okrug broj 171

Download OKRUG broj 171

Post on 30-Mar-2016

232 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

11.04.2012.

TRANSCRIPT

 • PRAV

  IPOG

  LED

  NABR

  ANI

  EVSK

  IOKR

  UG

  SREDA, 11. APRIL 2012. * BROJ 171, GODINA IV

  30RSD

  utanovac, eda, Toma u Poarevcustr. 3

  MOTRIMO NA VAS !!!

  Fudbal: Sineli - Mladi radnik 0:0Radnik neporaen u Niu

  str. 15

  OKRUG

  Proizvodnja iznad plana

  Str. 5

  Ne ulazite bez kucanja !!!

  Zavrene XVII Glumake sveanosti Milivoje ivanovi

  str. 2 i 8

  RRRR EEEE DDDD AAAA KKKKCCCC IIII JJJJ AAAA OOOO KKKK RRRR UUUU GGGG NNNN OOOO VVVV IIII NNNN AAAASSSS VVVV IIII MMMM IIII TTTTAAAA OOOO CCCC IIII MMMM AAAA EEEE LLLL IIII

  SSSS RRRR EEEE AAAA NNNN UUUU SSSS KKKK RRRR SSSS

 • STRANA 2 BROJ 17111.04.2012. www.novineokrug.rs

  Izdava: OKRUG D. O. O. PoarevacSedite: ede Vasovia 4/15.Redakcija: Bogdan ivanovi, Aleksandar Capteni, Dragana Nikoli,Jelena Radovanovi.Direktor, glavni i odgovorni urednik: Nenad Petrovi.Tehniki urednik: Bokan Nastasijevi.Telefon: 012/541-725, fax:012/541-726, 061/6837-321, 060/0222-634.e-mail: novineokrug@yahoo.com i okrugnovine@yahoo.comRukopisi i fotografije se ne vraaju.tampa: GPK TAMPARIJA BORBA, Kosovska 26, 11000 Beograd

  ISSN - 1820 - 9688

  Pismaprijatelju

  Prikane, ovi izbori donoseneke nove crte u ponaanjuljudi u njihovom ophoenju...otkrivamo da smo svi po maloskromni, tolerantni, ljubazni,pomirljivi, da elimo da izla-zimo jedni drugima u susret,sa osmehom na licu... otkri-vamo da su runa vremena izanas, i da nam dolaze bolji dani.Naravno, treba se jo rtvovatiali malo, ne previe... dostasmo nauili ali ne treba beatiod novih znanja. Definitivnotreba tedeti i uteeno, pa-metno (iskljuivo pametno)ulagati... treba biti deo Evropekoji gleda ka istoku. Sve ovomogli smo da ujemo u da-nima iza u naem gradu... ve-rovatno u svim gradovima.Kampanja je to... obilasci suneminovni. Zastave vijore,dobro je samo to nema pre-tekih rei, jer one mogu dadovedu do arki kod obinihljudi... mada njih na alost ima,opet se ljudi ibali zbog pla-kata... ovog puta u Kuevu,dokle?! Neke stvari nikako dase prevaziu. No, dosta vie onegativi... Ima tu ta pozitivnoda se ispie, odnosno ispria:

  Zavrene glumake svea-nosti, pobednik Miki Manojlo-vi, kau strano glumeo upredstavi Kumovi. Meni je tosuper od uvek sam gotivio Mi-kija Rubirozu u legendarnojmajci (gilipterka).

  Obeleen Svetski danroma, svi bili, mislim politikipredstavnici i naravno amba-sador Japana Cunozaki. Biloje i otpoinjanja radova odno-sno sprovoenje kapitalne in-vesticije, toplificiranje Petke.

  Na kraju Mladi radnik u dvakola uzeo dva boda, nije loe,bod po bod opstanak, to jenadam se i cilj.

  Sad se svi spremamo zaUskrsl, malo da se, ko moeporodino opusti. Ajd ako sene dopisujemo do tad budidobar i Hristos Vaskrs.

  Pobili sePalmini iTomini u

  ratu plakatima

  U subotu popodne oko15 sati, u centru Kueva,potpredsednici optin-skog odbora JedinstveneSrbije Nikola Nii (24) iIvica Stojilovi (29) potu-kli su se sa aktivistimaNapredne stranke MiomMiiem (29) i NebojomBrsanoviem (55). Obestrane tvrde da je sukobinicirala ona druga i da sunjihovi pripadnici zavrili ubolnici.

  Sinia Miloevi, pred-sednik optinskog odboraJedinstvene Srbije, rekaoje da su pripadnici Srpskenapredne stranke, koja jeu Kuevu na vlasti, napalidvojicu omladinaca iz Je-dinstvene Srbije i pokazalisvoju netoleranciju premapolitikim neistomiljeni-cima.

  - Nai omladinci suprolazili pored napred-njaka koji su lepili plakate,kad su ih ovi bez razloganapali. Nikola Nii tomprilikom zadobio je pre-lom ake i povredu oka,dok je Ivica Stojilovi pro-ao sa lakim povredamavrata, pa su obojica pre-vezena u bolnicu, ispriaoje Miloevi.

  Meutim, prema re-ima Novice Janoevia,predsednika optinskogodbora Srpske naprednestranke, njihovi aktivisti sulepili plakate na mestu nakojem to ine sve stranke,to pripadnike Jedin-stvene Srbije nije spreiloda ih napadnu, utirajukante sa lepkom i rasturesav izborni materijal.

  - Mia Mii (29) imadva hematoma na glavi aNeboja Brsanovi (55)takoe je lake povreenpoto su ga pripadnici Je-dinstvene Srbije oborili nazemlju i utirali. Do sadnije bilo ovakvih sukoba,a mi smo sluaj prijavilipoliciji. - kae Janoevi.

  M. V.

  Na Glumakim sveano-stima Milivoje ivanovi,koje su u Poarevcu odraneod 2. do 7. aprila, po sedam-naesti put, za najboljeg glumcaproglaen je Predrag Miki Ma-nojlovi, za ulogu Milana upredstavi Zvezdara teatra Ku-movi Duana Kovaevia.

  Prema odluci strunog irija,iji je predsednik bila reditelj Lji-ljana Todorovi, a lanovi rediteljDimitrije Jovanovi i pozorini kritiar BokoMilin, Manojloviu je pripala statueta Milivojaivanovia, rad vajara Jovana Soldatovia, inovana nagrada od 150.000 dinara.

  - Predrag Miki Manojlovi ulogu Milanakreirao je promiljenim i probranim glumakimsredstvima, vodei lik od ivog oveka do me-tafore, uz glumaku transformaciju svojstvenusamo vrhunskim majstorima scene. - gla-silo je obrazloenje irija. Nagradu pobed-niku uruio je gradonaelnik Poarevca,Miodrag Milosavljevi, koji se zahvalioselektoru, iriju, glumcima, publici i Centruza kulturu, kao organizatoru. Nakon toga,predsednica irija vratila je gradonaelnikusimboline kljueve grada, koje je on nasveanom otvaranju predao glumcima nauvanje. U ast pobednika, zavrne veeriizvedena je predstava Vano je zvati seErnest Narodnog pozorita Beograd, u re-iji Nikole Zaviia. Na ovogodinjoj pozorinojmanifestaciji, iji je selektor bila beogradska

  glumica urija Cveti, u trci za glavnu na-gradu bili su i glumci Vojislav Voja Brajovi,Dragan Petrovi - Pele, Igor orevi i Vlasti-mir uza Stojiljkovi, koji su proglaeni za

  glumce veeri u predstavama Nije smrtbiciklo (da ti ga ukradu) - JDP, Doktor D- BDP, Kanjo Macedonovi - Narodnopozorite Beograd i Otac na slubenomputu - Atelje 212.

  Gledaoci su bili oduevljeni predsta-vama i glumcima. Jovica Dini kae daje gledao dve predstave, da je oduevljenizborom i igrom glumaca u njima i da muje bilo drago to su se protekle sedmicebeogradska pozorita preselila u Poare-vac. Ruica Marjanovi gledala je svepredstave.

  - Odlian je bio izbor i bilo je pred-stava za svaiji ukus. Meni se najviedopao Kanjo Macedonovi, kae Ruica

  Prezadovoljni su i organizatori 17 Glu-makih sveanosti. Direktor Centra zakulturu Aleksandar Luki kae da je ovodo sada ubedljivo najbolji festival u Srbiji

  i da je urija Cveti napravila odlian izborpredstava.

  - Ulaznice za sve predstave bile su prodateza tri dana i svake veeri naa dvorana od 540

  mesta bila je dupke puna. Proteklih danamnogi su me opsedali traei kartu vie i pro-

  sto me grdili to ne mogu da imobezbedim kartu. - istie Luki.

  U prateem programu ovogo-dinjeg festivala, prireena je iz-loba plakata Glumci su stigliautora Dragog Ivia, dok su zapubliku u Kostolcu izvedene dvepredstave, Nesporazum Narod-nog pozorita Beograd i PR ilipotpuno rasulo beogradskeUstanove kulture Vuk Karadi.

  M.Veljkovi

  Zavrene Glumake sveanosti

  MMMMiiiikkkkiiii MMMMaaaannnnoooojjjj lllloooovvvviiii uuuukkkkuuuuppppnnnniiii ppppoooobbbbeeeeddddnnnniiiikkkk

  DDDDoooossssaaaaddddaaaannnnjjjj iiii ppppoooobbbbeeeeddddnnnniiiicccciiiiDosadanji pobednici Glumakih sveanosti Mili-

  voje ivanovi bili su: Ljuba Tadi, Petar Banievi,Dragan Mianovi, Voja Brajovi, Gojko anti, MihajloMia Janketi, Predrag Ejdus, urija Cveti, Radmilaivkovi, Dragan Petrovi Pele, Ruica Soki, BorisIsakovi, Milan Gutovi, Gordana urevi-Dimi, Ti-homir Stani i Dragan Mianovi.

  O gledaocima brinuli profesionalni vatrogasciZa sve vreme trajanja Glumakih sveanosti o bez-

  bednosti posetilaca brinuli su profesionalni vatrogasci. - Mi imamo obuene ljude ali smo eleli da bezbednost

  posetilaca podignemo na vii nivo i zato smo angaovali iplatili profesionalnu vatrogasnu jedinicu koja je sve vremedeurala. - istie direktor Centra za kulturu AleksandarLuki.

 • BROJ 171 STRANA 311.04.2012. www.novineokrug.rs

  TOMA NIKOLI U POAREVCUPredstavnici koalicije okupljene

  oko Srpske napredne stranke poruilina predizbornom mitingu u Poarevcuda niko vie nee krasti od graanakad oni dou na vlast. Oni su pre togaobili ceo Branievski ogrug gde sugraanima izneli program i ciljevesvoje koalicije.

  Koalicija okupljena oko Srpskenapredne stranke odrala je predizbornimiting u Poarevcu pred nekoliko stotinasvojih pristalica. Zvaninici te koalicije,na elu sa Tomislavom Nikoliem, op-tuili su aktuelnu vlast za lopovluk i ko-rupciju kao i za lou privatizaciju. Koalicija oko SNSnajavila je i hapenja kada doe na vlast

  Na predizbornom skupu koalicije oko SNS koji jeodran na platou ispred Centra za kulturu Poarevcuokupilo se oko 300 ljudi. Svojim vernim pristalicamanaprednjaci su obeali da e se, im dou na vlast, po-brinuti da od graana vie niko ne krade.

  Funkcioneri koalicije okopljene oko naprednjaka ocenilisu da u Srbiji nikad nije bilo gore stanje i optuili aktuelnuvlast za lopovluk i korupciju, kao i za lou privatizacijukoja je dovela do opustoene, unitene i zakatanene Sr-bije.

  Domain ovog skupa predsednik Okrunog odboraSNS-a Veroljub Arsi otvarajui miting rekao je da je ovoistorijski dan jer je Srbija ostala bez predsednika pod-noenjem ostavke aktuelnog predsednika Borisa Tadia.

  - Danas je Srbija ostala bez predsednika jer je BorisTadi podneo ostavku. On to nije uradio to je bolestan ve

  zato to je nesposoban.Ali, Srbija nee dugo bitibez predsednika jer egraani Srbije 06. majana urevdan, izabratinovog, sposobnogpredsednika. A, to je,Toma Nikoli. - istakao jeArsi otvarajui mitingkoalicije okupljene okonaprednjaka.

  - Mi emo, kadapobedimo, hapsiti krimi-nalce, ako meu njima

  bude i politiara nisam im ja kriv to su uzimali iz tuihdepova. Svako u Srbiji zasluuje da ivi asno i potenoda ivi od svog rada. Sutra mora biti bolje nego danas, toje svrha postojanja svake vlasti. Nije svrha postojanja vlastida se ministri obogate. Mi politiari lepo ivimo i na v