okrug broj 177

Download OKRUG broj 177

Post on 07-Mar-2016

242 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

23.05.2012.

TRANSCRIPT

 • PRAV

  IPOG

  LED

  NABR

  ANI

  EVSK

  IOKR

  UG

  SREDA, 23. MAJ 2012. * BROJ 177, GODINA IV

  30RSD

  Novi trendovi u poljoprivredistr. 3

  fudbal: Mladi radnik - Banat 2:0

  BANAT ZA NADUstr. 15

  OKRUG

  Poeli remonti na blokovima

  Str. 5

  Zar je bitno ko e sa kim?

  Otvorena likovna kolonija Majski cvet

  TTTToooo mmmm iiii ssss llll aaaa vvvv NNNN iiii kkkk oooo llll iiii dddd oooo bbbb iiii oooo iiii uuuu PPPP oooo aaaa rrrr eeee vvvv cccc uuuu

  ssss tttt rrrr.... 3333

  www.novineokrug.rs

 • STRANA 2 BROJ 17723.05.2012. www.novineokrug.rs

  Izdava: OKRUG D. O. O. PoarevacSedite: ede Vasovia 4/15.Redakcija: Bogdan ivanovi, Aleksandar Capteni, Dragana Nikoli,Jelena Radovanovi.Direktor, glavni i odgovorni urednik: Nenad Petrovi.Tehniki urednik: Bokan Nastasijevi.Telefon: 012/541-725, fax:012/541-726, 061/6837-321, 060/0222-634.e-mail: novineokrug@yahoo.com i okrugnovine@yahoo.comRukopisi i fotografije se ne vraaju.tampa: GPK TAMPARIJA BORBA, Kosovska 26, 11000 Beograd

  ISSN - 1820 - 9688

  Pismaprijatelju

  Prijatelju, verovao ili ne, ovopismo ti piem na dan drugogkruga predsednikih izbora, od-nosno neposredno po zatvara-nju birakih mesta... jo Cesidnije objavio rezultate na osnovusvojih uzoraka. Moda saznamneto do kraja ovog pisanja. Na-merno u ovom tajmingu piem,jer, stvarno je verovatno svimadosta kampanja, obeavanja,intriga, politike pozitive i nara-vno negative, jurnjave... Mada,to ne treba da uslovi neglasa-nje... ve ba suprotno. No, dase ne komentarie vie... ve dase ide dalje. Da krene kolote-ina, mislim drutvena.

  Prole nedelje centralni do-gaaj za veinu poljoprivrednikaiz naeg kraja bio je Novosadskisajam poljoprivrede... Agrarnifond grada Poarevca organizo-vao je za preko 150 poljopri-vrednika odlazak, to je odlino.Ljudi treba da vide gde se tre-nutno nalaze, koliko su ispred ilizaostaju u odnosu na uspeneu ovoj brani... bili i predstavnicigrada.... obilazili nae poljopri-vrednike i privrednike, davali impodrku, to je takoe dobro...

  Opa. Toma vodi, tako barvidim na kajronu RTS-a, potonjih gledam, disciplina je presu-dna. Evo i potvrde, gledam Vu-ia, kako mu estitaju unaprednjakom pres centru, aevo i Cesida... To je to, znaiimamo novog predsednika,Tomu Nikolia. ta e to donetividee se.

  Ipak pisanje sa poetkaovog pisma o koloteini, mislimda jo nee do toga doi. Sigu-ran sam da nas eka turbulen-tan politiki period. Tek e da sekombinuje i pria. Koalicije...udo...

  Dosta vie o politici, ajd zakraj da ti jo ispiem da za sportjo ima nade. Mladi radnik ube-dljiv protiv Banata, u bukvaluslamka spasa. Igra jo bolja odrezultata, to obeava. Ruko-metai maknuli bod sa strane,mnogo znai u borbi za goliivot. Sve u svemu piem ti unedeljama ispred...

  Ajd pa budi dobar.

  No muzeja u PoarevcuTradicionalna kulturna manifestacija No muzeja po peti

  put je odrana u Poarevcu. Vrata poarevakih muzeja i kul-turnih ustanova bila su u subotu otvorena itavog dana zaposetioce.

  Posetioci su bili u prilici da pogledaju stalnu muzejskupostavku u zgradi Narodnog muzeja u Poarevcu, Muzejukulturne istorije, Kui Dobrnjevih i Galeriji Milene PavloviBarilli.

  Ljubitelje naveprivukla je postavka izKovaice u KuiDornjevih, dok jepostavka make-donske arhitekturebila izloena u Galer-iji MiodragaMarkovia.

  U Gradskoj galer-iji posetioci su bili uprilici da vide izlobujapanskih grafika

  Svet Nihongi i lutaka iz ove zemlje.Teme prikazane na grafikama su poznate scene iz japan-

  skog Kabuki pozorita, scena iz klasinog dela japanskeknjievnosti Pria o Geniju koju je napisala Murasaki ik-ibu u XI veku, kao i slike 12 ivotinja simbola zodijaka ijisu autori Haimoto Kansecu i Fuden Adai, poznati slikari ni-hongi, slika u japanskom stilu.

  Na Tulbi su za posetioce bila otvorena vrata replikecarskog atora Poarevakog mira 1718. Nedavno je pred-stavljena nova stalna postavka kostimiranih lutaka koje pred-stavljaju uesnike mirovnog kongresa.

  Pored kompleksa Poarevkog mira, graani su na Tublimogli da obiu etno selo sa kuama iz osamdesetih godinaXIX veka.

  D.O.

  VELIKO GRADITE DALO DOPRINOSMANIFESTACIJI NO MUZEJA

  LEPO VEEPOSVEENO UMETNOSTI

  I ove godine Veliko Gradite u organizaciji Narodne bi-blioteke Vuk Karadi dalo je doprinos devetoj u Srbiji, svepopularnijoj manifestaciji No muzeja koja je minule suboteod 18 asova do posle ponoi, otvorila vrata kulturnih insti-tucija u 66 gradova na naim prostorima i blizu 50 zemaljaEvrope.

  Ljubitelje umetnosti naplatou ispred biblioteke,pozdravila je MariolaMomilovi direktor pome-nute kue knjiga u graduna Dunavu, a zatim je kre-nuo bogat program obele-en raznolikimsadrajem, koji je zaoku-pio panju svih uzrasta.Izmeu ostalog od 18 a-sova odrana je likovnaradionica na temu starih zanata, ureena izlobena postavkaZlatne ruke , a mogla su se videti ostvarenja Bobana Ljubin-kovia makete brodova, zatim prelepo osmiljen nakit Mi-lice Jestratijevi, grnarija Ivane Mii, tkani radovi MiliceMii. Posebnu panju privukle su slike u tehnici slame KosteAndrejevia, koji svoja dela stvara odabirom posebnog ma-terjala i stvara slike inspirisane preteno etno motivima.

  Uz pomenuto mogli su se videti filmovi o Velikom Gra-ditu, a kulturno umetniki program pod sloganom Od fol-klora do rokenrola protkali su maliani gradskih obrazovnihustanova, ANIP Vlastimir Pavlovi Careva Kud Car i kon-cert mladih muziara u okviru grupe Revoltni peron.

  Sve u svemu No muzeja pokazala je nebrojene afinitetemalog grada ka umetnosti i mogla bi da bude znaajan koraku vraanju nekadanjeg arma varoice na Dunavu.

  D. Nikoli

  U organizaciji agencije Codex unedelju otvorena likovna kolonija

  MMMMaaaajjjjsssskkkkiiii ccccvvvveeeettttPoarevaka agencija Codex organizovala je vanrednu li-

  kovnu koloniju koja je u na grad dovela preko 30 umetnika izkompletnog regiona. Kolonija nosi naziv Majski cvet. Po reimaSneane Miloevi, vlasnice agencije Codex, ova kolonija jeorganizovana na inicijativu samih umetnika, odnosno zbog nji-hove elje da uestvuju u istoj. Treba napomenuti da je ovo-godinja kuma kolonije Nataa Savi, direktor PD RIOKostolac, koja je ovom prilikom istakla da je ovo preduzeedugi niz godina uz ovakve manifestacije. Ideja za ime po re-ima Natae Savi, proistekla je zbog injenice da u maju naj-lepi cvetovi, cvetaju, a takoe i jedna od osnovnih delatnostiovog preduzea je negovanje i odravanje istih.

  Otvaranju kolonijeprisustvovao je i po-slanik u republikomparlamentu arkoPivac koji je ovom pri-likom naznaio da i utoku izborne kampa-nje ima mesta za kul-turu, odnosno da onakao takva zauzimaznaajno mesto ufunkcionisanju grada.Kao primer dobre

  ustanove Pivac je naveo Agenciju Codex, za koju je rekao dase nada da e tokom sledee godine realizovati veliki projekatkoji podrazumeva koloniju sa 365 slikara.

  D. O.

  IPA Kup Srbije

  Najbolja ekipa iz BeogradaU Poarevcu je u subotu odran IPA Kup u praktinom stre-

  ljatvu, na strelitu KPS Grom, uz uee12 ekipa iz sedamgradova Srbije i Rumunije. Od toga, sedam ekipa inili su za-posleni u MUP-u, iz policijskih uprava Poarevac, Beograd,Ni, Sombor, Smederevo i Gnjilane. etiri ekipe formirali suzaposleni pri Ministarstvu pravde: Uprava za izvrenje zatvor-skih sankcija Beograd, Centar za obuku Ni, Podcentar Ni iKazneno-popravni zavod Zabela. Dvanaestu ekipu sainja-vala je policija iz rumunskog grada Reica, zbog ega je ovotakmienje imalo meunarodni karakter.

  Takmiari su se na-dmetali u disciplinamagaanja iz pitolja i pukeu metu, po profesionalnimpravilima i programu pokome vebaju pripadniciSAJ-a, PTJ-a, andarme-rije, Vojske Srbije i Upraveza izvrenje zatvorskihsankcija. U ekipnoj konku-renciji prvo mesto pripaloje ekipi Uprave za izvre-nje zatvorskih sankcija Beograd, drugo ekipi IPA Poarevac 1(Policijska uprava), a tree KPZ Zabela.U pojedinanoj kon-kurenciji prvo mesto osvojio je Neboja Jankovi iz ekipeUprave za izvrenje zatvorskih sankcija, drugo Miel Nenadiiz ekipe IPA Poarevac 2, a tree Jasika Saa, takoe iz ekipeUprave za izvrenje zatvorskih sankcija.

  - Ovo takmienje proteklo je u sportskom duhu, to je naj-vanije potpuno bezbedno. Svi uesnici pokazali su izuzetnodobre rezultate, to je odraz profesionalnog i disciplinovanogodnosa prema radu. Takoe, ovo je bila prilika da se steknu inova prijateljstva i poznanstva, a to i jeste moto internacio-nalne policijske asocijacije: Servo per amico - Sluba kroz pri-jateljstvo. - izjavio je prilikom sveane dodele nagrada BorivojePantovi, organizator i predsednik IPA regije Branievo.

  On je rekao da je glavni cilj takmienja u praktinom stre-ljatvu da pripadnici profesionalnih slubi bezbednosti, kojerade u policiji, vojsci i zatvorima, budu obueni u rukovanju va-ternim orujem u situacijama koje su pribline ili gotovo identi-ne realnim situacijama sa kojima mogu da se suoe u svomradu. M.Veljkovi

 • BROJ 177 STRANA 323.05.2012. www.novineokrug.rs

  Delegacija grada Poarevca prilikom prolo-nedeljne posete Novosadskom sajmu imala je pri-liku da se na licu mesta uveri u znaajproizvoaa iz Branievskog okruga napoljoprivrednoj mapi Srbije. Delegaciju su izmeuostalih inili gradonaelnik MIodrag Milosavljevi,predsednik Skuptine grada MIomir Ili, zamenikgradonaelnika i zamenik predsednika parlamentaVukica Vasi i Mili Jovanovi, predstavnciAgrarnog fonda kao i lanovi Gradskog veaPoarevca.

  I ove godine Agrarni fond grada Poarevca, orga-nizovao je za preko 500 zainteresovanih graana pre-voz i ulaz na ovu Sajamsku manifestaciju.

  - Ovoga puta pored RD Jovia koji je osvojio peharNovosadskog sajma za svoju kolekciju ovaca, izlagaisu Udruenje pelara i Udruenje voara, podpokroviteljstvom Agrarnog fonda grada Poarevca zarazvoj poljoprivrede. Na sajmu sa nama u ovom danu

  se nalazi 550 naih sugraana koji su ovde doliu organizaciji Agrarnog fonda, gde im je