"nie gardź skazami, one cię wyśmieją" ashin tejaniya

Download

Post on 28-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jest to druga, poprawiona wersja ksiki dotyczca metody medytacyjnej uczonej w Birmie (obecnie Myanmar) w klasztorze Shwe Oo Min przez Ashin Tejaniya. 2.0 MB, 92 strony

TRANSCRIPT

 • Ashin TejaniyaAshin Tejaniya

  NIE GARD SKAZAMINIE GARD SKAZAMIONE CI WYMIEJONE CI WYMIEJ

 • Ashin Tejaniya

  NIE GARD SKAZAMI

  ONE CI WYMIEJ

  2010

 • Tytu oryginau:Dont Look Down on the Defi lements

  They Will Laugh at You

  Ashin Tejaniya

  Tumaczenie:Maudgalyayana

  Redakcja, terminologia i sownik:Vilsa Bhikkhu (Piotr Jagodziski)

  Skad i amanie oraz projekt okadki:

  studio dtpanatt a.pl

  Ilustracja na okadce:Zbigniew Molski, batik

 • Spis treci

  Wstp do wydania polskiego ....................................................................... 7

  Drogi Czytelniku! .......................................................................................... 9

  Podzikowania ............................................................................................... 11

  Czym s skazy? .............................................................................................. 13

  Medytacja uwanoci (Satipahna) ......................................................... 15Praca umysu ........................................................................................... 15Odprenie ............................................................................................... 16Waciwe nastawienie (yoniso manasikra) ....................................... 17Bd inteligentnie swiadomy ................................................................ 20Postawy jedzenie codzienne czynnoci ...................................... 21Wdrujcy umys dwiki ................................................................. 23Bl nieprzyjemne wraenia emocje ............................................ 25Cigo wiadomoci ............................................................................. 28Dlaczego? .................................................................................................. 29Istota praktyki ......................................................................................... 29

  Dyskusje o Dhammie .................................................................................... 31

  Uwano nabiera rozpdu ......................................................................... 33

  Mdro .......................................................................................................... 39

  Pokarm dla myli ........................................................................................... 43

  Praktykuj ........................................................................................................ 65

  Jakie jest waciwe nastawienie do medytacji? ........................................ 67

  Terminologia .................................................................................................. 71

 • 7Wstp do wydania polskiego

  Prezentowana ksika jest jedynie zarysem metody medytacyj-nej nauczanej wspczenie przez Ashin Tejaniya, ucznia Sayadaw Shwe Oo Min, w orodkach medytacyjnych w Birmie (Myanmar). Zalecana jest ostrono w stosowaniu instrukcji medytacyjnych zawartych w tekcie. Rozwijanie czterech podstaw uwanoci (satipahna), zwaszcza praca z umysem (cittnupassan), powin-no odbywa si pod kierunkiem dowiadczonego nauczyciela.

  Polskie tumaczenie ksiki pod oryginalnym tytuem Dont Look Down on Defi lements They Will Laugh at You mogo doj do skutku jedynie dziki ofi arnej i bezinteresownej pracy Magdy Kamiskiej (Maudgalyayany).

  Oby ksika ta pomoga joginom z Polski w dokadnym zrozu-mieniu vipassany, wzmacniajc i utwierdzajc ich w praktyce roz-wijania wiadomoci.

  Vilsa Bhikkhu

 • 9Drogi Czytelniku!

  Nie jest to peny ani uporzdkowany opis metody medytacyjnej. Chcemy po prostu podzieli si z tob praktycznymi aspektami tego rodzaju medytacji. Rady udzielane na kolejnych stronach oparte s na dowiadczeniu medytacyjnym i nauczaniu Czcigod-nego Ashin Tejaniya. Mamy nadziej, e oka si one pomocne w twojej praktyce. Wiemy jednak, e ludzie s rni, dlatego istnie-je tak wiele rnych drg prowadzcych do rozwoju uwanoci. My odkrylimy, e ten konkretny rodzaj medytacji jest dla nas najlep-szy, wic chcemy zachci ci, aby go sprbowa. Zamieszczone tu informacje przedstawiaj nasze rozumienie i interpretacj tej techniki. Oczywicie, na twojej drodze pojawi si trudnoci i py-tania, ktrych w ogle nie poruszylimy w tej ksice bdziesz musia wspomnie o nich w trakcie rozmw o Dhammie (zob. rozdz. Dyskusje o Dhammie).

  Kiedy bdziesz czyta t ksik, postaraj si nie przywizywa do stricte sownikowych defi nicji. Na przykad, dla naszych potrzeb sowa: patrzenie, obserwowanie, bycie uwanym, skupianie uwagi oraz bycie wiadomym s uywane zamiennie. Rwnie wiadomo i uwano oznaczaj w tej ksice to samo. Zro-zumienie, urzeczywistnienie, wgld i mdro uywane s w celu wyraenia czego podobnego, za sowo obiekt jest czsto uywane w znaczeniu dowiadczenie. Doznania odnosz si do odczu cielesnych, a uczucia do odczu mentalnych. Nakrela-my gwne punkty tego podejcia medytacyjnego, patrzc na nie z kilku rnych perspektyw i w rnych kontekstach. Nasze do-wiadczenie pokazuje, e takie powtarzanie jest bardzo pomocne,

 • 10

  zwaszcza dla osb, dla ktrych medytacja uwanoci jest czym nowym.

  Staralimy si przetumaczy i przekaza nauki oraz idee Ashin Tejaniya tak dokadnie, jak to tylko moliwe. Jednake moglimy popeni bdy i prawdopodobnie pewne szczegy umkny nam w trakcie tumaczenia.

  Tumacz i Redakcja

 • 11

  Podzikowania

  Szczeglne podzikowania skadam mojemu nauczycielowi, zmar-emu Czcigodnemu Shwe Oo Min Sayadaw Bhaddanta Kosalla Mah Thera, ktry nauczy mnie Dhammy i waciwego podejcia do mo-jego duchowego rozwoju oraz do praktyki medytacji.

  Pragn wyrazi moje uznanie wobec wszystkich moich uczniw. Ich pytania i trudnoci ponownie zainspiroway mnie do udziele-nia wielu wyjanie i odpowiedzi przedstawionych w tej ksice.

  Mam wielk nadziej, e niniejsza ksika pomoe joginom le-piej zrozumie medytacj uwanoci i pogbi ich praktyk.

  Na koniec chc podzikowa wszystkim innym osobom, ktre przyczyniy si do powstania tej ksiki.

  Ashin Tejaniya

 • NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATOSAMMA SAMBUDDHASSA

  Hod Jemu, Bogosawionemu, Godnemu,Doskonale Samo-Przebudzonemu!

 • 13

  Czym s skazy?

  Skazy to zarwno te najbardziej widoczne manifestacje chciwoci, nienawici i uudy, jak i wszyscy znajomi tej trjki, razem z ich wszystkimi krewnymi, nawet bardzo dalekimi. Zastanw si, czy kiedykolwiek przeszy ci przez gow takie lub podobne myli:

  Te wiata nie powinny by wczone o tej porze dnia!, Jego zachowanie jest takie irytujce, Nie powinien by tego robi, Ja zrobibym to o wiele szybciej, Jestem beznadziejnym medytu-jcym. Mj umys nie potrafi si skupi na oddechu nawet przez minut, Wczoraj moja medytacja bya taka wspaniaa, a dzisiaj jestem cakowicie rozproszony, To byo wspaniae siedzenie, te-raz musz by naprawd uwany, eby nie zgubi tego uczucia, Musz pozosta w sali medytacyjnej. Inaczej inni pomyl, e je-stem leniwy, Dzisiaj potrzebuj dodatkowej porcji ziemniakw, poniewa to jest dobre dla mego zdrowia, Fuj! Saatka ma w sobie cebul!, Znw nie ma bananw!, On jest taki samolubny, taki nieuprzejmy, Dlaczego mi si to przytrafi a?, Kto jest odpowie-dzialny za czyszczenie toalet?, Dlaczego ten jogin tu idzie?, Nie powinni tak haasowa!, Za duo tu ludzi, nie mog medytowa, Kto siedzi na moim miejscu!, Ona jest taka adna!, On chodzi tak dostojnie!.

  Wszystkie tego typu myli spowodowane s skazami! Nie lek-cewa ich!

  Czy kiedykolwiek powiedziae komu, e si nie gniewasz, cho-cia zdecydowanie nie podobao ci si to, co zrobi? Czy wyraasz si czasem negatywnie o swoim szefi e, czonku swojej rodziny czy nawet o dobrym przyjacielu? Czy opowiadasz czasem sprone

 • 14

  dowcipy? Czy zdarza ci si namawia kogo do zrobienia czego dla ciebie? Czy automatycznie podnosisz gos, gdy kto si nie zgadza z twoim punktem widzenia?

  Wszelka mowa tego typu spowodowana jest skazami! Uwaaj na ni!

  Czy kiedykolwiek pukae naprawd mocno do czyich drzwi albo nie chciae wej do pokoju tylko dlatego, e by tam kto, kogo nie lubisz? A moe wepchne si do kolejki albo uye szamponu, ktry kto zostawi w azience, albo wykonae pry-watn rozmow, uywajc telefonu subowego, czy te dopu-cie si jakichkolwiek podobnych czynw, wszystko to robic bezmylnie?

  Wszystkie takie dziaania spowodowane s skazami! Zacznij by ich wiadomy.

 • 15

  Medytacja uwanoci (Satipahna)

  W tym orodku praktykujemy medytacj uwanoci (Satipah-na). Jednak zanim zaczniemy j praktykowa, musimy wiedzie, jak to robi. Musimy mie waciwe informacje i waciwe pojcie na temat sposobu praktyki, abymy mieli waciwe nastawienie w jej trakcie.

  Pracujemy z medytacj czterech podstaw uwanoci (ciaa, uczu, umysu i Dhammy). W miar rozwoju praktyki kadziemy coraz wikszy nacisk na umys, poniewa medytacja opiera si na pracy umysu.

  Ponisze informacje powinny by wystarczajce, aby mg roz-pocz praktyk. W pniejszym czasie, gdy bdziesz dyskutowa o Dhammie z nauczycielem, twoja praktyka si pogbi. Prosimy, aby czyta ten przewodnik powoli i uwanie.

  Praca umysuMedytacja to praca umysu, praca polegajca na byciu wiado-mym. Nie jest to praca z ciaem. Nie polega na przybieraniu spe-cjalnej pozycji ciaa. Nie jest to sposb, w jaki siedzisz, chodzisz lub poruszasz si. Medytacja to dowiadczanie umysu i ciaa bezpo-rednio, z chwili na chwil, z pomoc waciwego zrozumienia.

  Gdy, na przykad, ukadasz donie do medytacji i zaczynasz sku-pia na nich swoj uwag, bdziesz odczuwa i bdziesz wiadom dozna w rkach oto umys w trakcie pracy. Czy bdziesz wie-dzia o tych wraeniach dotykowych, jeli bdziesz myla o czym

 • 16

  innym? Zdecydowanie nie. Musisz by uwany. Gdy skupiasz uwa-g na swoim ciele, zauwaasz wiele dozna. Czy moesz odrni, jakie cechy charakterystyczne maj poszczegl