okrug broj 172

Download OKRUG broj 172

Post on 23-Mar-2016

231 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

18.04.2012.

TRANSCRIPT

 • PRAV

  IPOG

  LED

  NABR

  ANI

  EVSK

  IOKR

  UG

  SREDA, 18. APRIL 2012. * BROJ 172, GODINA IV

  30RSD

  Uskrnja porukaVladike Ignjatijastr. 3

  MOTRIMO NA VAS !!!

  Fudbal: Mladi radnik - Teleoptik 2:1Vaskrsli Poarevljani

  str. 15

  OKRUG

  Pozitivan primer za Srbiju

  Str. 2

  Ja sam ve izabrala !!!

  Pobednici Uskrnjeg festivala u Sestroljinu

  GGGGLLLLAAAASSSSAAAAJJJJTTTTEEEE PPPPRRRREEEE IIIIZZZZBBBBOOOORRRRAAAAwwwwwwwwwwww....nnnnoooovvvv iiiinnnneeeeooookkkkrrrruuuugggg.... rrrr ssss

 • STRANA 2 BROJ 17218.04.2012. www.novineokrug.rs

  Izdava: OKRUG D. O. O. PoarevacSedite: ede Vasovia 4/15.Redakcija: Bogdan ivanovi, Aleksandar Capteni, Dragana Nikoli,Jelena Radovanovi.Direktor, glavni i odgovorni urednik: Nenad Petrovi.Tehniki urednik: Bokan Nastasijevi.Telefon: 012/541-725, fax:012/541-726, 061/6837-321, 060/0222-634.e-mail: novineokrug@yahoo.com i okrugnovine@yahoo.comRukopisi i fotografije se ne vraaju.tampa: GPK TAMPARIJA BORBA, Kosovska 26, 11000 Beograd

  ISSN - 1820 - 9688

  Pismaprijatelju

  Iza nas drue ostade iUskrs, najradosniji praznik.Lepo bee biti u krugu poro-dice... kulirati... Ovaj praznikdonosi sve ono to nam je po-trebno, bar po meni, smirenost,posveivanje panje najbliimaali i onima koje smo zbog rad-nih ili ve bilo kakvih obavezazaboravili ili zapostavili. Tadase sa njima ujemo, vidimo, po-elimo sreu itd. Potrebno je to,ostane osmeh na usnama bardo kraja dana. Treba da seosmehujemo, time se puni i-votna energija. Slino je u svo-joj besedi saoptio VladikaIgnjatije. U nedelju crkve po Po-arevcu i okolini prepune.Super je bilo i u Sestroljinu, ma-nifestacija je iz godinu u godinuje sve vea i vea. Skuplja segolem narod tamo, iz svih kra-jeva, drave i ire. I vremenske(ne)prilike ne mogu da pore-mete dobre stvari kod ovakvihstvari.

  Mimo praznika, kao to se ioekivalo izbori i su sve aktuel-niji. Politike stranke sve aktiv-nije... malo, malo pa nekakonferencija, neka optuba, do-jueranji koalicioni partneri,stranake kolege, bliski prijate-lji se prozivaju. Al sve to ide urok politike slube. Jo togamoemo da oekujemo, elzna ti gde je 06. maj, ima tujo ta da se kae, obea, do-govori. Videemo ta e 07.maj da donese. Moda emopisati o nekim drugim stvarima.

  Ajd da preemo na nekedruge stvari, bila prole nedeljadonatorska pria za Domzdravlja, lepa i humana stvar...treba toga jo... ali bitnije je dase ta pria razvija u pravomsmeru.

  Od sporta, u ovim vreme-nima lepo je samo komentari-sati derbi, malo da se i miokuraimo, dosta je bilo posta,ali u bukvalu... ne mislim naUskrnji post.

  ta da ti kaem osim budidobar, pa se ujemo i vidimouskoro, do tada slede nova pi-sanija.

  Asfaltira seKostolaki put

  Rekonstrukcija putaPoarevac - Kostolac je utoku. Put se presvlai asfal-tom od Kostolca premaPoarevcu do Bulevara. Pro-cena je da e put biti saniranna 8,5 kilometara, a sa do-datnim radovima investicijavredi 46 miliona dinara. Rokje 1. maj. Poarevac je joprole godine iz budeta izd-vojio 46 miliona dinara za re-vitalizaciju tri pravca,Poarevac - Kostolac, Novogroblje obilaznica gradi-tanski put i dela petrovakogputa od Jasena do petljeKravlji Do. Investicije nisu re-alizovane prole godine, azbog poskupljenja materijalaza sada je izvestan samozavretak puta Poarevac-Kostolac, objasnio jegradonaelnik MiodragMilosavljevi.

  - Moraemo za sada dazastanemo sa njima, sobzirom da je dolo doposkupljenja asfaltne maseza 20 odsto, zbog pusku-pljenja nafte i naftnih de-rivata. Nismo u mogunostida sa koliinom novca kojusmo obezbedili uradimo istukilometrau. Iz tog razlogaemo saekati sa revital-izacijom ta dva puta. - rekaoje Milosavljevi.

  Revitalizacija ove sao-braajnice po ugovoru vredi36 miliona dinara, ali jegradonaelnik rekao kako jegrad spreman da izdvoji jo10 miliona dinara zbog do-datnih radova koji su se umeuvremenu pojavili.

  - Videli smo da postojedodatni radovi i problemi kojisu se pojavili na terenu kadaje raen premer i predraun.Grad je spreman da doda 10miliona, tako da e ukupnainvesticija biti 46 miliona di-nara. - kae on.

  Rok za zavretak radovaje 1.maj, ali je ralno da seitav posao zavri za netomanje od dve sedmice kaedirektor Preduzea zaputeve Milorad Bakalovi.

  - Ubeen sam da emoto zavriti pre roka. Oeku-jem da emo, ukoliko nasvreme poslui, sa poslom dazavrimo u narednih 10dana. - kazao je on.

  Saobraaj izmeuPoarevca i Kostolca neebiti u prekidu jer se radovi nasaobraajnici izvode naiz-menino.

  D. O.

  Na konferenciji za medije, odranoj 12.aprila, Dragan Jovanovi, direktor Privrednogdrutva Termoelektrane i kopovi Kostolacpredstavio je Finansijski izvetaj o rezultata-tima rada ovog preduzea u 2011 godini.Ovom prilikom, organizovan je i obilazak sta-nova u stambeno - poslovnom objektu Park,koji e biti dodeljeni zaposlenima koji nemajureeno stambeno pitanje.

  - U Kostolcu nije sagraen ni jedan stam-beni objekat za rad-nike gotovo dvadesetgodina, to je stvoriloozbiljne probleme ukadrovskom jaanjupreduzea, ali i rea-vanju pitanja stan-darda ivotazaposlenih. Stambenoposlovni objekat Parkzapoet je u Kostolcudevedesetih, ali je gra-dnja nastavljena tekprole godine. Para-lelno sa zavrnim ra-dovima na izgradnji,koji su trajali 90 dana,izradili smo i novi pra-vilnik o raspodeli sta-nova koji je proao sveprocedure. PD TE -KO Kostolac u martu2011. dolazi u posedobjekata Lamela 3 i Lamela 4. Lamela 3 je zavrena, sastojise od poslovnog prostora i 13stambenih jedinica, od kojih e11biti podeljene radnicima naosnovu konkursa po utvrenompravilniku. Stanovi se daju nazakup na neodreeno vreme samogunou trajnog otkupa.Smatram da danas nema mnogotakvih primera u Srbiji, istakao jeizmeu ostalog direktor DraganJovanovi.

  O kriterijumima za dodelu sta-nova govorio je predsednik Sindi-kata Kopova Kostolac, JovicaTokovi, a predsednik Sindi-kata Termoelektrana Kostolac,Zlatko Miladinovi, takoe jeistakao zadovoljstvo zavretkomradova na prvoj zgradi u Stam-beno poslovnom kompleksuPark i to se posle mnogo go-dina po prvi put se dele novi sta-

  novi. VladimirVila, predsednikGO Kostolac jeistakao da e prviput posle 20 go-dina ovim inom11 porodica dobitinove stanove uKostolcu. Sve jein f ras t ruk tu rnoureeno i, po re-ima Vile, stvorenisu i uslovi da seradi i jo jedan deokompleksa La-mela, a takoe jenajavio da e semost koji se nalazina ulazu u ukloniti itaj deo gradadobro urediti. Ve-liku simboliku da

  neposredno pred 1. maj, kostolaki rudari ienergetiari mogu da dobiju 11 stanova i osta-vre svoje pravo, kao to je to bilo osamdesetihgodina, kada je stanogradnja bila intenzivnagrana privrede i veliki broj naih sugraana do-bijao stanove po pravednim kriterijuma, kakveje i Privredno drutvo nainilo, istakao je Mio-drag Milosavljevi, gradonaelnik Poarevca.

  N. Petrovi

  Stanovi za zaposlene u Privrednom drutvuTermoelektrane i kopovi Kostolac

  Pozitivan primer za Srbiju

  Godina istorijskih rezultata- Iz godine u godinu PD TE - KO Kostolac uspeva da

  nadmai prethodne rezultate. Tako e i 2011. godina ostatizabeleena kao godina istorijskih rekorda u kojoj je proiz-vedeno 6,2 milijarde kilovat - sati elektrine energije, topredstavlja najveu zabeleenu proizvodnju elektrine ene-rgije od 1948. godine, a iskopano je 9,2 miliona tona ugljai 39,5 kubnih metara otkrivke. Takoe je ostvarena i dobitod 1,9 milijardi dinara, istakao je Dragan Jovanovi pred-stavljajui Biznis katalog PD TE KO Kostolac.

  Ovaj dokument je prikazao rezultate politike poslova-nja i proizvodnje koja je bazirana u proloj, a nastavljenau ovoj godini. Pored osnova razvoja, ispunjavanja bilansnihzadataka, dokument je strateki oslonac za nastavak pre-govora ove godine u vezi najvea dva projekta izgradnjenovog bloka snage do 600 megavata i proirenja KopaDrmno na 12 miliona tona uglja, to je sastavni deo me-udravnog sporazuma Srbije i NR Kine o saradnji na raz-voju energetike. Ovi pregovori treba da se finalizuju u 2012.godini, a gradnja novog bloka da otpone 2015. godine.

 • BROJ 172 STRANA 318.04.2012. www.novineokrug.rs

  Uskrnja poruka Vladike Ignjatija

  HHHHrrrr iiiissssttttoooossss vvvvaaaasssskkkkrrrrsssseeee,,,, zzzzaaaaiiiissssttttaaaa vvvvaaaasssskkkkrrrrsssseeeePovodom Uskrsa javnosti se obratio vladika Branievske eparhije, dr Ignjatije Midi.

  Vladika je vernicima estitao Uskrs.- Draga brao i sestre, povodom velikog praznika,

  Hristovog vaskrsenja, hteo sam da vas pozdravima saHristos vaskrse, zaista vaskrse. Izvor nae vere,naeg ivota je pre svega dogaaj vaskrsenja Hris-tovog koji je prema svetim apostolima predokus naegopteg vaskrsenja i unitenja smrti. Nadajui se tomesvako bie zemaljsko stremi tome, eli da veno ivi.Upravo to Gospod svojim Vaskrsenjem i pokazuje. Imaterijalna priroda vaskrsava i ulazi u veni ivot. Nesamo duhovna, kao to obino mislimo, pa zbog togazaboravljamo na smrt tela, koje je u stvari najvea tra-gedija, nego mislimo time to imamo besmrtnu duuda je ta stvar reena to se tie naega spasenja. Go-spodnje vaskrsenje pokazuje da bez vaskrsenja tela,bez unitenja smrti za itavu tvorevinu i za materiju,dakle bez ulaska materije u veni ivot apsolutno jenemogue govoriti i o naem besmrtnom ivotu kaoljudi. Zato je Gospod uzeo ljudski oblik, da je to dru-gaije mogao tada bi on odozgo, bez da silazi da nam

  oprosti grehe, da nas blagoslovi, da nam kaevi ste bezsmrtni po prirodi i sve e biti u redu.Pogotovo ako ispovedamo Boga koji ima bez-graninu ljubav prema nama. Meutim, poka-zuje se suprotno, da bez uzimanja materije,uzimanja tela, nemogue je govoriti o venomivotu. Sa druge strane vaskrsenju prethodistradanje Hristovo, to je takoe vrlo vaan seg-ment i dogaaj, koji treba da nas uputi na to dabez stradanja nee biti ni vaskrsenja. Moramoda proemo put stradanja da bi mogli dauemo u veni ivot. Stradanje je izraz hri-anskoga svetiteljstva, zato prvi Hriani subili muenici. Inae,vaskrsenje