleraar aan het Wright Institute in Berkeley. Hij is (co)auteur van diverse bestsellers. In totaal zijn er meer dan 2 miljoen exemplaren van zijn boeken verkocht. JEFFREY C. WOOD is gespecialiseerd in zowel cognitieve gedragstherapie van depressie, angst en trauma als in het trainen van assertiviteit.JEFFREY BRANTLEY is verbonden aan de Duke Department of Psychiatry en directeur van het Mindfulness-Based Stress Reduction Program aan Duke University.

 • werkboek Dialectische gedragstherapie

  Omgaan metoverweldigendeemoties Matthew Mckay, Jeffrey Wood en Jeffrey Brantley

 • Inhoudsopgave Inleiding 7 Dialectischegedragstherapie

  1 Omgaanmetpijnenverdriet 11 Basisvaardighedenfrustratietolerantie

  2 Denkjesterkenvoeljezelfverzekerd 39 Radicaleacceptatievoorgevorderden

  3 Levenmetaandachtinhethierennu 69 Basisvaardighedenmindfulness

  4 Wijzegeestenintutie 93 Mindfulnessvoorgevorderden

  5 Mindfulnessenmeditatie 125 Oefeningenindepraktijk

  6 Herkenjeemoties 133 Basistechniekenemotieregulatie

  7 Analyseerjeemotiesengedragzonderoordeel 171 Emotieregulatietechniekenvoorgevorderden

  8 Meeraandachtvoorjerelatie 191 Basisvaardighedeninterpersoonlijkeeffectiviteit

  9 Helderenduidelijkcommuniceren 209 Assertiefzeggenwatjewilt

  10 Vijftienminutenperdag 235 Keuzemenuvoorjeoefeningen

  Literatuur 239ISBN 978-90-79729-01-2NUR 770

  www.hogrefe.nl

  In deze uitgave zijn invuloefeningen opgenomen. Als het

  volgende teken erbij staat, kunt u deze formulieren voor

  persoonlijk gebruik gratis downloaden van onze website.

 • Inleiding

  Dialectische gedragstherapie

  Dedialectischegedragstherapie,ontwikkelddoorMarshaLinehan(1993a,

  1993b),isbuitengewooneffectiefommensentehelpenmetoverweldigende

  emotiesomtegaan.Onderzoektoontaandatdedialectischegedragsthe-

  rapie het vermogen van iemand versterkt om met frustratie om te gaan

  zonderdecontroleteverliezenofdestructieftehandelen.

 • Veelmensenworstelenmetoverweldigendeemoties.Hetisalsofbijveelge-

  voelensdeknopophetmaximalevolumestaat.Wanneerzijboos,verdrietig

  ofbangworden,verschijntdatalseengrote,krachtigegolfdiehenomver

  werpt.

  Alsjegeconfronteerdwordtmetoverweldigendeemotiesinjeleven,

  weetjewaaroverwijpraten.Erzijndagendatgedachtenjetreffenmetde

  krachtvaneentsunami.Enwanneerditgebeurt,maakthetjebegrijpelijk

  bangomdingentevoelen,omdatjenietdoorjeemotiesoverweldigdwilt

  worden.Hetprobleemisdathoemeerjeprobeertjeemotiesteonderdruk-

  kenofzebuitentesluiten,hoeoverweldigenderzekunnenworden.Webe-

  sprekendatinhoofdstuk6en7overemotieregulatie.Opditmomentishet

  belangrijkdatjeweetdathetnietwerktalsjeprobeertomjegevoelensweg

  tedrukken.

  Erzijnverschillendeonderzoekendiesuggererendatdekansomintense,

  overweldigendeemotiesteontwikkelenvanafdegeboorteingebakkenis.

  Maarhetkanooksterkwordenbenvloeddoortraumaofverwaarlozingtij-

  densdekinderjaren.Eentraumaopkritiekepunteninonzeontwikkeling

  kanonzehersenstructuurletterlijkveranderenwaardoorwekwetsbaarder

  wordenvoorintense,negatieveemoties.Hetfeitdateenneigingtotnegatieve

  emotiesvaakgeworteldisinonzegenenofineentrauma,betekentechter

  nietdathetprobleemonoverkomelijkis.Duizendenmensenhebbendevaar-

  dighedengebruiktdiejeinditboekzultlerenommetoverweldigendeemo-

  tiesomtegaan.Zijhebbenhunlevenveranderdendatkanjijook.

  Watzijndatdanvoorvaardighedenenhoekunnenzehelpen?Dialectische

  gedragstherapie leert je vieruiterstbelangrijke vaardighedendiedeom-

  vangvanjeemotionelegolvenkunnenverminderenenhelpenjeevenwicht

  tebewaren.

  1 Frustratietolerantiehelptjeombeteromtegaanmetpijnlijkegebeurte-

  nissenomdathetjeveerkrachtgeeftennieuwemanierenbiedtomde

  effectenvanverontrustendeomstandighedenteverzachten.

  2 Mindfulnesshelptjehethierennuvolledigerteervarenterwijljejemin-

  deroppijnlijkeervaringenuithetverledenofangstaanjagendeervarin-

  genindetoekomstricht.Mindfulnessbiedtjeookeeninstrumentom

  degewoonteteoverwinnennegatiefteoordelenoverjezelfenandere

  mensen.

  Omgaan met overweldigende emoties

 • 3 Emotieregulatiehelptjeombeterteherkennenwanneerjejegoedvoelt

  enomemotiesteobserverenzonderdatjeerdooroverweldigdwordt.Het

  doelisomhevigegevoelensteregulerenzonderdatjejeopeenaltede-

  structievemaniergedraagt.

  4 Interpersoonlijkeeffectiviteitgeeftjenieuweinstrumentenomjeopvattin-

  genenbehoeftenteuiten,grenzentestellenenteonderhandelenover

  oplossingenvoorproblemenditallesterwijljijjerelatiesbeschermten

  anderenmetrespectbehandelt.

  Wehebbenhetboekzoopgezetdathetgemakkelijkisomditteleren.Alle

  vierdevaardighedenwordenintweehoofdstukkenbehandeldvoorbe-

  ginnersengevorderden.(Uitzonderingismindfulness,daarwijdenwedrie

  hoofdstukkenaan.)Indehoofdstukkenoverdebasisvaardighedenbespre-

  kenwedeelementaireconcepten,makenwekennismetdeverschillende

  componentenvandevaardigheidenleidenwejedoordeeerstestappenom

  devaardigheidteverwerven.Dehoofdstukkenvoorgevorderdenbeschrijven

  deoverigecomponentenvandevaardigheid,envertellenhoejedevaardig-

  heidstapvoorstapverderkuntontwikkelen.Omelkestapteverduidelijken

  zijnervoorbeelden,checklistsenwerkbladenopgenomen.Vervolgensleer

  jeinhetlaatstehoofdstukmetdetitelVijftienminutenperdagKeuzemenu

  voorjeoefeningenhoewijaldezevaardighedenintegrerenomzetoteen

  vanzelfsprekenddeelvanjeleventemaken.

  HetWerkboekdialectischegedragstherapieisgeschrevenomlerengemak-

  kelijktemaken.Hetmoeilijkstedeelzalzijnomdeverplichtingaantegaan

  datjedeoefeningenwerkelijkdoetenjenieuwevaardighedeninpraktijk

  brengt.Doorlezenalleenzalernietsveranderen.Dewoordenopdezeblad-

  zijdenzullengeeninvloedopjelevenhebbentenzijjedenieuwetechnie-

  kenenstrategientoepast.Hetisdusnuhetjuistemomentomtebedenken

  waaromjeditboekleestenwatjewiltveranderen.Geefhieronderdrie

  recentevoorbeeldenvanmanierenwaaropjeopemotiesreageert,maardie

  jelieverzouveranderen.Andersgezegd,welkedestructievedingendoeje

  wanneerjevanstreekofoverweldigdbent?Endiejegraagzouwillenver-

  vangendooranderereacties?

  1

  2

  3

  Inleiding

 • Voorwieisditboek?ErzijntweedoelgroepenvoorhetWerkboekDialectischegedragstherapie.De

  eerstegroepzijndemensendiedialectischegedragstherapiekrijgen(ineen

  groepofindividueel)eneenwerkboeknodighebbenomdevierbelangrijk-

  stevaardighedenteleren.Wijschrevenditboekechterookvooriedereendie

  metoverweldigendeemotiesworstelt.Alleinstrumentendiewebeschrijven,

  kunnenaanzienlijkeveranderingenteweegbrengenindemanierwaaropje

  metemotiesomkuntgaan.Maaralsjeditwerkboekopeigenhoutjeleesten

  jehetmoeilijkvindtomdenieuwevaardighedentoetepassen,danradenwij

  jeaanomeengekwalificeerdedialectischegedragstherapeutteraadplegen.

  ErishoopHetlevenismoeilijk. Datwistjeal.Maarmisschienbenjeteverstriktge-

  raaktinjeworstelingmetjeemoties.Alsjeechtwerktomdehierbeschre-

  venvaardighedentoetepassen,kunjedaadwerkelijkanderslerenreageren

  opjegevoelens.Debelangrijkstevaardighedendiejehierleert,kunnende

  gevolgenbenvloedenvaniederconflictenelkegebeurtenisdiejevanstreek

  brengtlosvanjegenetischeaanlegofpijnlijkejeugdervaringen.Zekun-

  nenbovendienletterlijkhetverloopvanjerelatiesveranderen.Erisdusalle

  redentothoop.Jehoeftalleenmaardebladzijdeomteslaanentebeginnen.

  Enervervolgensaanteblijvenwerken.

  10 Omgaan met overweldigende emoties

 • Omgaan met pijn en verdriet

  Basisvaardigheden frustratie-tolerantie

  Frustratietolerantie:watisdat?

  Iedereenkrijgtopeenbepaaldpuntinhetleventemakenmetfrustratie

  enpijn.Datkanlichamelijkzijn