okrug broj 191

Download OKRUG broj 191

Post on 18-Mar-2016

241 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

12.09.2012.

TRANSCRIPT

 • PRAV

  IPOG

  LED

  NABR

  ANI

  EVSK

  IOKR

  UG

  SREDA, 12. SEPTEMBAR 2012. * BROJ 191, GODINA IV

  30RSD

  Poginuo direktor Georadastr. 10

  Fudbal: Mladi radnik - Rudar 0:1

  Kostolanima komijski derbistr. 15

  OKRUG

  Radovi na B2 odmiu

  Str. 5

  Ne volim da se budim rano!!!

  MMMMiiiinnnniiiissssttttaaaarrrr pppprrrroooossssvvvveeeetttteeee uuuu ppppoooosssseeeetttt iiii OOOO KKKKrrrraaaallll jjjj AAAAlllleeeekkkkssssaaaannnnddddaaaarrrr IIII

  agubica - mr Saa Ognjanovi

  Sledeupoljavanja graana!!!

  str. 2

  www.novineokrug.rs

 • STRANA 2 BROJ 19112.09.2012. www.novineokrug.rs

  Izdava: OKRUG D. O. O. PoarevacSedite: ede Vasovia 4/15.Redakcija: Bogdan ivanovi, Aleksandar Capteni, Dragana Nikoli,Jelena Radovanovi.Direktor, glavni i odgovorni urednik: Nenad Petrovi.Tehniki urednik: Bokan Nastasijevi.Telefon: 012/541-725, fax:012/541-726, 061/6837-321, 060/0222-634.e-mail: novineokrug@yahoo.com i okrugnovine@yahoo.comRukopisi i fotografije se ne vraaju.tampa: GPK TAMPARIJA BORBA, Kosovska 26, 11000 Beograd

  ISSN - 1820 - 9688

  Pismaprijatelju

  Prijatelju, lep period za ui-vanje, i to treba initi. Dodue,trebalo bi da se izbegnu odre-ene stvar... To je pre svegamaterijalno crkavanje... jer jeperiod godine kada je mnogopotrebno, izdaci su udo, a pri-hodovanje redovno ili je uma-njeno... Drutvo je pred ili je veu kolapsu, tako nam govore ipolitiari i analitiari.

  Da nema ovog nilskog gripai smrtonosnih komaraca, samobi se prialo nematini, rigoroz-noj tednji, materijalnim bloka-dama, poskupljenjima, stezanjukaia, kreditiranju, pozajmi-cama... Dodue, i sportski re-zultati idu nam na ruku da bakonstantno ne razgovaramo omalo pre pobrojanim stvarima.Kada se na to doda politikastabilnost... tako se bar kae...trebalo bi da uzmemo jedan ko-rektan fotoaparat pa da se sli-kamo. Na kraju treba imativere... mora e jednog dana dabude bolje, samo treba doe-kati. Ajd, pa sada uivaj, kadasi ovako izbombardovan crnimdetaljima. E, tako je stalno...

  No, idemo dalje... Osimpria, a bilo ih je svakojakih, go-tovo da se nita nije ni doga-alo u proloj sedmici u naemkraju. Bio je lokalni fudbalskiderbi... tzv. komijski derbi. Do-bili kostolani 1:0. Trivo Ili, pozavretku rekao da e ponuditiostavku upravi... slabo je kre-nuo Mladi radnik, pogotovo akose uzme u obzir da su preten-denti za povratak u Prvu liguSrbije.

  Ej, prikane prole nedeljesam bio do agubice, tamo sedeava neto pozitivno, vraajuse dugovi, pria se da e biti inovih zapoljavanja... Kana-ani trae zlato, uposlie dve-sta ljudi, spominju se fabrikevode, hidrocentrale... Kad sesteknu uslovi i onako ve lepkraj dobie jo dodatne atrak-tivnosti.

  Ajd, do sledee nedelje,budi dobar pa se dalje dopisu-jemo...

  Intervju: mr Saa Ognjanovi, predsednik optine agubica

  SSSSlllleeeeddddeeee uuuuppppoooollll jjjjaaaavvvvaaaannnnjjjjaaaa ggggrrrraaaaaaaannnnaaaa!!!! !!!! !!!!U optini agubica na vlasti je

  koalicija SPS, PUPS, SNS i Grupagraana Pokret za Homolje, sa 19 odukupno 33 odbornika. Od konstitu-isanja vlasti, vladajua koalicija nailaje na odreene probleme u samomfunkcionisanju optine. Kako istiu,mnogo je rada uloeno da bi seodreene stvari regulisali, ali priznajuda ih jo mnogo eka kako bi agu-bica postala mesto za kakvo su se svizalagali u predizbornoj kampanji.

  O tome ali i o planovima razgovar-ali smo sa prvim ovekom ove optinemr Saom Ognjanoviem.

  Kako ocenjujete period i uraeno odtrenutka kada ste preuzeli vlast u optiniagubica?

  - Prolo je tri meseca od kako smopreuzeli vlast u optini

  agubica. Nakons a g l e d a v a n j aprvih problema,koji su eviden-tni, a takoenakon sagleda-vanja dugova

  koji su od pret-hodne vlasti ostali

  dosta je uraeno.to se tie dugova, to

  kratkoronih to dugoronih oni su iznosilioko 75 miliona dinara, to je za na bu-det veliko optereenje. To je gotovoetvrtina istog. Mi smo stopirali plaanja,krenuli smo da isplaujemo samo priori-tetne potroae. U prvom redu poelismo da izmirujemo dugovanja ka Elek-troprivredi, iz prostog razloga to se tasredstva okamauju. Za ova tri mesecadoli smo na mesenu potronju, to jepriznaete uspeh! Takoe, krenuli smo sareavanjem infrastrukturnih problema,koji su vrlo hitni, u prvom redu mislim nareavanje problema vodosnabdevanja.Imali smo, po ovom pitanju zahvate uOsanici, zavrava se vodovodni sistem uLaznici. Sve pripremne radnje, sa stru-njacima sa rudarsko geolokog faku-leta, uraene su u Ravnitu kodKrepoljina, potom u Ribaru i Kamenici.Geofizika istraivanja se vode i u selimaSige i Bliznak. Sa dve buotine reiemopomenuta sela tokom sledee godine. u dahi istie predsednik optine agubicaOgnjanovi i nastavlja:

  - Raspisali smo javnu nabavku po hit-nom postupku za asfaltiranje, presvlae-nje i popravku ulica u optini agubica.Vrednost je 15 miliona dinara. To se radisopstvenim sredstvima iz budeta. Ra-dovi treba da se zavre do kraja grae-vinske sezone, a najkasnije do krajagodine.

  Jedan od goruih problema u ovoj op-tini svakako se tie iznoenja smea.Velike zamerke na rad od strane metanaupuene su ka izvriocu ovih usluga, toje kompanija Trojon i Fier?

  - Na pragu smo reavanja pitanja iz-noenja smea. To je izazivalo veliko ne-zadovoljstvo graana, zbog loegpruanja usluga. Poznato je da je Trojoni Fier firma koja je to radila zapala u te-koe. Na pragu smo raskida ugovora sapomenutom firmom i uvoenjem novefirme koja bi to radila a to je firma Rosauiz Rumunije, koja to ve radi u selima uoptini Petrovac. Tamo su stanovnici za-dovoljni odnosom cena i usluga. Napo-menuu da bi ta nova cena trebala dabude nia od trenutne.

  Sam rad lokalne samouprave obele-en je velikim brojem aktivnosti?

  - Imali smo etvrtu sednicu Skuptineoptine, izvren je rebalans budeta za2012. godinu. On je morao da bude izvr-en iz prostog razloga to je prethodnavlast, za prvih pet meseci utroila sred-stva za pojedine stavke, koja su planiranaza kompletnu godinu. To se pre svega od-nosi na rad sportskih klubova, donacijaNevladinim organizacijama... tako dasmo ta sredstva morali da uveamo kakobi to moglo da funkcionie do kraja go-dine. Sa druge strane, uveali smoAgrarni fond sa 8 na 13 miliona dinara,to su bila i naa predizborna obeanja,takoe smo opredelili sredstva za otpoi-njanje projekta izrade industrijske zone uoptini agubica. Moram da istaknem datrenutno opozicija ne uzima uee uradu lokalnog parlamenta, ne dolaze nasednice skuptine. Smatraju da je vlastnelegitimna, da je druga sednica sazvanapo hitnom postupku nezakonita, takoeprimedbe idu u pravcu izbora mog zame-nika. Meutim stigle su presude Uprav-nog suda, gde se odbacuju sve albeodbornika opozicije.

  U optini gde ima 12500 stalnih ite-lja, na evidenciji Zavoda za zapoljavanjenalazi se oko 400 nezaposlenih. Da li po-stoji jasna vizija zapoljavanja istih, sob-zirom da odreene inostrane firme imajuaspiracije za rad na samoj teritoriji op-tine.

  - To je moda i najvea perspektiva zaoptinu agubica. Kanadska firma nageolokim radovima pronala jeodreene koliinerude zlata. To jetrenutno u fazigde pomenutafirma radi fizibilitistudiju o izvodlji-vosti eksploata-cije. Poto to onine rade po naimstandardima, veiskljuivo, po se-vernoamerikim,njima je to veisplativo. Miljenjasam, 90 % da edo te eksploata-cije doi. Ako dotoga doe, to eusloviti prijemveeg broja rad-nika, kako iz nae optine tako i iz osta-tka Srbije, jer u naem kraju ne postojidovoljan broj usko strunih profila, kojezahteva ovaj posao. Oekujem, da se iznae optine u ovoj projektu uposli iz-meu 150 i 200 radnika. Ako se uzme u

  obzir da na birou prema evidenciji imamooko 400 nezaposlenih, ovaj broj pred-stavlja veliku stvar. Kanaani su jako od-govorni, i saradnja sa nama je navisokom nivou. Takoe je razgovarano saKnjazom Miloom za otvaranje fabrikevode, jako su zainteresovani, pogotovoako se uzme u obzir da postoje sa nji-hove strane preuzete obaveze ka optinikoje do sada nisu ispunjavali. MI vrimopritisak na njih da zaposle odreeni brojradnika, podrazumeva se da e to biti re-lativno mali pogon. Fabrika odlivaka a-gubica je problem, tu je nekad radilo 185radnika dok trenutno radi 5 radnika.Nema proizvodnje, ne radi se nita. Onaje i dalje u vlasnitvu RTB Bor, sa kojimasmo obavili razgovore i saznali da oni ne-maju reenje za tu fabriku. Takva proiz-vodnja je van njihovih potreba i ciklusa. Ipored toga su spremni za saradnju.Spremni su da iznajme ili ak ustupekompletnu opremu i objekte onome ko jespreman da uloi i investira u proizvodnipogon.

  U tekim vremenima, svakakoznaajna kategorija za samo drutvopredstavljaju socijalna davanja. Kako

  funkcionie optinaagubica po tom pita-nju?

  - Uspostavili smodobru saradnju saCentrom za socijalnirad. Ima dosta socijal-nih sluajeva, imadosta roma koji imajudosta problema zazdravstvenim osigura-njem. Postoje dostaljudi bez dokumenata,pa smo inisistirali dase prvo obezbede do-kumenta kako bi tim li-cima i moglo da sepomogne. Problem

  optine su starosna domainstva kojihima mnogo. Lokalna samouprava izdvajaodreena sredstva za pomo pomenu-tima kategorijama, ali sa tom razlikom dase to sada iskljuivo radi preko posred-nika odnosno preko malo pre pomenutogCentra za socijalni rad, zato to oni imajunajvie uvida kome je i u kojoj meripomo neophodna. Ranije, to nije biosluaj pa je optinsko vee donosilo

  odluke o pomoi, ali smo tu praksu miprekinuli. Pa su se tada javljali sluajeviisplaivanja novane pomoi i ljudima kojiimaju penzije i preko 50 hiljada dinara.

  N. Petrovi

 • BROJ 191 STRANA 312.09.2012. www.novineokrug.rs

  Sinia Stoki, novi ljubievski vitez

  Od samoukog jahaa do estostrukog vitezaPrvu titulu Sinia osvojio sa 21 godinom, iako se obuavao potpuno sam, bez pomoi uitelja i trenera

  Nedeljno finale u ljubievskomvieboju, pred oko 10.000 gledalacau zavrnici Ljubievskih konjikihigara, Sinia Stoki (51), trgovac