npp za 5 razred

Download Npp Za 5 Razred

Post on 30-Dec-2015

120 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

free

TRANSCRIPT

 • Prijedlog modela

  OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA

  5. RAZRED DEVETOGODINJE OSNOVNE KOLE

 • 2

  P r i j e d l o g m o d e l a

  OKVIRNI NASTAVNI PLAN ZA PETI RAZRED

  DEVETOGODINJE OSNOVNE KOLE

  REDNI BROJ

  OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

  SEDMINI BROJ

  NASTAVNIH SATI

  GODINJI BROJ

  NASTAVNIH SATI

  1. Bosanski/hrvatski,srpski jezik i knjievnost

  5

  175

  2. Strani jezik 3 105 3. Matematika 4 140 4. Priroda 2 70 5. Drutvo 2 70 6 Kultura ivljenja 2 70 7. Osnove tehnike 1 35 7. Likovna kultura 1 35 8. Muzika kultura 1 35 9. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70

  UKUPNO REDOVNE NASTAVE 23

  805

  UPRAVNO TIJELO ZA PRIPREMU PRIJEDLOGA STRATEGIJE PRELASKA NA OBAVEZNO DEVETOGODINJE OBRAZOVANJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 • 3

  P R O G R A M I

  N A S T A V N I H

  P R E D M E T A

  ZASTUPLJENIH U PETOM RAZREDU DEVETOGODINJE OSNOVNE KOLE

 • 4

  BOSANSKI/HRVATSKI/SRPSKI

  JEZIK I KNJIEVNOST

 • 5

  BOSANSKI/HRVATSKI/ SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST V RAZRED 5 sati sedmino 175 sati godinje

  Podruja i globalne naznake elemenata plana i ukupnih programskih zahtjeva

  ITANJE 15 nastavnih sati

  itanje u funkciji razumijevanja sadraja, doivljaja estetskih i etikih vrednota teksta (tekstovi tampani latinicom i irilicom)

  - Usavravanje svih aspekata itanja (pravilnost, brzina, izraajnost) - Samostalno itanje nepoznatih tekstova, brzo pronalaenje vanih

  informacija

  PISANJE 10

  Razvijanje sposobnosti izraavanja misli, osjeanja, stavova logiki strukturiranim i gramatiki tanim reenicama uz uvaavanje kompozicijskih cjelina u pisanom radu

  Dalji rad na usavravanju tehnike pisanja i estetske strane rukopisa

  INTERPRETACIJA KNJIEVNOG TEKSTA 40 (itanaka tiva) 20 (lektira)

  Razvijanje recepcijskih sposobnosti, osjetljivosti za umjetniko kazivanje, obogaivanje emotivnog svijeta, smisla i sposobnosti za prepoznavanje i izraavanje ljepote rijeima

  Razvijanje jezikih sposobnosti , kreatiivnog i kritikog miljenja, linih i drutvenih vrlina i vrijednosti

  Lektirom razvijati sposobnost samostalnog itanja i izraavanja doivljaja knjievnih djela, kao i sposobnost procjene djela i poruke ,zauzimanje stava i

  Sposobnost uivanja u

  itanju

  GRAMATIKA PRAVOGOVOR I PRAVOPIS 45

  Usvajanje znanja o jeziku, zakonitosti, pravila i normi b/h/s jezika

  Razumijevanje znaenja reenica u tekstu i teksta, mogunost prepoznavanja potrebnih primjera i njihovo razlikovanje od (ne)primjera

  Izraavanje znaenja reenicama koje su organizirane u skladu sa zakonitostima, pravilima i normama gramatike, ortoepije i ortografije

  KULTURA IZRAAVANJA 30

  Razvijanje jeziko-komunikacijskih sposobnosti, osvjeivanje vanosti korektnog i lijepog govora u usmenoj i pisanoj formi

  Ovladavanje jezikim sredstvima potrebnim za uspjeno izraavanje u pojedinim oblicima usmenog i pismenog izraavanja

  Pojaavanje mogunosti razumijevanja znaenja i izraavanja smislenim reenicama

  MEDIJSKA KULTURA 15

  Recepcija sadraja filma, pozorine/kazaline predstave, radio-emisije, sadraja tampe

  Razvijanje sposobnosti upotrebe i selekcije sadraja medija s obzirom na vrijednost (pouno, manje pouno, djela umjetnikih kvaliteta i filmski i televizijski ki)

  Ovladavanje terminologijom vanom za snalaenje u svijetu filma, radija, televizije, tampe

 • 6

  I T A NJ E I P I S A NJ E

  OEKIVANA POSTIGNUA PROGRAMSKI ZAHTJEVI

  ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI

  MINIMALNA

  DOVOLJNA

  VISOKA

  itanje tekstova tampanih latininim i irilinim pismom Razvijanje tehnike itanja, razumijevanje i reprodukcija proitanog sa, ili bez elemenata stvaralatva itanjem do novih informacija i novih znanja itanje kao inilac razvoja djeijeg govornog izraza itanje u funkciji estetskog i etikog odgoja P i s a nj e Prepisivanje Pisanje po diktatu Kreativno pisanje

  Osamostaljivanje uenika u komunikaciji s tekstom Uvjebavanje samostalnog itanja pomou uputstava tipa: (prethodno proitati tekst, potcrtati manje poznate i rijei koje su teke za izgovor, uvjebati izgovor tih rijei,zamisliti da ima mnogo slualaca, povremeno pogledati u njihovom pravcu, razmisliti kada je umjesna upotreba primjerenih pokreta, glas prilagoditi karakteru teksta) - usavravanje itanja u sebi radi breg razumijevanja Razvijanje sposobnosti samostalne interpretacije proitanog i sposobnosti izdvajanja bitnih elemenata Razvijanje sposobnosti oblikovanja smislenog sadraja Prepoznavanje kompozicionih cjelina Pisanje uz uvaavanje zakonitosti, pravila i normi gramatike , ortoepije i ortografije Izraavanje linih osjeanja, stavova i miljenja

  Pravilno itanje i razumijevanje proitanog Mogunost reprodukcije (samostalno ili na osnovu pitanja) Mogunost prepoznavanja vanih pojedinosti u tekstu Mogunost samostalnog sluenja tekstom radi usvajanja novih znanja Mogunost identifikacije rijei,reenica, dijelova teksta koji predstavljaju prepreku u uspjenom druenju s tekstom Mogunost tanog prepisivanja teksta Pisanje po diktatu kratkih reenica Tano odgovaranje na postavljena pitanja

  Razvijena tehnika itanja -pravilnost brzina i izraajnost Razumijevanje proitanog , mogunost samostalne reprodukcije (odgovorima na postavljena pitanja, prepriavanjem bez plana rjeavanjem zadataka koji podrazumijevaju linu procjenu) Snalaenje u tekstovima koji se razlikuju po obimu i sloenosti radi usvajanja novih znanja Razvijena samostalnost u pisanju po diktatu,prepisivanju,i pisanju slobodnih sastava i u oblicima izraavanja koji su programska obaveza

  Izraajno itanje, prenoenje tona i raspoloenja na sluaoce Usklaenost intonacije, jaine i boje glasa sa sadrajem itanje manje poznatog i nepoznatog teksta, razumijevanje proitanog i reprodukcija vanih pojedinosti Sposobnost kritikog i stvaralakog itanja Jasno izgraen stav o sadraju, Mogunost diferencijacije sadraja s obzirom na vanost u pamenju i reprodukciji Mogunost snalaenja u svim oblicima izraavanja , poznavanje pravila pisanja i gramatike u obimu koji je utvren programom

  PROGRAMSKI SADRAJI ,ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI I OEKIVANA POSTIGNUA

 • 7

  OEKIVANA POSTIGNUA PROGRAMSKI ZAHTJEVI

  ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI

  MINIMALNA

  DOVOLJNA

  VISOKA Knjievni tekstovi : Ivo Andri: Aska i vuk Skender Kulenovi: Cesta Alija Duboanin: arko Branko opi: Izokrenuta pria Ela Peroci: Majin dar Narodna pria: Ko je na svijetu najjai A.S.Pukin: Bajka o ribaru i ribici Stevan Bulaji: Sarka Eref Berbi: Kako je otilo ljeto Poslovice (izbor ) Aleksa Miki: Lipov cvat Vesna Krmpoti: Koliko je teka pahuljica (igrokaz)

  Doivljaj knjievnog djela u cjelini i sposobnost izraavanja dojma Formiranje i usvajanje temeljnih pojmova iz teorije knjievnosti Zapaanje i formulacija teme knjievnog djela (o emu tekst govori) Razumijevanje rijei/pojmova: f a b u l a k o m p o z i c i j a Uoavanje i karakterizacija likova u djelu: zakljuivanje o osjeanjima likova na osnovu dijaloga i njihovih postupaka Uoavanje karakteristinih dijelova teksta, reenica, rijei kojima su direktno izraeni osnovna misao, piev stavi stavovi lica Izbor karakteristinih mjesta u tekstu: opis lika, pejzaa, dijalog, mjesto i vrijeme radnje, pojaavanje dinaminosti, humor Razlikovanje govora pisca i govora lica Zapaanje logikih cjelina u kompoziciji teksta

  Samostalno itanje, razumijevanje proitanog i mogunost reprodukcije Uoavanje likova u knjievnom tekstu i mogunost uoavanja njihovih glavnih osobina Mogunost zakljuivanja (o porukama zakljuuje uz nastavnikovu pomo i posredovanje) Uoavanje logikih cjelina u knjievnom djelu Mogunost prepoznavanja karakteristinih mjesta u tekstu Mogunost uoavanja Uzroka I posljedica u ponaanju likova u knjievnom djelu

  Potpuna samostalnost u itanju, razumijevanju i reprodukciji sadraja Poznavanje i razlikovanje pojmova: tema knjievnog djela, fabula i kompozicija Uoavanje logikih cjelina u tekstu i formulisanje podnaslova Uoavanje likova u knjievnom djelu, karakterizacija, formulisanje poruke Mogunost uoavanja opisa,dijaloga, mjesta i vremena radnje, dijelova teksta koji predstavljaju posebnu dinaminost u razvoju dogaaja Potpuna samostalnost u analizi knjievnog teksta,mogunost reprodukcije svih vanih elemenata

  Potpuna samostalnost u sluenju tekstom kao izvorom informacija, doivljaja i vrijednosti Mogunost kritikog promiljnja o knjizi, likovimai njihovim postupcima, Razumijevanje pojmova iz teorije knjievnosti koji su programska obaveza Stvaralaka upotreba sadraja proitanih knjievnih tekstova u vlastitim pismenim radovima Bogat rjenik koji je u funkciji komunikacije i kvaliteta usmenih i pismenih vjebi Mogunost uporedbe knjievnih tekstova s obzirom na tematiku, ljepotu kazivanja,jezike aspekte Uporeivanje vrijednosti ,poruka pojedinih knjievnih djela Razvijen senzibilitet za doivljaj i izraavanje doivljaja na nain koji ima elemente originalnosti (izbor rijei, dojmovi)

 • 8

  Nasiha Kapidi-Hadi: Vezeni most Enes Kievi: Kia Grigor Vitez: evina jutarnja pjesma Musa azim ati: Bosna ubori Dobria Cesari: Jesen Gustav Krklec: Bijeli grad Dragan Kulidan: Potoi ukrija Pando: Posljednje laste Lekti